číslo jednací: S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr

Instance I.
Věc Měření rychlosti
Účastníci
  1. Město Mělník, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 2 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. - pokuta
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 30. 1. 2009
Související rozhodnutí S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr
R135,151/2008/02-1007/2009/310/JHa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 118 KB

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr

V Brně dne 7. července 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne 16.4.2008 z vlastního podnětu, jehož účastníkem je

•   zadavatel - město Mělník, IČ 00237051, se sídlem náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, zast.  

  Mgr. Miroslavem Neumannem, starostou,

•  vybraný uchazeč - společnosti

CZECH RADAR a. s., IČ 27164900, se sídlem Anglické nábřeží 2434/1, 305 45 Plzeň, za niž jednají Milan Bednář, předseda představenstva, a Ing. Daniel Fuska, místopředseda představenstva,

Burke & Freeman Czech, s. r. o., IČ 27595340, se sídlem Berounská 404, 104 00 Praha 10, za niž jedná Michael Šturm, jednatel, a

JUDr. Květoslav Hlína, advokát, AK Novák, Hlína, Schenk, Příkazská a partneři, IČ 66209137, se sídlem Čechova 2, 750 02 Přerov,

účastníci sdružení založeného na základě Smlouvy o sdružení ze dne 3.8.2007, ve správním řízení zastoupeni JUDr. Zdeňkem Novákem, advokátem, se sídlem AK Čechova 2,  Přerov 750 00,

ve věci přezkoumání úkonů jmenovaného zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Měření rychlosti“, v otevřeném řízení jehož oznámení bylo zveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 60009806 dne 3.8.2007 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4.8.2007 pod ev. č. 2007/S 149-185496,

rozhodl takto:

  I.

Zadavatel – město Mělník se dopustil správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm a) tím, že, nedodržel postup stanovený

-  v ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 54 písm. d) citovaného zákona, neboť v zadávací dokumentaci stanovil v rámci profesního kvalifikačního předpokladu povinnost předložit doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče, která však není pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů,

-  v ustanovení § 56 odst. 7 písm c) cit. zákona, neboť  

   požadavek na specialistu vymáhání pohledávek neodpovídá druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky

   v zadávací dokumentaci požadoval k prokázání shody požadovaného výrobku, aby uchazeči předložili platný atest použitého programového vybavení vydaný ve shodě se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému, verze 005/02.01, přičemž zákonem č. 81/2006 Sb., zákona o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, byly standardy ISVS k 31.12.2006 zrušeny,

   nevymezil seznam významných služeb odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky,

-  ustanovení § 67 odst. 1 cit. zákona, neboť  zadavatel požadoval poskytnutí jistoty pouze formou bankovní záruky,

přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a již došlo k uzavření smlouvy.

II.

Za spáchání správních deliktů uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí se zadavateli – město Mělník, IČ 00237051, se sídlem náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, ukládá podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

pokuta ve výši 100 000,– Kč (sto tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 1150850001.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) příslušný k dohledu nad dodržováním tohoto zákona, obdržel dne 12.10.2007 návrh na zahájení správního řízení týkající se zadávání veřejné zakázky „Měření rychlosti“, v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., jehož oznámení bylo zveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 60009806 dne 3.8.2007 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4.8.2007 pod ev. č. 2007/S 149-185496. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesložil kauci, Úřad rozhodnutím č. j. S270/2007-00314/2007/550-OB ze dne 19.11.2007, správní řízení zastavil. Úřad dne 12.11.2007 obdržel podnět týkající se rovněž této veřejné zakázky.

  Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyplývá, že hodnotící komise posuzovala dvě nabídky, přičemž nabídku uchazeče OMNIPOL a. s. vyřadila. Zadavatel následně  vybral jako nejvhodnější nabídku společnosti

-  CZECH RADAR a. s., IČ 27164900, se sídlem Anglické nábřeží 2434/1, 305 45 Plzeň, za niž jednají Milan Bednář, předseda představenstva, a Ing. Daniel Fuska, místopředseda představenstva,

-   Burke & Freeman Czech, s. r. o., IČ 27595340, se sídlem Berounská 404, 104 00 Praha  10, za niž jedná Michael Šturm, jednatel, a

-     JUDr. Květoslav Hlína, advokát, AK Novák, Hlína, Schenk, Příkazská a partneři,

    IČ 66209137, se sídlem Čechova 2, 750 02 Přerov,

účastníci sdružení založeného na základě Smlouvy o sdružení ze dne 3.8.2007, zastoupeni na základě čl. IV. Smlouvy o sdružení společností CZECH RADAR a. s., IČ 27164900, se sídlem Anglické nábřeží 2434/1, 305 45 Plzeň., se kterou poté uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky.

Po přezkoumání obsahu předložené zadávací dokumentace týkající se zadávání uvedené veřejné zakázky, získal Úřad pochybnosti o tom, zda

-  požadavek zadavatele na předložení autorizace k výkonu úředního měření v oboru měření rychlosti silničních byl oprávněný,

-  zda požadavek zadavatele na předložení platného atestu použitého programového vybavení byl stanoven v souladu se zákonem,

-  zda stanovená minimální úroveň seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem nevedla k nedůvodnému zamezení účasti dodavatelům schopným předmět veřejné zakázky splnit,

-  zda zadavatel svým požadavkem na poskytnutí jistoty pouze formou bankovní záruky postupoval v souladu se zákonem, a  

-  zda prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu spočívající v požadavku na advokáta – specialistu pro vymáhání pohledávek, odpovídá druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.

Vzhledem k výše uvedeným pochybnostem o souladu zadávání veřejné zakázky se zákonem Úřad zahájil správní řízení. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. S115/2008/VZ-07496/2008/530/Kr ze dne 10.4.2008, ve kterém účastníky řízení seznámil se zjištěnými skutečnostmi, které budou podkladem pro rozhodnutí. Současně Úřad účastníkům řízení usnesením č. j.  S115/2008/VZ-07519/2008/530/Kr z téhož dne stanovil lhůtu, ve které mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

•  zadavatel, 

•  vybraný uchazeč - společnosti

CZECH RADAR a. s., IČ 27164900, se sídlem Anglické nábřeží 2434/1, 305 45 Plzeň, za niž jednají Milan Bednář, předseda představenstva, a Ing. Daniel Fuska, místopředseda představenstva,

Burke & Freeman Czech, s. r. o., IČ 27595340, se sídlem Berounská 404, 104 00 Praha 10, za niž jedná Michael Šturm, jednatel, a

JUDr. Květoslav Hlína, advokát, AK Novák, Hlína, Schenk, Příkazská a partneři, IČ 66209137, se sídlem Čechova 2, 750 02 Přerov,

účastníci sdružení založeného na základě Smlouvy o sdružení ze dne 3.8.2007, ve správním řízení zastoupeni JUDr. Zdeňkem Novákem, advokátem, se sídlem AK Čechova 2,  Přerov 750 00.

Dne 16.4.2008, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno účastníkům řízení, bylo podle § 113 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení.

Dne 21.4.2008 Úřad obdržel dopis od zadavatele, v němž se vyjadřuje k zahájenému správnímu řízení a kde uvedl následující.

K oprávnění k úřednímu měření rychlosti zadavatel uvedl, že předmětem plnění veřejné zakázky je celá řada specializovaných odborných činností, přitom zřejmě jediným oficiálně vydávaným dokladem je předmětná autorizace.

K požadavku na atest zadavatel uvádí, že spornou podmínku nestanovil jako kvalifikační předpoklad, ale jako technickou podmínku týkající se předmětu plnění.  I kdyby se jednalo o kvalifikační předpoklad, šlo by spíše o opatření k zajištění jakosti (§56 odst. 2 písm. c) zákona).  Tvrzení Úřadu, že novelou – zákonem č. 81/2006 Sb.,  o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, byly standardy ISVS zrušeny, považuje zadavatel za zavádějící. Přestože aktuální znění zákona již nepoužívá pojem „standard“ je i nadále upraveno atestační řízení. Zadavatel záměrně nepožadoval atest na úrovni „aktuálního“ zákona, protože v době zahájení zadávacího řízení bylo velmi nepravděpodobné, že by některý dodavatel již disponoval upravenými atesty. Zadavatel tak byl ochoten spokojit se pouze s atestem původním. Na druhé straně zadavatel uvádí, že by samozřejmě jakkoliv neodmítnul ani atest vydaný v souladu se zmíněnou novelou zákona, přičemž v případě nejasností by mohl kterýkoliv dodavatel požádat o vyjasnění v této věci.   

K požadavku na prokázání významných služeb zadavatel uvádí, že jej považuje za velmi mírný. Zadavatel je přesvědčen, že je smysluplné se přesvědčit, že uchazeč již někdy po delší časové období obdobnou zakázku plnil. Zadavatel požadoval doložení 2000 zdokladovaných přestupků za šest měsíců (tj. cca 333 přestupků měsíčně). V daném případě však zadavatel předpokládá 5000  přestupků měsíčně.

K otázce formy poskytnutí jistoty uvedl, že ustanovení nelze vykládat tak, že volba formy je pouze na úvaze uchazeče a nikoliv zadavatele. Dále je podstatné, zda postup zadavatele mohl ovlivnit výsledné pořadí nabídek, přičemž uchazeč měl podat námitku do 15 dnů, kdy se o úkonu zadavatele dozvěděl.

Co se týče specialisty na vymáhání pohledávek zadavatel uvádí, že exekučnímu orgánu musí být připraveny k provedení exekuce veškeré podklady. S ohledem na charakter činnosti je nasnadě, že se jedná zejména o právní problematiku, jejímuž řešení jsou příslušní advokáti. Zadavatel dále požaduje za správné, aby tento advokát disponoval dostatečnou dobou advokátní praxe (10 let) a zároveň je nutné, aby měl zkušenosti s exekučním řízením.

Vzhledem k tomu, že zadavatel rozhodl o přidělení veřejné zakázky vybranému uchazeči – sdružení společností, CZECH RADAR a. s., Burke & Freeman Czech, s. r. o., JUDr. Květoslav Hlína, Úřad rozhodl usnesením č. j. S115/2008/VZ-12373/2008/530/Kr  ze dne 18.6.2008 o přibrání účastníků Burke & Freeman Czech, s. r. o. a  JUDr. Květoslav Hlína – advokát. Současně téhož dne Úřad zaslal oznámení o zahájení správního řízení S115/2008/VZ-12426/2008/530/Kr těmto účastníkům.

Účastník řízení JUDr. Květoslav Hlína, advokát, se poté vyjádřil k zahájení správního řízení dopisem ze dne 23.6.2008, v němž nad rámec skutečností uvedených ve vyjádření zadavatele uvedl, že zadávací řízení bylo již přezkoumáváno, a proto postup Úřadu považuje v rozporu s § 112 zákona. Dále zdůrazňuje, že k soustavnému poskytování právních služeb je oprávněn pouze advokát.  Závěrem navrhuje, aby správní řízení bylo zastaveno.

Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména textu zadávací dokumentace a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Autorizace k výkonu úředního měření rychlosti silničních vozidel

Ustanovení § 54 písm. d) zákona stanoví, že splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že dodavatel je povinen prokázat splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle písm. d) cit. ustanovení zákona pouze tehdy, je-li jeho prokázání nezbytné pro plnění veřejné zakázky podle zvláštních právních předpisů; jinými slovy, zvláštní právní předpisy stanoví, že předpokladem výkonu určité činnosti je zvláštní odborná způsobilost.

V zadávací dokumentaci v části 1 Podrobné podmínky zadávací dokumentace v čl. 5. Kvalifikace dodavatelů bodě 5.3 je uvedeno, že splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. d) zákona prokáže dodavatel, který předloží autorizaci k výkonu úředního měření v oboru měření rychlosti silničních vozidel, a to podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 21 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel vymezil předmět šetřené veřejné zakázky v části 2 zadávací dokumentace v čl. 3 takto: „Předmětem plnění této veřejné zakázky pronájem zařízení pro měření rychlosti a monitorování jízdy na červenou (pokud je sjednáno v základní smlouvě) v dále uvedených lokalitách, služby spojené se zabezpečením provozu pronajatých zařízení, automatická evidence a zpracování dat o provedeném měření.“

Zadavatel ve vyjádření k zahájení správního řízení k tomuto požadavku uvedl,   že předmětem plnění veřejné zakázky je celá řada specializovaných odborných činností, přitom zřejmě jediným oficiálně vydávaným dokladem je předmětná autorizace.

  V této souvislosti Úřad uvádí, že za celé zadávací řízení nese odpovědnost zadavatel, přičemž nese důkazní břemeno odůvodnění svého postupu v zadávacím řízení. V tomto musí tedy jednoznačně poukázat na konkrétní zvláštní právní předpis a jeho ustanovení, který tento doklad vyžaduje, což se však nestalo. Ve správním řízení naopak Úřad zjistil následující. Autorizace k výkonu úředního měření je pověření této činnosti ve smyslu § 21 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Před udělením rozhodnutí o autorizaci prokazuje subjekt svou způsobilost v souladu se zmíněným zákonem o metrologii a § 13 vyhlášky č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření. Autorizovaný subjekt pak vydá doklad o úředním měření, který je veřejnou listinou. Pokud jako dodavatel zařízení a souvisejících služeb měření neprovádí, není požadavek na tuto autorizaci ze strany zadavatele nutný (uvedené závěry jsou v souladu se stanoviskem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ze dne 23.4.2008, které je součástí správního spisu).

  Úřad konstatuje, že zadavatel porušil § 50 odst. 3 zákona v návaznosti na § 54 písm. d) zákona tím, že v zadávací dokumentaci stanovil v rámci profesního kvalifikačního předpokladu povinnost předložit doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče, která však není pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

Atest použitého programového vybavení

Zadavatel v čl. 9. Obchodní podmínky bodě 9.5 Podrobné podmínky zadávací dokumentace mj. požadoval, aby uchazeči předložili platný atest použitého programového vybavení vydaný v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na shodu se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému, verze 005/02.01.

Ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je veřejný zadavatel dle § 56 odst. 7 zákona povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení

 a) stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů,

 b) uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a

 c) vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu

  a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

Podle § 56 odst. 1 písm. f) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky může veřejný zadavatel požadovat doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem.

Podle § 56 odst. 7 písm. c) zákona je ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům veřejný zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

Novelou č. 81/2006 Sb., zákona o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, byly standardy ISVS k 31.12.2006 zrušeny.

K požadavku na atest zadavatel ve vyjádření k zahájení správního řízení uvedl, že se spornou podmínku nestanovil jako kvalifikační předpoklad, ale jako technickou podmínku týkající se předmětu plnění. I kdyby se jednalo o kvalifikační předpoklad, šlo by spíše o opatření k zajištění jakosti (§ 56 odst. 2 písm. c) zákona).  Domnívá se, že tvrzení Úřadu, že novelou – zákonem č. 81/2006 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, byly standardy ISVS zrušeny je zavádějící. Přestože aktuální znění zákona již nepoužívá pojem „standard“ je i nadále upraveno atestační řízení. Zadavatel záměrně nepožadoval atest na úrovni „aktuálního“ zákona, protože v době zahájení zadávacího řízení bylo velmi nepravděpodobné, že by některý dodavatel již disponoval upravenými atesty. Zadavatel tak byl ochoten spokojit se pouze s atestem původním. Na druhé straně zadavatel uvádí, že by samozřejmě jakkoliv neodmítnul ani atest vydaný v souladu se zmíněnou novelou zákona, přičemž v případě nejasností by mohl kterýkoliv dodavatel požádat o vyjasnění v této věci. 

  Úřad konstatuje, že zadavatel porušil § 56 odst.  7 písm. c) zákona tím, že v zadávací dokumentaci požadoval k prokázání shody požadovaného výrobku, aby uchazeči předložili platný atest použitého programového vybavení vydaný shodu se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému, verze 005/02.01, přičemž zákonem č. 81/2006 Sb., zákona o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, byly standardy ISVS k 31.12.2006 zrušeny.

  Co se týká argumentu, že spornou podmínku nestanovil jako kvalifikační předpoklad, ale jako technickou podmínku týkající se předmětu plnění nebo by se eventuálně mohlo jednat o opatření k zajištění jakosti, Úřad uvádí, že doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s uvedenými standardy je možné považovat za kvalifikační předpoklad podle § 56 odst. 2 písm. c) zákona. To však nic nemění na závěru, že úroveň takto stanoveného kvalifikačního předpokladu neodpovídá předmětu zakázky. K tomu Úřad dodává, že přestože předmětný požadavek zadavatel uvedl jako obchodní podmínku, jde svým charakterem o doklad k prokázání kvalifikace. Uchazeči, jejichž výrobky jsou v souladu s aktuální právní úpravou a nemají požadovaný atest, nemohli podat nabídku. Tvrzení zadavatele, že by uznal i jiné doklady nemá oporu v zadávací dokumentaci.

Seznam významných služeb

Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel požadovat

 a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Podle § 56 odst. 7 písm. c) zákona je ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům veřejný zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

V zadávací dokumentaci v části 1 Podrobné podmínky zadávací dokumentace v čl. 7. Technické kvalifikační předpoklady bodě 7.1.1 je uvedeno, že zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele předložení seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, s tím, že přílohou tohoto seznamu musí být:

·  osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému

  zadavateli, nebo

·  osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

·  čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než

  veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby   získat z důvodů spočívajících na její straně.

Za poskytnutí významné služby zadavatel považuje pronájem měřidel určených k měření rychlosti případně monitorování průjezdů na červenou v rozsahu nasazení minimálně jednoho měřiče rychlosti a jednoho kontrolního zařízení průjezdu na červenou. Služba musela být poskytována minimálně po dobu 6 měsíců, muselo při jejím plnění dojít k dokladování alespoň 2000 přestupků.

K požadavku na prokázání významných služeb zadavatel uvedl, že jej považuje za velmi mírný. Zadavatel je přesvědčen, že je smysluplné se přesvědčit, že uchazeč již někdy po delší časové období obdobnou zakázku plnil. Zadavatel požadoval doložení 2000 zdokladovaných přestupků za šest měsíců (tj. cca 333 přestupků měsíčně). V daném případě však zadavatel předpokládá 5000 přestupků měsíčně.

Úřad k uvedené záležitosti uvádí, že úroveň kvalifikačního předpokladu nesmí vést k tomu, že nedůvodně omezí okruh subjektů schopným předmět veřejné zakázky splnit. Úřad zjistil ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, že byly zadavatelem hodnoceny pouze dvě nabídky. Navíc není zřejmé, na základě čeho zadavatel očekává 5000 přestupků měsíčně (např. ze statistiky přestupků Policie ČR nebo městské policie). V této souvislosti Úřad podotýká, že koncepce měření rychlosti zajišťovaná pomocí soukromých dodavatelů je novou záležitostí, a proto neexistuje mnoho dodavatelů nabízejících na trhu tuto službu. V této souvislosti je nutné, aby zadavatel umožnil i ostatním dodavatelům přístup na tento nový trh. Jelikož vymezení požadovaných referencí vedlo k zúžení okruhu potencionálních uchazečů, je důležité, aby zadavatel vymezil kvalifikaci takovým způsobem, že nabídku budou moci podat i jiní dodavatelé schopní předmět veřejné zakázky splnit, i když přesné plnění v minulosti nerealizovali. Jinými slovy stanovení požadavku na reference v rozsahu přesně těch dodávek a zejména služeb, které jsou předmětem šetřené zakázky vedlo k omezení možnosti účasti dodavatelů schopných předmět zakázky splnit, ale kteří nejsou na tomto trhu dosud etablováni. Takto stanovené požadavky na reference by za normálních okolností bylo možné shledat přiměřenými. Vzhledem k tomu, že však existuje pouze jediný subjekt disponující přesně totožnou referencí, jako je šetřená zakázka v rámci projektu „Bezpečná města“, je tento požadavek nepřiměřený předmětu veřejné zakázky.

  Úřad konstatuje, že zadavatel porušil ustanovení § 56 odst. 7 písm. c) zákona, neboť nevymezil seznam významných služeb odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky,

Požadavek na poskytnutí jistoty

Podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona zadavatel může u veřejné zakázky v oznámení otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu požadovat, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Jistotu nelze požadovat při zavedení dynamického nákupního systému. Výši jistoty stanoví zadavatel v absolutní částce ve výši 2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou bankovní záruky.

V oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci v části 1 Podrobné podmínky zadávací dokumentace v čl. 13. bodě 13.1 „Výše a způsob poskytnutí jistoty“ stanovil zadavatel požadavek na poskytnutí jistoty ve výši 500 000,-- Kč ve formě bankovní záruky.

K otázce formy poskytnutí jistoty zadavatel uvedl, že ustanovení nelze vykládat tak, že volba formy je pouze na úvaze uchazeče a nikoliv zadavatele. Dále je podstatné, zda postup zadavatele mohl ovlivnit výsledné pořadí nabídek, přičemž uchazeč měl podat námitku do 15 dnů, kdy se o úkonu zadavatele dozvěděl.

  Úřad konstatuje, že zadavatel porušil § 67 odst. 1 cit. zákona, neboť zadavatel požadoval poskytnutí jistoty pouze formou bankovní záruky. Uvedené vyplývá i z ustálené rozhodovací praxe Úřadu, viz rozhodnutí S066/2007-00056/2007/550-ZH ze dne 6.4.2007 a rovněž z důvodové zprávy k zákonu.

Požadavek na specialistu vymáhání pohledávek

V zadávací dokumentaci v části 1 Podrobné podmínky zadávací dokumentace v čl. 7. Technické kvalifikační předpoklady bodě 7.1.3 je uvedeno, že zadavatel požaduje předložení seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Dále v návaznosti na uvedený seznam zadavatel požaduje, aby specialista vymáhání pohledávek byl advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou v souladu se zákonem  č. 85/1996 Sb., o advokacii a musí disponovat minimálně 10-ti lety advokátní praxe. Současně musí prokázat zkušenost (formou referenční listiny) s minimálně jednou zakázkou na vymáhání pohledávek v exekučním řízení, kdy celková hodnota vymáhaných pohledávek v rámci zakázky činila minimálně 50 000 000,--Kč.

Podle § 56 odst. 2 písm. b) zákona může veřejný zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby požadovat seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Podle písm. e) téhož ustanovení zákona může veřejný zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby požadovat osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb.

Podle § 56 odst. 7 písm. c) zákona je ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům veřejný zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

Podle § 106 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen „správní řád“) exekučním správním orgánem, který na žádost správního orgánu uvedeného v § 105 odst. 1 písm. a) správního řádu nebo osoby oprávněné z exekučního titulu provádí exekuci na peněžitá plnění, je obecný správce daně místně příslušný podle zvláštního zákona, nestanoví-li zákon, že exekučním správním orgánem je správní orgán uvedený v § 105 odst. 1 písm. a). správního řádu.

Podle § 106 odst. 2 správního řádu je obecní úřad nebo krajský úřad je exekučním správním orgánem tehdy, je-li současně správním orgánem uvedeným v § 105 odst. 1 písm. a) správního řádu nebo je-li takovým správním orgánem jiný orgán územního samosprávného celku. Na žádost obecního úřadu provede exekuci obecný správce daně místně příslušný podle zvláštního zákona.

Po posouzení obsahu stanoviska zadavatele k zahájení správního řízení Úřad konstatuje, že se neztotožňuje se zadavatelem, že je nezbytné, aby specialista vymáhání pohledávek musel být advokátem, a to s desetiletou praxí s minimálně jednou zakázkou na vymáhání pohledávek v exekučním řízení, kdy celková hodnota vymáhaných pohledávek v rámci zakázky činila minimálně 50 000 000,--Kč. Vymáhání pokut za přestupky v dopravě není natolik specializovanou činností, která by opravňovala požadování výhradně advokáta.  Úřad v této souvislosti zdůrazňuje, že zadavatel nesmí požadovat po uchazečích údaje, které se bezprostředně netýkají předmětu veřejné zakázky, v tomto ohledu požadavek na takto specializovaného advokáta není přiměřený předmětu plnění, tj. přípravě podkladů pro exekuční řízení. Není vyloučeno, že uvedenou činnost by mohl vykonávat např. zaměstnanec dodavatele s právním vzděláním a příslušnou praxí. Podle správního řádu je exekučním správním orgánem sám zadavatel resp. obecný správce daně podle zvláštního právního předpisu. I v případě, že by měla být exekuce prováděna prostřednictvím soudu, není v takovém případě dána povinnost být zastoupen advokátem a úroveň předmětného předpokladu je tak neúměrná k předmětu zakázky, neboť dostatečné zkušenosti a odpovídající kvalifikaci mohou mít i jiné osoby než advokáti. Požadavek na advokáta je tedy nepřiměřený.

  Úřad konstatuje, že zadavatel porušil § 56 odst. 7 písm. c) zákona, neboť požadavek na specialistu vymáhání pohledávek, advokáta, neodpovídá druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

  K vyjádření vybraného uchazeče, že postup Úřadu je v rozporu s § 112 zákona, Úřad uvádí, že dle § 114 odst. 3 zákona, má Úřad povinnost zahájit správní řízení z moci úřední.

Uložení pokuty

Podle § 120 odst. 1 odst. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu s uchazečem podle § 82 zákona.

V případě šetřené veřejné zakázky se zadavatel správních deliktů dopustil tím, že

-   stanovil v zadávací dokumentaci povinnost předložit doklad osvědčující odbornou

-   způsobilost uchazeče, která však není pro plnění veřejné zakázky nezbytná,

-   požadoval, aby uchazeči předložili atest shody se Standardem ISVS pro náležitosti

  životního cyklu informačního systému, přičemž speciálním zákonem byly standardy   ISVS k 31.12.2006 zrušeny,

-   nevymezil seznam významných služeb odpovídající druhu, rozsahu a složitosti

  předmětu plnění veřejné zakázky,

-   požadoval poskytnutí jistoty pouze formou bankovní záruky,

-   požadavek na specialistu vymáhání pohledávek neodpovídá druhu, rozsahu a složitosti

  předmětu plnění veřejné zakázky.

K nedodržení zákonem stanoveného postupu Úřad konstatuje, že vyžadování dokladů nebo kvalifikace nad rámec předmětu veřejné zakázky ovlivnilo počet obdržených nabídek, přičemž nelze vyloučit, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, podali by nabídky i další uchazeči, kteří mohli zadavateli nabídnout výhodnější podmínky. Výše uvedené nedodržení postupu zadavatele mohlo, i jednotlivě, ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Porušení zákona zadavatelem již nelze napravit nápravným opatřením dle § 118 zákona, neboť zadavatel uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky. 

Podle § 121 odst. 2 zákona při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty  ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl po předložení zadávací dokumentace ke správnímu řízení vedeném pod spisovou značkou S207/2007/OB, tj. po 9.11.2007. Ke spáchání správního deliktu pak došlo dne 3.8.2007, kdy bylo zveřejněno oznámení veřejné zakázky v informačním systému o veřejných zakázkách. Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě zůstala lhůta zachována.

Jelikož zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu a nedodržel postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, naplnil tak skutkovou podstatu správního deliktu podle ust. § 120 odst. 1 písm. a) zákona ve znění pozdějších předpisů.

  Podle ust. § 120 odst. 2 zákona ve znění pozdějších předpisů se za správní delikt podle ust. § 120 odst. 1 písm. a) tohoto zákona uloží pokuta do 5 % ceny veřejné zakázky nebo do 10 000 000, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta.

  Celková cena šetřené veřejné zakázky činí částku 214 557 000,- Kč přičemž horní hranice možné pokuty, tj. 5 % ceny zakázky, činí částku 10 727 850,- Kč.

Podle § 121 odst. 2 zákona ve znění pozdějších předpisů přihlédne Úřad při určení výměry pokuty zadavateli k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

  Z hlediska přiměřenosti sankce Úřad uvádí, že co se týče závažnosti spáchaného deliktu, zadavatel nepřiměřeným způsobem stanovil kvalifikační předpoklady, které neodpovídají druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky (navíc požadoval poskytnutí jistoty pouze formou bankovní záruky).  Uvedený postup ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, neboť zadavatel omezil stanovením nepřiměřené kvalifikace počet dodavatelů, kteří mohli podat nabídku a tím i soutěž o zakázku. Nelze dále pominout následky postupu zadavatele na hospodárnost vynakládání veřejných prostředků, k níž má dodržování pravidel zadávání veřejných zakázek směřovat, neboť při více nabídkách by mohl obdržet lepší podmínky plnění od dodavatele.

  Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěným správním deliktům zadavatele přistoupil k uložení pokuty.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

Mgr. Jindřiška Koblihová

II. místopředsedkyně ÚOHS

pověřená řízením sekce veřejných zakázek

 

  

Obdrží:

Město Mělník, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

JUDr. Zdeněk Novák, advokát, se sídlem AK Čechova 2, 750 00 Přerov

Na vědomí:

CZECH RADAR a. s., Anglické nábřeží 2434/1, 305 45 Plzeň

Burke & Freeman Czech, s. r. o., Berounská 404, 104 00 Praha 10

JUDr. Květoslav Hlína, advokát, AK Novák, Hlína, Schenk, Příkazská a partneři, Čechova 2, 750 02 Přerov

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz