číslo jednací: S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj

Instance I.
Věc Výměna oken ZŠ Španielova 1111 - pav. B4, B5, Praha 6 - Řepy
Účastníci
  1. Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 zák. 137/2006 Sb. - porušení s vlivem na pořadí úspěšnosti - uložení nápravy
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 28. 8. 2009
Související rozhodnutí S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj
R024/2009/VZ--6364/2009/310/JHr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 115 KB

Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj            V Brně dne 20. ledna 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne 13.8.2008 na návrh ze dne 13.8.2008, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – městská část Praha 17, IČ 000231223, se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy,

·  navrhovatel – PMP Prostějov, s.r.o., IČ 26262029, se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov,

·  vybraný uchazeč – PKS Mont a.s., IČ 65276507, se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou,

  ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Výměna oken ZŠ Španielova 1111 - pav. B4, B5, Praha 6 - Řepy“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném na základě výzvy k podání nabídky ze dne 17.6.2008 zaslané pěti uchazečům,

rozhodl takto:

  I.

Zadavatel – městská část Praha 17, IČ 000231223, se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy, nedodržel postup stanovený v ust. § 50 odst. 2 v návaznosti na ust. § 54 písm. b) a d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když požadavek na doklad o oprávnění k podnikání stanovil tak, že neodpovídal předmětu veřejné zakázky, a když stanovil požadavek na prokázání odborné způsobilosti, přestože dle zvláštních právních předpisů není nezbytná k plnění veřejné zakázky, přičemž uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Jako opatření k  nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 výše cit. zákona ruší zadání veřejné zakázky „Výměna oken ZŠ Španielova 1111 - pav. B4, B5, Praha 6 - Řepy“.

II.

Zadavatel – městská část Praha 17, IČ 000231223, se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy, nedodržel postup stanovený v § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že vyloučil z účasti v zadávacím řízení uchazeče PMP Prostějov, s.r.o., IČ 26262029, se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, uchazeče DAFE – PLAST, s.r.o., IČ 46345426, se sídlem Budějovická 144, 140 00 Praha 4, a uchazeče NOUEMONT s.r.o., IČ 61676632, se sídlem Třebízského 178/38, 274 01 Slaný, aniž by prokázal, že by jmenovaní uchazeči nesplnili základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. a), b) a d) cit. zákona, přičemž uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli městské části Praha 17, IČ 000231223, se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy, ukládá:

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,— Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2300850001.

Odůvodnění

Městská část Praha 17, IČ 000231223, se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy, (dále jen „zadavatel“), zadala ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě výzvy k podání nabídky ze dne 17.6.2008 zaslané 5 uchazečům, veřejnou zakázku „Výměna oken ZŠ Španielova 1111 - pav. B4, B5, Praha 6 - Řepy“.

Zadavatel stanovil v bodě č. 6 výzvy k podání nabídky ve veřejné zakázce ze dne 17.6.2008 požadavky na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů tak, že splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

1.  živnostenské oprávnění pro předmět podnikání „Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování“, v originále nebo v ověřené kopii,

2.  výpis z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán, ne starší 90 dní, v ověřené kopii,

3.  doklad o odborné způsobilosti osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost uchazeč zabezpečuje, ověřenou kopií osvědčení o autorizaci osoby.

Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 8.7.2008 vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel 11 nabídek. Zadavatel následně dne 17.7.2008 vyloučil z další účasti v zadávacím řízení nabídky sedmi uchazečů.

Uchazeče PMP Prostějov, s.r.o., IČ 26262029, se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov (dále jen „navrhovatel“), zadavatel vyloučil z další účasti v zadávacím řízení s odůvodněním, že nesplnil požadavek na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů, neboť nedoložil čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona podepsané oběma statutárními zástupci navrhovatele.

 Uchazeče DAFE – PLAST, s.r.o., IČ 46345426, se sídlem Budějovická 144, 140 00 Praha 4 (dále jen „uchazeč DAFE – PLAST“), zadavatel vyloučil ze zadávacího řízení s odůvodněním, že nesplnil požadavek na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů, neboť nedoložil čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. d) zákona podepsané statutárními zástupci společnosti.

 Uchazeče DECRO BZENEC, spol. s r.o., IČ 63476142, se sídlem U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec, zadavatel vyloučil z další účasti v zadávacím řízení s odůvodněním, že nepředložil ověřený výpis z obchodního rejstříku pro předmět podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, uchazeče OKNOPLASTIK s.r.o., IČ 26737906, se sídlem Sedlice 6, 262 42, zadavatel vyloučil z další účasti v zadávacím řízení s odůvodněním, že nepředložil ověřenou kopii osvědčení o autorizaci odpovědné osoby, uchazeče SVĚT OKEN s.r.o., IČ 25831925, se sídlem Jesenice 1254, 755 01 Vsetín, zadavatel vyloučil z další účasti v zadávacím řízení s odůvodněním, že nepředložil ověřený výpis z obchodního rejstříku a živnostenské oprávnění pro předmět podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, uchazeče Ing. Otakar Hubálek, IČ 15450651, se sídlem Marodova 2987/1, 702 00 Ostrava – Přívoz, zadavatel vyloučil z další účasti v zadávacím řízení s odůvodněním, že nepředložil ověřený výpis z obchodního rejstříku pro předmět podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

Uchazeče NOUEMONT s.r.o., IČ 61676632, se sídlem Třebízského 178/38, 274 01 Slaný (dále jen „uchazeč NOUEMONT“), zadavatel vyloučil z další účasti v zadávacím řízení s odůvodněním, že nepředložil ověřený výpis z obchodního rejstříku pro předmět podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, nepředložil ověřenou kopii osvědčení o autorizaci odpovědné osoby a nesplnil požadavek na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů, neboť nedoložil čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona podepsané oprávněným zástupcem společnosti.

Dne 17.7.2008 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky.

Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení ze dne 17.7.2008, které navrhovatel obdržel dne 21.7.2008, podal navrhovatel námitky ze dne 29.7.2008, které zadavatel obdržel dne 30.7.2008 a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl rozhodnutím ze dne 5.8.2008, které navrhovatel obdržel dne 7.8.2008. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 13.8.2008 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh") u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

V návrhu navrhovatel uvádí, že důvody vyloučení byly neoprávněné, neboť čestné prohlášení, které obsahovala nabídka navrhovatele, bylo učiněno v souladu s § 53 zákona a bylo podepsáno jednatelem navrhovatele Ing. Janem Vránou. Za společnost jedná a podepisuje každý z jednatelů samostatně tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis, což vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku navrhovatele. Jeden z jednatelů podepsal čestné prohlášení za všechny členy statutárního orgánu v souladu se skutečnostmi zapsanými v obchodním rejstříku.  Navrhovatel uvádí, že zadavatel stanovil ve výzvě k podání nabídky ve veřejné zakázce v rozporu se zákonem podmínku nutnosti prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení podepsaného každým členem statutárního orgánu. Navrhovateli v důsledku neoprávněného vyloučení ze zadávacího řízení vnikla újma, a proto navrhuje zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení ze zadávacího řízení.

Úřad obdržel návrh dne 13.8.2008 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Účastníky správního řízení podle § 116 zákona ve znění pozdějších předpisů jsou:

•  zadavatel,

•  navrhovatel,

•  vybraný uchazeč – PKS Mont a.s., IČ 65276507, se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou.

  Zadavatel se ke skutečnostem uvedeným v návrhu vyjádřil dopisem ze dne 18.8.2008, ve kterém uvedl, že nadále trvá na svém stanovisku uvedeném v odmítnutí námitek. Zadavatel se domnívá, že postupoval v souladu se zákonem, když vyžadoval, aby čestné prohlášení podepsal každý z jednatelů, neboť smyslem tohoto požadavku je zabránit, aby se zadávacího řízení účastnily společnosti, za něž jednají pravomocně odsouzené osoby. Zadavatel neuznává argument navrhovatele, že jednatel, který podepsal čestné prohlášení, byl zplnomocněn jednat za společnost, a tedy i za druhého jednatele a učinil tak, ačkoliv věděl o požadavku zadavatele na podpis čestného prohlášení každým ze statutárních orgánů uchazeče. Dále zadavatel uvádí, že součástí nabídky navrhovatele nebyla žádná plná moc, která by opravňovala učinit čestné prohlášení za druhého jednatele. Podle zadavatele není možné požadavek na podpis čestného prohlášení zhojit prohlášením jednoho jednatele za všechny ostatní jednatele, neboť to neumožňuje zákon, který má v tomto případě přednost jako speciální právní úprava před obchodním zákoníkem. Z těchto důvodů považuje zadavatel návrh za neoprávněný a navrhuje, aby Úřad správní řízení zastavil.

  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. S230/2008/VZ-17630/2008/540/Zaj ze dne 1.9.2008 a dále účastníkům řízení usnesením č. j. S230/2008/VZ-17812/2008/540/Zaj ze dne 1.9.2008 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Rozhodnutím č. j. S230/2008/VZ-18593/2008/540/Zaj ze dne 15.9.2008 Úřad vydal předběžné opatření, v němž uložil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v  zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno, aby odvrátil bezprostřední ohrožení zájmů uchazečů o veřejnou zakázku, a to v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění účelu správního řízení tak, aby smlouva na plnění šetřené veřejné zakázky nebyla uzavřena dříve, než bude případ řádně prošetřen, případně než bude zjednána náprava.

Dne 19.11.2008 zaslal Úřad účastníkům řízení oznámení č. j. S230/2008/VZ-22703/2008/540/Zaj ze dne 19.11.2008, v němž účastníky řízení seznámil s pochybnostmi, zda zadavatelem požadovaný rozsah profesních kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky předložením živnostenského oprávnění pro předmět podnikání „Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování“ a osvědčení o autorizaci v příslušném oboru osoby, jejímž prostřednictvím se odborná způsobilost zabezpečuje, odpovídá předmětu veřejné zakázky. V návaznosti na tuto skutečnost získal Úřad pochybnost, zda zadavatel vyloučil uchazeče DECRO BZENEC, spol. s r.o., IČ 63476142, se sídlem U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec, uchazeče OKNOPLASTIK s.r.o., IČ 26737906, se sídlem Sedlice 6, 262 42, uchazeče SVĚT OKEN s.r.o., IČ 25831925, se sídlem Jesenice 1254, 755 01 Vsetín, uchazeče Ing. Otakara Hubálka, podnikatele, IČ 15450651, místem podnikání Marodova 2987/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, a uchazeče NOUEMONT, z další účasti v zadávacím řízení v souladu se zákonem, když jmenovaní uchazeči k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů předložili živnostenské oprávnění pro předmět podnikání zednictví.

Usnesením č. j. S230/2008/VZ-22941/2008/540/Zaj ze dne 19.11.2008 stanovil Úřad účastníkům správního řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Vyjádření zadavatele k nově zjištěným skutečnostem obdržel Úřad dne 15.12.2008. Ve vyjádření zadavatel uvádí, že stanovil kvalifikační předpoklady v souladu se zákonem, neboť podle jeho názoru je nutné, aby předmět veřejné zakázky realizoval uchazeč, který disponuje dostatečným technickým zázemím a prostředky, tak aby byl dodržen harmonogram realizace stavby, kvalita prováděných prací a bezpečnost při realizaci stavby. Při stanovení profesních kvalifikačních předpokladů vycházel zadavatel z § 160 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého vyplývá, že stavbu může provádět pouze zhotovitel, kterému realizaci zabezpečí autorizovaný inženýr, který je držitelem osvědčení o autorizaci. Zadavatel dále vycházel z potřeby naplnění profesních kvalifikačních předpokladů podle přílohy č. 2 živnostenského zákona, které se vážou na živnost vázanou „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, neboť má za to, že splnění tohoto požadavku bude dostatečnou garancí kvality a bezpečnosti práce a řádného provedení předmětu veřejné zakázky. S ohledem na skutečnosti uvedené ve vyjádření zadavatel navrhuje, aby Úřad zahájené správní řízení zastavil, neboť návrh je nedůvodný. 

Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujích ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména zadávací dokumentace o zadání šetřené veřejné zakázky, dokumentů předložených zadavatelem, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanoví veřejný zadavatel dle § 50 odst. 2 zákona v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto požadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dokumentaci.

Stanovení požadavků na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Dle § 54 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží

a)  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

b)  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

c)  doklad vydaný profesní samosprávou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních předpisů, a

d)  doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních předpisů.

Dle § 60 zákona dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Veřejný zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

Zadavatel stanovil v bodě 6 výzvy k podání nabídky ve veřejné zakázce ze dne 17.6.2008 požadavky na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů tak, že splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

1.  živnostenské oprávnění pro předmět podnikání „Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování“, v originále nebo v ověřené kopii,

  1. výpis z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán, ne starší 90 dní, v ověřené kopii,

3.  doklad o odborné způsobilosti osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost uchazeč zabezpečuje, ověřenou kopií osvědčení o autorizaci osoby.

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností stanoví v příloze č. 1, že obsahovou náplní řemeslné živnosti „zednictví“ je rovněž osazování prefabrikovaných překladů, schodů, zárubní, oken, zábradlí, římsových desek, komínových dvířek a podobně, včetně betonování stavebních konstrukcí.

Podle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), se předložení osvědčení o autorizaci v příslušném oboru vydané podle z. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, váže na získání živnosti vázané s předmětem podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. Pro získání živnostenského oprávnění pro živnost řemeslnou s předmětem podnikání „zednictví“ autorizace v příslušném oboru podle živnostenského zákona nezbytná není.

  S ohledem na skutečnost, že předmět veřejné zakázky, kterým je výměna oken, je zahrnut v obsahové náplni řemeslné živnosti „zednictví“, a pro výkon této činnosti postačuje živnostenské oprávnění pro živnost „zednictví“, Úřad konstatuje, že zadavatelem požadovaný rozsah profesních kvalifikačních předpokladů neodpovídá předmětu veřejné zakázky. Pro plnění předmětu veřejné zakázky není nutná živnost vázaná s předmětem podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, ani osvědčení o autorizaci v příslušném oboru vydané podle z. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů osobě, jejímž prostřednictvím se odborná způsobilost zabezpečuje, neboť tuto nemusí předložit osoba ohlašující živnost řemeslnou „zednictví“. Pro provozování živnosti řemeslné s předmětem podnikání „zednictví“ podle živnostenského zákona postačuje prokázání odborné způsobilosti doklady uvedenými v ust. § 21 odst. 1 živnostenského zákona, avšak doklad o autorizaci odpovědné osoby v příslušném oboru v tomto ustanovení uveden není. Prokázání odborné způsobilosti předložením dokladu o autorizaci odpovědné osoby v příslušném oboru je stanoveno v ust. § 27 živnostenského zákona pouze u živností koncesovaných.

Zadavatel zahájil zadávací řízení za účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), realizace předmětu veřejné zakázky se tedy řídí příslušnými ustanoveními tohoto zákona.

 Ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, a dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. V ustanovení § 160 odst. 1 stavební zákon odkazuje na zvláštní oprávnění vydávané podle z. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů nebo podle z.č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů.

Podle ust. § 160 odst. 3 písm. a) stavebního zákona svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103 stavebního zákona. Ust. § 160 odst. 3 stavebního zákona stanoví, že stavby uvedené v odstavci 3 lze provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost odborně způsobilý, jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím.

 Z ust. § 3 odst. 2 písm. d) stavebního zákona vyplývá, že stavebním dozorem je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.

Z citovaných ustanovení stavebního zákona vyplývá, že pouze u provádění staveb je vyžadováno oprávnění k výkonu těchto činností dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Výměna oken je činností, která je podřazena pod udržovací práce ve smyslu § 3 odst. 4 stavebního zákona, které mohou vykonávat osoby bez autorizace v příslušném oboru, neboť postačuje pokud si zajistí stavební dozor .

Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě není doklad o odborné způsobilosti vyžadován zvláštními právními předpisy, byl tento požadavek stanoven nad rámec zákona.

Na základě takto vymezených požadavků na prokázání kvalifikace zadavatel vyloučil uchazeče DECRO BZENEC, spol. s r.o., IČ 63476142, se sídlem U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec, uchazeče OKNOPLASTIK s.r.o., IČ 26737906, se sídlem Sedlice 6, 262 42, uchazeče SVĚT OKEN s.r.o., IČ 25831925, se sídlem Jesenice 1254, 755 01 Vsetín, uchazeče Ing. Otakara Hubálka, podnikatele, IČ 15450651, místem podnikání Marodova 2987/1, 702 00 Ostrava-Přívoz a uchazeče NOUEMONT, z další účasti v zadávacím řízení, přestože jmenovaní uchazeči k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů předložili příslušné oprávnění k podnikání podle živnostenského zákona v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Zadavatelem stanovený požadavek k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky předložením živnostenského listu s předmětem podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a osvědčení o autorizaci v příslušném oboru osoby, jejímž prostřednictvím se odborná způsobilost zabezpečuje, nebyl stanoven v souladu se zákonem, neboť neodpovídá předmětu veřejné zakázky.

S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ust. § 50 odst. 2 v návaznosti na ust. § 54 písm. b) a d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když stanovil požadavek na doklad o oprávnění k podnikání, neodpovídal předmětu veřejné zakázky a když stanovil požadavek na prokázání odborné způsobilosti, přestože dle zvláštních právních předpisů není nezbytná k plnění veřejné zakázky, přičemž uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Posouzení základních kvalifikačních předpokladů

Dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona splňuje základní kvalifikační předpoklady dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro zákonem stanovené trestné činy; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

Podle § 59 odst. 4 zákona může veřejný zadavatel po dodavateli požadovat, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem.

Dle § 62 odst. 2 zákona splnění základních kvalifikačních předpokladů se u podlimitní veřejné zakázky prokazuje předložením čestného prohlášení, přičemž z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. Veřejný zadavatel může v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení stanovit povinnost dodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v § 53 odst. 2, popřípadě povinnost prokázat těmito doklady splnění některých základních kvalifikačních předpokladů.

Zadavatel stanovil v článku 6 výzvy k podání nabídky požadavek k prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona tak, že uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona čestným prohlášením, které podepíše každý člen statutárního orgánu. 

K vymezení požadavku na prokázání kvalifikace Úřad konstatuje, že požadavek k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona formou čestného prohlášení podepsaného každým členem statutárního orgánu nebyl stanoven v souladu se zákonem, neboť zákon nevylučuje možnost učinit toto čestné prohlášení za uchazeče jedním ze členů statutárního orgánu, který je oprávněn jednat a podepisovat za uchazeče, nebo osobou zmocněnou jednat a podepisovat na základě plné moci za uchazeče. 

Obecně platí, že čestné prohlášení musí být učiněno v písemné formě uchazečem, tj. osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, dle platných právních předpisů, popřípadě interních předpisů uchazeče. Čestné prohlášení musí být učiněno tak, že z jeho obsahu je zřejmé, že uchazeč základní kvalifikační předpoklady skutečně splňuje a také všichni členové statutárního orgánu základní kvalifikační předpoklady skutečně splňují, například že jsou trestně bezúhonní ve smyslu § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, tj. že žádný z nich nebyl pravomocně odsouzen za trestné činy, jejichž skutkové podstaty, resp. jednotlivá stádia, jsou vymezena v těchto ustanoveních zákona.

Ustanovení § 53 zákona je přitom kogentním ustanovením, od nějž se nelze odchýlit, nelze tedy v zadávací dokumentaci požadovat přísnější požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů, než stanoví zákon.

Zadavatel rozhodnutím ze dne 17.7.2008 vyloučil navrhovatele a uchazeče DAFE – PLAST z další účasti v zadávacím řízení z důvodu neprokázání splnění kvalifikace podle § 53 zákona, neboť nedoložili čestné prohlášení podle § 62 odst. 2 zákona podepsané podle požadavku zadavatele stanoveného v zadávací dokumentaci všemi statutárními zástupci uchazečů, a uchazeče NOUEMONT, neboť nedoložil čestné prohlášení podle § 62 odst. 2 zákona podepsané podle požadavku zadavatele stanoveného v zadávací dokumentaci oprávněným zástupcem uchazeče.

Z výpisu z obchodního rejstříku navrhovatele Úřad zjistil, že jednatel činí písemné úkony jménem společnosti samostatně tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. Z výpisu z obchodního rejstříku uchazeče DAFE – PLAST Úřad zjistil, že za společnost jedná a podepisuje každý jednatel samostatně. Ze skutečností zapsaných v obchodním rejstříku vyplývá, že za uchazeče i společnost DAFE – PLAST je oprávněn jednat a podepisovat kterýkoli ze členů statutárního orgánu samostatně. Úřad proto konstatuje, že nabídka navrhovatele a uchazeče DAFE – PLAST obsahovala čestné prohlášení splňující náležitosti stanovené zákonem.

Součástí nabídky uchazeče NOUEMONT, je čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů ze dne 4.7.2008 podepsané výrobním ředitelem společnosti Miloslavem Štádlíkem. Nabídka však neobsahuje dokument, který by prokazoval, že tato osoba je skutečně oprávněna uchazeče NOUEMONT zastupovat. Zadavatel vyřadil uchazeče NOUEMONT ačkoliv neověřil, zda čestné prohlášení které je součástí nabídky uchazeče podepsala oprávněná osoba, která jedná za uchazeče např. na základě plné moci.

Obecně lze konstatovat, že v nabídce uchazeč dokládá k prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 62 odst. 2 zákona čestné prohlášení, které za uchazeče právnickou osobu činí osoba, oprávněná jednat za uchazeče podle výpisu z obchodního rejstříku. Pokud mohou podle skutečností zapsaných v obchodním rejstříku členové statutárního orgánu jednat samostatně, může jeden z členů statutárního orgánu učinit čestné prohlášení za sebe i za všechny ostatní členy statutárního orgánu, popřípadě může za všechny členy statutárního orgánu učinit čestné prohlášení osoba pověřená na základě plné moci. Takovou osobou může být například obchodní náměstek nebo ředitel, z jejichž pracovní náplně vyplývá, že jsou osobami pověřenými činit takové právní úkony za společnost, k nimž při jejich pracovní činnosti obvykle dochází.

Pokud měl zadavatel pochybnosti o tom, zda osoba, která podepsala čestné prohlášení, může jednat za uchazeče, mohl využít v případě pochybností při posuzování prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče ust. § 59 odst. 4 zákona a požádat uchazeče, aby písemně objasnil nebo doplnil prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů ve své nabídce. Pouze samotná pochybnost zadavatele o tom, zda je čestné prohlášení podepsáno osobou k tomu oprávněnou, nemůže být důvodem k vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Pokud by uchazeč prokázal, že nabídku podepsala oprávněná osoba, popřípadě doplnil nabídku o plnou moc udělenou statutárním orgánem uchazeče osobě, která podepsala čestné prohlášení, odpadl by důvod vyloučit tohoto uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Citované ustanovení zákona pamatuje na situace, kdy neprokázání kvalifikačních předpokladů uchazečem je pravděpodobně způsobeno pouze opomenutím nebo použitím nesprávné formulace, a je předpoklad, že uchazeč kvalifikaci splňuje.

  Uchazeči mají v souladu s obecně závaznými předpisy více možností jak jednat, a to buď přímo jménem společnosti, či v zastoupení a zadavatel není oprávněn takové zákonné možnosti svými podmínkami omezovat a uchazeči stanovovat, která osoba může za uchazeče podepsat listinu či učinit právní úkon v souvislosti s nabídkou. Takové podmínky jsou nepřípustné, neboť ztěžují uchazečům přípravu nabídek, zejména je-li jejich statutární orgán vícečlenný.

Vzhledem k tomu, že Úřad ve výroku I. ruší zadání veřejné zakázky z důvodu porušení zákona, které mělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky, již v otázce prokázání kvalifikace uchazeče NOUEMONT dále nezkoumal, zda čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče NOUEMONT podepsala osoba, která je skutečně oprávněna uchazeče NOUEMONT zastupovat.

Uložení nápravného opatření

Při rozhodování podle § 118 zákona ve znění pozdějších předpisů je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, z nichž je patrné, že postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí. Pokud by totiž zadavatel stanovil kvalifikační podmínky v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, mohl obdržet více nabídek, které mohly být pro zadavatele výhodnější. Za nesplnění povinností uvedených ve výroku II. tohoto rozhodnutí by přitom postačilo uložit nápravné opatření spočívající v novém posouzení kvalifikace uchazečů, avšak vzhledem k tomu, že zadavatel pochybil již při zadání veřejné zakázky (viz výrok I.), uložil Úřad zadavateli zrušit celé zadávací řízení.

Pro úplnost Úřad uvádí, že podle § 84 odst. 7 zákona zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému podle § 157 do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy. Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen doručit písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 5 dnů ode dne přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu.

Náklady řízení

Podle § 119 odst. 2 zákona ve znění pozdějších předpisů je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení"). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška"), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že bylo zrušeno zadání veřejné zakázky, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

Mgr. Pavel Herman

ředitel sekce veřejných zakázek

Obdrží:

Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

PMP Prostějov, s.r.o., Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov

PKS Mont a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou

 

Vypraveno dne:viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz