číslo jednací: S211/2012/VZ-13539/2012/520/JH

Instance I.
Věc Rámcová smlouva na supervize 2012 – 2014
Účastníci
  1. DIAMO, státní podnik
  2. INFRAM, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 14. 8. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 134 KB

Č. j.: ÚOHS-S211/2012/VZ-13539/2012/520/JHl

V Brně dne 26. července 2012

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 10. 4. 2012, na návrh ze dne 4. 4. 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČ 00002739, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, zast. Ing. Bc. Jiřím Ježem, ředitelem,

·  navrhovatel – INFRAM, a. s., IČ 25070282, Peluňková 1407, 198 00 Praha 9, za niž jedná Ing. Zdeněk Jeřábek, předseda představenstva,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných ve veřejné zakázce „Rámcová smlouva na supervize 2012 – 2014“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému zveřejněno dne 12. 3. 2012 pod ev. č. 209322,

vydává k zajištění účelu správního řízení toto


usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – INFRAM, a. s., IČ 25070282, Peluňková 1407, 198 00 Praha 9 – vzal dne 19. 7. 2012 svůj návrh ze dne 4. 4. 2012 zpět.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 10. 4. 2012 návrh společnosti INFRAM, a. s., IČ 25070282, Peluňková 1407, 198 00 Praha 9, za niž jedná Ing. Zdeněk Jeřábek, předseda představenstva (dále jen „zadavatel“) – na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – DIAMO, státní podnik, IČ 00002739, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, zast. Ing. Bc. Jiřím Ježem, ředitelem (dále jen „zadavatel“) – ve veřejné zakázce „Rámcová smlouva na supervize 2012 – 2014“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému zveřejněno dne 12. 3. 2012 pod ev. č. 209322. Dnem 10. 4. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona o veřejných zakázkách zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu ve stejný den.

2.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel.

3.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S211/2012/VZ-7363/2012/520/JHl ze dne 18. 4. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S211/2012/VZ-7384/2012/520/JHl ze dne 18. 4. 2012 účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

4.  Součástí návrhu navrhovatele byl i návrh na vydání předběžného opatření, jímž by bylo zadavateli uloženo pozastavit předmětné zadávací řízení.

5.  Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S211/2012/VZ-7914/2012/520/JHl ze dne 26. 4. 2012 Úřad zamítl návrh navrhovatele na pozastavení předmětného zadávacího řízení podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona.

6.  Dne 19. 7. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele ze stejného dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení.

7.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

8.  Úřad vzhledem ke zpětvzetí návrhu rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

2.  INFRAM, a. s., Peluňková 1407, 198 00 Praha

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz