Rozhodnutí: S114/2011/VZ-11213/2011/530/SW

Instance I.
Věc Stadion Štruncovy sady – tribuny + atletika, Rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech
Účastníci
  1. statutární město Plzeň
  2. IMOS holding, a. s.
  3. IMOS Brno, a. s.
  4. Metrostav a. s.
  5. H.A.N.S. stavby, a. s.
  6. STRABAG a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 6. 10. 2011
Dokumenty file icon dokument ke stažení 129 KB

Č. j.: ÚOHS-S114/2011/VZ-11213/2011/530/SWa

V Brně dne 16. září 2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení zahájeném dne 25. 3. 2011 na návrh ze dne 24. 3. 2011, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – statutární město Plzeň, IČ 00075370, se sídlem náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň, zastoupené Martinem Baxou, primátorem,

navrhovatel – společnosti

·  IMOS holding, a. s., IČ 25866681, se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, jejímž jménem jedná Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva,

·  IMOS Brno, a. s., IČ 25322257, se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, jejímž jménem jedná Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva,

které podaly na základě smlouvy o sdružení ze dne 17. 2. 2011 společnou žádost o účast,

vybraný uchazeč – společnosti

·  Metrostav a. s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, jejímž jménem jednají Ing. Jiří Bělohlav, předseda představenstva, a Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva,

·  H.A.N.S. stavby, a. s., IČ 27124355, se sídlem Holušická 2253, 148 00 Praha, jejímž jménem jedná Ing. Arch. Jan Jarolímek, místopředseda představenstva,

·  STRABAG a. s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 21/198, 150 00 Praha 5, jejímž jménem jednají Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva, a Ing. Josef Krátký, člen představenstva,

které podaly na základě smlouvy o sdružení ze dne 18. 2. 2011 společnou žádost o účast a společnou nabídku,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Stadion Štruncovy sady – tribuny + atletika, Rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech“, zadávané formou užšího řízení, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 25. 1. 2011 pod ev. č. 60055505 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 1. 2011 pod evid. č. 2011/S 19-030192,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zastavuje, neboť navrhovatel – společnosti

·  IMOS holding, a. s., IČ 25866681, se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, jejímž jménem jedná Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva,

·  IMOS Brno, a. s., IČ 25322257, se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, jejímž jménem jedná Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva,

které podaly na základě smlouvy o sdružení ze dne 17. 2. 2011 společnou žádost o účast, vzal svůj návrh zpět.

Odůvodnění

1.  Zadavatel – statutární město Plzeň, IČ 00075370, se sídlem náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň, zastoupené Martinem Baxou, primátorem, (dále jen „zadavatel“) uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v informačním systému o veřejných zakázkách dne 25. 1. 2011 pod ev. č. 60055505 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 1. 2011 pod evid. č. 2011/S 19-030192 oznámení užšího řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Stadion Štruncovy sady - tribuny + atletika, Rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.  Z protokolu o vyhodnocení kvalifikace a omezení počtu zájemců ze dne 24. 2. 2011 vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel celkem sedm žádostí o účast v užším řízení. Zadavatel po posouzení splnění kvalifikačních předpokladů rozhodl dne 25. 2. 2011 o vyloučení zájemce o účast v užším řízení – společností

·  IMOS holding, a. s., IČ 25866681, se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, jejímž jménem jedná Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva,

·  IMOS Brno, a. s., IČ 25322257, se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, jejímž jménem jedná Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva,

které podaly na základě smlouvy o sdružení ze dne 17. 2. 2011 společnou žádost o účast, (dále jen „navrhovatel“) z účasti v zadávacím řízení, neboť neprokázal splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. Proti rozhodnutí zadavatele ze dne 25. 2. 2011 o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, které navrhovatel obdržel dne 1. 3. 2011, podal navrhovatel dopisem ze dne 11. 3. 2011 námitky, které zadavatel obdržel dne 15. 3. 2011. Zadavatel podaným námitkám nevyhověl rozhodnutím ze dne 15. 3. 2011, které navrhovatel obdržel dne 17. 3. 2011. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 24. 3. 2011 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

3.  Úřad obdržel návrh dne 25. 3. 2011 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Stejnopis návrhu byl zadavateli doručen téhož dne.

4.  Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 29. 3. 2011 a dokumentaci o zadání veřejné zakázky obdržel Úřad dne 31. 3. 2011.

5.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

·  zadavatel,

·  navrhovatel,

·  vybraný uchazeč (dále viz bod 10 tohoto odůvodnění).

6.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S114/2011/VZ-6347/2011/530/SWa ze dne 21. 4. 2011.

7.  Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S114/2011/VZ-6373/2011/530/SWa ze dne 21. 4. 2011 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Uvedeným usnesením Úřad rovněž stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonů – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

8.  Rozhodnutím ze dne 5. 5. 2011 č. j. ÚOHS-S114/2011/VZ-6961/2011/530/SWa Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření.

9.  Dopisem ze dne 4. 5. 2011, který Úřad obdržel dne 6. 5. 2011, oznámil zadavatel Úřadu otevření obálek s nabídkami. Dopisem ze dne 6. 5. 2011, který Úřad obdržel dne 9. 5. 2011, oznámil zadavatel Úřadu provedení posouzení a hodnocení nabídek. Dopisem ze dne 9. 5. 2011, který Úřad obdržel dne 11. 5. 2011, oznámil zadavatel Úřadu uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky dne 6. 5. 2011.

10.  Dne 13. 5. 2011 obdržel Úřad doplnění dokumentace o zadání veřejné zakázky. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 4. 5. 2011 vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem 3 nabídky, přičemž všechny vyhověly kontrole úplnosti podle § 71 odst. 8 zákona. Po provedeném posouzení a hodnocení nabídek dne 5. 5. 2011 zadavatel rozhodl, že nejvhodnější nabídku předložil uchazeč – společnosti

·  Metrostav a. s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, jejímž jménem jednají Ing. Jiří Bělohlav, předseda představenstva, a Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva,

·  H.A.N.S. stavby, a. s., IČ 27124355, se sídlem Holušická 2253, 148 00 Praha, jejímž jménem jedná Ing. Arch. Jan Jarolímek, místopředseda představenstva,

·  STRABAG a. s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 21/198, 150 00 Praha 5, jejímž jménem jednají Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva, a Ing. Josef Krátký, člen představenstva,

které podaly na základě smlouvy o sdružení ze dne 18. 2. 2011 společnou žádost o účast a společnou nabídku, (dále jen „vybraný uchazeč“) a dne 6. 5. 2011 uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu na plnění veřejné zakázky.

11.  Usnesením č. j. ÚOHS-S114/2011/VZ-12681/2011/530/SWa ze dne 12. 8. 2011 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí s ohledem na skutečnost, že účastníkem řízení se rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky stal i vybraný uchazeč.

12.  Dne 24. 8. 2011  obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 22. 8. 2011, kterým navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zpět.

13.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

14.  Úřad vzhledem ke zpětvzetí návrhu rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad nemá odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň

2.  IMOS holding, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

3.  IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

4.  Metrostav a. s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

5.  H.A.N.S. stavby, a. s., Holušická 2253, 148 00 Praha

6.  STRABAG a. s., Na Bělidle 21/198, 150 00 Praha 5

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz