číslo jednací: S261/2012/VZ-10171/2012/540/MDl

Instance I.
Věc Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem
Účastníci
  1. Diamo, státní podnik
  2. SKANSKA, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 31. 7. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 106 KB

Č. j.: ÚOHS-S261/2012/VZ-10171/2012/540/MDl

V Brně dne 12. července 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne
4. 5. 2012 na návrh ze dne 2. 5 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Diamo, státní podnik, IČ 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27
Stráž pod Ralskem, zastoupen Ing. Bc. Jiřím Ježem, ředitelem státního podniku, 

·  navrhovatel − SKANSKA, a. s., IČ 26271303, se sídlem Líbalova 1/2348, P. O. BOX 41, 149 00 Praha 4, za niž jedná Ing. Dan Ťok, předseda představenstva a Ing. Patrik Choleva, předseda představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě pověření ze dne 26. 1. 2012
Mgr. Miroslavem Cákem, zaměstnancem,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v nadlimitní veřejné zakázce „Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“, zadávané formou užšího řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 28. 3. 2012 pod ev. číslem 7202011010942, ve znění oprav provedených dne 19. 4. 2012a uveřejněných pod ev. číslem 7202011014485 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 4. 2012 pod ev. číslem 2012/S 68-111636, ve znění oprav provedených dne 24. 4. 2012 pod ev. číslem 2012/S 79-129722,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – SKANSKA, a. s., IČ 26271303, se sídlem Líbalova 1/2348, P. O. BOX 41, 149 00 Praha 4 – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Odůvodnění

I.  Zadávací řízení

1.  Diamo, státní podnik, IČ 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, zastoupen Ing. Bc. Jiřím Ježem, ředitelem státního podniku (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 28. 3. 2012
pod ev. číslem 7202011010942, ve znění oprav provedených dne 19. 4. 2012 a uveřejněných pod ev. číslem 7202011014485 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 4. 2012
pod ev. číslem 2012/S 68-111636, ve znění oprav provedených dne 24. 4. 2012
pod ev. číslem 2012/S 79-12972224 oznámení užšího řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.  SKANSKA, a. s., IČ 26271303, se sídlem Líbalova 1/2348, P. O. BOX 41, 149 00 Praha 4,
za niž jedná Ing. Dan Ťok, předseda představenstva a Ing. Patrik Choleva, předseda představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě pověření ze dne 26. 1. 2012
Mgr. Miroslavem Cákem, zaměstnancem (dále jen „navrhovatel“), podala dne 2. 4. 2012 námitky proti zadávacím podmínkám, které zadavatel obdržel dne 12. 4. 2012. V námitkách navrhovatel napadal zejména zadávací podmínky vztahující se k ekonomickým kvalifikačním předpokladům (výši kvalifikovaného obratu) a technickým kvalifikačním předpokladům.

II.  Obsah návrhu

3.  Navrhovatel v návrhu namítá, že zadávací podmínky s ohledem na předmět veřejné zakázky jsou diskriminační a znemožňují volnou hospodářskou soutěž. Dále ve svém návrhu navrhovatel uvádí, že zadavatel nepřezkoumal jím podané námitky podle § 111 odst. 1 zákona a z tohoto důvodu je návrh navrhovatele podáván v souladu s § 114 odst. 5 zákona.

III.  Vyjádření zadavatele

4.  Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 14. 5. 2012, jež bylo Úřadu doručeno téhož dne, k námitkám navrhovatele uvádí, že zadavatel námitkám navrhovatele ze dne 2. 4. 2012 vyhověl rozhodnutím ze dne 19. 4. 2012, které bylo navrhovateli doručeno dne 24. 4. 2012. Zadavatel tedy navrhuje, aby byl návrh navrhovatele zamítnut.

IV.  Řízení před správním orgánem

5.  Dne 4. 5. 2012 podal navrhovatel u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“.

6.  Dnem 4. 5. 2012 bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele Úřadem.

7.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel.

8.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S261/2012/VZ-8883/2012/540/MDl ze dne 15. 5. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S261/2012/VZ-8885/2012/540/MDl ze dne 15. 5. 2012 účastníkům řízení určil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Současně Úřad tímto usnesením určil navrhovateli lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

9.  Usnesením č. j. ÚOHS-S261/2012/VZ-9399/2012/540/MDl ze dne 23. 5. 2012 určil Úřad navrhovateli lhůtu, aby se vyjádřil ke skutečnosti, že z vyjádření zadavatele a předložené dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel námitky navrhovatele
ze dne 2. 4. 2012 přezkoumal v zákonem stanovené lhůtě a rozhodnutím o námitkách
ze dne 19. 4. 2012 námitkám navrhovatele vyhověl.

10.  Zadavatel ani navrhovatel se ve stanovených lhůtách, ani později, nevyjádřili.

11.  Rozhodnutím č. j. ÚOHS–S261/2012/VZ-10144/2012/540/MDl ze dne 27. 6. 2012 Úřad zamítl návrh na vydání předběžného opatření.

V.  Závěry Úřadu

12.  Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky,
ani později, nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a  písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

13.  Návrh musí podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání, obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů,
a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je mimo jiné doklad o složení kauce podle § 115 zákona

14.  Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele
nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese. Podle § 117a odst. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

15.  Dne 4. 5. 2012 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, jehož součástí však nebyl doklad o složení kauce v požadované výši. Podle § 115 odst. 1 zákona činí kauce ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele. Částku kauce v zákonem stanovené výši byl navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu.

16.  Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce v požadované výši na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce
byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S261/2012/VZ-8885/2012/540/MDl ze dne 15. 5. 2012 lhůtu ke složení kauce a k doložení dokladu o jejím složení do sedmi dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

17.  Současně Úřad upozornil na skutečnost, že jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, Úřad zahájené řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

18.  Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli podle doručenky datové zprávy doručeno
dne 16. 5. 2012. Lhůta k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 23. 5. 2012

19.  Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu
ani  s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S261/2012/VZ-9399/2012/540/MDl ze dne 23. 5. 2012. Nedodržel tak zákonem stanovenou podmínku
pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

20.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedoplnil návrh o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona ve lhůtě stanovené Úřadem, rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  Diamo, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

2.  SKANSKA, a. s., Líbalova 1/2348, P.O. BOX 41, 149 00 Praha 4

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz