číslo jednací: S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM

Instance I.
Věc Zajištění úklidu v objektech Česká republika - Ministerstvo práve a sociálních věcí
Účastníci
  1. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 zák. 137/2006 Sb. - porušení s vlivem na pořadí úspěšnosti - uložení nápravy
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 7. 11. 2008
Související rozhodnutí S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM
R080/2008/02-21356/2008/310-Ku
Dokumenty file icon dokument ke stažení 71 KB

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM

V Brně dne 7. března 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., ve správním řízení zahájeném dne 28. 1. 2008 z moci úřední, jehož účastníkem je

§  zadavatel – Česká republika, Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČ 00551023, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2, jejímž jménem jedná RNDr. Petr Nečas, ministr,

§  vybraný uchazeč – PURUS, spol. s r. o., IČ 49688898, Pod novým lesem 415/23, 162 00 PRAHA 6, za niž jedná JUDr. Jiří Roubíček, jednatel,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadání nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění úklidu v objektech Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 9. 11. 2007 pod evidenčním číslem 60012627 a dne 10. 11. 2007 v Úředním věstníku Evropské unie,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Česká republika, Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČ 00551023, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 – nedodržel při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění úklidu v objektech Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí“ postup stanovený v § 56 odst. 7 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., když v oznámení o zakázce v  čl. III. bod 2.3) Technická způsobilost  nestanovil úroveň předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. a) cit. zákona, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

Jako opatření k  nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., ruší zadávací řízení „Zajištění úklidu v objektech Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 9. 11. 2007 pod evidenčním číslem 60012627 a dne 10. 11. 2007 v Úředním věstníku Evropské unie.

II.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona  č. 110/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Česká republika, Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČ 00551023, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 – ukládá:

 uhradit náklady řízení ve výši 30 000,-- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u  pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 0560850001.

Odůvodnění

Zadavatel – Česká republika, Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČ: 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2, jejímž jménem jedná RNDr. Petr Nečas, ministr (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil dne 9. 11. 2007 podle § 146 zákona  č. 137/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. číslem 60012627 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 11. 2007 oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění úklidu v objektech Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zvolil zadavatel nejnižší nabídkovou cenu, přičemž stanovil, že nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel podnět na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání výše uvedené zakázky, ve kterém stěžovatel napadá podmínky stanovené zadavatelem v bodě 2. 3.) Technická způsobilost uveřejněné v čl. III. oznámení o zakázce, kde zadavatel požaduje, aby dodavatel realizoval alespoň 1 službu obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky, realizované pro veřejného zadavatele, kterým je orgán státní správy nebo samosprávy, v rozsahu min. 25 mil. Kč, přičemž stěžovatel považuje požadavky zadavatele na realizované zakázky pro veřejného zadavatele, kterým je orgán státní správy nebo samosprávy, za diskriminační a stejně tak považuje stěžovatel za diskriminační požadavek v bodě 2.2) Ekonomická a finanční způsobilost v čl. III. oznámení o zakázce, ve kterém zadavatel požaduje minimální celkový obrat za poslední 3 účetní období 20 mil. Kč v součtu; obrat dosažený s ohledem na předmět veřejné zakázky za poslední 3 účetní období min. 15 mil. Kč v součtu za poslední 3 účetní období. V rámci řízení o podnětu si Úřad vyžádal od zadavatele dokumentaci k předmětné veřejné zakázce.

Posouzením obsahu podání a na základě materiálů zaslaných zadavatelem získal Úřad pochybnosti o  tom, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem při stanovení technických kvalifikačních předpokladů. Z uvedeného důvodu zahájil podle § 113 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. (dále jen „zákon ve znění pozdějších předpisů“), ve věci přezkoumání postupu zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky správní řízení z moci úřední. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení, kterými jsou 

§  zadavatel,

§  vybraný uchazeč – PURUS, spol. s r. o., IČ: 49688898, Pod novým lesem 415/23, 162 00 PRAHA 6, za niž jedná JUDr. Jiří Roubíček, jednatel (dále jen „vybraný uchazeč“),

dopisem č. j. S051/2008/VZ-01888/2008/520-EM ze dne 25. 1. 2008, ve kterém uvedl skutečnosti, které ho k zahájení správního řízení vedly, a to, že zadavatel v zadávací (kvalifikační)  dokumentaci – bod 1.5 Technické kvalifikační předpoklady – stanovil pro splnění technických kvalifikačních předpokladů to, že dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech uvede, že realizoval alespoň jednu službu obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, realizované pro veřejného zadavatele, kterým je orgán státní správy nebo samosprávy, v rozsahu min. 25 mil. Kč.

Vzniklo tak důvodné podezření, že zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem tím, že při stanovení podmínek pro splnění technických kvalifikačních předpokladů v zadávací dokumentaci nedodržel ustanovení § 56 odst. 7 písm. c) zákona.

Rozhodnutím o předběžném opatření č.j. S051/2008/VZ-01882/2008/520-EM ze dne 25. 1. 2008 Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno. Téhož dne Úřad usnesením č. j. S051/2008/VZ-01891/2008/520-EM stanovil účastníkům řízení lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a vyjádřit se v  řízení, resp. k podkladům pro rozhodnutí.

Dne 31. 1. 2008 Úřad informoval účastníky řízení, že nedopatřením došlo k uvedení nesprávné spisové značky správního řízení, a že správná spisová značka je S056/2008/VZ/520-EM.

Dne 8. 2. 2008 obdržel Úřad od zadavatele vyjádření k oznámení zahájení správního řízení, ve kterém zadavatel uvádí své požadavky na kvalifikaci k předmětné veřejné zakázce a dále uvádí, že dodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, a že postupoval v souladu se zákonem, zejména při stanovení technických kvalifikačních předpokladů. Záměrem stanovených kvalifikačních předpokladů zadavatele bylo vybrat takového dodavatele, který má odborně technické zkušenosti s realizací obdobných zakázek. Ve svém vyjádření zadavatel rovněž uvádí, že kromě zákonných požadavků na kvalifikaci dodavatele je plně na vůli zadavatele, zda bude požadovat i prokázání způsobilosti dodavatele, která se váže k jeho ekonomickému a finančnímu postavení nebo k jeho odborným či spíše odborně-technickým zkušenostem a k zázemí, které je schopen pro plnění veřejné zakázky poskytnout sám nebo případně s využitím kapacit jiných dodavatelů (subdodavatelů). Vymezení těchto požadavků je na zadavateli, nicméně při jejich definici se musí zadavatel pohybovat v rámci mantinelů, které jsou stanoveny zákonem.

Účelem stanovení kvalifikačních předpokladů bylo dle zadavatele zejména zajištění takového dodavatele předmětu plnění veřejné zakázky, který bude způsobilý tento předmět plnění kvalitně realizovat. Při nastavení výše uvedeného technického kvalifikačního předpokladu vzal zadavatel v úvahu charakter předmětu zadávané veřejné zakázky, její předpokládanou hodnotu, jakož i způsob její realizace.

 Dne 12. 2. 2008 obdržel Úřad od zadavatele doplnění k vyjádření k oznámení o zahájení správního řízení ze dne 5. 2. 2008, ve kterém zadavatel uvádí, že při vymezení minimální úrovně technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona postupoval v souladu s tímto ustanovením, když stanovil jako jednu z podmínek splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele doložení realizace alespoň 1 služby obdobného charakteru pro veřejného zadavatele, jakým je předmět veřejné zakázky, v rozsahu min. 25 mil. Kč, neboť při stanovení tohoto technického kvalifikačního předpokladu vycházel ze specifik některých činností, které se vyskytují v jeho působnosti a vyžadují určitou regulaci jak časovou, tak i v prostoru příslušných pracovišť – výkon vládní a parlamentní agendy (kancelář ministra a jeho sekretariát), výkon agendy v určitém stupni utajení (útvar bezpečnostní a krizového řízení), práce s osobními údaji (personální útvar), ale i na jiných pracovištích zadavatele při řešení agendy dle jejich působnosti, jejichž charakter je možno hodnotit jako důvěrný, dále např. též pravidelný styk s veřejností.

Při stanovení minimálního rozsahu veřejné zakázky, realizované ve prospěch jiného veřejného zadavatele, vycházel zadavatel dle svého vyjádření z hlediska srovnatelnosti a zejména pak vytvoření maximálního předpokladu bezproblémové realizace zakázky. Zadavatel dále konstatuje, že při formulaci předmětného kvalifikačního předpokladu neměl na mysli jakékoliv diskriminování uchazečů, ale byl veden snahou vybrat touto veřejnou zakázkou uchazeče, který vedle ekonomického efektu poskytované služby, bude poskytovat záruku kvalitně prováděného úklidu v prostředí budov státní správy a samosprávy, jejímž předpokladem dle názoru zadavatele je doložení, že uchazeč zakázku obdobného rozsahu v podobném prostředí realizoval.

Závěrem zadavatel dodává, že stanovil takové podmínky k prokázání technických kvalifikačních předpokladů, které vedou k zadání veřejné zakázky kvalifikovanému dodavateli, který má z minulosti dostatečné zkušenosti s realizací zakázek obdobného charakteru, a že stanovení minimální úrovně kvalifikačních předpokladů přiměřeně k předmětu plnění veřejné zakázky je smyslem pro získání dodavatele způsobilého realizovat předmět plnění veřejné zakázky. Zadavatel dodává, že kvalifikací dodavatele se ve smyslu § 17 písm. e) zákona rozumí způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky. Dodavatel, který splní kvalifikaci, je způsobilý k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky.

Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména zadávací dokumentace, vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při stanovení požadavků na kvalifikaci v šetřené zakázce nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Jak je uvedeno v § 6 zákona, zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel podle § 56 odst. 2 písm. a) požadovat seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně

Veřejný zadavatel ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

Zadavatel  v oznámení o zakázce v čl. III. bod 2.3.) Technická způsobilost uvedl požadavek na prokázání kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona, přičemž dále stanovil, že uvedený předpoklad splňuje dodavatel, jestliže realizoval alespoň 1 službu obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky, realizované pro veřejného zadavatele, kterým je orgán státní správy nebo samosprávy, v rozsahu min. 25 mil. Kč.

Na základě uvedených skutečností Úřad dospěl k závěru, že vysvětlení zadavatele pro  takto stanovené požadavky na splnění technických kvalifikačních předpokladů, které uvedl ve svém vyjádření ze dne 8. 2. 2008, resp. 12. 2. 2008, nelze přijmout, neboť není objektivně zdůvodnitelné vyžadovat na dodavatelích takové reference, podle kterých by realizovali alespoň jednu službu obdobného charakteru jako je předmětná veřejná zakázka u veřejného zadavatele, kterým je pouze orgán státní správy nebo samosprávy. Takovýmto vymezením minimální úrovně technických kvalifikačních předpokladů zadavatel neodůvodněně vyloučil předložení referencí o realizaci obdobných zakázek u jiných zadavatelů, ale i např. u veřejných zadavatelů, kterými nejsou orgány státní správy a samosprávy (např. jejich příspěvkové organizace apod.).

Stejně tak se nelze ztotožnit s názorem zadavatele na stanovení požadavků na splnění technických kvalifikačních předpokladů z důvodů „specifik některých činností, které se vyskytují v jeho působnosti a vyžadují určitou regulaci jak časovou, tak i v prostoru příslušných pracovišť“, neboť prostorovou a časovou regulaci vyžadují i jiná pracoviště než orgány státní správy a samosprávy a mnohdy ve větší míře, například nemocnice nebo riziková pracoviště komerčního sektoru. Nelze tedy požadavek zadavatele na reference o realizaci obdobných zakázek omezit na orgány státní správy a samosprávy, ale je nutné vymezit požadavek zadavatele věcně k požadovaným činnostem, resp. tato specifika definovat.

V souvislosti se stanovením výše uvedeného technického kvalifikačního předpokladu Úřad též konstatuje, že zadavatel nesmí stanovit v zadávací dokumentaci, resp. v oznámení zadávacího řízení takové podmínky k prokázání kvalifikace, které by mohly omezovat práva potencionálních zájemců o zakázku účastnit se zadávacího řízení, a v konečném důsledku podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Tím, že zadavatel ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům v oznámení o zahájení zadávacího řízení vymezil minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, který neodpovídá druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, nedodržel postup stanovený v § 56 odst. 7 písm. c) zákona. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť pokud by toto omezení zadavatel nestanovil, mohl obdržet více nabídek, přičemž nelze vyloučit, že by některá z těchto nabídek byla ekonomicky výhodnější.

Nápravné patření

Podle § 118 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad uloží nápravné opatření tím, že zruší zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, jinak řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že se v šetřeném  případě zadavatel dopustil porušení zákona již stanovením zadávacích podmínek (resp. požadavku na technickou kvalifikaci), nelze při ukládání nápravného opatření přistoupit k uložení provedení nového posouzení a hodnocení nabídek, a Úřad rozhodl o zrušení zadávacího řízení, jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto rozhodnutí.

Náklady řízení

Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách,  stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,-- Kč. Vzhledem k tomu, že zadání veřejné zakázky „Zajištění úklidu v objektech Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí“ bylo tímto rozhodnutím zrušeno, Úřad uložil zadavateli povinnosti uhradit náklady řízení, tak jak je uvedeno v bodu II. výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

Mgr. Jindřiška Koblihová

II. místopředsedkyně ÚOHS

pověřená řízením sekce veřejných zakázek

Obdrží:

Česká republika, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

PURUS, spol. s r. o., Benátská 7, 128 15 PRAHA 2

 

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz