číslo jednací: S454/2011/KS-16835/2011/840/JMě

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING a UNILES, a.s. spojení na základě "Smlouvy o úplatném převodu zaknihovaných cenných papírů"
Účastníci
  1. AGROFERT HOLDING
  2. UNILES, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 24. 10. 2011
Dokumenty file icon dokument ke stažení 132 KB

Č. j.: ÚOHS-S454/2011/KS-16835/2011/840/JMě

  V Brně dne: 24. 10. 2011

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S454/2011/KS, zahájeném dne 22. 9. 2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, a UNILES, a.s., se sídlem Rumburk, Jiříkovská 832/16, IČ: 47307706, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě „Smlouvy o úplatném převodu zaknihovaných cenných papírů“, uzavřené dne 9. 9. 2011 mezi společností ...[obchodní tajemství]…, jako prodávajícími, a společností AGROFERT HOLDING, a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost AGROFERT HOLDING, a.s. získat akcie představující 86,53% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti UNILES, a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,

povoluje.

Odůvodnění

1.  Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.

2.  Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 40/2011 ze dne 5. 10. 2011. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.

I. Notifikační podmínky

3.  K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě „Smlouvy o úplatném převodu zaknihovaných cenných papírů“, uzavřené dne 9. 9. 2011 mezi společností ...[obchodní tajemství]…, jako prodávajícími, a společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610 (dále jen „AGROFERT“), jako kupujícím. V důsledku uvedené smlouvy má společnost AGROFERT získat akcie představující 86,53% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti UNILES, a.s., se sídlem Rumburk, Jiříkovská 832/16, IČ: 47307706 (dále jen „UNILES“), a tedy i možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 4 zákona výlučně kontrolovat.

4.  Dne 7. 9. 2011 byla dále uzavřena „Smlouva o úplatném převodu zaknihovaných cenných papírů“, a to mezi ...[obchodní tajemství]…, jako prodávajícími, a společností AGROFERT, jako kupujícím. V jejím důsledku získá společnost AGROFERT akcie představující 4,95% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti UNILES.

5.  V konečném důsledku uvedených smluv má tedy společnost AGROFERT získat akcie představující 91,48% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti UNILES.

6.  Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.

7.  Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

8.  Společnost AGROFERT je holdingovou společností podnikatelského uskupení AGROFERT (dále též „skupina AGROFERT“), která prostřednictvím majetkových účastí sdružuje výrobní a obchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí, které se zabývají zejména činnostmi v oblasti zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu. Jediným akcionářem společnosti AGROFERT je pan Ing. Andrej Babiš, který tuto společnost kontroluje.

9.  Ze společností náležejících do skupiny AGROFERT působí většina společností v sektoru zemědělství. Jedná se o společnosti typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup) či ACHP (agrochemické podniky), které se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a rovněž poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich uskladnění a ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se zabývá výkrmem drůbeže či prasat. Obchod v rámci zemědělské větve holdingu je realizován zejména v oblasti zemědělských komodit, a to především obilí, olejnin, v omezené míře luštěnin a ostatních rostlinných komodit. Rovněž tato skupina obchoduje s osivy, popřípadě s komponenty do krmných směsí. Podniky ACHP se zabývají především obchodem s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin.

10.  V rámci majetkové struktury skupiny AGROFERT působí rovněž potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny a.s., Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., KMOTR – Masna Kroměříž a.s., Procházka Holding, a.s., Animalco a.s. a ZEDNÍČEK a.s.[1], které se zabývají porážkou, zpracováním a prodejem (maloobchodním i velkoobchodním) vepřového, hovězího a drůbežího masa a výrobou a prodejem masných výrobků, uzenin, konzerv a souvisejících služeb, a společnost Vodňanská drůbež, s.r.o., která působí v oblasti výroby, zpracování a prodeje (maloobchodního i velkoobchodního) drůbežího masa.

11.  Skupina AGROFERT působí rovněž v mlýnsko-pekárenském průmyslu prostřednictvím své majetkové účasti ve společnosti PENAM, a.s. a též v oblasti zpracování mléka a výroby mléčných výrobků, a to prostřednictvím společností Mlékárna Hlinsko, s.r.o.[2] a OLMA, a.s. a její dceřiné společnosti OLMAMILK s.r.o., jež působí rovněž v oblasti zpracování mléka a výroby mléčných výrobků.  

12.  Svým působením pokrývají zemědělské a potravinářské společnosti území celé České republiky, některé působí v menší míře též v zahraničí, zejména ve Slovenské republice a Spolkové republice Německo. 

13.  Skupina AGROFERT působí rovněž v oblasti chemického průmyslu, a to jak v oblasti anorganické, tak organické chemie, zejména prostřednictvím majetkových účastí ve společnostech DEZA a.s., PRECHEZA a.s., Lovochemie, a.s., Fatra, a.s., dále pak slovenské společnosti Duslo, a.s. a rovněž německé společnosti SKW Stickstoffwerkepiesteritz GmbH.  

14.  Skupina AGROFERT dále prostřednictvím společnosti AGROTEC a.s. působí v oblasti prodeje zemědělské techniky.

15.  Součástí skupiny AGROFERT jsou rovněž subjekty zabývající se prodejem a zpracováním surového dříví, produkcí řeziva a prodejem sypaných materiálů (zejména štěpky a pilin), poskytováním komplexních lesnických služeb a prodejem překližek (společnosti Wotan Forest, a.s., Wotan Forest Service, a.s. či ALFA Plywood, a.s.).

16.  Nabývaná společnost UNILES je výrobně obchodní společností zabývající se obchodem s dřívím (zahrnujícím veškerý sortiment surového dříví včetně biomasy), produkcí řeziva a obchodem s řezivem (stavební i truhlářské), lesnickými pracemi (těžba a přibližování dříví, pěstební práce), školkařskou činností (sazenice lesních dřevin), silniční dopravou dříví, zahradnickými pracemi a zemědělstvím (ekologický chov masného skotu). 

III. Dopady spojení

17.  Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

18.  Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.

19.  Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že společnost UNILES působí v oblasti prodeje surového dřeva, výroby a prodeje řeziva a sypaných materiálů (štěpky a pilin), poskytování lesnických služeb, poskytování služby silniční dopravy dříví a marginálně i chovu skotu. Rovněž společnost AGROFERT působí prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti prodeje surového dřeva, výroby a prodeje řeziva a sypaných materiálů (štěpka, piliny) a v navazující oblasti výroby a prodeje překližek, v oblasti poskytování lesnických služeb a chovu skotu. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů tedy vyplývá, že jejich činnosti se překrývají v oblasti poskytování lesnických služeb, prodeje surového dřeva, výroby a prodeje řeziva, výroby a prodeje sypaných materiálů (štěpky, piliny) a v oblasti chovu skotu. 

20.  Ve vztahu k možnému vymezení výrobkových relevantních trhů lze vzhledem k činnosti spojujících se soutěžitelů uvést následující.

21.  Poskytování služeb v lesnictví zahrnuje zejména následující činnosti: sběr a výkup reprodukčního materiálu lesních a okrasných dřevin, pěstování lesních sazenic v lesních školkách, příprava ploch lesních porostů pro těžební činnosti úklidem, pálením, příp. drcením klestu, výsadba nových lesních porostů, případně vylepšování stávajících kultur, provádění výchovných zásahů v průběhu růstu lesních porostů pomocí prořezávek a probírek, následné výchovné zásahy formou různých druhů podrostních těžeb, mýtní těžba dříví, přiblížení dříví z lokality těžby na odvozní místo, manipulace dříví za účelem lepší prodejnosti hotových sortimentů, a odvoz surového dříví i hotových sortimentů pomocí speciálních odvozních souprav k odběrateli na další zpracování. V rámci všech těchto činností se prolínají i činnosti pro ochranu lesa, tj. ochrany proti biologickým škůdcům, přírodním vlivům apod. Nedílnou součástí lesnických služeb je i poskytování služeb v oblasti myslivosti, a to v rámci vlastních honiteb a bažantnic nebo formou poradenství a odborného poradenství.

22.  Oblast lesního hospodaření je upravena zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vlastníci lesů pak uzavírají smlouvy na poskytování lesnických služeb. Tuto oblast by bylo možno rozlišit na oblast pěstební činnosti v lese a oblast těžební činnosti v lese. V současné době je vlastníkem cca 60% lesů v rámci celé České republiky Česká republika, přičemž nakládání s těmito lesy bylo svěřeno státnímu podniku Lesy České republiky, s.p. Smlouvy o poskytování lesnických služeb jsou v tomto případě, stejně jako v případech, kdy jsou vlastníky lesů jednotlivé obce, uzavírány v zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

23.  Do oblasti dodávek surového dříví, kde rovněž působí spojující se soutěžitelé, bylo by možno zahrnout zejména dodávky kulatiny, vlákniny, tyčoviny či palivového dříví, přičemž surové dříví lze dále dělit z hlediska kvalitativních stupňů.

24.  Řezivo je pak dříví zpracované např. do podoby hranolů, paletářských přířezů či deskového řeziva, jehož odběrateli jsou subjekty používající tyto produkty pro své stavební či truhlářské zakázky. Stejně tak sypané materiály (piliny a štěpka), vznikající jako odpad při zpracování dřeva na pilách, slouží k výrobě finálních výrobků, jako jsou např. dřevotřísky. 

25.  Uvedenými oblastmi, v nichž působí nabývané společnosti, se Úřad již zabýval v rozhodnutí čj. S001/05-3864/05-OOHS, ze dne 6. 6. 2005 ve věci možného porušení § 11 odst. 1 zákona a článku 82[3] Smlouvy o ES ze strany společnosti Lesy České republiky, s.p.,[4] v němž vymezil jako relevantní trhy trh pěstební činnosti v lese, trh těžební činnosti v lese a trh surového dříví, přičemž z hlediska geografického vymezil Úřad pro účely výše uvedeného rozhodnutí relevantní trhy ve všech třech případech územím celé České republiky. Dále se Úřad zabýval uvedenými oblastmi v rámci správního řízení o povolení spojení soutěžitelů.[5]

26.  Vertikálně navazujícím trhem překližkových a dřevotřískových desek a trhem řeziva se pak zabývala mj. Evropská komise v rozhodnutí COMP/M.5150 - UPM RUS/BRIST/JV,[6] jež tyto trhy vymezila co do geografického rozsahu v případě řeziva územím Evropské unie, v případě překližkových a dřevotřískových desek konstatovala, že vzhledem k přepravním nákladům je tento trh širší než národní, ale užší než trh Evropské unie.

27.  Ve své předchozí rozhodovací činnosti se Úřad zabýval rovněž oblastí chovu a prodeje jatečného skotu,[7] kdy vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivé druhy hospodářských zvířat nelze zřejmě považovat za součást stejného relevantního trhu, neboť jejich zaměnitelnost je velmi malá, vymezil relevantní trh jako trh chovu a prodeje jatečného skotu v České republice.

28.  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by tedy bylo možno uvažovat o vymezení relevantního trhu poskytování komplexních lesnických služeb v České republice, případně jeho dalším členění na podoblasti činností pěstebních a těžebních, dále relevantního trhu dodávek surového dříví v České republice, relevantního trhu dodávek řeziva v České republice a relevantního trhu dodávek sypaných materiálů (štěpky, piliny) v České republice. S ohledem na skutečnost, že v případě  posuzovaného spojení soutěžitelů dochází pouze k minimálnímu navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů, přičemž společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu po uskutečnění spojení by nepřesáhl na žádném z uvedených možných vymezení relevantních trhů 15 %, nepovažoval Úřad za nutné vymezovat pro účely předmětného rozhodnutí relevantní trhy s konečnou platností. 

29.  Pokud jde o oblast poskytování komplexních lesnických služeb v České republice, společnost AGROFERT zde dosahuje tržního podílu cca [0-5] % a společnost UNILES cca [0-5] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení by v této oblasti tedy činil cca [5-15] %.

30.  V oblasti dodávek surového dříví na území České republiky by tržní podíl společnosti AGROFERT činil cca [0-5] % a UNILES cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení by v této oblasti nepřesahoval [0-5] %. 

31.  V oblasti dodávek řeziva na území České republiky dosahuje společnost AGROFERT tržního podílu cca [0-5] % a společnost UNILES cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení by v této oblasti tedy nepřesahoval [0-5] %.

32.  V oblasti dodávek sypaných materiálů (štěpka, piliny) na území České republiky společnost AGROFERT dosahuje tržního podílu cca [0-5] % a společnost UNILES cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení by v této oblasti nepřesahoval [0-5] %.

33.  Společnost AGROFERT působí prostřednictvím svých dceřiných společností v navazující oblasti výroby a prodeje překližek, kde její tržní podíl na území České republiky v této oblasti nepřesahuje 15 %.

34.  Pokud jde o trh chovu a prodeje jatečného skotu v České republice, působí zde společnost UNILES pouze okrajově, přičemž tržní podíl společnosti AGROFERT činí cca [0-5] % a společnosti UNILES cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení tedy nepřesáhne [0-5] %. 

35.  Z výše uvedených údajů vyplývá, že posílení tržní síly skupiny AGROFERT, k němuž dojde v důsledku předmětného spojení soutěžitelů, bude relativně malé, neboť ve všech spojením dotčených oblastech dojde pouze k nepatrnému navýšení tržních podílů spojením vzniklého subjektu, přičemž v žádné z uvedených oblastí nepřekročí společný tržní podíl po uskutečnění předmětného spojení 15 %.

36.  Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl tedy Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na relativně nízký nárůst tržního postavení skupiny AGROFERT ve spojením dotčených oblastech.

37.  Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Michal Petr, Ph.D.

místopředseda Úřadu

pověřený řízením

Sekce hospodářské soutěže

v zastoupení
Ing. Milan Brouček
pověřený zastupováním

Obdrží:

AGROFERT HOLDING, a.s.
k rukám JUDr. Miroslavy Rybové
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy 

Právní moc: 24. 10. 2011.[1] Dne 1. 9. 2011 Úřad v rámci správního řízení S297/2011 vydal rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů AGROFERT/ZEDNÍČEK, které nabylo právní moci dne 1. 9. 2011.

[2] Dne 17. 8. 2011 Úřad v rámci správního řízení S281/2011 vydal rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů AGROFERT/Mlékárna Hlinsko, které nabylo právní moci dne 1. 9. 2011.

[3] Nyní článku 102 TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union).

[4] Viz internetové stránky Úřadu: http://www.compet.cz/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/vyhledavani/5481/

[5] Viz rozhodnutí Úřadu S 143/2011/KS AGF Wood/Wotan Forest/Wotan Forest Service/ALFA Plywood

[6] http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5150_20080728_20310_en.pdf

[7] Viz rozhodnutí Úřadu v rámci správního řízení o povolení spojení soutěžitelů S298/2011 - AGROFERT HOLDING, a.s./ Recht, s.r.o.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz