číslo jednací: S172/2012/VZ-7849/2012/540/MDl

Instance I.
Věc FN v Motole – křídlo G – 4. patro Laboratoře
Účastníci
  1. Fakultní nemocnice v Motole
  2. UNISTAV a. s.
  3. STARKON JIHLAVA CZ, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 19. 5. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 127 KB

Č. j.: ÚOHS-S172/2012/VZ-7849/2012/540/MDl

V Brně dne: 2. května 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném
dne 20. 3. 2012 na návrh ze dne 16. 3. 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel − Fakultní nemocnice v Motole, IČ 00064203, se sídlem V Úvalu 84, 156 06 Praha 5, jejímž jménem jedná JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel, 

·  navrhovatel − UNISTAV a. s., IČ 00531766, se sídlem Příkop 6, 604 33 Brno, za niž jedná
Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva,

·  vybraný uchazeč − STARKON JIHLAVA CZ, a. s., IČ 26227525, se sídlem Úzká 635/1, 586 01 Jihlava, za niž jedná Jiří Kovář, předseda představenstva,

ve věci podlimitní veřejné zakázky „FN v Motole – křídlo G – 4. patro Laboratoře“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 20. 11. 2011 pod ev. číslem 7000000001005, ve znění oprav provedených
dne 3. 1. 2012 a uveřejněných pod ev. číslem 7000000004572 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 12. 2011 pod ev. číslem 2011/S 232-375995, ve znění oprav provedených dne 14. 1. 2012
a uveřejněných pod ev. číslem 2012/S 9-013310, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – UNISTAV a. s., IČ 00531766, se sídlem
 Příkop 6, 604 33 Brno − vzal dne 23. 4. 2012 svůj návrh ze dne 16. 3. 2012 zpět.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. 3. 2012 návrh navrhovatele − UNISTAV a. s., IČ 00531766, se sídlem Příkop 6, 604 33 Brno, za niž jedná
Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice v Motole, IČ 00064203, se sídlem V Úvalu 84, 156 06
Praha 5, jejímž jménem jedná JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel
(dále jen „zadavatel“) − učiněných při zadávaní podlimitní veřejné zakázky
„FN v Motole – křídlo G – 4. patro Laboratoře“, zadávané formou otevřeného řízení,
jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách
dne 20. 11. 2011 pod ev. číslem 7000000001005, ve znění oprav provedených dne 3. 1. 2012 a uveřejněných pod ev. číslem 7000000004572 a v Úředním věstníku Evropské unie
dne 2. 12. 2011 pod ev. číslem 2011/S 232-375995, ve znění oprav provedených
dne 14. 1. 2012 a uveřejněných pod ev. číslem 2012/S 9-013310 (dále jen „veřejná zakázka“). Součástí návrhu byl i návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“).

2.  Dnem 20. 3. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení
ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

o  zadavatel,

o  navrhovatel,

o  vybraný uchazeč – STARKON JIHLAVA CZ, a. s., IČ 26227525, se sídlem Úzká 635/1, 586 01 Jihlava, za niž jedná Jiří Kovář, předseda představenstva.

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem
č. j. ÚOHS-S172/2012/VZ/5907/2012/540/MDl ze dne 28. 3. 2012 a současně jim usnesením
č. j. ÚOHS-S172/2012/VZ/5914/2012/540/MDl ze dne 28. 3. 2012 stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit svá stanoviska v řízení,
resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

5.  Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S172/2012/VZ-7469/2012/540/MDl ze dne 20. dubna 2012 zamítl Úřad návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření spočívajícího v zákazu uzavření smlouvy v zadávacím řízení.

6.  Dne 23. 4. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 20. 4. 2012, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 16. 3. 2012.

7.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

8.  S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 156 06 Praha 5,

2.  UNISTAV a. s., Příkop 6, 604 33 Brno

3.  STARKON JIHLAVA CZ, a. s., Úzká 635/1, 586 01 Jihlava

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz