číslo jednací: S165/2011/VZ-11792/2011/530/ED

Instance I.
Věc DODÁVKA LÉKŮ A LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
Účastníci
  1. Ústav hematologie a krevní transfuze
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 2 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. - pokuta
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 21. 6. 2012
Související rozhodnutí S165/2011/VZ-11792/2011/530/ED
R275/2011/VZ-9231/2012/310/PMo
Dokumenty file icon dokument ke stažení 141 KB

Č. j.: ÚOHS-S165/2011/VZ-11792/2011/530/EDo

V Brně dne: 6. prosince 2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19.5.2011 z moci úřední, jehož účastníkem je

• zadavatel – Ústav hematologie a krevní transfuze, IČ 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2, zastoupeným prof. MUDr. Markem Trněným, CSc., ředitelem,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „DODÁVKA LÉKŮ A LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 21.5.2010 pod evidenčním číslem 60045316 a následně opraveno dne 25.6.2010, dne 9.7.2010, dne 16.7.2010, dne 20.8.2010, dne 21.9.2010, dne 4.10.2010, dne 22.10.2010 a dne 8.11.2010 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 22.5.2010 pod evidenčním číslem 2010/S 99-149741, a jehož zrušení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 16.5.2011,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Ústav hematologie a krevní transfuze, IČ 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 – se dopustil správního deliktu ve smyslu § 120 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že postupoval při vyřizování námitek společnosti EUROPHARM a.s., IČ 49621173, se sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha 10, Hostivař, v rozporu s § 111 tohoto zákona, když podané námitky jmenované společnosti nepřezkoumal a neodeslal rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv.

II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného v bodu I. výroku tohoto rozhodnutí se zadavateli – Ústav hematologie a krevní transfuze, IČ 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2, ukládá podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

pokuta ve výši 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1.  Zadavatel – Ústav hematologie a krevní transfuze, IČ 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2, zastoupeným prof. MUDr. Markem Trněným, CSc., ředitelem (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 21.5.2010 pod evidenčním číslem 60045316 a následně opravil dne 25.6.2010, dne 9.7.2010, dne 16.7.2010, dne 20.8.2010, dne 21.9.2010, dne 4.10.2010, dne 22.10.2010 a dne 8.11.2010 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 22.5.2010 pod evidenčním číslem 2010/S 99-149741 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „DODÁVKA LÉKŮ A LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.  Lhůta pro podání nabídek byla v informačním systému o veřejných zakázkách v bodě IV.3.4) (viz opravný formulář ze dne 8.11.2010) stanovena na 23.11.2010 v 15.00 hod. Uchazeč – společnost EUROPHARM a.s., IČ 49621173, se sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha 10, Hostivař (dále jen „stěžovatel“) doručil nabídku po lhůtě pro podání nabídek, což mu bylo oznámeno dopisem zadavatele ze dne 24.11.2010. Proti tomuto úkonu zadavatele podal stěžovatel námitky (dále viz bod 9 a násl. odůvodnění).

3.  Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20.4.2011 je zřejmé, že hodnotící komise zadavatele posuzovala tři nabídky – nabídku společnosti SimonPharma, a.s., IČ 26438062, společnosti KaN s.r.o., IČ 25936115 a společnosti Alliance Healthcare s.r.o., IČ 14707420. Nabídka společnosti SimonPharma, a.s., IČ 26438062 a společnosti Alliance Healthcare s.r.o., IČ 14707420 byla ze zadávacího řízení vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

4.  Z protokolu o hodnocení nabídek ze dne 20.4.2011 je zřejmé, že hodnotící komise zadavatele neprovedla hodnocení nabídek v souladu s § 79 odst. 6 zákona, neboť by hodnotila pouze nabídku jednoho uchazeče. Hodnotící komise nedoporučila zadavateli přijmout nabídku společnosti KaN s.r.o., IČ 25936115 z důvodu nenaplnění podmínky uzavření rámcové smlouvy s třemi dodavateli.

5.  Zadavatel v rozhodnutích ze dne 20.4.2011 rozhodl o vyloučení uchazečů, jejichž nabídky byly vyřazeny ze zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení.

6.  Dne 11.5.2011 rozhodl zadavatel o zrušení zadávacího řízení dle § 84 odst. 3 písm. a) zákona z důvodu, že není podle § 90 odst. 2 zákona schopen vybrat počet uchazečů, který uvedl v zadávacích podmínkách. Zrušení zadávacího řízení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 16.5.2011.

Zastupování zadavatele v zadávacím řízení

7.  V informačním systému o veřejných zakázkách byla jako obecná adresa veřejného zadavatele (oddíl I, část I.1) „Název, adresa a kontaktní údaje“) uvedena webová stránka společnosti GORDION www.gordion.cz a její poštovní adresa jako kontaktní adresa a místo pro získání dalších informací, informací o podání odvolání a místo, kam je třeba zaslat nabídky (bod VI.4.3) a body I) a III) přílohy A).

8.  Společnost GORDION, s.r.o., IČ 26147921, se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 – Vysočany (dále jen „společnost GORDION“), byla zadavatelem pověřena výkonem zadavatelských činností, jak je zřejmé z mandátní smlouvy ze dne 26.2.2010 uzavřené mezi zadavatelem a společností GORDION a z plné moci ze dne 18.5.2010, v níž zadavatel zmocňuje společnost GORDION k právním úkonům spojeným s organizačním zajištěním předmětné veřejné zakázky definovaným v rámci mandátní smlouvy.

9.  Stěžovatel podal námitky proti postupu zadavatele v zadávacím řízení ze dne 7.12.2010 společnosti GORDION, neboť dle názoru stěžovatele zadavatel porušil při sdělení dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 22.11.2010 č. XIV zákon, když po změně zadávacích podmínek neprodloužil lhůtu pro podání nabídek, v důsledku čehož stěžovatel podal svou nabídku po stanoveném termínu a tato nabídka tak nebyla zadavatelem přijata.

10.  Stěžovatel ve svých námitkách označil identifikačními údaji jak společnost GORDION jako osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností, tak i zadavatele této veřejné zakázky. Námitky stěžovatele ze dne 7.12.2010 byly společnosti GORDION doručeny dne 8.12.2010.

11.  Společnost GORDION stěžovateli dopisem ze dne 14.12.2010 odpověděla, že jeho námitka  nesplňuje formální náležitosti, neboť nebyla podle § 110 odst. 2 zákona doručena zadavateli. Dále uvedla, že není oprávněna se touto námitkou zabývat a vyjadřovat se k jejímu obsahu, protože jí ze zákona toto oprávnění nepřísluší. Dle § 151 odst. 2 zákona totiž nesmí být osobě zastupující zadavatele uděleno zmocnění k rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.

12.  Zadavatel o námitkách stěžovatele v předmětném zadávacím řízení nerozhodl ani se k nim nijak nevyjádřil.

II. PODNĚT K PŘEZKOUMÁNÍ POSTUPU ZADAVATELE

13.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17.1.2011 podnět, jehož obsahem byla vyjádřená pochybnost, zda jmenovaný zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky postupoval podle zákona. Úřad si dopisem ze dne 16.3.2011 vyžádal od zadavatele zadávací dokumentaci a jeho stanovisko k obsahu podnětu.

14.  Ve svém stanovisku ze dne 28.3.2011 k podnětu zadavatel uvedl, že vzhledem k tomu, že námitky stěžovatele nebyly doručeny zadavateli, nesplňovaly formální náležitosti uvedené v § 110 odst. 2 zákona. Společnost GORDION tak nebyla oprávněna se jimi zabývat ani se vyjadřovat k jejich obsahu. Dle zadavatele je stěžovatel povinen doručit své námitky přímo zadavateli a nikoli jiné osobě, a to ani osobě, která zadavatele v zadávacím řízení zastupuje. Zadavatel v této souvislosti odkázal na znění § 151 odst. 2 zákona, že totiž osobě zastupující zadavatele nesmí být uděleno zmocnění k rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Stěžovatel tak musí dle zadavatele námitky v zákonné lhůtě doručit zadavateli. Zadavatel dále shrnul, že námitky stěžovatele nebyly podány osobě, která o námitkách rozhoduje, a proto na ně zadavatel musí pohlížet, jako by nebyly podány vůbec. Zadavatel tedy neměl jinou možnost než o takových námitkách vůbec nerozhodovat.

15.  Jelikož u Úřadu přetrvávaly pochybnosti, zda zadavatel postupoval při vyřizování námitek stěžovatele v souladu se zákonem, zahájil správní řízení z moci úřední.

III. ŘÍZENÍ U ÚŘADU

16.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona je zadavatel.

17.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníku řízení dopisem č. j. ÚOHS-S165/2011/VZ-7540/2011/530/EDo ze dne 18.5.2011, ve kterém jej seznámil se zjištěnými skutečnosti a usnesením č. j. ÚOHS-S165/2011/VZ-7555/2011/530/EDo z téhož dne stanovil podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu, ve které je podle § 36 odst. 1 cit. zákona oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a podle § 36 odst. 2 cit. zákona oprávněn vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se podle § 36 odst. 3 cit. zákona může vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

18.  Dnem 19.5.2011, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno účastníku řízení, bylo zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele Úřadem.

Vyjádření zadavatele

19.  Úřad dne 27.5.2011 obdržel vyjádření zadavatele ze dne 26.5.2011, v němž zadavatel zvolil totožnou argumentaci jako ve svém vyjádření k obsahu podnětu ze dne 28.3.2011 a to, že námitky stěžovatele nebyly podány osobě, která o námitkách rozhoduje, a proto na ně zadavatel musel pohlížet, jako by nebyly podány vůbec. Zadavatel neměl jinou možnost než o námitkách vůbec nerozhodovat, jelikož mu nebyly vůbec doručeny, tudíž zjevně postrádaly podstatné náležitosti stanovené zákonem. Zadavatel se proto také domnívá, že nebylo důvodu v této věci zahajovat správní řízení.

20.  Zadavatel dále upozornil, že v informačním systému o veřejných zakázkách byla uvedena poštovní adresa společnosti GORDION jako kontaktní adresa a místo subjektu, u kterého lze získat informace o podání odvolání, nikoli tedy místa pro podání odvolání. Jakému subjektu se podávají námitky, je dle zadavatele zřejmé z § 110 zákona, kde stojí, že námitky musí stěžovatel doručit zadavateli.

21.  Zadavatel dále odkázal na § 151 odst. 2 zákona, kde je stanoveno zákonné omezení oprávněné osoby zastupující zadavatele. Zadavatel nesmí osobě ho zastupující udělit zmocnění k rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Společnost GORDION tak nebyla oprávněna vyjadřovat se k obsahu námitek, o čemž také dopisem ze dne 14.12.2010 informovala stěžovatele, který dle názoru zadavatele mohl po obdržení tohoto dopisu podat své námitky zadavateli v souladu se zákonem.

22.  Zadavatel odkázal i na § 151 odst. 3 zákona, který uvádí, že odpovědnost za dodržování ustanovení zákona nese výhradně zadavatel a této odpovědnosti se nemůže zprostit poskytnutím oprávnění osobě k činění právních úkonů, které je oprávněn činit výhradně zadavatel. Zadavatel se tedy nemohl v rámci výše uvedeného své povinnosti zprostit.

23.  Zadavatel dále upozornil, že v případě, že by bylo připuštěno doručování námitek osobě zastupující zadavatele, pak by zadavatel nemohl z objektivních důvodů dodržet zákonnou lhůtu pro vyřízení námitek dle § 111 zákona.

24.  Závěrem svého stanoviska zadavatel uvedl, že došlo na základě rozhodnutí zadavatele ze dne 11.5.2011 ke zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 3 písm. a) zákona, neboť po vyřazení nabídek dvou uchazečů zůstal v zadávacím řízení pouze jeden uchazeč, a tak zadavatel nemohl uzavřít rámcovou smlouvu se stanoveným počtem tří uchazečů.

25.  Zadavatel se na základě výše uvedených skutečností domnívá, že zahájené správní řízení se jeví jako bezpředmětné, Úřad by měl proto rozhodnout o jeho zastavení.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

26.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména zadávací dokumentace, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že postup zadavatele při vyřizování námitek stěžovatele nebyl v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

27.  Dle § 110 odst. 1 zákona při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky.

28.  Dle § 110 odst. 2 zákona námitky lze podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

29.  Dle § 110 odst. 7 zákona námitky se podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle odstavců 2, 3 a 5 musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odstavce 2, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.

30.  Dle § 111 odst. 1 zákona zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy.

31.  Dle § 111 odst. 2 zákona pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat ve lhůtě podle § 114 odst. 4 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu.

32.  Dle § 111 odst. 4 zákona zadavatel nerozhoduje o námitkách, které byly podány opožděně nebo které vzal stěžovatel zpět. Tuto skutečnost zadavatel písemně oznámí stěžovateli. Vezme-li stěžovatel námitky zpět, není oprávněn podat ve stejné věci návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu.

33.  Dle § 111 odst. 5 zákona pokud zadavatel o námitkách nerozhodl ve lhůtě podle odstavce 1, platí, že námitkám nevyhověl.

34.  Dle § 151 odst. 1 zákona zadavatel se může při výkonu práv a povinností podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh nechat zastoupit jinou osobou. Tato osoba musí splňovat požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 a nesmí se účastnit příslušného zadávacího řízení.

35.  Dle § 151 odst. 2 zákona osobě zastupující zadavatele podle odstavce 1 nesmí být uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, zrušení soutěže o návrh či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.

36.  Dle § 151 odst. 3 zákona ustanovením odstavce 1 není dotčena odpovědnost zadavatele za dodržování tohoto zákona.

37.  Úřad na základě zjištěných skutečností konstatuje, že zadavatel postupoval při vyřizování námitek stěžovatele v rozporu s § 111 zákona, když podané námitky stěžovatele nepřezkoumal a nerozhodl o nich.

38.  Úřad konstatuje, že zadavatel pověřil společnost GORDION výkonem zadavatelských činností, jak je patrné z mandátní smlouvy ze dne 26.2.2010 uzavřené mezi zadavatelem a společností GORDION a z plné moci ze dne 18.5.2010, v níž zadavatel zmocňuje společnost GORDION k právním úkonům spojeným s organizačním zajištěním předmětné veřejné zakázky definovaným v rámci mandátní smlouvy. V informačním systému o veřejných zakázkách byla webová stránka společnosti GORDION www.gordion.cz prokazatelně uvedena jako obecná adresa veřejného zadavatele a její poštovní adresa jako kontaktní adresa a místo pro získání dalších informací, informací o podání odvolání a místo, kam je třeba zaslat nabídky. V informačním systému o veřejných zakázkách byla dále zveřejněna i poštovní adresa zadavatele.

39.  Jak vyplývá z výše popsaného, stěžovateli bylo z informačního systému o veřejných zakázkách známo, že výkonem zadavatelských činností byla pověřena společnost GORDION. Stěžovatel tedy oprávněně považoval společnost GORDION za zástupce zadavatele oprávněného mimo jiné i k přijímání veškerých písemností v daném zadávacím řízení.

40.  Z ustanovení § 151 odst. 1 zákona, dle nějž je zadavatel oprávněn nechat se při výkonu práv a povinností v zadávacím řízení zastoupit jinou osobou, lze jednoznačně dovodit, že zástupce zadavatele v zadávacím řízení je oprávněn za zadavatele přijímat veškeré písemnosti v zadávacím řízení, pokud toto oprávnění výslovně navenek vůči uchazečům zadavatel neomezí tím, že by příjímání určitých písemností zástupcem dopředu vyloučil, což v daném případě nenastalo. Současně z ustanovení § 151 odst. 2 zákona, v kterém je zakotveno, že zadavatel nesmí osobě ho zastupující udělit zmocnění mimo jiné k rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek, nikterak nevyplývá, že by osoba zastupující zadavatele nemohla za zadavatele přijímat písemnosti jako např. podané námitky.

41.  Argumentace zadavatele, že je stěžovatel povinen doručit své námitky přímo zadavateli a nikoli osobě, která zadavatele v zadávacím řízení zastupuje, nemá oporu v zákoně. Zadavatel v této souvislosti sice odkázal na ust. § 110 odst. 2 zákona a na ust. § 151 odst. 2 zákona, nicméně uvedené tvrzení zadavatele z těchto zákonných ustanovení nikterak nevyplývá. Skutečnost, že zástupce zadavatele nemůže být zmocněn k rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek, neznamená, že nelze tomuto zástupci podané námitky ani doručit, když je tento zmocněn k výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením. Zadavatel v daném případě zvolil příliš restriktivní a účelový výklad zákona, se kterým se Úřad neztotožňuje.

42.  Za dané situace společnosti GORDION nic nebránilo podané námitky přijmout a uvedenou písemnost zadavateli obratem předat. Způsob předávání písemností v zadávacím řízení mezi zadavatelem a osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností je interní záležitostí zadavatele a jeho zástupce a jejich interní komunikace, která by měla být mezi nimi upravena tak, aby případné nesrovnalosti nebyly k tíži uchazečů, kteří v dobré víře zasílají písemnosti pro zadavatele jeho zástupci.

43.  Společnost GORDION námitky stěžovatele ze dne 7.12.2010 obdržela dne 8.12.2010. Následně společnost GORDION zaslala stěžovateli své vyjádření ze dne 14.12.2010.

44.  Z dopisu stěžovatele ze dne 7.12.2010 jednoznačně vyplývá, že jeho obsahem jsou námitky vůči postupu zadavatele v daném zadávacím řízení. Proto měla společnost GORDION podané námitky předat zadavateli k vyřízení. Fakt, že tak společnost GORDION pravděpodobně neučinila a zadavatel se tak o podaných námitkách zřejmě nedozvěděl, nelze přičítat k tíži stěžovatele. Zadavatel plně odpovídá za dodržování zákona, jak je zřejmé i z § 151 odst. 3 zákona.

45.  Zadavatel byl povinen podané námitky v souladu s § 111 zákona přezkoumat, rozhodnout o nich a toto rozhodnutí odeslat stěžovateli. Zadavatel však námitky stěžovatele nepřezkoumal a nerozhodl o nich, ačkoli byl k tomu ze zákona povinen.

46.  Úřad uzavírá, že na pouhé doručení námitek se zákonné omezení osoby zastupující zadavatele dle § 151 odst. 2 zákona nevztahuje. Toto omezení se týká až vlastního rozhodování o způsobu vyřízení námitek, které přísluší pouze a jenom zadavateli. Jakým způsobem tento zástupce zadavatele předá zadavateli podané námitky, aby o nich v desetidenní zákonné lhůtě od obdržení mohl rozhodnout, je již věcí jejich smluvního vztahu a operativní komunikace mezi nimi.

47.  Úřad dodává, že skutečnost, že bylo zadávací řízení zadavatelem následně zrušeno, na průběh tohoto správního řízení nemá žádný vliv, neboť k porušení zákona postupem zadavatele již došlo. Správní řízení zrušením předmětného zadávacího řízení svou opodstatněnost nepozbylo.

48.  S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení § 111 zákona, když podané námitky stěžovatele nepřezkoumal, nerozhodl o nich a ani se k nim nijak nevyjádřil, a proto rozhodl o spáchání správního deliktu tak, jak vyplývá z výroku I. tohoto rozhodnutí.

Uložení pokuty

49.  Dle § 120 odst. 1 písm. g) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že odmítne námitky v rozporu s § 110 anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 111 zákona.

50.  V případě předmětné veřejné zakázky se zadavatel správního deliktu dopustil tím, že postupoval při vyřizování námitek stěžovatele v rozporu s § 111 tohoto zákona, když podané námitky stěžovatele nepřezkoumal a nerozhodl o nich.

51.  Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g).

52.  Podle § 121 odst. 2 zákona při určení výměry pokuty právnické osobě, se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

53.  Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost právnické osoby, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. V případě šetřeného správního deliktu je uvedená lhůta zachována, neboť Úřad se o spáchání správního deliktu dozvěděl dne 17.1.2011, kdy mu byl doručen podnět k přezkoumání postupu zadavatele, a k porušení zákona došlo dne 19.12.2010, kdy marně uplynula lhůta k řádnému vyřízení námitek.

54.  Úřad při stanovení výše pokuty přihlédl zejména k tomu, že zadavatel stěžovatele připravil o zásadní právo podat námitky v zadávacím řízení, a to bez ohledu na jejich věcnou opodstatněnost. Bylo prokazatelně zjištěno, že zadavatel zákon porušil a správní delikt byl spáchán, přičemž porušení zákona zadavatelem by mohlo mít za následek poškození stěžovatele a jeho diskriminaci oproti ostatním uchazečům v případě, že by následně nedošlo ke zrušení zadávacího řízení; avšak ani skutečnost, že zadavatel dané zadávací řízení zrušil, nemůže zhojit fakt, že svým postupem při vyřizování námitek stěžovateli zamezil v uplatnění jeho zákonného práva v zadávacím řízení.

55.  Úřad při stanovení výše pokuty přihlédl i k ekonomické situaci odpovědného subjektu, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. V této souvislosti Úřad odkazuje na nález Ústavního soudu č. 405 uveřejněný ve Sbírce zákonů, částka 142/2002 Sb. Dle uvedeného nálezu je v případě ukládání pokut vyloučen takový zásah do majetku, v důsledku kterého by byla „zničena“ majetková základna pro další podnikatelskou činnost. Nepřípustné jsou takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Z informací zveřejněných na internetu Úřad zjistil, že zadavatel hospodaří s částkami v řádech několika set milionů Kč, jak je zřejmé z každoročních výročních zpráv zadavatele. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel disponuje, považovat za likvidační.

56.  Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřad při určení výměry uložené pokuty preferoval preventivní charakter. S ohledem na výše uvedené a vzhledem k souvislostem případu Úřad posoudil stanovenou výši pokuty jako dostačující.

57.  Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke spáchání správního deliktu zadavatele přistoupil k uložení pokuty, neboť v případě protizákonnného postupu při vyřizování námitek nelze uložit nápravné opatření. Z uvedeného důvodu uložil Úřad pokutu ve výši uvedené ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

58.  Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČ zadavatele.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

Ústav hematologie a krevní transfuze, U nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz