Rozhodnutí: S346/2012/VZ-13004/2012/560/OP

Instance I.
Věc Obnova parkovacích automatů
Účastníci
  1. Brněnské komunikace a.s.
  2. City Parking Group s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 17. 8. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 144 KB

Č. j.: ÚOHS-S346/2012/VZ-13004/2012/560/OPi

V Brně dne 1. srpna 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne
14. 6. 2012, na návrh ze dne 13. 6. 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Brněnské komunikace a.s., IČ 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice, za niž jedná Ing. Petr Kratochvíl, předseda představenstva,

·  navrhovatel – City Parking Group s.r.o., IČ 28968506, se sídlem Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7, za níž jednají Ing. Roman Babka a Ing. Pawel Sokolowski, jednatelé,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v nadlimitní veřejné zakázce „Obnova parkovacích automatů“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému
o veřejných zakázkách uveřejněno dne 29. 3. 2012 pod ev. č. 211542 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 70 – 116280, informace o zrušení zadávacího řízení byla uveřejněna dne 10. 7. 2012 v informačním systému o veřejných zakázkách pod
ev. č. 223821 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 7. 2012 pod ev. č. 2012/S 132 – 218240, vydává toto

 usnesení:

  Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – City Parking Group s.r.o., IČ 28968506,
se sídlem Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 – vzal dne 10. 7. 2012 svůj návrh ze dne 13. 6. 2012 zpět.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 14. 6. 2012 návrh navrhovatele – City Parking Group s.r.o., IČ 28968506, se sídlem Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7, za níž jednají Ing. Roman Babka a Ing. Pawel Sokolowski, jednatelé (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Brněnské komunikace a.s.,
IČ 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice, za niž jedná Ing. Petr Kratochvíl, předseda představenstva (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Obnova parkovacích automatů“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 29. 3. 2012 pod ev. č. 211542 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 4. 2012 pod
ev. č. 2012/S 70 – 116280.

2.  Dnem 14. 6. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel.

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S346/2012/VZ-11253/2012/560/OPi ze dne 28. 6. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S346/2012/VZ-11314/2012/560/OPi ze dne 28. 6. 2012 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

5.  Dne 11. 7. 2012 bylo Úřadu doručeno oznámení o rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky ze dne 9. 7. 2012.

6.  Současně dne 11. 7. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 10. 7. 2012, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 13. 6. 2012.

7.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

8.  S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


Poučení

  Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

JUDr. Eva Kubišová   otisk úředního razítka

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice

2.  City Parking Group s.r.o., Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz