číslo jednací: S88/2012/VZ-4489/2012/510/MOn

Instance I.
Věc uložení zákazu plnění prováděcí smlouvy č. 85/2011
Účastníci
  1. Ministerstvo vnitra ČR
  2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  3. KDU-ČSL, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
  4. Fujitsu Technology Solutions s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí návrh se zamítá
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 29. 5. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 107 KB

Č. j.: ÚOHS-S88/2012/VZ-4489/2012/510/MOn

V Brně dne 7. května 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7.2.2012 na základě návrhu ze dne 6.2.2012, jehož účastníky jsou:

·  centrální zadavatel – Česká republika – Ministerstvo vnitra,  IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, jejímž jménem jedná Jan Kubice, ministr,

·  zadavatel – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí,  IČ 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 1, jejímž jménem jedná Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr,

·  navrhovatel − KDU-ČSL, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, IČ 00442704, se sídlem Karlovo náměstí 5, 128 01 Praha 2, zastoupená MVDr. Pavlem Bělobrádkem, PhD., předsedou, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 6.2.2012 Ing. Janem Bartoškem, místopředsedou,

·  vybraný uchazeč − Fujitsu Technology Solutions s. r. o., IČ 26115310, se sídlem V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, za niž jednají Ing. Jiří Řehák a Ing. Radek Sazama, jednatelé, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 16.4.2012 JUDr. Tomášem Čihulou, LL.M. Eur., Ph.D., advokátem, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1,

ve věci návrhu navrhovatele − KDU-ČSL, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, IČ 00442704, se sídlem Karlovo náměstí 5, 128 01 Praha 2 – na uložení zákazu plnění prováděcí smlouvy č. 85/2011 uzavřené dne 15.7.2011 mezi zadavatelem Česká republika – Ministerstvo vnitra, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 a Fujitsu Technology Solutions s. r. o., IČ 26115310, se sídlem V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, pro – na účet České republiky – Ministerstva práce a sociálních věcí,  IČ 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 1, a dodatku č. 1 ze dne 1.8.2011, dodatku č. 2 ze dne 11.10.2011, dodatku č. 3 ze dne 11.10.2011, dodatku č. 4 ze dne 21.11.2011 a dodatku č. 5 ze dne 28.11.2011, rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – KDU-ČSL, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, IČ 00442704, se sídlem Karlovo náměstí 5, 128 01 Praha 2 –, ze dne 6.2.2012 se podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť návrh nebyl podán oprávněnou osobou.

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1.  Dopisem ze dne 6.2.2012 podala KDU-ČSL, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, IČ 00442704, se sídlem Karlovo náměstí 5, 128 01 Praha 2, zastoupená MVDr. Pavlem Bělobrádkem, PhD., předsedou, před správním orgánem zastoupená na základě plné moci ze dne 6.2.2012 Ing. Janem Bartoškem, místopředsedou (dále jen „navrhovatel“), k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), návrh na uložení zákazu plnění smlouvy zadavatele České republiky – Ministerstva práce a sociálních věcí,  IČ 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 1, jejímž jménem jedná Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr (dále jen „zadavatel“) – v nadlimitní veřejné zakázce realizované na základě prováděcí smlouvy č. 85/2011 uzavřené dne 15.7.2011 mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, jejímž jménem jedná Jan Kubice, ministr (dále jen „centrální zadavatel“) a Fujitsu Technology Solutions s. r. o., IČ 26115310, se sídlem V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, za niž jednají Ing. Jiří Řehák a Ing. Radek Sazama, jednatelé, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 16.4.2012 JUDr. Tomášem Čihulou, LL.M. Eur., Ph.D., advokátem, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 (dále jen „vybraný uchazeč“) pro – na účet zadavatele, a dodatku č. 1 ze dne 1.8.2011, dodatku č. 2 ze dne 11.10.2011, dodatku č. 3 ze dne 11.10.2011, dodatku č. 4 ze dne 21.11.2011 a dodatku č. 5 ze dne 28.11.2011.

2.  Dnem 7.2.2012, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů[1], zahájeno správní řízení.

II. Průběh správního řízení

3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  centrální zadavatel,

o  zadavatel,

o  navrhovatel,

o  vybraný uchazeč.

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S88/2012/VZ-4002/2012/510/MOn ze dne 1.3.2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S88/2012/VZ-4015/2012/510/MOn ze dne 1.3.2012 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

5.  Dopisem č. j. ÚOHS-S88/2012/VZ-3122/2012/510/MOn ze dne 17.2.2012 Úřad vyzval navrhovatele podle § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v znění pozdějších předpisů, stanovil lhůtu  k odstranění vad jeho podání a poskytl mu k tomu přiměřenou lhůtu.

6.  Dopisem ze dne 23.2.2012, který Úřad obdržel dne 27.2.2012, navrhovatel doplnil svůj návrh ze dne 6.2.2012.

7.  Usnesením č. j. ÚOHS-S88/2012/VZ-5566/2012/510/MOn ze dne 21.3.2012 Úřad konstatoval, že vzhledem k tomu, že smluvní stranou při uzavírání prováděcí smlouvy č. 85/2011 a jejich dodatků byl centrální zadavatel, je podle § 116 zákona účastníkem správního řízení i centrální zadavatel. Citovaným usnesením Úřad všem účastníkům řízení prodloužil lhůty stanovené usnesením č. j. ÚOHS-S88/2012/VZ-4015/2012/510/MOn ze dne 1.3.2012.

8.  Ve dnech 8.3.2012 a 6.4.2012 Úřad umožnil zástupci vybraného uchazeče po předchozích písemných žádostech nahlédnout do správního spisu a pořídit si z něj kopie.

III. Závěry úřadu

9.  Úřad na základě § 112 a násl. zákona posoudil okolnosti související s podáním návrhu a po zhodnocení všech podkladů a  na základě vlastních zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

10.  Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

11.  Ustanovení § 110 odst. 1 zákona stanoví, že při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky.

12.  Podle § 110 odst. 7 zákona stěžovatel může návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 zákona podat bez předchozího podání námitek.

13.  Podle § 113 zákona se řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahajuje na písemný návrh stěžovatele (dále jen „navrhovatel“) nebo z moci úřední.

14.  Ustanovení § 114 odst. 2 zákona stanoví, že po uzavření smlouvy lze podat návrh pouze

a) proti uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení,

b) proti porušení zákazu uzavření smlouvy stanovenému zákonem nebo předběžným opatřením podle § 117 odst. 1 zákona, nebo

c) v případě postupu zadavatele podle § 82 odst. 3 zákona.

Navrhovatel se může domáhat pouze uložení zákazu plnění smlouvy.

15.  Podle § 17 písm. a) zákona je dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel.

16.  Podle § 17 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, strany a hnutí nesmějí vlastním jménem podnikat. 

17.  Podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona Úřad návrh zamítne, pokud návrh nebyl podán oprávněnou osobou.

18.  Z výše uvedeného vyplývá, že ustanovení § 110 odst. 1 zákona stanoví okruh dodavatelů, kteří jsou oprávněni podávat zdůvodněné námitky zadavateli. Ustanovení § 110 odst. 7 zákona dále zužuje tento okruh dodavatelů, kteří jsou oprávněni podat návrh u Úřadu. 

19.  V daném případě je nepochybné, že navrhovatelem je politická strana, která nesmí vlastním jménem podnikat.  Navrhovatel tedy není dodavatelem ve smyslu § 17 písm. a) zákona (nedodává zboží, neposkytuje služby nebo neprovádí stavební práce), nemůže plnit zadavatelem stanovený předmět veřejné zakázky (a to ani v teoretické rovině) a tudíž nemůže proti postupu zadavatele podávat zdůvodněné námitky podle § 110 odst. 1 zákona a tedy ani návrh podle § 114 odst. 1 resp. odst. 2 zákona.

20.  Navrhovatel tedy není oprávněnou osobou pro podání návrhu, a proto Úřad návrh zamítl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný
účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  Česká republika – Ministerstvo vnitra,  Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

2.  Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 1

3.  KDU-ČSL, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, Karlovo náměstí 5, 128 01 Praha 2

4.  JUDr. Tomáš Čihula, LL.M. Eur., Ph.D., advokát, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pozn.: Pokud je v textu rozhodnutí uveden odkaz na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jedná se vždy o znění účinné v době zahájení zadávacího řízení.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz