číslo jednací: S390/2006/VZ-22728/2008/540/MK

Instance I.
Věc Najdi si práci v Pardubickém kraji
Účastníci
  1. Úřad práce v Pardubicích, B. Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 17. 12. 2008
Dokumenty file icon dokument ke stažení 79 KB

Toto usnesení nabylo právní moci dne 17.12.2008.

Usnesení

Č. j.S390/2006/VZ-22728/2008/540/MK      V Brně dne 27. listopadu 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8.12.2006, jehož účastníky jsou

·  zadavatel Česká republika – Úřad práce v Pardubicích, IČ 00655040, se sídlem Boženy Vikové – Kunětické 2011, 530 02 Pardubice 1 – Zelené předměstí, zast. Ing. Petrem Klimprem, ředitelem, 

·  navrhovatel CC Systems, a.s., IČ 25589881, se sídlem Národní tř. 101, 695 01 Hodonín za niž jedná na základě plné moci ze dne 4.12.2006 JUDr. Jiří Dobišar, advokát, se sídlem Smetanovo nábřeží 6, 690 02 Břeclav,

·  uchazeč MARLIN, s. r. o., IČ 60733306, se sídlem Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště, za niž jedná Mgr. Dušan Bellovič, jednatel, jemuž byla veřejná zakázka přidělena,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Najdi si práci v Pardubickém kraji“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo na centrální adrese uveřejněno dne 29.6.2006 pod ev. č. 50023735, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

Zadavatel Česká republika - Úřad práce v Pardubicích, IČ 00655040, se sídlem Boženy Vikové – Kunětické 2011, 530 02 Pardubice 1 – Zelené předměstí, zast. Ing. Petrem Klimprem, ředitelem (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle § 25 odst. 2 písm. a) zákona  č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  č. 40/2004 Sb.“), na centrální adrese dne 29. 6. 2006  pod  evidenčním  č. 50023735 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Najdi si práci v Pardubickém kraji“.

Ve  lhůtě pro podání nabídek,  tj. 28.8.2006 zadavatel obdržel celkem 4 nabídky. Z protokolu o třetím jednání hodnotící komise vyplývá, že hodnotící komise doporučila vyloučit nabídky uchazeče č. 2 Agrokonzulta Žamberk, spol. s r.o., Klostermanova 1258,  564 01 Žamberk, a uchazeče č. 4 Sdružení bit cz training, s.r.o. a bit schulugscenter Nfg GmbH&Co KG, Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2 z důvodu nesplnění kvalifikace. Z protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 8.11.2006 vyplývá, že po novém prověření nabídek hodnotící komise vyloučila uchazeče CC Systems, a.s., se sídlem Národní tř. 101, 695 01 Hodonín (dále jen „navrhovatel“ nebo „CC Systems, a.s.“), jelikož neprokázal odbornou způsobilost na provádění rekvalifikačního kurzu podvojné účetnictví. Rozhodnutí o vyloučení ze dne 9.11.2006 zadavatel oznámil navrhovateli dopisem ze dne 9.11.2006, které obdržel dne 10.11.2006. Na základě doporučení komise zadavatel dne 9.11.2006 rozhodl, že  zakázku přidělí uchazeči MARLIN, s. r. o., IČ 60733306, se sídlem Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště, za niž jedná Mgr. Dušan Bellovič (dále jen „vybraný uchazeč“). Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky zadavatel oznámil uchazeči dopisem ze dne 9.11.2006.

  Navrhovatel podal dopisem ze dne 16.11.2006 v zákonné lhůtě námitky proti úkonům zadavatele. Dne 28.11.2006 zadavatel rozhodnutím nevyhověl námitce navrhovatele, přičemž rozhodnutí o námitkách navrhovatel obdržel dne 29.11.2006. Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovatel považoval rozhodnutí o vyřízení námitek za učiněné v rozporu se zákonem, podal svým dopisem ze dne 8.12.2006 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „orgán dohledu“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Orgán dohledu obdržel uvedený návrh dne 8.12.2006 a tímto dnem bylo zahájeno ve věci správní řízení.

Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele směřuje proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče z otevřeného řízení ze dne 9.11.2006 a proti zadávacím podmínkám, které nejsou dle navrhovatele v souladu s platnou právní úpravou. Navrhovatel požaduje, aby orgán dohledu uložil zadavateli opatření k nápravě, zejména zrušil rozhodnutí o nevyhovění námitce ze dne 28.11.2006, neboť toto rozhodnutí podstatně ovlivnilo stanovení pořadí nabídek.

  Navrhovatel v návrhu uvádí, že zadavatel v napadeném rozhodnutí některé námitky uznal a vyhověl jim, některé neuznal a nevyhověl jim, proto tedy pouze napadá důvod vyloučení, že neprokázal odbornou způsobilost na provádění rekvalifikačního kurzu podvojné účetnictví. K tomu navrhovatel uvádí, že splnění podmínek doložil potřebnými akreditacemi plně v souladu se zadávací dokumentací tak, že na str. 15 nabídky je rozhodnutí o akreditaci platné do 2.12.2008, kde jsou uvedeny zadavatelem požadované kurzy, a to:

- ekonom malé a střední firmy v rozsahu 285 vyučovacích hodin

- účetnictví s využitím výpočetní techniky v rozsahu 116 vyučovacích hodin.

  V daném případě se jedná o kurz podvojné účetnictví, který navrhovatel podle svého názoru předloženou akreditací splnil. K tomu navrhovatel dokládá sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 6.12.2006, ze kterého vyplývá, „že jestliže společnost s akreditovaným vzdělávacím programem požádá o nepodstatnou změnu žádosti, je jí vyhověno bez nutnosti žádat pomocí nové žádosti“. Vzhledem k tomu, že zadavatel zcela vyhověl námitce o splnění  podmínky na min. 82 % úspěšnost ukončení rekvalifikačních kurzů, nečiní navrhovatel tuto skutečnost předmětem návrhu. 

Účastníky správního řízení ve smyslu § 112 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jsou:

•  zadavatel,

•  navrhovatel,

•  vybraný uchazeč.

Orgán dohledu dopisem ze dne 13.12.2006 vyrozuměl zadavatele o podání návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a současně ho požádal o vyjádření k podanému návrhu a zaslání dokumentace o zadání veřejné zakázky. Vyjádření zadavatele společně s požadovanou dokumentací obdržel orgánu dohledu dne 13.12.2006. 

Dne 14.12.2006 oznámil orgán dohledu účastníkům správního řízení zahájení správního řízení s tím, že je seznámil se zjištěnými skutečnostmi a k zajištění účelu správního řízení vydal usnesení, kterým jim stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné závěry a vyjádřit své stanovisko a lhůtu, v niž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Rozhodnutím č. j. S390/2006-22092/2006/530-MČ ze dne 14.12.2006 vydal orgán dohledu k zajištění účelu správního řízení předběžné opatření, jímž zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude dané správní řízení ukončeno.

Dne 22.12.2006 vydal orgán dohledu usnesení o opravě č.j. S390/2006-22672/2006/530-MČ, kterým opravil písařské chyby v usnesení č.j. S390/2006-22090/2006/540-MČ ze dne 14.12.2006.

Dne 27.12.2006 obdržel orgán dohledu stanovisko zadavatele k návrhu uchazeče, ve kterém zadavatel uvádí, že k napadenému nesplnění odborné kvalifikace je nutno konstatovat, že zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci na str. 20 rozsah kurzu podvojné účetnictví (s využitím výpočetní techniky): 120 – 550 hodin + zkouška. Uchazečem nabízený kurz ekonom malé a střední firmy o rozsahu 285 vyučovacích hodin neprokazuje rozsah znalostí požadovaných v kurzu, neboť požadované znalosti účetní rozhodně nejsou totožné s odbornými znalostmi ekonoma. Na str. 193 nabídky uvádí uchazeč akreditovaný kurz Podvojné účetnictví s využitím výpočetní techniky s hodinovou dotací 226 hodin, jemuž platnost akreditace skončila k 3.7.2006, tj. před koncem lhůty pro podání nabídek. Uchazeč na str. 15 doložil akreditovaný kurz „Účetnictví s využitím výpočetní techniky“ s hodinovou dotací 116 hodin.

K nesplnění hodinové dotace kurzu účetnictví s využitím výpočetní techniky  zadavatel konstatuje, že uchazeč argumentoval tím, že kurz lze prodloužit formou ohlášení bez nové akreditace, nicméně ani k námitkám, ani k  přezkoumání rozhodnutí nepřiložil prokazatelně doručenou žádost o prodloužení k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“). Zadavatel ve svém vyjádření namítá, že z těchto důvodů nelze souhlasit s tvrzením navrhovatele, že požadavek na  předložení platných akreditací na rekvalifikační kurzy splnil. Zadavatel považuje návrh navrhovatele na zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení za neopodstatněný a navrhuje orgánu dohledu, aby řízení o přezkumu úkonů zadavatele zastavil. 

Orgán dohledu obdržel dne 27.12.2006 vyjádření  ke správnímu řízení uchazeče MARLIN B&V. Uchazeč k námitce neurčitosti zadávací dokumentace uvádí, že dle jeho názoru byly zadávací podmínky v zadávací dokumentaci vymezeny naprosto určitě a v souladu s platnou právní úpravou. V zadávacích podmínkách je zcela jasně uveden požadavek na rozsah kurzu podvojné účetnictví v rozsahu 120 – 550 hodin. Jelikož navrhovatel doložil v nabídce rozsah  116 hodin, domnívá se uchazeč MARLIN B&V, že se jedná o nedodržení podmínek zadávací dokumentace. Dále uchazeč MARLIN B&V žádá orgán dohledu, vzhledem k potenciálně obrovským ztrátám, které by mu zrušení realizace tohoto projektu přineslo,  o co nejrychlejší rozhodnutí ve věci.

Rozhodnutím č. j. S390/2006-00980/2007/530-MČ  ze dne 12.1.2007 orgán dohledu předmětné správní řízení zastavil, neboť nebylo shledáno porušení zákona. Rozhodnutí  č.j. S390/2006-00980/2007/530-MČ bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím  č.j. R049/2007/02-07835/2007/310-Hr ze dne 14.4.2007.

Dne 21.11.2007 rozhodl Krajský soud v Brně pod sp. zn. 62 Ca13/2007 rozsudkem o žalobě navrhovatele tak, že napadené druhostupňové rozhodnutí č.j. R049/2007/02-07835/2007/310-Hr ze dne 14.4.2007 zrušil a věc byla vrácena orgánu dohledu  k dalšímu řízení.

Krajský soud v odůvodnění rozsudku uvedl, že účelem § 30 a násl. zákona č. 40/2004 Sb., je zajistit, aby zadavatel vybíral dodavatele příslušné veřejné zakázky pouze z okruhu těch subjektů, které poskytují mimo jiné odborné záruky ohledně své schopnosti veřejnou zakázku řádně, kvalitně a včas realizovat. Je na zadavateli, aby v zadávacích podmínkách řádně specifikoval, jakou odbornou kvalifikací mají dodavatelé disponovat, co má být jejím materiálním obsahem a jakým způsobem má být její splnění zadavateli prokázáno. Je nepřípustné požadavky zadavatele následně doplňovat nebo upřesňovat nad rámec obsahu zadávacích podmínek, a to ani zadavatelem, ani orgánem dohledu v rámci přezkumu zadavatelových úkonů. Pokud tedy zadavatel požadoval, aby uchazeči prokázali odbornou způsobilost k provádění rekvalifikačního kurzu „Podvojné účetnictví“, aniž by ze zadávací dokumentace vyplýval konkrétní obsah tohoto kurzu, pak se jeví být zcela přiměřené tento zadavatelův požadavek jednotlivými uchazeči interpretovat v tom smyslu, že uchazeči musí zadavateli prokázat oprávnění k realizaci takového kurzu, jehož výstupem bude pochopení problematiky účastníky kurzu a jejich schopnost řádně provádět jednotlivé operace v podvojném účetnictví.

Soud dále konstatuje, že v daném případě bylo na uchazečích, aby sami zadavatelem požadovaný kurz příslušným obsahem naplnili a způsob, jakým tak učinili, mohl být i předmětem hodnocení jednotlivých nabídek.

Dle názoru soudu není ze správního spisu zřejmé, na základě jakých skutečností dospěl orgán dohledu k závěru, že náplň kurzu „Podvojné účetnictví“ byla překročena a v jakém konkrétním rozsahu k takovému překročení došlo a v jaké míře je v kurzu „Ekonom malé a střední firmy“ obsažena konkrétní výuková náplň, která není obsažena v kurzu „Podvojné účetnictví“. Konstatuje-li tedy orgán dohledu v napadeném rozhodnutí, že požadavek zadavatele byl překročen, když kurz „Ekonom malé a střední firmy“ obsahuje i výukovou náplň, kterou zadavatel v rámci kurzu „Podvojné účetnictví“ nepoptával, pak takový závěr musí zdůvodnit a svoje zdůvodnění opřít o konkrétní zjištěné skutečnosti, jež by měly oporu ve správním spise. To se dle názoru soudu nestalo, a tak nemůže obstát závěr orgánu dohledu, že požadavek zadavatele byl překročen. I kdyby však závěr orgánu dohledu, podle něhož náplň kurzu „Ekonom malé a střední firmy“ obsahově překračuje náplň kurzu Podvojné účetnictví a tím překračuje požadavek zadavatele, byl správným a zdůvodněným, pak by tento závěr orgánu dohledu vylučoval správnost závěru, že tento kurz požadavek zadavatele nesplňuje. V daném případě tedy dle soudu nutně platí, že závěr orgánu dohledu ohledně „překročení požadavků zadavatele“ vylučuje správnost závěru, že navrhovatel tím, že nesplnil požadavky zadavatele, neboť je překročil, nesplnil kvalifikaci.

Soud však odhlíží od otázky, zda navrhovatel hodlal způsobilost ohledně kurzu „Podvojné účetnictví“ dokládat prostřednictvím kurzu „Ekonom malé a střední firmy“ anebo zda kvalifikaci tímto způsobem splnil toliko shodou okolností (akreditaci na kurz „Podvojné účetnictví“ v rozsahu 226 hodin uplynula doba, na kterou byl akreditován). Soud dodává, že nepochybuje o tom, že navrhovatel předložením akreditace na kurz „Účetnictví s využitím výpočetní techniky“ požadavek zadavatele nesplnil z důvodu rozsahu kurzu, když zadavatel požadoval 120 vyučovacích hodin a navrhovatel mohl nabídnout rozsah toliko 116 hodin. 

Dopisem č. j. S390/2006/VZ-18870/2008/540/MK ze dne 17.9.2008 orgán dohledu oznámil účastníkům řízení, že poté, co druhostupňové rozhodnutí č.j.  R049/2007/02-07835/2007/310-Hr ze dne 14.4.2007 bylo rozsudkem Krajského soudu v Brně č.j. 62 Ca 13/2007 ze dne 21.11.2007 zrušeno a věc byla vrácena orgánu dohledu k novému projednání, se ve správním řízení ev. č. S390/2006 vedeném orgánem dohledu ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele pokračuje.

Usnesením č. j. S390/2006/VZ-18871/2008/540/MK ze dne 17.9.2008 orgán dohledu stanovil všem účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Dne 30.9.2008 2008 obdržel orgán dohledu podání ze dne 29.9.2008, jímž navrhovatel prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Jiřího Dobišara podává vyjádření k pokračování správního řízení, ve kterém uvádí, že s ohledem na rozsudek Krajského soudu je toho názoru, že orgán dohledu nemá jinou možnost, než zrušit rozhodnutí zadavatele, tj. rozhodnutí o nevyhovění námitce ze dne 28.11.2006, a tím vyhovět původnímu návrhu na přezkoumání rozhodnutí, který byl podán dne 8.12.2006.

Zadavatel se k pokračování správního řízení vyjádřil dopisem ze dne 23.9.2008, v němž sděluje, že v průběhu řízení o rozkladu nevyšly najevo nové skutečnosti, které by zadavatel nemohl uplatnit dříve. Zadavatel dodává, že trvá na svých dosud učiněných podáních a návrzích.

Orgán dohledu stanovil zadavateli usnesením č.j. S390/2006/VZ-22659/2008/540/MK ze dne 12.11.2008 lhůtu do 21.11.2008 k podání informace, zda kurz „Ekonom malé a střední firmy“ obsahově zahrnuje kurz „Podvojné účetnictví“ a zda je možné dosáhnout požadované rekvalifikace na podvojné účetnictví v rámci kurzu „Podvojné účetnictví“ rovněž absolvováním kurzu „Ekonom malé a střední firmy“.

Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 19.11.2008, které bylo orgánu dohledu doručeno 21.11.2008, uvedl, že trvá na svém stanovisku, že kurz „Ekonom malé a střední firmy“ neprokazuje rozsah znalostí požadovaných v kurzu „Podvojné účetnictví“ a požadované odborné znalosti účetní(ho) nejsou totožné s odbornými znalostmi ekonoma. Dle názoru zadavatele uchazeč doložením akreditace ke kurzu „Ekonom malé a střední firmy“ neprokázal rozsah znalostí požadovaných v kurzu „Podvojné účetnictví“.

Podle § 66 odst. 1 písm. g)  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

Orgán dohledu z dopisu zadavatele ze dne 23.9.2008 zjistil, že realizace veřejné zakázky „Najdi si práci v Pardubickém kraji“ skončila dne 31.10.2008 a v dané situaci nelze po zadavateli požadovat, aby pokračoval v zadávacím řízení, neboť veřejná zakázka již byla realizována.

S ohledem na skutečnost, že veřejná zakázka již byla realizována, orgán dohledu  konstatuje, že se návrh stal bezpředmětným, neboť již nelze provést požadovanou nápravu.

Vzhledem ke zrušení zadávacího řízení orgán dohledu rozhodl o zastavení správního řízení tak,  jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Pro úplnost orgán dohledu uvádí, že podle § 158 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se zadávání veřejných zakázek, veřejné soutěže o návrh, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem a řízení o uložení sankce zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Obdobně se postupuje i v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a v řízení o uložení sankce, která byla zahájena po nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo veřejnou soutěž o návrh podle odstavce 1 navazují.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

Mgr. Pavel Herman

ředitel sekce veřejných zakázek

 

Obdrží:

 

Úřad práce v Pardubicích, Boženy Vikové Kunětické 2011, 530 02 Pardubice 1 – Zelené 

 předměstí

JUDr. Jiří Dobišar, advokát, Smetanovo nábřeží 6, 690 02 Břeclav

 MARLIN, s. r. o., L. Janáčka 180, 686 01 Uherské Hradiště

Na vědomí:

 

CC Systems, a.s., Národní tř. 101, 695 01 Hodonín

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz