číslo jednací: S004/2011/KS-1842/2011/840/RPl

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů NAVOS, a.s. a CITONICE AGRO, a.s.
Účastníci
  1. NAVOS, a.s.
  2. CITONICE AGRO, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 22. 2. 2011
Dokumenty file icon dokument ke stažení 163 KB

Č. j.: ÚOHS-S004/2011/KS-1842/2011/840/RPl

  V Brně dne: 3.2.2011

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S004/2011/KS, zahájeném dne 31.12.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, IČ: 47674857, zastoupeného JUDr. Miroslavou Rybovou, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, IČ: 47674857, a CITONICE AGRO, a.s., se sídlem Jevišovice 102, IČ: 25308866, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů, uzavřené dne 7.1.2011 mezi společností NAVOS, a.s., jako kupujícím, a Ing. B. R. a společností ZEVO, spol. s r.o., se sídlem Boskovštejn 6, IČ: 49451693, jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost NAVOS, a.s. získat akcie představující […obchodní tajemství…]% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti CITONICE AGRO, a.s., a tím i možnost tuto společnost přímo a výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,

povoluje.

Odůvodnění

1.  Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.

2.  Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 02/2011 ze dne 12.1.2011.

I. Notifikační podmínky

3.  K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů, kterou dne 7.1.2011 mezi sebou uzavřeli společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, IČ: 47674857 (dále jen „NAVOS“), jako kupující, a Ing. B. R. a společnost ZEVO, spol. s r.o., se sídlem Boskovštejn 6, IČ: 49451693, jako prodávající. V důsledku uvedené smlouvy má společnost NAVOS nabýt akcie představující […obchodní tajemství…]% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti CITONICE AGRO, a.s., se sídlem Jevišovice 102, IČ: 25308866 (dále jen „CITONICE“). Nabytím uvedených akcií získá společnost NAVOS možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost společnosti CITONICE a tedy i možnost tuto společnost kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 4 zákona.

4.  Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, kdy za spojení soutěžitelů podle tohoto zákona se považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.

5.  Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

6.  Společnost NAVOS je 100% dceřinou společností AGROFERT HOLDING, a.s. a je tedy součástí podnikatelského uskupení AGROFERT (dále též „skupina AGROFERT“), které sdružuje výrobní a obchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí, které se zabývají zejména činnostmi v oblasti zemědělství a v potravinářském a chemickém průmyslu. Jediným akcionářem společnosti AGROFERT je pan Ing. Andrej Babiš, který tuto společnost kontroluje.

7.  Ze společností náležejících do skupiny AGROFERT působí většina společností v sektoru zemědělství. Jedná se o společnosti typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup) či ACHP (agrochemické podniky), které se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a rovněž poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich uskladnění a ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se zabývá výkrmem drůbeže či prasat. Obchod v rámci zemědělské větve holdingu je realizován zejména v oblasti zemědělských komodit, a to především obilí a olejnin, v omezené míře luštěnin a ostatních rostlinných komodit. Rovněž společnosti typu ZZN v rámci skupiny AGROFERT obchodují s osivy, popřípadě s komponenty do krmných směsí. Podniky ACHP se zabývají především obchodem s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin.

8.  V rámci majetkové struktury skupiny AGROFERT působí mimo jiné též potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, a.s.,[1] Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. a KMOTR – Masna Kroměříž a.s., které se zabývají porážkou, zpracováním a prodejem (maloobchodním i velkoobchodním) vepřového, hovězího a drůbežího masa a výrobou a prodejem masných výrobků, uzenin, konzerv a souvisejících služeb, a společnost Vodňanská drůbež, s.r.o.,[2]  která působí v oblasti výroby, zpracování a prodeje (maloobchodního i velkoobchodního) drůbežího masa. Do skupiny AGROFERT byly v nedávné době začleněny rovněž společnosti Procházka holding a.s., včetně jejich dceřiných společností, a Animalco, a.s.

9.  Od roku 2004 působí skupina AGROFERT rovněž v mlýnsko-pekárenském průmyslu prostřednictvím své majetkové účasti ve společnosti PENAM, a.s. a od roku 2008 je skupina AGROFERT činná též v oblasti zpracování mléka a výroby mléčných výrobků, a to prostřednictvím společnosti OLMA, a.s.

10.  Svým působením pokrývají zemědělské a potravinářské společnosti území celé České republiky, některé působí v menší míře též v zahraničí, zejména ve Slovenské republice a Spolkové republice Německo.  

11.  Skupina AGROFERT působí rovněž v oblasti chemického průmyslu, a to jak v oblasti anorganické, tak organické chemie, zejména prostřednictvím majetkových účastí ve společnostech DEZA a.s., PRECHEZA a.s., Lovochemie, a.s., Fatra, a.s., dále pak slovenské společnosti Duslo, a.s. a německé společnosti SKW Stickstoffwerkepiesteritz GmbH. 

12.  Společnost CITONICE se původně zabývala rostlinnou výrobou a chovem prasat, její činnost však byla v roce 2009 ukončena. Společnost CITONICE v současné době kontroluje několik společností, především pak společnost AGRO Jevišovice, a.s. (dále jen „AGRO Jevišovice“), jejíž hlavní činností je rostlinná prvovýroba obilovin a olejnin, skladování rostlinných komodit, chov prasat, chov hovězího dobytka s produkcí mléka,[3] výroba krmných směsí  a do října 2010, kdy byla tato činnost ukončena, patřil k hlavním činnostem i chov kuřat.

III. Dopady spojení

13.  Za účelem zjištění toho, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

14.  Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.

15.  Jak bylo uvedeno výše, činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají zejména v oblasti produkce a prodeje obilovin, produkce a prodeje olejnin, skladování rostlinných komodit, výroby a maloobchodního prodeje krmných směsí, velkoobchodního prodeje jatečních prasat a velkoobchodního prodeje nezpracovaného mléka. Skupina AGROFERT současně působí na trzích vertikálně navazujících na uvedené činnosti, neboť disponuje porážkovými a zpracovatelskými kapacitami na jateční prasata i hovězí dobytek a rovněž působí jako zpracovatel obilovin, olejnin i syrového mléka.

16.  Ve vztahu k vymezování výrobkových relevantních trhů lze z pohledu k činnosti spojujících se soutěžitelů uvést následující.

17.  Pokud jde o produkci a prodej obilovin, jejich užití spočívá především ve výrobě mouk, potravin, nápojů či krmiv, naproti tomu například olejniny se používají především pro lisování a výrobu technických olejů a jedlých olejů pro maloobchodní trh. Samotné obiloviny se z pohledu konečného použití dělí na potravinářské, krmné a technické (sloužící pro výrobu lihu) a obiloviny sloužící po úpravě jako osivo. Zaměnitelnost mezi těmito kategoriemi z pohledu zamýšleného účelu použití je však pouze částečná, a to především při použití ke krmným a technickým účelům.

18.  Společnost CITONICE, resp. AGRO Jevišovice, se zabývá jejich produkcí a následným prodejem převážně, nikoli však výhradně, zpracovatelům, skupina AGROFERT pak mimo vlastní produkci obiloviny i vykupuje od zemědělských prvovýrobců. Skupina AGROFERT tím, že se jedná o vertikálně integrovanou skupinu zahrnující zpracování obilovin a výrobu pečiva, značnou část jí vykoupených obilovin sama zpracuje. Ve své předchozí rozhodovací praxi se Úřad zabýval výhradně výkupem obilovin ze strany společností typu zemědělského zásobování a nákupu (ZZN) a jeho následným prodejem zpracovatelům. S ohledem na skutečnost, že v tomto případě se jedná o prvovýrobu a následný prodej jak obchodníkům, tak i přímo zpracovatelům, přičemž objem obilí vypěstovaného společností AGRO Jevišovice je v porovnání s celostátní produkcí zanedbatelný, ponechal Úřad otázku striktní definice uvedeného trhu otevřenou.

19.  Obdobně jako obiloviny, i olejniny slouží zejména pro potravinářské (řepka, slunečnice, mák) a pro technické účely (řepka). Rovněž co se týče olejnin, činnost spojujících se soutěžitelů spočívá v produkci olejnin, u skupiny AGROFERT i ve výkupu vypěstovaných olejnin od zemědělských prvovýrobců, a v následném prodeji převážně zpracovatelům. Co se týče precizace konečného určení odběratelů olejnin vypěstovaných zejména společností AGRO Jevišovice, platí obdobný závěr jako u obilovin.

20.  Oba spojující se soutěžitelé disponují rovněž skladovacími kapacitami. Skladovací prostory slouží z velké části ke skladování vlastního zboží, další část je běžně vyhrazena pro stát, především Státní zemědělský intervenční fond, a teprve zbývající část kapacity je nabízena třetím subjektům. Po volné skladovací kapacitě existuje poptávka ze strany subjektů, jež nemají vlastní skladovací kapacity, resp., jejichž skladovací kapacity jsou nedostatečné. Již v předchozích rozhodnutích[4] Úřad konstatoval, že tuto činnost je třeba chápat jako poskytování služeb skladování, a i když je skutečná kapacita uskladnění pro třetí subjekty omezená, je třeba tuto činnost považovat za samostatný věcně relevantní trh, přičemž užší členění například dle jednotlivých skladovaných komodit není nezbytné, neboť neexistuje výrazná specializace soutěžitelů působících v této oblasti na skladování pouze vybraných komodit.

21.  Další činností spojujících se soutěžitelů je výroba a prodej krmných směsí určených pro výživu zvířat. Jejich výroba a složení podléhá podmínkám stanoveným v zákoně č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Základem krmných směsí vyráběných v České republice je vždy obilí, k němuž se přidávají další potřebné složky obsahující bílkoviny (např. řepkové šroty, sójové šroty, rybí či masokostní moučky apod.). Pokud jde o substituovatelnost krmných směsí pro různá hospodářská zvířata, ta je do značné míry dána především na straně nabídky. Kromě specializovaných výrobců působících v České republice si krmné směsi vyrábí mnohdy sami chovatelé, takže existuje velké množství zdrojů výroby těchto produktů.

22.  Spojující se soutěžitelé působí i v oblasti živočišné výroby, neboť se zabývají chovem a prodejem jatečních vepřů a dále pak chovem skotu, a to jak skotu určeného k produkci mléka (kde působí oba spojující se soutěžitelé), tak i jatečního hovězího dobytka (kde působí pouze skupina AGROFERT). Pokud jde o jateční hospodářská zvířata, Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi[5] dospěl k závěru, že jednotlivé druhy masa nelze zřejmě považovat za součást stejného relevantního trhu, neboť jejich zaměnitelnost je velmi malá. Důvodem je jednak cenová odlišnost, dále vlastnosti masa jako je chuť, nutriční hodnoty či možnosti jeho úpravy, a jednak velkou roli sehrává fakt, že každý typ masa je odlišně vnímán spotřebiteli. Nelze tedy zaměňovat ani jednotlivé druhy jatečních zvířat.

23.  Vzhledem k výše uvedenému a s přihlédnutím k dosavadní rozhodovací praxi Úřad vymezil následující výrobkové relevantní trhy:

i)  trh prodeje obilovin,

ii)  trh prodeje olejnin,

iii)  trh skladování rostlinných komodit,

iv)  trh prodeje krmných směsí,

v)  trh chovu a prodeje jatečních prasat, a

vi)   trh velkoobchodního prodeje nezpracovaného mléka.

24.  Pokud jde o geografickou dimenzi shora uvedených výrobkových relevantních trhů, skupina AGROFERT působí v rámci území celé České republiky, společnosti kontrolované společností CITONICE pak pouze na území Jihomoravského kraje. Úřad již ve své dřívější rozhodovací praxi dovodil, že prodej a výkup obilovin a olejnin, skladování rostlinných komodit a prodej krmných směsí, jsou vázány na menší geografická území, a proto vymezil dotčené relevantní trhy z hlediska geografického územím jednotlivých krajů. Naopak chov a prodej hospodářských zvířat, v tomto případě se jedná o jateční vepře, vymezoval Úřad vždy širším geografickým územím, tj. územím celé České republiky. Pokud jde o velkoobchodní prodej nezpracovaného mléka, vzhledem k tomu, že se Úřad touto oblastí v minulosti podrobně nezabýval a s ohledem na fakt, že při žádném v úvahu připadajících pojetí geografického vymezení takového trhu nedochází ke vzniku vážných obav z narušení hospodářské soutěže, není v konkrétním případě nutné vymezovat tento relevantní trh z hlediska geografického s konečnou platností.

25.  Pokud jde o postavení spojujících se soutěžitelů na jednotlivých relevantních trzích, lze konstatovat následující.

26.  Na relevantních trzích prodeje obilovin, prodeje olejnin a prodeje krmných směsí na území Jihomoravského kraje nepřesáhne tržní podíl spojením vzniklého subjektu hranici 25 %, přičemž nárůst tržního podílu skupiny AGROFERT v důsledku posuzovaného spojení bude na daných relevantních trzích zanedbatelný (pouze u prodeje obilovin bude výsledný nárůst tržního podílu skupiny AGROFERT činit [0-5] % v rámci Jihomoravského kraje).

27.  Jedinou výjimku, kdy bude po realizaci spojení překročena zákonem stanovená hranice, kdy se bez dalšího nepředpokládá narušení hospodářské soutěže a která je stanovena na 25 %, představuje trh skladování rostlinných komodit, kdy tržní podíl spojením vzniklého subjektu sice naroste na cca [25-35] %, nicméně nárůst, o který se tento podíl zvýší, činí [0-5] %.

28.  Na relevantních trzích chovu a prodeje jatečních vepřů a velkoobchodního prodeje nezpracovaného mléka pak tržní podíl spojením vzniklého subjektu nepřesáhne 15 % hranici, a to bez ohledu na to, zda by dané relevantní trhy byly geograficky vymezeny územím celé České republiky a nebo pouze územím Jihomoravského kraje.

29.  Ačkoli posílení tržní síly skupiny AGROFERT, k němuž dojde v důsledku spojení, nebude především vzhledem k již existující tržní síle vertikálně integrovaného uskupení AGROFERT nezanedbatelné, budou spojující se soutěžitelé na území České republiky i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších zemědělských prvovýrobců a tím zůstane zachována možnost výběru dodavatelů ze strany zpracovatelů zemědělských komodit.

30.  S ohledem na velmi nízký nárůst tržních podílů skupiny AGROFERT v oblastech předcházejících zpracování zemědělských komodit, tj. obecně v oblasti zemědělské prvovýroby, má Úřad za to, že v daném případě není ani narušení hospodářské soutěže plynoucí z uvedené vertikální integrace pravděpodobné. Mimoto už v době před realizací posuzované transakce existuje výrazná vertikální vazba mezi spojujícími se soutěžiteli, neboť společnosti skupiny AGROFERT jsou významnými odběrateli produktů společnosti AGRO Jevišovice.

31.  Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na nízký nárůst tržního postavení skupiny AGROFERT na vymezených relevantních trzích a dále s přihlédnutím k tomu, že zůstane zachován dostatečný počet subjektů nabízejících obdobné produkty.

32.  Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Michal Petr, Ph.D.

Místopředseda Úřadu

pověřený řízením

Sekce hospodářské soutěže

PM: 22.2.2011

Obdrží:

JUDr. Miroslava Rybová

AGROFERT HOLDING

Pyšelská 2327/2

149 00 Praha 4

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1] Dne 1.1.2010 došlo ke sloučení společností uzenářských společností Maso Planá, a.s. a Kostelecké uzeniny, a.s., jakožto nástupnické společnosti.

[2] Dne 31.5.2010 došlo k sloučení společností Jihočeská drůbež Mirovice, a.s., PROMT Modřice, a.s., Integral Vrchovina, a.s. a Vodňanská drůbež, s.r.o., jakožto nástupnické společnosti. K 1.5.2010 pak ukončila svou činnost společnost Jihočeská drůbež a.s., jež byla do té doby rovněž součástí skupiny AGROFERT.

[3] Chov jatečního hovězího dobytka ukončila společnost AGRO Jevišovice v prosinci 2010.

[4] Např. S 25/05 AGROFERT/Poděbradská blata.

[5] Např. S 17/03 AGROFERT/ZEZNA Znojmo a S 237/03 AGROFERT/MASO UZENINY obchodní družstvo Kostelec.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz