Rozhodnutí: S111/2011/VZ-11465/2011/530/RK

Instance I.
Věc Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba
Účastníci
  1. statutární město Ostrava
  2. CENTROPROJEKT a. s.
  3. Arch.Design, s. r. o.
  4. OSA projekt s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí zastaveno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 13. 8. 2011
Dokumenty file icon dokument ke stažení 95 KB

Č. j.: ÚOHS-S111/2011/VZ-11465/2011/530/RKr

V Brně dne: 2011-07-25

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 24.3.2011 na návrh, jehož účastníky jsou:

·  zadavatel - statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih, IČ 00845451, Horní 791/3, 700 30 Ostrava- Hrabůvka,  zastoupená Mgr. Karlem Sibinským, starostou,

·  navrhovatel –  společnosti

·  CENTROPROJEKT a. s., IČ 26907241, se sídlem Štefánikova 167, 760 30 Zlín, za niž jedná Ing. Vladimír Kudela, předseda představenstva, a

·  Arch.Design, s. r. o., IČ 25764314, se sídlem Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, za niž jedná Ing. Luboš Chvíla, jednatel,

  které uzavřely dne 22.12.2010 smlouvu o sdružení za účelem podání nabídky,

·  vybraný uchazeč – OSA projekt s. r. o., IČ 47155337, se sídlem Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, za niž jedná Ing. arch. Martin Chválek, jednatel,


ve věci přezkoumání úkonů jmenovaného zadavatele vymezeném obsahem návrhu ve veřejné zakázce „zpracování projektové dokumentace investiční akce „Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba““ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 9.11.2010 pod ev. č. 60052480, ve znění opravy provedené dne 12.11.2010, rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – společnosti CENTROPROJEKT a. s., a  Arch.Design, s. r. o, které uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání nabídky, nesložil s podáním návrhu ani v dodatečně stanovené lhůtě kauci podle § 115 odst. 1 cit. zákona.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle  § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  obdržel dne 24.3.2011 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele -  – statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih, IČ 00845451, Horní 791/3, 700 30 Ostrava- Hrabůvka,  zastoupená Mgr. Karlem Sibinským, starostou (dále jen „zadavatel“), učiněných ve veřejné zakázce „zpracování projektové dokumentace investiční akce „Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba““ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 9.11.2010 pod ev. č. 60052480, ve znění opravy provedené dne 12.11.2010.

2.  Úřad obdržel návrh dne 24.3.2011 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.  Účastníky řízení podle §  116 zákona jsou:

·  zadavatel,

·  navrhovatel –  společnosti

·  CENTROPROJEKT a. s., IČ 26907241, se sídlem Štefánikova 167, 760 30 Zlín, za niž jedná Ing. Vladimír Kudela, předseda představenstva, a

·  Arch.Design, s. r. o., IČ 25764314, se sídlem Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, za niž jedná Ing. Luboš Chvíla, jednatel,

  které  uzavřely  dne   22.12.2010  smlouvu  o  sdružení za účelem  podání  nabídky (dále  jen 

  „navrhovatel“)

·  vybraný uchazeč – OSA projekt s. r. o., IČ 47155337, se sídlem Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, za niž jedná Ing. arch. Martin Chválek, jednatel.

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S111/2011/VZ-5851/2011/530/RKr ze dne 13.4.2011. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S111/2011/VZ-5864/2011/530/RKr z téhož dne stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. V tomto usnesení Úřad rovněž stanovil navrhovateli lhůtu do pěti dnů ode dne obdržení usnesení k provedení úkonu, a to doplnění návrhu o doklad o složení kauce na účet Úřadu.

5.  Navrhovatel své podání ze dne 17.3.2011 ve lhůtě stanovené usnesením ze dne 13.4.2011 ani později nedoplnil o požadovaný doklad o složení kauce.

6.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

7.  Podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

8.  Podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1% z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50.000,- Kč, nejvýše ve výši 2.000.000,- Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100.000,- Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

9.  Podle ustanovení § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

10.  Dopisem ze dne 17.3.2011 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, k němuž však nepřiložil doklad o složení kauce. Z výpisu z účtu Úřadu také vyplývalo, že kauce na účet Úřadu složena nebyla.

11.  Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S111/2011/VZ-5864/2011/530/RKr ze dne 13.4.2011 lhůtu k doložení dokladu o jejím složení do pěti dnů ode dne obdržení tohoto usnesení. Zároveň Úřad navrhovatele upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží a nedoloží doklad prokazující její složení, Úřad podle § 117a písm. b) zákona zahájené řízení zastaví.

12.  Citované usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 14.4.2011 (viz informace o dodání a doručení do datové schránky).

13.  Dne 15.7.2011 Úřad obdržel oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení.

14.  Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani v prodloužené lhůtě stanovené mu Úřadem, ani později, a tudíž nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 zákona.

15.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedoplnil návrh o doklad složení kauce podle § 115 zákona ve lhůtě stanovené Úřadem, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

Mgr. Kamil Rudolecký

místopředseda  otisk úředního razítka

Obdrží:

statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava- Hrabůvka

CENTROPROJEKT a. s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín

Arch.Design, s. r. o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno

OSA projekt s. r. o., Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz