číslo jednací: S111/2012/VZ-4763/2012/530/PPo

Instance I.
Věc Nákup dvou kusů kráčivých rypadel
Účastníci
  1. Povodí Vltavy, státní podnik
  2. Trade-lex s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 14. 4. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 143 KB

Č. j.: ÚOHS-S111/2012/VZ-4763/2012/530/PPo

V Brně dne: 22. března 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20.2.2012 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou 

·  zadavatel – Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5, za něhož jedná RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, 

·  navrhovatel – Trade-lex s.r.o., IČ 28962419, se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, jehož jménem jedná Prokop Holý, jednatel 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Nákup 2 kusů kráčivých rypadel“ v otevřeném řízení, jejíž oznámení bylo zveřejněno v Informačním systému veřejných zakázek dne 22.12.2011, pod ev. č. 7000000003929 a Úředním věstníku Evropské unie dne 31.12.2011, pod ev. č. 2011/S 252-411490, vydává toto 

usnesení: 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – společnost Trade-lex s.r.o., IČ 28962419, se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 – vzal svůj návrh ze dne 20.2.2012 zpět.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20.2.2012 návrh navrhovatele – společnosti Trade-lex s.r.o., IČ 28962419, se sídlem U Habrovky 247/11,
140 00 Praha 4, jehož jménem jedná Prokop Holý, jednatel (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5, za něhož jedná RNDr. Petr Kubala, generální ředitel (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Nákup 2 kusů kráčivých rypadel“ v otevřeném řízení, jejíž oznámení bylo zveřejněno v Informačním systému veřejných zakázek dne 22.12.2011, pod ev. č. 7000000003929 a Úředním věstníku Evropské unie dne 31.12.2011, pod ev. č. 2011/S 252-411490. 

2.  Dnem 20.2.2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 

3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou 

o  zadavatel, a 

o  navrhovatel. 

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č.j.
ÚOHS-S111/2012/VZ-3911/2012/530/PPo ze dne 28.2.2012. Usnesením č.j.
ÚOHS-S111/2012/VZ-3938/2012/530/PPo ze dne 28.2.2012 Úřad účastníkům správního řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.   

5.  Dne 9.3.2012 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 8.3.2012, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 20.2.2012. 

6.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. 

7.  S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

JUDr. Eva Kubišová    otisk úředního razítka

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 

2.  Trade-lex s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz