číslo jednací: S342/2010/VZ-15781/2010/510/MG

Instance I.
Věc Cisternová automobilová stříkačka
Účastníci
  1. město Žlutice
  2. THT, s. r. o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí § 120 odst. 2 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. - pokuta
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 22. 12. 2010
Dokumenty file icon dokument ke stažení 115 KB

Č. j.: ÚOHS-S342/2010/VZ-15781/2010/510/MGr

V Brně dne: 2. prosince 2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení, zahájeném z moci úřední dne 24. 9. 2010, jehož účastníky jsou

·  zadavatel - město Žlutice, IČ 00255181, se sídlem Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice, zastoupené Mgr. Bc. Václavem Slavíkem, starostou, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 5. 10. 2010 JUDr. Václavem Krondlem, advokátem advokátní kanceláře JUDr. Václav Krondl & spol., se sídlem Jiráskova 2, 360 01 Karlovy Vary,

·  vybraný uchazeč – THT, s. r. o., IČ 46508147, se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička, za niž jedná Jaroslav Lorenc, jednatel,

ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vymezením zadávacích podmínek v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci ve veřejné zakázce "Cisternová automobilová stříkačka" zadané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 19. 3. 2010 pod ev. č. 60042995,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel –  město Žlutice, IČ 00255181, se sídlem Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice  – nedodržel postup stanovený v ust. § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55 odst. 3 písm. c) a § 6 cit. zákona o veřejných zakázkách tím, že úroveň ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů nestanovil odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel – město Žlutice, IČ 0025181, se sídlem Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice – uzavřel dne 29. 6. 2010 kupní smlouvu na plnění veřejné zakázky „Cisternová automobilová stříkačka“.

II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. se podle § 120 odst. 2 písm. a)  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavateli – město Žlutice, IČ 002 55 181, se sídlem Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice – ukládá

pokuta ve výši  60 000 Kč (šedesát tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu Brno.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), příslušný k dohledu nad dodržováním zákona, obdržel dne 7. 7. 2010 podnět, týkající se postupu zadavatele město Žlutice, IČ 00255181, se sídlem Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice, zastoupené Mgr. Bc. Václavem Slavíkem, starostou, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 5. 10. 2010 JUDr. Václavem Krondlem, advokátem advokátní kanceláře JUDr. Václav Krondl & spol., se sídlem Jiráskova 2, 360 01 Karlovy Vary (dále jen „zadavatel“), ve veřejné zakázce „Cisternová automobilová stříkačka“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 19. 3. 2010 pod ev. č. 60042995.

2.  Na základě obdrženého podnětu si Úřad vyžádal příslušnou dokumentaci o veřejné zakázce, z které zjistil následující skutečnosti.

3.  Po přezkoumání předložené dokumentace získal Úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem při stanovení minimální výše ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona tak, aby podle § 55 odst. 3 písm. c) zákona odpovídal druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, a proto zahájil správní řízení z moci úřední.

Účastníky správního řízení jsou:

·  zadavatel – město Žlutice

·  vybraný uchazeč – THT, s. r. o.

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S342/2010/VZ-13359/2010/510/MGr ze dne 24. 9. 2010. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S342/2010/VZ-13393/2010/510/MGr ze dne 24. 9. 2010 účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

5.  Úřad dne 5. 10. 2010 obdržel stanovisko zadavatele, ve kterém uvádí, že dle jeho názoru nebyl požadavek minimálního obratu uchazeče ve výši 200 mil. Kč (při předpokládané hodnotě veřejné zakázky 5 mil. Kč) neopodstatněný vzhledem k druhu, rozsahu a složitosti předmětu zakázky, neboť funkční užití cisternové automobilové stříkačky (dále také „CAS“) je nenahraditelné, proto by se mělo jednat o výrobek, který je vyráběn ve více kusech za rok, které jsou již úspěšně užívány v praxi. Dle názoru zadavatele má množství, ve kterém je vůz vyráběn, vliv na schopnost vybraného uchazeče úspěšně vozidlo servisovat, dodávat náhradní díly apod. S ohledem na fakt, že zadavatel vlastní jen jeden kus tohoto druhu vozidla, je jeho potřebnost a nárok na spolehlivost zřejmá. Zadavatel má za to, že k realizaci veřejné zakázky má být vybrán subjekt, jehož finanční situace není v přímé míře závislá na realizaci této předmětné zakázky, a to zejména vzhledem k době užívání předmětu veřejné zakázky. Dále zadavatel uvádí, že žádná nabídka nebyla pro nesplnění daného kritéria ze soutěže vyřazena a ani žádný uchazeč nepodal proti tomuto kritériu námitky a že tímto krokem nedošlo k žádnému podstatnému ovlivnění, popřípadě možnému ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky a žádný uchazeč nebyl tímto kritériem diskriminován.

6.  Vybraný uchazeč se ve lhůtách, ve kterých byl oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a oprávněn vyjádřit v řízení své stanovisko, nevyjádřil.

7.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce včetně kupní smlouvy ze dne 29. 6. 2010 uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, vyjádření předloženého zadavatelem a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Výše obratu

8.  Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

9.  Podle ust. § 51 odst. 2 zákona je prokázání splnění kvalifikace podle požadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu s tímto zákonem předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení.

10.  Pole § 55 odst. 1 písm. c) zákona může veřejný zadavatel k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele požadovat údaj o obratu dodavatele nejvýše za tři poslední po sobě jdoucí účetní období.

11.  Podle ustanovení § 55 odst. 3 zákona je veřejný zadavatel ve vztahu k ekonomickým a finančním kvalifikačním předpokladům povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení

a.  stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů,

b.  uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a

c.  vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.

12.  V zadávací dokumentaci v části „5. 3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady“ i v oznámení o zakázce zadavatel v bodu III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost stanovil, že dodavatel doloží údaj o svém obratu za roky 2006, 2007 a 2008 prohlášením o dosažených obratech, přičemž uchazeč splňuje toto kritérium, pokud v období let 2006, 2007 a 2008 dosáhl minimálního obratu 200 milionů Kč za každý tento rok z prodeje automobilů.

13.  Úřad k tomuto požadavku zadavatele konstatuje, že smyslem prokazování finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů je potvrzení schopnosti uchazeče plnit své finanční závazky. Je zřejmé, že řádnou realizaci veřejné zakázky může zajistit pouze způsobilý (tzn. kvalifikovaný) dodavatel, který zadavateli prokáže svou ekonomickou stabilitu. O své způsobilosti plnit veřejnou zakázku musí dodavatel zadavatele přesvědčit prokázáním kvalifikace tak, aby zadavatel získal jistotu, že plnění bude poskytnuto skutečně způsobilým dodavatelem.

14.  Zadavatel podle předmětu veřejné zakázky volí jednotlivá konkrétní kvalifikační kritéria, kterými vymezuje úroveň způsobilosti dodavatele splnit předmět veřejné zakázky. Z citovaných ustanovení zákona jednoznačně vyplývá, že požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů musí mít přímou souvislost s předmětem veřejné zakázky a musí vyjadřovat objektivně odůvodnitelné požadavky na způsobilost uchazečů k jejímu plnění. Stanovení nepřiměřených požadavků na způsobilost uchazečů zadavatele nepřípustně omezuje okruh potencionálních dodavatelů a znemožňuje jim zúčastnit se zadávacího řízení. Zadavatel může vymezit minimální úroveň ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů pouze takovým způsobem, aby byla přiměřená a odpovídala druhu, rozsahu a složitosti konkrétního předmětu veřejné zakázky. Zadavatel má s její pomocí ověřit způsobilost dodavatele provést veřejnou zakázku, nikoliv vytvářet neodůvodněné překážky pro účast dodavatele v zadávacím řízení.

15.  Z hlediska posouzení oprávněnosti stanovení minimálního obratu ve vztahu k realizaci veřejné zakázky, jejímž předmětem je koupě cisternové automobilové stříkačky, je rozhodná souvislost požadovaného obratu s předmětem šetřené veřejné zakázky, zejména s jejím charakterem. Minimálním obratem zadavatel vyjadřuje svůj požadavek na „velikost dodavatele,“ který je podle jeho názoru schopný realizovat požadovanou veřejnou zakázku, avšak musí tak učinit s ohledem na rozsah činnosti stanovený předmětem veřejné zakázky. Zadavatelem zvolený minimální obrat potom snižuje pravděpodobnost, že by k realizaci díla byl vybrán subjekt, jehož finanční situace je do značné míry závislá na realizaci předmětné veřejné zakázky.

16.  V šetřeném případě zadavatel požadoval doložení min. obratu z prodeje automobilů během let 2006, 2007 a 2008 ve výši 200 mil. Kč v každém roce uvedeného období. Předpokládaná cena veřejné zakázky činí 5 mil. Kč, což znamená, že celkový požadovaný obrat za rok je 40 x vyšší než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

17.  Stanovení výše obratu za poslední tři účetní období je důležité zejména při veřejných zakázkách na stavební práce a na služby, protože při těchto zakázkách vykonává dodavatel pro zadavatele činnosti zpravidla v delším časovém úseku a pro zadavatele je tedy nezbytné vybrat dodavatele, který výší obratu prokáže jistou míru stability a rovněž míru existenční závislosti respektive nezávislosti na dané veřejné zakázce, neboť případné neplnění ze strany dodavatele by ohrozilo realizaci veřejné zakázky. Při veřejné zakázce na dodávky, která představuje koupi jedné konkrétní věci, je bezesporu také důležité vybrat spolehlivého a stabilního dodavatele, nicméně zde již nehrozí takové riziko, že by se v průběhu plnění zakázky dostal dodavatel do takových obtíží, že by dodal pouze část plnění a na zbytek již neměl prostředky. Toto musí zadavatel zohlednit při stanovení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů.

18.  Zadavatel v předmětné veřejné zakázce argumentuje tím, že předmět veřejné zakázky, tedy cisternová automobilová stříkačka, má sloužit potřebě zadavatele dlouhou dobu a nemůže se tedy jednat o prototyp, který není odzkoušen v praxi. K tomuto Úřad podotýká, že součástí prokázání kvalifikace uchazeče, byl také požadavek na doložení certifikátu vydaného pro daný typ CAS autorizovanou osobou, která posoudí, zda-li technická dokumentace a příslušný výrobek splňuje zákonné požadavky („1. Pro nabízený typ CAS - Certifikát typu vystavený akreditovanou zkušebnou ČR vydaný na jméno uchazeče – ověřená kopie“), čímž je právě zaručena také určitá kvalita a standart CAS. Pokud by bylo umožněno plnění veřejných zakázek pouze dodavatelům s dlouhodobou tradicí popřípadě dodávajícím již známé a vyzkoušené výrobky, znamenalo by to významné narušení § 6 zákona, hlavně zásady nediskriminace.

19.  Sporným momentem se v tomto případě jeví rovněž požadavek zadavatele na vztah obratu pouze a výhradně k prodeji automobilů. Takovýto požadavek diskriminuje ty dodavatele, kteří by byli schopni realizovat předmětnou veřejnou zakázku, ale v současné době mají těžiště své podnikatelské činnosti v jiných oblastech (např. převážně dodávají součástky do automobilů a kompletních CAS vyrobí menší počet). Dle názoru zadavatele má množství, ve kterém je vůz vyráběn, vliv na schopnost dodavatele úspěšně vozidlo servisovat, dodávat náhradní díly apod. K tomuto Úřad uvádí, že výše obratu z prodeje automobilů nemusí zaručovat, že dodavatel prodává určitý počet právě té CAS, která je předmětem veřejné zakázky. Například vybraný uchazeč ve svém katalogu, který je součástí nabídky, nabízí různé automobily různých značek a z doložené výše jeho obratu za daná účetní období z prodeje automobilů nevyplývá, jestli prodává převážně typ CAS, která je předmětem veřejné zakázky, nebo třeba rychlý zásahový automobil jiného typu a CAS, která je předmětem veřejné zakázky dodává výjimečně.

20.  Úřad podotýká, že otázka schopnosti úspěšně servisovat vozidlo, spadá pod technické kvalifikační předpoklady. Zadavatel požadavek na doložení počtu prodaných CAS ročně zachytil v zadávací dokumentaci v části „5.4. Technické a kvalifikační předpoklady“, kdy po dodavatelích požaduje prokázání technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona, kdy „(...) uchazeč předloží seznam významných dodávek za poslední 3 roky. Upřesnění: min. 15 ks CAS ročně nabízeného typu (...)“.  S ohledem na výše uvedené považuje Úřad argument zadavatele, že výše obratu ukazuje rovněž na to, zda dodavatel bude schopen vozidlo úspěšně servisovat, za neopodstatněný.

21.  S ohledem na výše uvedené Úřad dospěl k závěru, že zadavatel nestanovil ekonomické a finanční kvalifikační kritérium týkající se doložení obratu dodavatele v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 písm. c) zákona  ve spojení s ustanovením § 55 odst. 3 písm. c) a § 6 zákona, neboť nevymezil minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu tak, aby odpovídal druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, když požadoval prokázání obratu min. ve výši 200 mil. Kč za každý z roků 2006, 2007 a 2008, který se vztahuje k prodeji automobilů, přičemž uvedený  postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dne 29. 6. 2010 zadavatel uzavřel kupní smlouvu s vybraným uchazečem. Úřad konstatuje, že nelze připustit takové nastavení výše minimálního obratu, které by mělo za následek diskriminaci dodavatelů, kteří by byli schopni splnit předmět veřejné zakázky. Názor zadavatele ke stanovení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, tak že odpovídající druhu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky, neodpovídá zjištěním Úřadu ve správním řízení.

Ke stanovení pokuty

22.  Podle § 120 odst. 1 zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že

a)  nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku,

b)  nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo ji splní v rozporu s § 146 nebo 147,

c)  uzavře smlouvu na veřejnou zakázku bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení podle § 146 odst. 1, ačkoli je podle tohoto zákona povinen toto oznámení uveřejnit,

d)  uzavře smlouvu na veřejnou zakázku v rozporu s § 82 odst. 1, § 110 odst. 6 nebo § 111 odst. 5 anebo v rozporu s předběžným opatřením dle § 117 odst. 1,

e)  zruší zadávací řízení v rozporu s § 84,

f)  nepořídí nebo neuchová dokumentaci podle § 109 nebo 155, nebo

g)  odmítne námitky v rozporu s § 110 anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 111.

23.  V případě šetřené veřejné zakázky se zadavatel správního deliktu dopustil tím, že nedodržel postup stanovený v ust. § 55 odst. 3 písm. c) zákona když v zadávacích podmínkách nevymezil ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady tak, aby odpovídaly druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, a to při stanovení minimální výše požadovaného celkového obratu dodavatele za poslední tři účetní období, čímž současně porušil zásadu zákazu diskriminace v zadávacím řízení, neboť jeho důsledkem bylo omezení soutěžního prostředí,  přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

24.  Jelikož zadavatel uzavřel dne 29. 6. 2010 smlouvu s vybraným uchazečem, aniž by dodržel postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, naplnil tak skutkovou podstatu správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

25.  Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

26.  V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl na základě přezkoumání dokumentace vyžádané v rámci šetření podnětu doručeného Úřadu dne 7. 7. 2010. K uzavření smlouvy s vybraným uchazečem došlo dne 29. 6. 2010. Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.

27.  Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky nebo do 10 000 000,- Kč, nelze-li celkovou cenu zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d) tohoto zákona.

28.  Vzhledem k tomu, že cena veřejné zakázky dle kupní smlouvy je celkem 5 571 600,-- Kč včetně DPH, činí horní hranice možné pokuty částku 278 580,-- Kč.

29.  Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

30.  Z hlediska přiměřenosti sankce vzal Úřad v úvahu zejména tu skutečnost, že zadavatel při stanovení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů nedodržel jednu ze základních zásad zadávacího řízení, a to zásadu nediskriminace, jelikož svým požadavkem na prokázání uvedených kvalifikačních předpokladů podstatně omezil okruh dodavatelů, kteří mohli podat nabídku, přičemž nelze vyloučit, že pokud by stanovil požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonem, mohl obdržet nabídky od širšího okruhu dodavatelů,  které mohly být výhodnější než nabídka vybraného uchazeče, se kterým uzavřel smlouvu.

31.  Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. V této souvislosti Úřad odkazuje na nález Ústavního soudu č. 405 uveřejněný ve Sbírce zákonů, částka 142/2002 Sb. Dle uvedeného nálezu je v případě ukládání pokut vyloučen takový zásah do majetku, v důsledku kterého by byla „zničena“ majetková základna pro další podnikatelskou činnost. Nepřípustné jsou takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Ze závěrečného účtu města Žlutice 2009 uvedeného na jeho internetových stránkách (www.zlutice.cz) vyplývá, že zadavatel měl k 31. 12. 2009 na svých účtech v součtu 13 136 606,29 Kč. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, považovat za likvidační.

32.  Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele přistoupil k uložení pokuty, neboť kupní smlouva na realizaci veřejné zakázky byla uzavřena a nápravy již nelze dosáhnout.

33.  V této souvislosti Úřad poznamenává, že pokuta uložená zadavateli za zjištěné porušení zákona má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k  jednání, které je v souladu se zákonem. Po zvážení všech okolností případu Úřad při stanovení výše uložené pokuty preferoval preventivní charakter sankce a stanovenou výši pokuty v dolní polovině její maximální možné výše, vzhledem k okolnostem případu, posoudil jako dostačující.

34.  Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu v Brně zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČ zadavatele.

35.  Pro úplnost Úřad uvádí, že podle čl. II odst. 1 zákona č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se zadávání veřejných zakázek nebo soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

 

Mgr. Kamil Rudolecký

místopředseda

Obdrží:

1.  JUDr. Václav Krondl, advokát advokátní kanceláře JUDr. Václav Krondl & spol., se sídlem Jiráskova 2, 360 01 Karlovy Vary

2.  THT, s. r. o., se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička

Na vědomí:

1.  město Žlutice, se sídlem Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz