číslo jednací: S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr

Instance I.
Věc Právní služby
Účastníci
  1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  2. Schönherr s.r.o., advokátní kancelář
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 2 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. - pokuta
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 13. 5. 2011
Dokumenty file icon dokument ke stažení 186 KB

Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr

V Brně dne: 22. dubna 2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne 10.1.2011 na návrh ze dne 7.1.2011, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, se sídlem 17. listopadu 15/2172, Ostrava – Poruba, jednající prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., rektorem (dále jen „zadavatel“),

·  navrhovatel – Schönherr s.r.o., advokátní kancelář, IČ 26500981, se sídlem nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, za niž jedná JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., jednatel,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v nadlimitní veřejné zakázce „Právní služby“ zadávané v otevřeném řízení  dle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona za účelem uzavření rámcové smlouvy, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 29.10.2010 pod ev. č. 60051921, ve znění oprav ze dne 10.12.2010,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, se sídlem 17. listopadu 15/2172, Ostrava – Poruba, nedodržel postup stanovený

a) v ust. § 6 v návaznosti na ust. § 50 odst. 3 a ust. § 56 odst. 4 cit. zákona o veřejných zakázkách, tím, že v bodě III.2.3 oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému o veřejných zakázkách a v zadávací dokumentaci pod bodem 4.6 iii) vymezil požadavek na prokázání technických kvalifikačních předpokladů tím, že požadoval předložení certifikátu systému řízení jakosti řady ISO 9001 nebo vyššího,

b) v ust. § 56 odst. 6  cit. zákona o veřejných zakázkách, tím, že v bodě III.2.3 oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému o veřejných zakázkách a v zadávací dokumentaci pod bodem 4.6 iv) vymezil požadavek na prokázání technických kvalifikačních předpokladů tím, že požadoval předložení certifikátu systému řízení bezpečnosti informací řady ISO 27001,

přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

   II.

Jako opatření k nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle ust. § 118 odst.1 citovaného zákona o veřejných zakázkách ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Právní služby“.

  III.

Podle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, se sídlem 17.listopadu 15/2172, Ostrava – Poruba, ukládá:

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,-- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710,variabilní symbol 0081150001.

   IV.

Zadavatel – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, se sídlem 17.listopadu 15/2172, Ostrava – Poruba, jednající prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., rektorem, se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že postupoval při vyřizování námitek navrhovatele - společnosti Schönherr s.r.o., advokátní kancelář, IČ 26500981, se sídlem nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, za niž jedná JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., jednatel, proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Právní služby“, v rozporu s ust. § 111 odst. 2 cit. zákona, když výše zmíněné společnosti odeslal rozhodnutí o námitkách bez poučení o možnosti podat ve lhůtě podle ust.   § 114 odst. 4 citovaného zákona návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele  u Úřadu.

V.

Za spáchání správního deliktu uvedeného v bodě I. se zadavateli – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, se sídlem 17.listopadu 15/2172, Ostrava – Poruba, jednající prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., rektorem, podle ust. § 120 odst. 2 písm. b) cit. zákona   o veřejných zakázkách – ukládá

pokuta ve výši  30 000,-- Kč (třicet tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu Brno.

Odůvodnění

1.  Zadavatel – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, se sídlem 17. listopadu 15/2172, Ostrava – Poruba (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 29.10.2010, ve znění oprav ze dne 10.12.2010 pod evidenčním číslem 60051921 oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem uzavření rámcové smlouvy na „Právní služby“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.  Předmět veřejné zakázky zadavatel vymezil jako poskytnutí právního poradenství v oblasti obchodního práva, občanského práva, finančního práva, správního práva a práva hospodářské soutěže, kompletní služby v oblasti pracovního práva, průmyslového práva
a práva duševního vlastnictví. V bodě 2.2 zadávací dokumentace zadavatel vymezil, že na základě výzev k poskytnutí plnění budou vybraným uchazečem poskytovány zadavateli následující právní služby:

a) komplexní právní služba k smluvním vztahům – pracovní smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, leasingové smlouvy, obchodní a občanskoprávní

smlouvy,

b) poradenství v oblasti vnitropodnikových právních norem, správa vymáhání

pohledávek,

c) zastupování zadavatele v rámci zadávacích řízení, sepis zadávacích dokumentací,

poskytování právních stanovisek a souvisejících právních služeb,

d) zastoupení zadavatele v soudním, rozhodčím či správním řízení

e) jednání s orgány státní správy, obchodní a jiná obdobná jednání,

f) právní poradenství k informačním a telekomunikačním technologiím,

g) zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,

h) právní služby v souvislosti s realizací projektů financovaných třetí stranou,

i) poradenství v oblasti průmyslového práva a práva duševního vlastnictví,

j) ostatní právní služby spojené s činností zadavatele.

3.  V bodě III. 2.3 v oznámení o zahájení zadávacího řízení zadavatel vymezil své požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, kde mimo jiné uvedl, že požaduje předložení certifikátu systému řízení jakosti řady ISO 9001 a předložení certifikátu systému řízení bezpečnosti informací řady ISO 27001 (viz blíže zadávací dokumentace).

4.  Zadavatel pod bodem 4.6 zadávací dokumentace k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje:

·  pod bodem iii) doložení certifikátu systému řízení jakosti řady ISO 9001 nebo vyššího, vydaného podle technických norem akreditovanou osobou, nebo certifikátu rovnocenného certifikátu vydanému podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie,

·  pod bodem iv) doložení certifikátu systému řízení bezpečnosti informací řady ISO 27001, vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou, nebo certifikátu rovnocenného certifikátu vydanému podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie.

5.  Zadávací dokumentaci si vyzvedlo 11 zájemců. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 17.12.2010 vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě tj., do 17.12.2010 obdržel tři nabídky, a to nabídku advokátní kanceláře  ROWAN LEGAL, sdružení advokátů, s.r.o., IČ 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, advokátní kanceláře Dáňa, Pergl a partneři, IČ 14767643, se sídlem Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6  a advokátní kanceláře  Weinhold Legal, v.o.s., IČ 25628470, se sídlem Karlovo náměstí 10/2097, 120 00 Praha 2. Všechny tři podané nabídky vyhověly kontrole úplnosti dle ust. § 71 odst. 8 zákona. Z protokolu o prvním jednání hodnotící komise ze dne 22.12.2010 vyplývá, že každý člen hodnotící komise je povinen se do příštího jednání seznámit s obsahem všech podaných nabídek.

6.  Proti zadávacím podmínkám podal uchazeč Schönherr s.r.o., advokátní kancelář, IČ 26500981, se sídlem nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, za niž jedná JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., jednatel, námitky ze dne 20.12.2010. Zadavatel námitkám po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl emailovým podáním ze dne 23.12.2010  a následně zaslal uchazeči Schönherr s.r.o., advokátní kancelář, IČ 26500981, se sídlem nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, za niž jedná JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., jednatel, rozhodnutí o námitkách ze dne 30.12.2010, které navrhovatel obdržel dne 6.1.2011.

7.  Vzhledem k tomu, že uchazeč Schönherr s.r.o., advokátní kancelář, IČ 26500981, se sídlem nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, za niž jedná JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., jednatel (dále jen „navrhovatel“), nepovažoval vyřízení námitek za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 7.1.2011 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

8.  Ve svém návrhu navrhovatel namítá porušení ust. § 111 odst. 1 zákona, tím, že zadavatel nerozhodl o námitkách navrhovatele, ačkoliv byly podány v zákonem stanovené lhůtě. Navrhovatel uvádí, že nejprve k podaným námitkám obdržel stručné emailové sdělení ze dne 23.12.2010, které nepovažuje za rozhodnutí o podaných námitkách ve smyslu § 111 odst. 1 a ust. § 111 odst. 2 zákona, neboť sdělení mělo formu a obsah jako odpověď, kterou zadavatel zaslal uchazečům v rámci dodatečných informací dne 3.12.2010 a dopis dále neobsahuje poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu.

9.  Navrhovatel dále sděluje, že zadavatel v zadávací dokumentaci v čl. 4 bod 4.6 iii) a iv) – Technické kvalifikační předpoklady – stanovil požadavek na předložení certifikátu systému řízení jakosti řady ISO 9001 nebo vyššího, vydaného podle technických norem akreditovanou osobou nebo certifikátu rovnocenného certifikátu vydanému podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie  a certifikátu systému řízení bezpečnosti informací řady ISO 27001, vydaného podle technických norem akreditovanou osobou, nebo certifikátu rovnocenného certifikátu vydanému podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie. Dle názoru navrhovatele je výše uvedený požadavek zadavatele na předložení certifikátu v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách a neodpovídá ustanovením zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a Etickému kodexu advokátů.

10.  Navrhovatel uvádí, že česká technická norma ISO 9001 se zabývá systémem managementu a poskytuje návod k vypracování a uplatnění efektivního systému managementu kvality. Management jakosti a prokazování jakosti nejsou dle zákona   č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky závazné, pokud na ně některý právní předpis neodkáže. Pokud na ně právní předpis neodkáže, mají pouze doporučující povahu s tím, že obsahují soubor minimálních požadavků, které musí být v organizaci zavedeny. Navrhovatel dále sděluje, že druhá česká technická norma ISO 27001, která je propojena a harmonizována s normou ISO 9001 popisuje systém řízení informační bezpečnosti a jejím cílem je nastavení řízení procesů spojených se zachováním dostupnosti, integrity a důvěrnosti informací důležitých pro podniky.

11.  Navrhovatel konstatuje, že z výše uvedeného je patrné, že ani jeden z požadovaných certifikátů není primárně zaměřen na právní služby. Navrhovatel se domnívá, že tyto služby jsou na rozdíl od jiných služeb garantovány a chráněny Českou advokátní komorou
a regulovány zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii a stavovskými předpisy, popřípadě dalšími právními předpisy. Tyto předpisy a na ně navazující interní procedury zajišťují jak bezpečnost, tak i jakost poskytovaných právních služeb.

12.  Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel nesmí stanovit v zadávací dokumentaci takové podmínky k prokázání kvalifikace, které mohou omezovat práva potenciálních zájemců  o zakázku účastnit se zadávacího řízení, a v konečném důsledku podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Navrhovatel tak shrnuje, že těmito certifikáty disponuje velmi omezený okruh advokátních kanceláří a dodává, že zadavatel porušil zásadu zákazu diskriminace dle ust. § 6 zákona, neboť umožnil jen některým zájemcům, aby se zúčastnili vyhlášeného zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce.

13.  Navrhovatel uvádí, že i přesto, že uvedenými certifikáty nedisponuje, považuje se za nesporně způsobilého k řádnému plnění shora uvedené zakázky. Navrhovatel dodává, že je vedoucí advokátní kanceláří, která má zavedeny interní procedury a standarty zajišťující vysokou úroveň poskytovaných právních služeb rovněž v těch ohledech, v nichž zadavatel požaduje předložení certifikátů, tedy v oblasti managementu kvality a v oblasti řízení bezpečnosti informací. Navrhovatel se domnívá, že je kvalifikovaným dodavatelem právních služeb, o veřejnou zakázku má vážný zájem a je schopen zakázku úspěšně realizovat.

14.  Navrhovatel uvádí, že postup zadavatele tak může podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť pokud by výše uvedené certifikáty zadavatel nestanovil, mohl obdržet více nabídek, přičemž nelze vyloučit, že by některá z těchto nabídek byla ekonomicky výhodnější.

15.  Navrhovatel namítá, že v důsledku protiprávního jednání zadavatele mu vznikla újma na jeho právech, neboť mu byla odňata možnost účastnit se zadávacího řízení k veřejné zakázce. S ohledem na nezákonnost postupu zadavatele, jakož i s ohledem na skutečnost, že tento nezákonný postup by mohl mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy navrhovatel navrhuje, aby Úřad zahájil správní řízení  o přezkoumání úkonů zadavatele, kterým zruší zadání veřejné zakázky a zároveň požaduje, aby Úřad v souladu s ust. § 117 odst. 1 zákona nařídil předběžné opatření, kterým zadavateli zakáže do skončení řízení uzavřít smlouvy nebo pozastaví zadávací řízení k veřejné zakázce.

16.  Úřad obdržel návrh dne 10.1.2011 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel návrh téhož dne.

17.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

·  zadavatel

·  navrhovatel

18.  Zadavatel se ke skutečnostem uvedeným v návrhu vyjádřil dopisem ze dne 13.1.2011, ve kterém sděluje, že dne 20.12.2010 obdržel námitky navrhovatele, které přezkoumal  a dne 23.12.2010 odeslal rozhodnutí o námitkách, a to zejména s ohledem na blížící se dny pracovního klidu a čerpané dovolené. Následně potvrdil navrhovateli emailové sdělení formou listinného přípisu dne 5.1.2011, který navrhovatel obdržel dne 6.1.2011. Zadavatel uvádí, že v daném případě není pochyb, že oběma přípisy sdělil navrhovateli, že jeho námitce nebylo vyhověno a dodává, že co se týká námitky navrhovatele v rozsahu neuvedení poučení o možnosti podat ve lhůtě dle ust. § 114 odst. 4 zákona návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, byl tento nedostatek administrativní chybou, která nijak navrhovatele nezkrátila na jeho právech, neboť mohl podat a fakticky i podal návrh u Úřadu včas.

19.  Zadavatel uvádí, že předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb v předpokládané hodnotě 8 mil. Kč bez DPH za dobu čtyř let trvání rámcové smlouvy. Cílem zadavatele bylo získat nabídky kvalifikovaných uchazečů, kteří budou bez jakýchkoliv pochybností schopni a ochotni nabídnout poskytování kvalitních právních služeb na vysoké úrovni, a to kontinuálně v rámci dlouhodobějšího časového rámce. Zadavatel uvádí, že má zájem na výběru nejvhodnější nabídky takového uchazeče,  u něhož je zajištěn vysoký standard interních procesů a schopnost efektivně a flexibilně přizpůsobit poskytování právních služeb legitimním požadavkům zadavatele. Zadavatel se domnívá, že je přitom nezbytná garance kvality a efektivity, stability a bezpečnosti. Uvedené cíle a požadavky zadavatele na poskytování právních služeb komplexně plynou ze zadávacích podmínek veřejné zakázky, včetně požadavků na prokázání kvalifikace  a hodnotících kritérií. Zadavatel si je vědom, že způsob a podmínky poskytování právních služeb v základní rovině upravuje zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“). Zákon o advokacii stanoví některé základní povinnosti advokátů, nestanoví však, že by klient advokáta nemohl po advokátovi vyžadovat vyšší standardy garance poskytování právních služeb. Zadavatel dále uvádí, že obě předmětné certifikace sice do určité míry obsahují i povinnosti vyplývající z interních stavovských předpisů, na druhou stranu v rámci auditu ověřují i otázky zde neřešené, např. únik dat, ale i jejich poškození či ztrátu atd. Navíc obě normy v sobě nesou  i povinnost pravidelné recertifikace (ověřování, že jsou procesy aplikovány v praxi)  a takové aktivní ověřování stavovské předpisy nezajišťují.

20.  Dle názoru zadavatele je úroveň jednotlivých advokátních kanceláří odlišná, což po zadavatelích vyžaduje, aby v zadávacích podmínkách stanovili potřebné požadavky na prokázání kvalifikace. Zadavatel shrnuje, že z hlediska systému managamentu kvality
a z hlediska bezpečnosti informací je zákon o advokacii pouze standardním a zcela minimálním požadavkem na způsob poskytování právních služeb. Zadavatelem požadované certifikáty tyto zákonné předpoklady poskytování poptávaných právních služeb dále specifikují a rozvádějí. Zadavatel se domnívá, že je zcela v souladu se zákonem a rozhodovací praxí Úřadu, aby zadavatel tyto certifikáty požadoval.

21.  Zadavatel tedy s odkazem na konstantní rozhodovací praxi Úřadu uvádí, že nastavení technických kvalifikačních předpokladů pokrývá skupinu činností, na kterou je veřejná zakázka vypsána, existuje zde spojitost s předmětem plnění veřejné zakázky a domnívá se, že požadavek na doložení certifikátů je přiměřený předmětu veřejné zakázky.

22.  K argumentaci navrhovatele, že uvedenými certifikáty disponuje pouze velmi malý počet advokátních kanceláří, zadavatel namítá, že v první řadě je třeba zdůraznit, že z návrhu neplyne, že by navrhovatel byl k plnění veřejné zakázky kvalifikován. Tato skutečnost je jím vágně tvrzena a není nijak doložena. Zadavatel dodává, že nabídku podali tři uchazeči a nelze tedy dovozovat, že by uvedený kvalifikační předpoklad byl diskriminující.

23.  Zadavatel dále uvádí, že požadování uvedených certifikátů je v zadávacích řízeních na právní služby běžné. V tomto smyslu odkazuje na praxi Ministerstva pro místní rozvoj, které v zadávacích řízeních na poskytování právních služeb využívá možnosti po uchazečích požadovat doložení certifikátů ISO 9001 (např. zadávací řízení na veřejnou zakázku “Právní poradenství k aktivitám odboru správy monitorovacího systému a dalších zadavatelských útvarů ministerstva pro místní rozvoj“).

24.  K argumentaci navrhovatele, opírající se o Etický kodex advokátů  nebo o interní usnesení České advokátní komory, zadavatel uvádí, že tyto předpisy nemají povahu obecně právních předpisů a jsou ve vztahu k zadavateli zcela irelevantní. Podle názoru zadavatele je argumentace navrhovatele o porušení povinnosti mlčenlivosti při certifikačním procesu značně pochybná. Zadavatel uvádí, že dle jeho informací jsou certifikační agentury schopné provádět certifikaci i na modelové (nikoli „ostré“) dokumentaci.

25.  Zadavatel s ohledem na výše uvedené konstatuje, že žádným svým úkonem, tj. zejména stanovením požadavku na doložení předmětných certifikátů, ani rozhodnutím   o námitkách neporušil zásady specifikované v ust. § 6 zákona, neovlivnil negativně výběr nejvhodnější nabídky a domnívá se, že postupoval při stanovení technických kvalifikačních předpokladů zcela v souladu se zákonem.

26.  S ohledem na výše uvedené zadavatel navrhuje nevyhovět návrhu navrhovatele na vydání předběžného opatření a požaduje návrh na zahájení správního řízení zamítnout.

27.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S8/2011-841/2011/540/MKr ze dne 24.1.2011 a dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S8/2011-835/2011/540/MKr z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

28.  Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S8/2011/VZ-1786/2011/540/MKr ze dne 2.2.2011 Úřad vydal předběžné opatření, v němž uložil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v  zadávacím řízení,  a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno.

29.  Úřad dopisem č.j. ÚOHS-S8/2011/VZ-1436/2011/540/MKr ze dne 27.1.2011 požádal 7 zájemců, kteří si zažádali u zadavatele o zadávací dokumentaci, a která jim byla následně zadavatelem poskytnuta, o sdělení, z jakého důvodu nepodali v uvedeném zadávacím řízení nabídku.

30.  Dne 4.2.2011 obdržel Úřad žádost navrhovatele k prodloužení lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí.

31.  Úřad dopisem č.j. ÚOHS-S8/2011/VZ-2070/2011/540/MKr ze dne 7.2.2011 prodloužil účastníkům řízení lhůtu k vyjádření, a to do 14.2.2011.

32.  Dne 11.2.2011 obdržel Úřad stanovisko navrhovatele k podkladům rozhodnutí, v němž zdůrazňuje, že z vymezení předmětu veřejné zakázky ze strany zadavatele vyplývá, že se jedná o poskytování běžných právních služeb a dodává, že ani jedna z uvedených norem ISO 9001 a ISO 27001 není primárně zaměřena na právní služby. Navrhovatel uvádí, že zadavatelovo tvrzení, že pouze předložení certifikátu ISO 9001 a vyššího ze strany uchazeče zajistí, že poskytnuté právní služby budou zadavateli poskytnuty kvalitně  a efektivně, je zavádějící a domnívá se, že certifikáty nemohou garantovat úroveň právních znalostí advokáta.

33.  K tvrzení zadavatele, že Ministerstvo pro místní rozvoj, které v zadávacích řízeních na právní služby požaduje poskytování certifikátu ISO 9001, navrhovatel uvádí, že toto tvrzení je nepravdivé, neboť zjistil, že z vyhlášených veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj obsahuje pouze jedna zadávací dokumentace požadavek na předložení certifikátu ISO 9001, a to veřejná zakázka malého rozsahu. Navrhovatel dodává, že ostatní nadlimitní veřejné zakázky na právní služby certifikáty ISO 9001 neobsahovaly.  

34.  Dne 25.2.2011 obdržel Úřad doplnění dokumentace ze strany zadavatele o protokoly
o druhém a třetím jednání hodnotící komise ze dne 10.1.2011 a 15.2.2011. Z protokolu
o třetím jednání hodnotící komise ze dne 15.2.2011 vyplývá, že zadavatel přerušil průběh zadávacího řízení, a to až do skončení správního řízení.

35.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona ve znění pozdějších předpisů případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání šetřené veřejné zakázky, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K výroku ad I. a) požadavek na předložení certifikátu ISO 9001

36.  Podle ust. § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

37.  Z ust. § 6 zákona vyplývá, že povinnost rovného nediskriminačního zacházení se všemi uchazeči o veřejnou zakázku je jedním ze základních principů, které musí zadavatel v procesu zadávání veřejných zakázek aplikovat. Princip rovného přístupu k uchazečům, který zákonodárce zakotvil v ustanovení § 6 zákona, je obligatorním principem při realizaci výběrových řízení a je na něj kladen důraz i v rozhodovací praxi Evropského soudního dvora, který se otázkou zákazu diskriminace v jakýchkoliv formách a na jakékoli úrovni také několikrát zabýval.

38.  Podle ust. § 50 odst. 3 zákona je veřejný zadavatel povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky.

39.  Podle ust. § 56 odst. 4 je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, může veřejný zadavatel v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů požadovat předložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.

40.  Úřad uvádí, že účelem prokazování kvalifikace je zajistit, aby vybraný uchazeč měl objektivně veškeré předpoklady a způsobilost pro řádné a včasné plnění konkrétní veřejné zakázky. Zadavatel musí stanovit pouze takové požadavky na prokázání kvalifikace, které bezprostředně souvisejí s předmětem veřejné zakázky a jsou přiměřené ve vztahu k jejímu druhu, rozsahu a složitosti.

41.  V oznámení zadávacího řízení zadavatel jako minimální úroveň k technické způsobilosti v bodě III. 2.3 uvedl, že k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče požaduje doložení certifikátu ISO 9001 nebo vyššího.

42.  Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů pod bodem 4.6 iii) doložení certifikátu systému řízení jakosti řady ISO 9001 nebo vyššího, vydaného podle technických norem akreditovanou osobou, nebo certifikát rovnocenný certifikátu vydanému podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie.

43.  Úřad uvádí, že z internetových stránek www.e-ISO.cz zjistil, že ISO je název pro mezinárodní organizaci pro vývoj a sjednocení standardů, jejíž činností je vývoj technických norem. Norma ISO 9001 uvádí požadavky na systém managementu kvality pro případ, kdy je nutné prokázat, že organizace je způsobilá účinně plnit požadavky zákazníků a legislativy.

44.  Úřad oslovil dopisem č.j. ÚOHS-S8/2011/VZ-1436/2011/540/MKr ze dne 27.1.2011 sedm zájemců o veřejnou zakázku, kteří  obdrželi zadávací dokumentaci k veřejné zakázce  a následně nepodali v zadávacím řízení nabídku, z jakého důvodu nabídku nepodali. Ze zaslaných odpovědí Úřad zjistil, že tito zájemci nepodali nabídku z toho důvodu, že nesplňují kritéria uvedená pod body 4.6 iii) a 4.6 iv) zadávací dokumentace týkající se předložení certifikátu ISO 9001 či vyššího a certifikátu ISO 27001. 

45.  Úřad po přezkoumání postupu zadavatele i zadávacích podmínek neshledal objektivní skutečnosti na straně zadavatele, které by odůvodňovaly jeho požadavek na doložení certifikátu systému řízení jakosti řady ISO 9001 či vyššího, neboť z vymezení předmětu dokumentace o veřejné zakázce pod bodem 2.2. vyplývá, že předmětem veřejné zakázky jsou „běžné“ právní služby, které spočívají v zajišťování standardních služeb , které musí být schopen poskytnout každý advokát či jiný subjekt uvedený v ust. § 11 odst.1 zákona  č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen“zákon o advokacii“).  Úřad dále dodává, že na rozdíl od jiných předmětů veřejných zakázek jsou v případě šetřené veřejné zakázky potenciálními zájemci o veřejnou zakázku subjekty, jejichž povinnosti jsou podrobně upraveny právními předpisy, zejména zákonem o advokacii  a výkon jejich činnosti je tedy právně regulován. Úřad má za to, že již sama tato skutečnost zajišťuje zadavateli vyšší záruku kvality činnosti dodavatelů než v případě jiných veřejných zakázek.

46.  Pokud tedy zadavatel požaduje předložení certifikátů ISO 9001 či vyššího, pak v rozporu s ust. § 6 zákona diskriminuje zájemce, kteří daným certifikátem nedisponují, ačkoliv jsou jinak plně způsobilí realizovat veřejnou zakázku. Stanovení kvalifikačních kritérií tak nemůže vést k bezdůvodnému omezení možnosti zájemců účastnit se zadávacího řízení či jakémukoliv zvýhodnění některého ze zájemců. Účelem kvalifikace je zabezpečit účast všech potenciálních dodavatelů, kteří jsou způsobilí předmětnou veřejnou zakázku plnit. Úřad má za to, že při stanovení zadávacích podmínek a kvalifikačních předpokladů je povinností každého zadavatele vyplývající ze zásad uvedených v ust. § 6 zákona, zabývat se specifiky předmětu veřejné zakázky a situací na trhu s právními službami, aby zadavatel svým postupem v zadávacím řízení nezaručil určitým dodavatelům výhodu či nevytvořil neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

47.  Úřad dále uvádí, že problematika stanovení požadavku na předložení certifikátu ISO 9001 byla řešena i na úrovni České advokátní komory, jejíž stanovisko zaslal Úřadu jako přílohu k návrhu navrhovatel. Z bodu „Různé“ zápisu z jednání 12. schůze  představenstva  České advokátní komory konané dne 8.-9.11.2010 vyplývá, že představenstvo České advokátní komory je jednomyslně toho názoru, že požadavek na předkládání ISO 9001 ve výběrových řízení je v rozporu s charakterem  a povahou právních služeb a neodpovídá příslušným ustanovením zákona o advokacii a etickému kodexu. I tuto skutečnost vzal Úřad při svém rozhodování v úvahu, neboť z ní i z dalších souvisejících bodů zápisu z jednání 12. schůze  představenstva  České advokátní komory jednoznačně vyplývá, že jde o velmi rozporuplně přijímanou otázku a že není ze strany samosprávné profesní organizace, která garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty, podpora, aby byla certifikace systému managementu kvality podle normy ISO 9001 advokáty,tj. okruhem potenciálních zájemců o veřejnou zakázku, prováděna.

48.  K námitce zadavatele, že „úroveň jednotlivých advokátních kanceláří je odlišná, což po zadavatelích vyžaduje, aby v zadávací dokumentaci stanovili potřebné požadavky na prokázání kvalifikace“ Úřad uvádí, že i bez požadavku na předložení certifikátu ISO 9001 či vyššího je možné zajistit, že zadavatel bude dodavatele veřejné zakázky vybírat pouze z okruhu subjektů, kteří poskytují odborné i kvalitativní záruky o své schopnosti veřejnou zakázku řádně,  kvalitně a bezpečně realizovat, neboť se jedná o zcela standardní služby poskytované dle zákona o advokacii a ze způsobu jejich vymezení v zadávací dokumentaci nevyplývají žádné zvláštní požadavky na „management kvality“. Na základě výše uvedených skutečností je Úřad přesvědčen, že požadavek na předložení předmětného certifikátu výrazně a neodůvodněně omezuje hospodářskou soutěže tím, že neumožnil advokátům a dalším subjektům uvedeným v ust. § 11 odst.1 zákona o advokacii, které nedisponují příslušným certifikátem účastnit se zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.

49.  Požadavek zadavatele na předložení certifikátů ISO 9001 či vyššího považuje Úřad za nepřiměřený a diskriminační, jelikož stanovením tohoto kritéria zadavatel významně zúžil okruh potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku, kteří mají zkušenosti s obdobným předmětem plnění a byli by schopni ji řádně realizovat, čímž tak podstatně mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

50.  K námitce zadavatele, že „Ministerstvo pro místní rozvoj využívá možnosti po uchazečích požadovat doložení certifikátu ISO 9001 jako např. v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Právní poradenství k aktivitám odboru správy monitorovacího systému a dalších zadavatelských útvarů Ministerstva pro místní rozvoj“, Úřad uvádí následující. Skutečnost, že i jiný veřejný zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách k jinému zadávacímu řízení obdobný technický kvalifikační požadavek považuje Úřad vzhledem k předmětu tohoto správního řízení za irelevantní, neboť postup jiných veřejných zadavatelů v jiných zadávacích řízeních v tomto správním řízení nepřezkoumává. Úřad se však přesto touto námitkou zabýval a zjistil, že se v případě uvedeném zadavatelem jednalo o zakázku malého rozsahu, která je součástí projektů – „Operační technická pomoc“. Ze zadávací dokumentace k této veřejné zakázce zveřejněné v dálkovém systému E-ZAK dále vyplývá, že jejím cílem je především obnova hardwaru a softwaru či vytvoření manažerského informačního systému datovým skladem a jedná se nejen o právní poradenství, ale  současně i o podnikatelské a manažerské poradenství v rámci technické pomoci pro zadavatele, nikoliv o poskytování standardních právních služeb advokáty advokátními kanceláři tak jak je uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci.

51.  S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ust. § 6 citovaného zákona v návaznosti na ust. § 50 odst. 3 a ust.  § 56 odst. 4 cit. zákona, když v oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému o veřejných zakázkách a v zadávací dokumentaci požadoval pod bodem 4.6 iii) předložení doložení certifikátu systému řízení jakosti řady ISO 9001 nebo vyššího, vydaného podle technických norem akreditovanou osobou, nebo certifikát rovnocenný certifikátu vydanému podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie. Uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť není vyloučeno, že by zadavateli nenabídl jiný zájemce, který nedisponuje požadovaným certifikátem lepší smluvní podmínky.

K výroku ad I. b) požadavek na předložení certifikátu ISO 27001

52.  Podle ust. § 56 odst. 6 zákona je veřejný zadavatel oprávněn požadovat prokázání splnění jednoho či více technických kvalifikačních kritérií uvedených v odstavcích 1 až 5. Spočívá-li veřejná zakázka v plnění odpovídajícím více druhům veřejných zakázek podle ust. § 8 až 10, je veřejný zadavatel oprávněn požadovat prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uvedených v odstavcích 1 až 5 v přiměřeném rozsahu pro každý druh zvlášť.

53.  Podle ust. § 56 odst. 2 zákona může veřejný zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby požadovat

a)  seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením   

  jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být

1.  osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

2.  osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3.  čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,

b)  seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,

c)  popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu; veřejný zadavatel je oprávněn požadovat rovněž předložení certifikátu podle odstavce 4 tohoto ustanovení,

d)  provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, a je-li to nutné, také provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu, a to vše za předpokladu, že služby, které mají být poskytnuty, jsou složité nebo jsou požadovány pro zcela zvláštní účely,

e)  osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb,

f)  opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky; veřejný zadavatel je oprávněn požadovat rovněž předložení certifikátu podle odstavce 5 tohoto ustanovení,

g)  přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky, nebo

h)  přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

i)  Je-li to podle ust. § 56 odst. 4 zákona odůvodněno předmětem veřejné zakázky, může veřejný zadavatel v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů požadovat předložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.

j)  Je-li to podle ust. § 56 odst. 5 zákona odůvodněno předmětem veřejné zakázky, může veřejný zadavatel v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů podle odstavce 2 písm. f) tohoto ustanovení nebo podle odstavce 3 písm. d) tohoto ustanovení požadovat předložení dokladu o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí.

54.  V oznámení zadávacího řízení zadavatel jako minimální úroveň k technické způsobilosti v bodě III. 2.3 uvedl, že k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče požaduje doložení certifikátu ISO 27001.

55.  Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů pod bodem 4.6 iv) doložení certifikátu systému řízení bezpečnosti informací řady ISO 27001, vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou, nebo certifikát rovnocenný certifikátu vydanému podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie.

56.  Úřad uvádí, že z internetových stránek www.e-ISO.cz zjistil, že ISO 27001 je mezinárodní standard definující požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Systém managementu informací je systematický přístup k řízení bezpečnosti informací zahrnující zaměstnance, procesy, IT systém a strategii firmy. Mezi jeho největší výhody patří snížení rizik s únikem či zneužitím důvěrných informací a zvýšení image firmy.

57.  Úřad konstatuje, že účelem prokazování kvalifikace je zajistit, aby vybraný uchazeč měl objektivně veškeré předpoklady a způsobilost pro řádné a včasné plnění konkrétní veřejné zakázky. Účelem kvalifikace je zabezpečit účast všech potencionálních dodavatelů, kteří jsou způsobilí předmětnou veřejnou zakázku plnit.

58.  K požadavku na předložení certifikátu ISO 27001 Úřad dodává, že  zákon v ust. § 56 odst. 6 zákona stanoví (na rozdíl od ekonomických a finančních předpokladů) výčet dokladů k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů taxativně. Zadavatel tedy nemůže od dodavatelů požadovat předložení jiných, než v zákoně uvedených dokladů či forem prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. Jelikož se nejedná o českou technickou normu řady ISO 9000 či vyšší ani o normu EMAS či normu řady ISO 14000, (které zákon umožňuje v odůvodněných případech jako podmínku splnění kvalifikace v zadávací dokumentaci stanovit), nebyl zadavatel ze zákona oprávněn tento doklad v rámci požadavku na technické kvalifikační předpoklady požadovat jako podmínku splnění technických kvalifikačních kritérií dodavateli. Požadavek na předložení certifikátů ISO 27001 učinil zadavatel v rozporu se zákonem, neboť se nejedná o technický kvalifikační předpoklad, který zákon zadavateli umožňuje dle ust. § 56 odst. 6 použít  a tento postup zadavatele tak podstatně mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že by obdržel nabídky dalších dodavatelů, kteří by mu nabídli výhodnější podmínky realizace předmětné veřejné zakázky.

59.  Vzhledem k tomu, že smlouva ještě nebyla uzavřena a vzhledem k tomu, že se zadavatel dopustil závažného porušení zákona již při stanovení zadávacích podmínek, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

Uložení nápravného opatření

60.  Podle ust. § 118 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad uloží nápravné opatření tím, že zruší zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, jinak řízení zastaví.

61.  Vzhledem k tomu, že v šetřeném  případě zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem a tento nezákonný postup uvedený pod bodem I. výroku rozhodnutí mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, rozhodl Úřad o zrušení zadávacího řízení, jak je uvedeno pod bodem II. výroku tohoto rozhodnutí.

62.  Nedodržení zákonem stanoveného postupu ze strany zadavatele přitom mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož nelze vyloučit skutečnost, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem a nestanovil jako technická kvalifikační kritéria požadavek na certifikáty ISO 9001 či vyššího a ISO 27001, mohl obdržet vyšší počet nabídek od dalších uchazečů o veřejnou zakázku s podmínkami, které mohly být pro zadavatele výhodnější.

63.  Úřad dále uvádí, že při rozhodování podle ust. § 118 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel závažně pochybil při zadání veřejné zakázky, musel Úřad zrušit celé zadávací řízení.

64.  Pro úplnost Úřad uvádí, že podle ust. § 84 odst. 7 zákona zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému podle ust. § 157 zákona do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pouze pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy. Dále je zadavatel podle ust. § 84 odst. 8 zákona povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu.

65.  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

Náklady řízení

66.  Podle ust. § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle ust. § 118 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení"). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška  č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v ust. § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle ust. § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

67.  Vzhledem k tomu, že bylo zrušeno zadání veřejné zakázky, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení.

Ad výrok IV. –  nevyřízení námitek v souladu se zákonem

68.  Podle § 110 odst. 1 zákona při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky.

69.  Podle § 110 odst. 2 zákona lze námitky podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

70.  Podle § 110 odst. 3 zákona námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

71.  Podle § 110 odst. 7 zákona se námitky podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle § 110 odst. 2, 3 a 5 zákona musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle § 110 odst. 2 zákona, musí stěžovatel  v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 zákona může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.

72.  Podle ust. § 111 odst. 1 zákona zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu  a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy.

73.  Podle ust. § 111 odst. 2 zákona pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat ve lhůtě podle ust. § 114 odst. 4 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu.

74.  Podle ust. § 120 odst. 1 písm. g) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že odmítne námitky v rozporu s ust. § 110 zákona anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s ust. § 111 zákona.

75.  Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že si dne 23.11.2010 vyžádal u zadavatele zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Dne 20.12.2010 podal navrhovatel zdůvodněné námitky proti podmínkám zadávacího řízení, které směřovaly proti požadavku zadavatele na předložení certifikátu systému řízení jakosti řady ISO 9001 nebo vyššího a certifikátu systému řízení bezpečnosti informací řady ISO 27001. Navrhovatel uvádí, že nejprve k podaným námitkám obdržel stručné emailové sdělení ze dne 23.12.2010, které mělo formu a obsah jako odpověď, kterou zadavatel zaslal uchazečům v rámci dodatečných informací dne 3.12.2010. Zadavatel následně zaslal navrhovateli rozhodnutí o námitkách v listinné podobě dne 5.1.2011.

76.  Ke způsobu vyřízení námitek zadavatel uvedl, že dne 23.12.2010 odeslal rozhodnutí
o námitkách, a to zejména s ohledem na blížící se dny pracovního klidu a čerpané dovolené. Následně zadavatel potvrdil navrhovateli emailové sdělení formou listinného přípisu ze dne 30.12.2010.

77.  K tomu Úřad uvádí, že z oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému  o veřejných zakázkách vyplývá, že lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena na 17.12.2010. Navrhovatel podal zadavateli námitky proti zadávacím podmínkám dne 20.12.2010. Vzhledem k tomu, že posledním dnem lhůty pro podání námitek, které směřují proti zadávací dokumentaci byl den 22.12.2010, byly námitky navrhovatele proti zadávacím podmínkám ze dne 20.12.2010 podány zadavateli včas.

78.   Úřad ze zadávací dokumentace dále zjistil, že zadavatel dne 23.12.2010 zaslal rozhodnutí
o námitkách jako emailové podání a následně toto podání potvrdil písemným rozhodnutím ze dne 30.12.2010, které navrhovatel obdržel dne 6.1.2011. Z emailového podání ze dne 23.12.2010 i z  rozhodnutí o vyřízení námitek zadavatele ze dne 30.12.2010, kterými námitkám navrhovatele nevyhověl, vyplývá, že neobsahuje poučení o možnosti podat návrh k zahájení správního řízení podle ust. § 114 odst. 4 zákona.  Vzhledem k tomu, že zadavatel ve svém vyjádření ze dne 13.1.2011 uvádí, že tento nedostatek byl způsoben administrativní chybou zadavatele, nevyřídil navrhovatel námitky podle ust. § 111 zákona, neboť  rozhodnutí o námitkách učiněné emailem ze dne 23.12.2010 ani dodatečné rozhodnutí o námitkách ze dne 30.12.2010 neobsahovalo poučení dle ust. § 114 odst. 4 zákona.

79.  Nevyřízení námitek v souladu s ust. § 111 zákona je považováno samo o sobě za delikt zadavatele, přičemž zákon nezohledňuje, zda tímto deliktem mohl být, byl či nebyl podstatně ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky.

80.  Podle ust. § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 10 000 000,- Kč, jde-li o správní delikt podle odst. 1 písm. b), e), f) a g).

81.  Zadavatel se nedodržením lhůty podle ust. § 111 odst. 1 zákona pro odeslání rozhodnutí o námitkách dopustil správního deliktu podle ust. § 120 odst. 1 písm. g), proto mu byla Úřadem uložena pokuta v souladu s ust. § 120 odst. 2 písm. b) zákona.

82.  Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl dne 10. 1. 2011, kdy obdržel návrh navrhovatele. Ke spáchání správního deliktu došlo dne 23.12.2010 – v den, kdy došlo navrhovateli rozhodnutí o námitkách učiněné v rozporu s ust. § 111 odst. 2 zákona.   Z uvedených údajů tedy vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.

83.  Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání  a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

84.  Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. V této souvislosti Úřad odkazuje na nález Ústavního soudu č. 405 uveřejněný ve Sbírce zákonů, částka 142/2002 Sb. Dle uvedeného nálezu je v případě ukládání pokut vyloučen takový zásah do majetku, v důsledku kterého by byla „zničena“ majetková základna pro další podnikatelskou činnost. Nepřípustné jsou takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Z výsledků hospodaření zadavatele, které jsou dostupné na internetových stránkách zadavatele (www.vsb.cz) Úřad zjistil, že jeho zisk se pohybuje  řádově v desítkách miliónů korun, proto stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, považovat za likvidační.

85.  Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele, kdy nevyřídil námitky podle ust. § 111 zákona, přistoupil k uložení pokuty. Úřad při určení výměry uložené pokuty preferoval preventivní charakter uložení sankce a stanovenou výši pokuty vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující. Proto Úřad uložil pokutu při dolní hranici zákonné sazby, podle které mohl Úřad uložit pokutu do výše 10 000 000 Kč (viz § 120 odst. 2 písm. b) zákona).

86.  Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu v Brně zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČ zadavatele.

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

Mgr. Kamil Rudolecký

Místopředseda

Obdrží:

1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17.listopadu 15/2172, Ostrava – Poruba

2. Schönherr s.r.o., advokátní kancelář, nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz