číslo jednací: S558/2004/VZ-4599/2010//510/IF

Instance I.
Věc Diskové pole a optické přepínače SAN
Účastníci
  1. Ministerstvo vnitra
  2. MHM computer a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 20. 1. 2011
Související rozhodnutí S558/2004/VZ-4599/2010//510/IF
R67/2010/VZ-881/2011/310/JHr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 179 KB

Č. j.: ÚOHS-S558/2004/VZ-4599/2010//510/IFa

V Brně dne: 12. května 2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný podle  § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení  o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne 30.7.2004 na návrh, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Česká republika – Ministerstvo vnitra, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, jejímž jménem jedná Ing. Martin Pecina, MBA., ministr,

·  navrhovatel – společnost MHM computer a. s., IČ 00539422, se sídlem U Pekáren 1309/4, 102 00 Praha 10 – Hostivař, za kterou jedná Ing. Pavel Miloschevsky, předseda představenstva, ve správním řízení na základě plné moci ze dne 19.4.2010 zastoupená JUDr. Danielem Chamrádem, advokátem, se sídlem K Hutím 5/665,  194 00 Praha,

ve věci přezkoumání rozhodnutí č.j. ZM-141-15/VZ-2004 ze dne 25.6.2004 zadavatele – Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, o vyloučení společnosti MHM computer a. s.,  z další účasti ve veřejné zakázce „Diskové pole a optické přepínače SAN“, zadané obchodní veřejnou soutěží podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., vyhlášené v Obchodním věstníku č. 17/2004 dne 28.4.2004 pod značkou 191775-17/04 – vydává toto

  usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

1.  Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3,  170 34 Praha 7, jejímž jménem jedná Ing. Martin Pecina, MBA., ministr (dále jen „zadavatel“), vyhlásil dne 28.4.2004 v Obchodním věstníku č. 17/2004 pod značkou 191775-17/04, obchodní veřejnou soutěž na „Diskové pole a optické přepínače SAN“ podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen „zákon“).

2.  Jak vyplývá z „Protokolu o otevírání obálek s nabídkami“ ze dne 24.6.2004, zadavatel obdržel v soutěžní lhůtě sedm nabídek uchazečů a komise vyřadila nabídku uchazeče MHM computer s.r.o., se sídlem U Pekáren 1309/4, 102 00  Praha 10 – Hostivař, ve správním řízení na základě plné moci ze dne 19.4.2010 zastoupená JUDr. Danielem Chamrádem, advokátem, se sídlem K Hutím 5/665,  194 00 Praha (dále jen "uchazeč MHM computer"). Zadavatel následně vyloučil uchazeče MHM computer z další účasti ve veřejné zakázce svým rozhodnutím ze dne 25.6.2004 č.j. ZM-141-15/VZ-2004, přičemž jako důvod vyloučení uvedl, že nabídka předložená uchazečem MHM computer nemá zákonem stanovenou dobu platnosti s odvoláním na ustanovení § 41 zákona.

3.  Uchazeč MHM computer s.r.o., se sídlem U Pekáren 1309/4, 102 00 Praha 10 – Hostivař, obdržel rozhodnutí o vyloučení dne 30.6.2004.

4.  Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z další účasti ve veřejné zakázce podal uchazeč MHM computer dne 7.7.2004 námitky, které statutární orgán zadavatele přezkoumal a svým rozhodnutím ze dne 16.7.2004 č.j. OPF-22/04-2004-788/04-2003 jim nevyhověl. Zároveň poučil uchazeče o možnosti podat návrh na zahájení správního řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"). Toto rozhodnutí převzal uchazeč dne 22.7.2004 a dne 30.7.2004 podal osobně u orgánu dohledu návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona.

5.  Účastníci správního řízení ve smyslu § 58 zákona jsou:

  •   zadavatel – Česká republika – Ministerstvo vnitra, IČ 00007064, se sídlem Nad  Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, jejímž jménem jedná Ing. Martin Pecina, MBA.,   ministr,

  •  navrhovatel – společnost MHM computer a. s., IČ 00539422, se sídlem  U Pekáren 1309/4, 102 00 Praha 10 – Hostivař, za kterou jedná Ing. Pavel  Miloschevsky, předseda představenstva, ve správním řízení na základě plné moci   ze dne 19.4.2010 zastoupená JUDr. Danielem Chamrádem, advokátem, se sídlem  K Hutím 5/665, 194 00 Praha.

6.  Uchazeč MHM computer v návrhu uvedl, že zadavatel porušil ustanovení § 8, § 29 odst. 4, § 34 odst. 4, § 40 odst. 1 a § 41 odst. 1 a 2 zákona. Zadavatel uchazeče vyloučil z důvodu, že jím předložená nabídka nemá zákonem stanovenou dobu platnosti, přičemž ve svém rozhodnutí o vyloučení uchazeče MHM computer odkázal na § 41 zákona. Uchazeč MHM computer s tímto právním názorem nesouhlasil a podal námitky, kterým zadavatel nevyhověl a potvrdil rozhodnutí o vyloučení uchazeče MHM computer. Obě napadená rozhodnutí považoval uchazeč MHM computer za právně pochybená a dle jeho názoru uvedení platnosti nabídky tak, jak to učinil v nabídce není zákonným důvodem pro jeho vyloučení ze soutěže. Uchazeč MHM computer v návrhu podrobným způsobem popisuje § 8 odst. 1 zákona o zadávací lhůtě a § 40 a § 41 zákona o prodloužení zadávací lhůty. Dále uvádí, že není oprávněn disponovat ani délkou lhůty ani dobami jejího prodloužení. Uchazeč MHM computer uvedl ve své nabídce fakultativní údaj platnosti nabídky, přičemž jím uvedená délka lhůty je shodná s délkou zadávací lhůty. Činit tak nemusel, ve světle napadeného rozhodnutí si je vědom toho, že kdyby nic neuvedl o době platnosti nabídky a zadávací lhůty bylo by to z praktického hlediska lepší. Nicméně doba platnosti nabídky není podle jeho názoru v rozporu se zákonem stanovenou dobou platnosti, neboť zákon takové ujednání neobsahuje, ani se zadávací lhůtou stanovenou zadavatelem na základě zákona, neboť jejich délka je totožná. Dále se uchazeč MHM computer zabývá důvody uvedenými v zákoně, pro které lze uchazeče vyloučit z další účasti na veřejné zakázce. V závěru návrhu uvedl, že zákon nestanoví dobu platnosti nabídek uchazečů, ale pouze definuje zadávací lhůtu jakožto dobu, po níž jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a stanoví její maximální rozsah. Mechanismy prodlužování doby, po níž jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, a konkrétní doba prodloužení jsou upraveny zákonem. Podle názoru uchazeče MHM computer nejsou a nebyly tedy dány zákonné podmínky pro jeho vyloučení a navrhuje orgánu dohledu, aby uložil zadavateli provést nápravu tak, že zruší rozhodnutí o vyloučení a zařadí uchazeče MHM computer zpět do soutěže.

7.  Statutární orgán zadavatele ve stanovisku k návrhu uchazeče ze dne 3.8.2004  č.j. OPF-57/04-2004 uvedl, že uchazeč MHM computer v návrhu neuplatnil žádné jiné skutečnosti, než ty, o kterých bylo rozhodnuto v řízení o námitkách a odkazuje na své odůvodnění v rozhodnutí o námitkách a dále uvedl, že zadavatel nikdy nezpochybňoval kogentnost zadávací lhůty. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze soutěže vycházelo ze skutečnosti, že v nabídce byla stanovena její platnost v délce „90 kalendářních dnů“. Z uvedeného údaje při posuzování nabídky vyplynulo, že po této době již není platná. V případě, že by byla nabídka vybrána jako nejvhodnější, nemohla by být na základě již neplatné nabídky a neplatné nabídkové ceny uzavřena dodavatelská smlouva. K části týkající se počátku počítání lhůty - 90 kalendářních dní, statutární orgán zadavatele uvedl, že nabídka byla podána v den otevírání obálek s nabídkami, tj. v den počátku zadávací lhůty. Na základě výše uvedeného statutární orgán zadavatele doporučil, aby návrh byl orgánem dohledu zamítnut, neboť zadavatel svým rozhodnutím o vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži  neporušil zákon.

8.  Orgán dohledu přezkoumal podle § 57 zákona napadené rozhodnutí zadavatele ze dne 25.6.2004 č.j. ZM-141-15/VZ-2004  a postup zadavatele při zadání veřejné zakázky. Ve správním řízení orgán dohledu provedl, podle § 32 odst. 1 a § 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), ve spojení s ustanovením  § 61 zákona, dokazování obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahem návrhu na přezkoumání rozhodnutí, obsahem stanoviska zadavatele a vlastním zjištěním dospěl k závěru, že zadavatel vyloučením uchazeče MHM computer neporušil zákon, neboť z předložené dokumentace zjistil tyto skutečnosti: Zadavatel ve vyhlášení obchodní veřejné soutěže v bodě 7 uvedl, že zadávací lhůta činí 90 kalendářních dnů a začíná běžet dnem otevírání obálek. Den otevírání obálek zadavatel stanovil na  24.6.2004 (bod 6. Soutěžní lhůta a místo otevírání obálek). Ve stejný den uchazeč předložil nabídku, jak je uvedeno v seznamu doručených nabídek. V nabídce uchazeče MHM computer v části IV. Vlastní prohlášení je mimo jiné uvedeno „Platnost nabídky: 90 kalendářních dnů“ (str. 5 nabídky uchazeče MHM computer). Uchazeč MHM computer tímto prohlášením uvedeným v nabídce omezil platnost jeho nabídky pouze na dobu zadávací lhůty uvedenou v podmínkách obchodní veřejné soutěže. Orgán dohledu ve svém rozhodnutí mj. uvedl, že dobu platnosti nelze ztotožňovat se zadávací lhůtou, jejíž kogentnost zadavatel nezpochybňuje. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvním až třetím pořadí až do doby uzavření smlouvy (§ 40). Kromě toho se prodlužuje zadávací lhůta podle § 56 odst. 5 zákona při podání námitek až do jejich vyřízení. Podle ustanovení § 57 odst. 4 zákona neběží zadávací lhůta, včetně prodloužení do doby nabytí právní moci rozhodnutí o návrhu. Zadavatel by však nemohl uzavřít s uchazečem smlouvu po uplynutí doby platnosti nabídky, neboť zadavatel nemůže jednostranně prodloužit dobu platnosti stanovenou uchazečem. Upravovat nabídku  po uplynutí soutěžní lhůty zadavatelem ani uchazečem zákon nepřipouští. V době vydání tohoto rozhodnutí orgánem dohledu již nabídka ztratila platnost. Z uvedeného vyplývá, že vyloučením uchazeče MHM computer z další účasti v obchodní veřejné soutěži nebyl porušen zákon, a proto orgán dohledu správní řízení zastavil.

  Druhostupňové rozhodnutí

9.  Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil prvostupňové rozhodnutí č.j. S 558-R/04-487/140/OŠ  ze dne 29.9.2004, a to rozhodnutím č.j. 3R 91/04-Ku ze dne 28.2.2005, přičemž uvedl následující skutečnosti. Orgán dohledu tím, že návrh uchazeče podle § 60 písm. a) zákona zamítl, neboť rozhodnutím zadavatele o vyloučení uchazeče MHM computer ze soutěže nedošlo k porušení zákona, rozhodl správně a v souladu se zákonem. Orgán dohledu se s námitkami uchazeče vypořádal v napadeném rozhodnutí a tuto argumentaci předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže shledal jako dostatečnou. Uchazeč MHM computer v rozkladu neuvedl žádné nové skutečnosti, když opakoval svá tvrzení uvedená již v návrhu. Jak již správně posoudil orgán dohledu ve svém napadeném rozhodnutí, uchazeč MHM computer ve své nabídce v části „IV. Vlastní prohlášení“ uvedl, že platnost nabídky je 90 kalendářních dnů a tímto svým prohlášením nepochybně omezil platnost nabídky na 90 kalendářních dnů. Tato formulace uchazeče, uvedená na straně pět jeho nabídky, vyjadřuje skutečnost, že uchazeč omezuje lhůtu pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy na 90 dnů, když nabídkou se podle  ustanovení § 2 písm. g) zákona rozumí návrh na uzavření smlouvy, doložený doklady požadovanými v zadání veřejné zakázky. V této souvislosti bylo nezbytné odkázat na kogentní ustanovení § 8 zákona. Citované ustanovení stanoví dobu, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, která je nazvána zadávací lhůtou a dále s odkazem na § 40 zákona stanoví prodloužení této lhůty pro uchazeče umístěných na prvním až třetím pořadí. Faktické prodloužení doby vázanosti nabídkou nastává také v případech, kdy neběží zadávací lhůta (§ 56 odst. 5 a § 57 odst. 4 zákona). Jestliže tedy uchazeč MHM computer stanovil platnost nabídky, tedy de facto dobu, po kterou je svou nabídkou vázán, odchylně od citovaných ustanovení zákona, není možné jeho nabídku považovat za nabídku odpovídající podmínkám soutěže. Uchazeč je při zpracování své nabídky povinen dodržet nejen všechny podmínky stanovené ve vyhlášení obchodní veřejné soutěže v obchodním věstníku či na centrální adrese, ale také všechna ustanovení zákona upravující formu a obsah nabídky a v daném případě nebylo pochyb o tom, dle jakého zákona zadavatel vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž, když v úvodu vyhlášení bylo uvedeno, že soutěž se vyhlašuje „podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů“. Argumenty uchazeče MHM computer v rozkladu, kterými odkázal na postup podle občanského zákoníku jsou tedy bezpředmětné, stejně tak jako  námitky, že by udělal lépe kdyby dobu platnosti ve své nabídce neuvedl. K formě rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze soutěže předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uvedl, že o vyloučení uchazeče zadavatel rozhoduje z důvodů uvedených v  § 29 odst. 4 nebo § 34 odst. 4 zákona. Nepřesná citace zákona v  rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče MHM computer ze soutěže však neměnila nic na věcné správnosti jeho rozhodnutí o vyloučení uchazeče MHM computer z obchodní veřejné soutěže, když zákon navíc neukládá zadavateli povinnost uvádět v rozhodnutí o vyloučení i ustanovení, dle kterého je toto rozhodnutí činěno. Jak již správně uvedl orgán dohledu v napadeném rozhodnutí na straně třetí, zadavatel by nemohl uzavřít smlouvu s uchazečem po uplynutí doby platnosti jeho nabídky, když zadavatel nemůže jednostranně prodloužit dobu platnosti stanovenou uchazečem, poněvadž upravovat nabídku po uplynutí soutěžní lhůty zadavatelem ani uchazečem zákon nepřipouští. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že orgán dohledu postupoval ve věci v souladu se zákonem a správním řádem, když posoudil případ ve všech jeho vzájemných souvislostech a zhodnotil veškeré písemné podklady, dospěl předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu.

   Rozsudek Krajského soudu v Brně 62 Ca 36/2007- 87

10.  Rozsudkem Krajského soudu v Brně bylo zrušeno rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 28.2.2005, č.j. 3R 91/04-Ku a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 29.9.2004, č.j. S558-R/04-487/140/OŠ a věc se vrátila orgánu dohledu k dalšímu řízení.

11.  V odůvodnění Krajský soud mj. uvedl následující. Krajský soud poprvé v předmětné věci rozhodnul, a to rozsudkem ze dne 30.11.2005, č.j. 31 Ca 26/2005-22, kterým zamítl žalobu uchazeče MHM computer. Proti tomuto rozsudku podal uchazeč MHM computer kasační stížnost, o níž rozhodl Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 31.5.2007, č.j. 7 As 48/2006-46 tak, že citovaný rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Krajský soud v Brně se totiž nezabýval žalobní námitkou, zda prohlášení žalobce o časovém údaji platnosti nabídky bylo řádným projevem vůle, a zda lze k takovému projevu vůle vůbec přihlížet. Nejvyšší správní soud také postavil najisto, že v dané věci je jedinou spornou otázkou to, zda prohlášení žalobce „Platnost nabídky 90 kalendářních dnů“, uvedené v části nabídky označené jako „IV. Vlastní prohlášení“, může být důvodem pro vyloučení žalobce z další účasti v obchodní veřejné soutěži. Krajský soud následně rozsudkem ze dne 29.2.2008, č.j. 62 Ca 36/2007-29, ve věci rozhodoval znovu a žalobu opět zamítl. Shledal, že prohlášení uchazeče MHM computer lze hodnotit jako určitý, vážně míněný a srozumitelný projev vůle a nelze na ně nahlížet jako na neplatný právní úkon ve smyslu § 37 odst. 1 a § 41 občanského zákoníku. Dále se pak ztotožnil s uchazečem MHM computer v tom, že stanovením platnosti nabídky vymezil dobu, po kterou je svou nabídkou vázán, a to odchylně od § 8 a 40 zákona. Vzhledem k tomu nelze jeho nabídku považovat za odpovídající podmínkám veřejné obchodní soutěže. Proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně podal uchazeč MHM computer další kasační stížnost, které Nejvyšší správní soud rovněž vyhověl rozsudkem ze dne 20.5.2009, č.j. 7Afs 77/2008-68 a napadený rozsudek Krajského soudu zrušil, neboť se neztotožnil s tím, jak krajský soud žalobcův projev vůle interpretoval. Nejvyšší správní soud dovodil, že nabídku podle § 2 písm. g) zákona (nabídkou je návrh na uzavření smlouvy, doložený doklady požadovanými v zadání veřejné zakázky), je třeba vykládat podle interpretačních zásad soukromého práva. Na základě judikatury Ústavního soudu (nález ze dne 14.4.2005, sp. zn. I. ÚS 625/03) a Nejvyššího soudu (rozsudky ze dne 22.8.2001, sp. zn. 25 Cdo 1569/99, a ze dne 27.4.2006, sp. zn. 33 Odo 828/2004), pak vyložil projev vůle uchazeče MHM computer obsažený v části nabídky označené jako IV. Vlastní prohlášení a dospěl k závěru, že uchazeč MHM computer byl z další účasti na obchodní veřejné soutěži vyloučen v rozporu se zákonem (viz dále).

12.  Krajský soud ve svém rozsudku č.j. 62 Ca 36/2007-87 ze dne 18.11.2009 považoval za nezbytné poukázat na to, že je podle  § 110 odst. 3 soudního řádu správního vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným ve výše popsaném zrušovacím rozsudku ze dne 20.5.2009, č.j. 7 Afs 77/2008-68. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že jedinou spornou otázkou v dané věci je to, zda prohlášení žalobce „Platnost nabídky: 90 kalendářních dnů“, uvedené v části nabídky označené jako „IV. Vlastní prohlášení“, může být důvodem pro vyloučení žalobce z další účasti v obchodní veřejné soutěži. Jak vyplynulo ze zrušovacího rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20.5.2009, Nejvyšší správní soud jednoznačně stanovil, že jazykové vyjádření uchazeče MHM computer, který v nabídce uvedl „Platnost nabídky: 90 kalendářních dnů“, nebylo natolik jednoznačné, aby bylo možné vyslovit závěr, že bylo v rozporu s jeho tvrzenou vůlí. Vzhledem k tomu nebyla naplněna podmínka vyplývající z § 35 odst. 2 in fine občanského zákoníku: „Právní úkony vyjádřené slovy je třeba vykládat nejen podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem." Ze skutečnosti, že předmětné prohlášení bylo součástí nabídky v obchodní veřejné soutěži vyhlášené podle zákona o zadávání veřejných zakázek, lze nepochybně dovodit, že hlavním a jediným cílem stěžovatele bylo získat veřejnou zakázku. Tomuto cíli stěžovatel podřídil své jednání, když zpracoval a předložil zadavateli svou nabídku. Nelze přitom důvodně předpokládat, že by zpracoval nabídku vědomě v rozporu s podmínkami soutěže, tedy s úmyslem sám sebe předem diskvalifikovat z další účasti v obchodní veřejné soutěži. Za situace, kdy z textu prohlášení „Platnost nabídky: 90 kalendářních dnů“ a ani z jeho konkrétního umístění v rámci nabídky nelze spolehlivě usuzovat na skutečný význam takového prohlášení, je třeba vycházet z celkového kontextu daného případu a zohlednit přitom i tvrzení uchazeče MHM computer, co bylo jeho skutečným úmyslem. Uchazeč MHM computer od začátku tvrdil a i nadále tvrdí, že předmětným prohlášením v nabídce zamýšlel pouze dát zadavateli najevo, že si je vědom délky zadávací lhůty. Toto tvrzení nelze v daném případě ignorovat, neboť jím uchazeč MHM computer jako osoba, která právní úkon (nabídku) učinila vysvětluje svou skutečnou vůli. To, že tak činí až dodatečně, nic nemění na tom, že pro posouzení významu předmětného prohlášení je v daném případě rozhodující jeho skutečná vůle v okamžiku podání nabídky. Podle Nejvyššího správního soudu je tak třeba popsané tvrzení uchazeče MHM computer zohlednit a nikoli je pouze negovat. Není totiž sebemenší důvod v dané situaci přisuzovat uchazeči MHM computer zcela iracionální chování, které by bylo v naprostém rozporu s jeho hospodářskými zájmy, tj. se zájmem získat veřejnou zakázku. Nejvyšší správní soud tedy uzavřel, že předmětným prohlášením bylo zadavateli sděleno, že bere na vědomí délku zadávací lhůty. Takové prohlášení pak nemohlo být důvodem pro jeho vyloučení z další účasti v obchodní veřejné soutěži. Krajský soud tedy konstatoval, že orgán dohledu nepostupoval v souladu se zákonem, pokud zákonnost vyloučení uchazeče MHM computer z tohoto důvodu potvrdil. Vzhledem k tomu,  že stejnou nezákonností je zatíženo i rozhodnutí orgánu dohledu vydané v prvním stupni správního řízení, zrušil krajský soud i toto rozhodnutí.

13.  Pokračování správního řízení oznámil orgán dohledu účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S558/2004/VZ-3280/2010/510/IFa ze dne 9.3.2010.

14.  Současně orgán dohledu usnesením č.j. ÚOHS-S558/2004/VZ-33279/2010/510/IFa ze dne 9.3.2010 stanovil zadavateli Česká republika – Ministerstvo vnitra – lhůtu k provedení úkonu - doložení veškeré další dokumentace pořízené zadavatelem v souvislosti s realizací veřejné zakázky „Diskové pole a optické přepínače SAN“, která nebyla předložena Krajskému soudu v Brně v souvislosti se žalobou proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. 3R 91/04 ze dne 28.2.2005, tj. zejména nabídky uchazečů a kopie smlouvy (včetně případných dodatků) uzavřené mezi zadavatelem Ministerstvem vnitra, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 a společností, která realizovala uvedenou veřejnou zakázku.

15.  Usnesením č.j. ÚOHS-S558/2004/VZ-5435/2010/510/IFa ze dne 16.4.2010 orgán dohledu  stanovil uchazeči MHM computer lhůtu k doložení plné moci právnímu zástupci  JUDr. Danielu Chamrádovi, advokátovi a současně stanovil novou lhůtu, v níž mohli účastníci řízení navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

16.  Dne 23.4.2010 obdržel orgán dohledu stanovisko uchazeče MHM computer, ve kterém uvádí že v řízení doložil veškeré rozhodné skutečnosti pro ozřejmění svých tvrzení a dále doložil obě kasační stížnosti a žalobu proti rozhodnutí č.j. 3R 91/04-Ku ze dne 28.2.2005. Uchazeč MHM computer dále uvádí, že orgán dohledu je vázán právním názorem vysloveným v rozsudku Krajského soudu v Brně, č.j. Ca 36/2007-87 ze dne 18.11.2009, který nabyl právní moci dne 23.11.2009. Uchazeč MHM computer žádá, aby orgán dohledu v tomto řízení rozhodl tak, že zadavatel v soutěži porušil zákon, když vydal rozhodnutí, jímž vyloučil uchazeče MHM computer  další účasti v obchodní veřejné soutěži s odůvodněním, že jeho nabídka neměla zákonem stanovenou dobu platnosti.

Závěry orgánu dohledu

17.  Uchazeč MHM computer se ve svém návrhu ze dne 28.7.2004 domáhal, aby rozhodnutí zadavatele č.j. ZM-141-15/VZ-2004 ze dne 25.6.2004, o jeho vyloučení z další účasti ve veřejné zakázce „Diskové pole a optické přepínače SAN“, bylo zrušeno.

18.  S ohledem na odůvodnění rozsudku Krajského soudu č.j. 62 Ca 36/2007-87 ze dne 18.11.2009, který absorboval názor Nejvyššího správního soudu, orgán dohledu konstatuje, že zadavatel porušil zákon, když vyloučil uchazeče MHM computer z účasti v obchodní veřejné soutěži z důvodu prohlášení v nabídce „Platnosti nabídky: 90 kalendářních dnů“, přestože jeho úmyslem jednoznačně bylo zúčastnit se zadávacího řízení, to znamená získat veřejnou zakázku. Jelikož však veřejná zakázka „Diskové pole a optické přepínače SAN" již byla zrealizována na základě smlouvy  č.j. ZM-45/VZ-2005 ze dne 30.12.2005, kterou zadavatel uzavřel se společností Siemens business Services spol. s r. o., IČ 44851391, se sídlem Evropská 33a,  160 00 Praha 6,  je nemožné pokračovat v předmětné obchodní veřejné soutěži. Z uvedeného vyplývá, že eventuální zrušení rozhodnutí č.j. ZM-141-15/VZ-2004 ze dne 25.6.2004 o vyloučení uchazeče MHM computer není účelné, neboť zadavatel, přestože by zrušil rozhodnutí o vyloučení uchazeče MHM computer, nemá již možnost ho vrátit zpět do veřejné obchodní soutěže, tj. posuzovat jeho nabídku společně s nabídkami ostatních uchazečů, jelikož obchodní veřejná soutěž byla ukončena uzavřením smlouvy a veřejná zakázka je již zrealizovaná.

19.  Orgán dohledu rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přičemž k jeho aplikaci ho vedla skutečnost, že  návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se projednává poté, co veřejná zakázka byla již zrealizovaná, a tudíž není možné vrátit uchazeče MHM computer do veřejné obchodní soutěže, a tak se žádost (návrh) stala zjevně bezpředmětnou. Ve správním řízení bylo zjištěno, že zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem, když vyloučil jmenovaného uchazeče z obchodní veřejné soutěže, avšak je nutné vyjít ze samotného smyslu řízení a z možných důsledků tohoto řízení, a vzhledem k tomu, že veřejná zakázka je již zrealizována, orgán dohledu správní řízení usnesením zastavil. Pokud by orgán dohledu vydal rozhodnutí, kterým by zrušil rozhodnutí  č.j. ZM-141-15/VZ-2004 ze dne 25.6.2004 o vyloučení uchazeče MHM computer z další účasti v obchodní veřejné soutěži, které zadavatel učinil v rozporu se zákonem, toto rozhodnutí by však nemohlo výběr nejvhodnější nabídky ani hypoteticky ovlivnit, neboť veřejná zakázka již je zrealizovaná, a tedy nový výběr nejvhodnější nabídky by nemohl již být proveden. Návrh se tak stal "žádostí zjevně bezpředmětnou".

20.  Podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona zjistí-li orgán dohledu, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení tohoto zákona, může mu uložit pokutu do výše 1 % ceny zakázky. Pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k tomuto porušení došlo. K porušení zákona došlo rozhodnutím zadavatele č.j. ZM-141-15/VZ-2004 ze dne 25.6.2004, když vyloučil uchazeče MHM computer z další účasti ve veřejné obchodní soutěži. Vzhledem k tomu, že od předmětného rozhodnutí zadavatele uplynulo již téměř 6 let, nelze pokutu za porušení zákona podle § 62 uložit, a proto orgán dohledu řízení zastavil.

21.  Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. Přestože zadavatel vyloučil uchazeče MHM computer v rozporu se zákonem, nelze pominout, že veřejná zakázka byla zrealizována již v roce 2006, žádost o zrušení rozhodnutí o vyloučení uchazeče MHM computer z další účasti ve veřejné zakázce se tak stala zjevně bezpředmětnou, a proto orgán dohledu rozhodl usnesením podle  § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o zastavení řízení.

22.  Orgán dohledu dále uvádí, že návrh byl podán dne 30.7.2004 společností MHM computer s.r.o., se sídlem U Pekáren 1309/4, 102 00 Praha 10 – Hostivař, za kterou jedná  Ing. Pavel Miloschevsky. Jak vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku jmenovaná společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou MHM computer a. s., a to rozhodnutím valné hromady společnosti MHM computer s. r. o. ze dne 19.11.2007, a proto je uchazeč MHM computer označován jako účastník správního řízení MHM computer a. s.

23.  Pro úplnost Úřad uvádí, že podle čl. II odst. 1 zákona č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 v návaznosti na ustanovení § 152 odst. 4 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

 

Mgr. Kamil Rudolecký   otisk úředního razítka

místopředseda

Obdrží:

1. Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

2. JUDr. Daniel Chamrád, advokát, K Hutím 5/665, 194 00 Praha

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz