číslo jednací: R024/2009/VZ--6364/2009/310/JHr

Instance II.
Věc Výměna oken ZŠ Španielova 1111 - pav. B4, B5, Praha 6 - Řepy
Účastníci
  1. Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 152 odst. 5 písm. b) sř - rozklad zamítnut
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 28. 8. 2009
Související rozhodnutí S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj
R024/2009/VZ--6364/2009/310/JHr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 69 KB

Čj: ÚOHS-R24/2009/VZ--6364/2009/310/JHr

V Brně dne 24. srpna 2009

Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 10. 2. 2009 a doplněném dne 2. 3. 2009 zadavatelem

·  městskou částí  Praha 17, IČ 000231223, se sídlem Žalanského  291/12b, 163 02 Praha 6–Řepy, právně zastoupeným JUDr. Oldřichem Chudobou, advokátem, se sídlem 140 00 Praha 4, Kvestorská 5,

  proti výroku III. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 20. 1. 2009, č.j. S230/2008/VZ-856/2009/540/LZa, ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – městská část  Praha 17, IČ 000231223, se sídlem Žalanského 291/12b Praha 6-Řepy, právně zastoupeného JUDr. Oldřichem Chudobou, advokátem, se sídlem Praha 4, Kvestorská 5, učiněných při zadávání veřejné zakázky „Výměna oken ZŠ Španielova 1111 – pav. B4, B5, Praha 6–Řepy“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném na základě výzvy k podání nabídky ze dne 17. 6. 2008 zaslané pěti uchazečům, jehož dalšími účastníky jsou

·  navrhovatel - PMP Prostějov, s.r.o., IČ 26262029, se sídlem Kojetínská 4221/15,
796 01 Prostějov,

·  vybraný uchazeč - PKS Mont, a.s., IČ 65276507, se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou

jsem podle § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

výrok III. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 20.1. 2009
 č.j. S230/2008/VZ-856/2009/540/LZa

  p o t v r z u j i

a podaný rozklad

z a m í t á m .

  O d ů v o d n ě n í

I.  Zadávací řízení a řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

     

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zrušil zadání veřejné zakázky „Výměna oken  ZŠ Španielova 1111 – pav. B4, B5, Praha 6-Řepy“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení z důvodu porušení § 50 odst. 2 v návaznosti na
§ 54 písm. b) a d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), kterého se dopustil zadavatel, když požadavek na doklad o oprávnění k podnikání stanovil tak, že neodpovídal předmětu veřejné zakázky, a když stanovil požadavek  na prokázání odborné způsobilosti, přestože podle zvláštních právních předpisů není nezbytná k plnění veřejné zakázky (výrok I. výše citovaného rozhodnutí).

2.  Úřad rovněž rozhodl o tom, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 60 odst. 1 zákona tím, že z účasti v zadávacím řízení vyloučil tři uchazeče (PMP Prostějov, s.r.o., DAVE-PLAST, s.r.o. Praha 4 a NOUEMONT, s.r.o. Slaný), aniž by prokázal, že by jmenovaní uchazeči nesplnili základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona (výrok II. citovaného rozhodnutí).

3.  Zadavateli bylo podle § 119 odst. 2 zákona a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele  pro účely zákona o veřejných zakázkách, uloženo uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (výrok III. uvedeného rozhodnutí).

II.  Námitky rozkladu

4.  Proti shora uvedenému rozhodnutí podal zadavatel dopisem ze dne 10. 2. 2009 rozklad, ve kterém uvádí, že rozklad je podáván „do obou výroků napadeného rozhodnutí“. Dále zadavatel v rozkladu uvedl, že podrobné odůvodnění rozkladu bude Úřadu zasláno ve lhůtě stanovené zákonem.

5.  Zmíněné odůvodnění rozkladu zaslal zadavatel dopisem ze dne 2. 3. 2009 prostřednictvím svého právního zástupce, ve kterém je na rozdíl od podání ze dne
10. 2. 2009, které na odůvodnění rozkladu odkazuje, výslovně uvedeno, že rozklad je podáván proti výroku III. napadeného rozhodnutí, tedy proti výroku, který ukládá zadavateli povinnost uhradit náklady řízení ve výši stanovené výše citovanou vyhláškou. Vzhledem k tomu, že znění obou písemných podání rozkladu není ve vzájemném souladu, není proto zřejmé, proti kterému výroku napadeného rozhodnutí je vlastně rozklad podán. Úřad proto musí vycházet z obecně platné zásady, že právní  úkon je třeba posuzovat podle jeho obsahu.  Podaný rozklad byl tedy posuzován zejména v návaznosti na podání ze dne 2. 3. 2009, v němž je obsaženo odůvodnění jeho podání a rozkladem je tedy napaden pouze výrok III. rozhodnutí, kterým je zadavateli uložena povinnost uhradit náklady řízení.

6.  Rozklad je zdůvodněn skutečností, že Úřad rozhodl o povinnosti zadavatele uhradit náklady řízení paušální částkou ve stanovené výši, ačkoliv podle mínění právního zástupce zadavatele zde existují důvody zvláštního zřetele hodné, na jejichž základě lze podle § 119 odst. 3  zákona od uložení povinnosti nahradit náklady řízení zčásti nebo zcela upustit.

7.  Mezi těmito důvody uvádí právní zástupce zadavatele následující skutečnosti. Prvním důvodem je snaha zadavatele vyvarovat se situace, kdy se o získání zakázky budou ucházet firmy-držitelé řemeslné živnosti „zednictví“, které však nebudou mít pro realizaci předmětu veřejné zakázky dostatečné technické a kvalifikační zázemí a zakázku proto budou řešit subdodavatelskými vztahy na úkor její kvality a bezpečnosti. Tomu se snažil zadavatel zabránit tím, že stanovil přísnější kritéria pro prokázání kvalifikačních předpokladů, tedy předložení živnostenského oprávnění pro předmět podnikání „Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování“, na které však navazuje rovněž předložení osvědčení o autorizaci v příslušném oboru vydané podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

8.  Druhým důvodem je skutečnost, že napadeným rozhodnutím došlo ke zrušení předmětné veřejné zakázky „Výměna oken  ZŠ Španielova 1111 – pav. B4, B5, Praha 6-Řepy“, což dle názoru zadavatele umožňuje, že všichni uchazeči se mohou opětovně přihlásit do opakovaného zadávacího řízení. Zadavatel se proto domnívá, že svým postupem nezpůsobil újmu žádnému z uchazečů.

9.  Právní zástupce zadavatele konečně uvádí, že zadavatel je rozpočtovou organizací a úhrada nákladů řízení ve stanovené výši by pro zadavatele znamenala neúměrně  vysokou finanční zátěž, která by mohla ohrozit  zajištění potřeb obyvatel městské části Praha 17.      

Závěr rozkladu

10.  Právní zástupce zadavatele vzhledem k těmto důvodům požaduje, aby předseda  Úřadu změnil výrok III. napadeného rozhodnutí tak, že vzhledem k důvodům hodným  zvláštního zřetele se upouští od povinnosti uhradit náklady řízení zcela, popřípadě se upouští od povinnosti uhradit náklady řízení zčásti a zadavatel je tedy povinen  uhradit náklady řízení ve výši 3 000 Kč.

  III. Řízení o rozkladu

11.   Dopisem ze dne 10. 3. 2009 se k podanému rozkladu vyjádřil navrhovatel, společnost PMP Prostějov, s.r.o., který uvedl, že proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení podal námitky a vzhledem k tomu, že námitkám  nebylo vyhověno, podal návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a tím bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

12.  Navrhovatel dále ve svém stanovisku k rozkladu uvádí, že pokud by zadavatel vyhlásil nové výběrové řízení, bylo by toto řízení ovlivněno již jednou uskutečněným neúspěšným výběrem uchazečů. Navrhovatel rovněž uvedl, že stanovisko zadavatele, kterým nebylo vyhověno podaným námitkám proti jeho vyloučení účasti v zadávacím řízení podstatně ovlivnilo výběr nejvhodnější nabídky. Tvrzení zadavatele, že svým postupem v zadávacím řízení nikoho nepoškodil proto považuje navrhovatel za nevhodné.

13.  V závěru svého vyjádření k rozkladu navrhovatel vyslovuje domněnku, že skutečnost, že zadavatel není podnikatelským subjektem ho nezbavuje povinnosti nést náklady řízení. Navrhovatel zdůraznil, že sám vynaložil nemalé úsilí a finanční prostředky pro zpracování nabídky.

IV.  K námitkám rozkladu

14.  Podle ustanovení § 119 odst. 3 zákona lze z důvodů zvláštního zřetele hodných od uložení povinnosti hradit náklady řízení zcela nebo zčásti upustit. Upuštění od povinnosti úhrady nákladů řízení je tedy možné pouze v odůvodněných případech nebo mimořádných situacích, kdy Úřad přihlédne ke zvláštním důvodům na straně zadavatele. Úřad proto musí zhodnotit, zda důvody, uváděné právním zástupcem  zadavatele v rozkladu, lze zahrnout mezi důvody hodné zvláštního zřetele, které odůvodňují upuštění od povinnosti zadavatele uhradit náklady řízení.Pokud zadavatel mezi těmito důvody uvádí skutečnost, že zná případy, kdy některé firmy, podnikající v řemeslné živnosti zednictví, by neměly dostatečné technické a kvalifikační zázemí pro splnění předmětu veřejné zakázky, a stanovil tedy přísnější kvalifikační předpoklady, nelze tomuto argumentu zadavatele přisvědčit. V uvedeném rozhodnutí je podrobně zdůvodněno, že s ohledem na předmět veřejné zakázky, kterým byla výměna oken, je pro výkon této činnosti živnostenské oprávnění pro živnost zednictví postačující, neboť obsahovou náplní této živnosti je rovněž osazování oken. Postup zadavatele tedy nebyl v souladu se zákonem, mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a vedl navrhovatele k podání návrhu na zahájení řízení a Úřad k vydání napadeného rozhodnutí.

15.  Tvrzení zadavatele, že svým postupem nepoškodil žádného z uchazečů nemůže Úřad jako důvod pro upuštění od uložení povinnosti zadavateli hradit náklady řízení akceptovat, neboť zadavatel vyloučil navrhovatele a další dva uchazeče ze zadávacího řízení, což navrhovatele vedlo k podání námitek,  návrhu na zahájení správního řízení a vynaložení dalších finančních prostředků.

16.  Další argument zadavatele, že je rozpočtovou organizací a uložení úhrady nákladů ve stanovené výši by mohlo ohrozit schválený rozpočet zadavatele a s tím spojené zajištění potřeb obyvatel městské části  Praha 17, nemůže rovněž Úřad jako důvod pro upuštění od uložení povinnosti uhradit náklady řízení přijmout. Rozpočet zadavatele je vyrovnaný, i když zadavatel hospodaří se schodkovým rozpočtem a využívá  finanční úspory v hospodaření z minulých let. Z rozpočtu zadavatele na roky 2007 až 2009 vyplývá, že jeho rozpočtové výdaje se pohybují v řádu stovek milionů. Zadavatel se tedy nenachází ve finanční tísni. Mám tedy za to, že uhrazení nákladů správního řízení ve stanovené výši neohrozí finanční bilanci zadavatele a plnění jeho úkolů.

V.  Závěr

17.  Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení  nebo změnu výroku III. napadeného rozhodnutí  z důvodů uváděných v rozkladu.

18.  Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody pro zrušení či změnu výroku III. napadeného rozhodnutí, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí  se nelze podle  § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.

 

 

 Ing. Petr Rafaj

 předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

  Obdrží:

 

1.  Advokátní kancelář JUDr. Oldřich Chudoba, Kvestorská 5, 140 00 Praha 4

2.  PMP Prostějov, s.r.o., Kojetínská 4221/15, 796 01 Prostějov

3.  PKS Mont, a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou

4.  spis

Vypraveno dne : viz otisk razítka  na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz