číslo jednací: S198/2007-00235/2007/550-IB

Instance I.
Věc Zjišťování zájemců o koupi majetku
Účastníci
  1. Ministerstvo vnitra ČR, Praha
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 zák. 137/2006 Sb. - zast. neshledáno porušení
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 21. 12. 2007
Související rozhodnutí S198/2007-00235/2007/550-IB
R174/2007/03-23813/2007/310-KK
Dokumenty file icon dokument ke stažení 58 KB

Č. j. S198/2007-00235/2007/550-IB

V Praze dne 23.8.2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne 26.7.2007, na návrh ze dne 25.7.2007, jehož účastníky jsou:

1.  zadavatel - Česká republika – Ministerstvo vnitra, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zast. Ing. Josefem Velíškem, vrchním ředitelem sekce majetku a investic,

2.  navrhovatel - Autoklub Bohemia Assistance, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ 61859559, jejímž jménem jednají Ing. Přibyl, předseda představenstva a Ing. Jana Rudolfová, člen představenstva, právně zastoupený na základě plné moci ze dne 15.8.2007 Mgr. Ľudovítem Pavelou, advokátem, Advokátní kancelář Mgr. Ľudovít Pavela, Konkvitská 291/24, 110 00 Praha 1, a Real-Treuhand Reality a.s., se sídlem Přemysla Otakara II. 49/13, 370 63  České Budějovice, jehož jménem jedná Tomáš Jícha, kteří podali společnou nabídku,

3.  uchazeč MEXX Reality, s.r.o., se sídlem Václavské nám. 802/56, 110 00  Praha 1, IČ 48949485, jehož jménem jedná Lukáš Macháček, jednatel, kterému byla zakázka přidělena,

v otevřeném nadlimitním řízení na veřejnou zakázku „Zajištění procesu zjišťování zájemců o koupi nepotřebného nemovitého majetku zadavatele“, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 16.04.2007 pod ev. č., 60006551 rozhodl podle § 118 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách takto:

I.

Správní řízení se podle § 118 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  zákona č. 110/2007 Sb., zastavuje.

II.

Podle § 119 odst. 2 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  zákona č. 110/2007 Sb., a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006/ Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, zadavateli nevzniká povinnost nahradit náklady řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Odůvodnění

Zadavatel Česká republika – Ministerstvo vnitra, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zast. Ing. Josefem Velíškem, vrchním ředitelem sekce majetku a investic (dále jen „zadavatel“), zveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), dne 16.04.2007 v Informačním systému o veřejných zakázkách pod zn. 60006551 oznámení otevřeného nadlimitního řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Zajištění procesu zjišťování zájemců o koupi nepotřebného nemovitého majetku zadavatele“.

Ve lhůtě pro podání nabídek přijal zadavatel 10 nabídek. Z protokolu ze dne 13.6.2007 vyplývá, že při otevírání obálek navrhla komise k vyřazení nabídky č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.8, č.9 a č.10. Uchazeče MEXX Reality, s.r.o., se sídlem Václavské nám. 802/56, 110 00  Praha 1, IČ 48949485, jehož jménem jedná Lukáš Macháček, jednatel (dále jen „uchazeč MEXX Reality“) vyzvala komise k vysvětlení nabídky. Uchazeče, jejichž nabídka byla vyřazena, zadavatel vyloučil dopisem ze dne 14.6.2007.

Uchazeč MEXX reality předal zadavateli dne 22.6.2007 vysvětlení nabídky, které komise akceptovala a na svém jednání dne 10.7.2007 doporučila zadavateli uzavřít s tímto uchazečem smlouvu.

Jedním z vyloučených uchazečů byl uchazeč Autoklub Bohemia Assistance, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ 61859559, jejímž jménem jednají Ing. Přibyl, předseda představenstva a Ing. Jana Rudolfová, člen představenstva, právně zastoupený na základě plné moci ze dne 15.8.2007 Mgr. Ľudovítem Pavelou, advokátem, Advokátní kancelář Mgr. Ľudovít Pavela, Konkvitská 291/24, 110 00 Praha 1, a Real-Treuhand Reality a.s., se sídlem Přemysla Otakara II. 49/13, 370 63  České Budějovice, jehož jménem jedná Tomáš Jícha, kteří podali společnou nabídku (dále jen „navrhovatel“). Navrhovatel podal dne 10.7.2007 zadavateli proti svému vyloučení námitky, kterým zadavatel dopisem ze dne 12.7.2007 nevyhověl. Sdělení zadavatele o nevyhovění námitkám převzal uchazeč Real-Treuhand Reality a.s. dne 17.7.2007, uchazeč Autoklub Bohemia Assistance, a.s. dne 16.7.2007. Navrhovatel následně podal dne 26.7.2007 zadavateli i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení. Součástí návrhu byl také návrh na vydání předběžného opatření, který Úřad rozhodnutím ze dne 10.8.2007 zamítl.

Účastníky  správního řízení jsou podle § 116 zákona:

1.  zadavatel - Česká republika – Ministerstvo vnitra, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zast. Ing. Josefem Velíškem, vrchním ředitelem sekce majetku a investic,

2.  uchazeč MEXX Reality, s.r.o., se sídlem Václavské nám. 802/56, 110 00  Praha 1, IČ 48949485, jehož jménem jedná Lukáš Macháček, jednatel, kterému byla zakázka přidělena,

3.  navrhovatel - Autoklub Bohemia Assistance, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ 61859559, jejímž jménem jednají Ing. Přibyl, předseda představenstva a Ing. Jana Rudolfová, člen představenstva, právně zastoupený na základě plné moci ze dne 15.8.2007 Mgr. Ľudovítem Pavelou, advokátem, Advokátní kancelář Mgr. Ľudovít Pavela, Konkvitská 291/24, 110 00 Praha1, a Real-Treuhand Reality a.s., se sídlem Přemysla Otakara II. 49/13, 370 63  České Budějovice, jehož jménem jedná Tomáš Jícha, kteří podali společnou nabídku.

Dopisem ze dne 16.8.2007 požádal právní zástupce navrhovatele Úřad o prodloužení lhůt k vyjádření a navrhování důkazů. Orgán dohledu žádosti vyhověl a dne 16.8.2007 vydal usnesení, kterým prodloužil lhůtu do 23.8.2007.

Dne 20.8.2007 se na Úřad dostavila Mgr. Lenka Vavřínová z advokátní kanceláře Mgr. Ľudovít Pavela, která na základě plné moci ze dne 17.8.2007, nahlédla do spisu správního řízení.

Dne  21.8.2007 sdělil právní zástupce navrhovatele telefonicky Úřadu, že nebude svůj návrh doplňovat, vyjadřovat se ke správnímu řízení ani předkládat jiné důkazy.

Dne 22.8.2007 sdělil zadavatel dopisem zn. P – 4/VZ-2007 Úřadu, že dne 21.8.2007 došlo k uzavření smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku.

V návrhu na zahájení správního řízení navrhovatel uvádí, že zadavatel nesprávně posoudil navrhovatelem předložené doklady, kterými prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů, konkrétně splnění § 53, odst. 1 písm. f). Dále navrhovatel uvádí, že zadavatel řádně neodůvodnil rozhodnutí o vyloučení uchazečů ze dne 14.6.2007, resp. rozhodnutí o námitkách ze dne 12.7.2007.

Navrhovatel v návrhu uvádí, že jako splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f) předložil sdělení Finančního úřadu pro Prahu 4, kde je uvedeno že Finanční úřad žádosti o vydání potvrzení nemůže vyhovět, neboť navrhovatel má ke dni 30.5.2007 daňové nedoplatky vůči územním finančním orgánům České republiky, a to vůči Finančnímu úřadu pro Prahu 4 a Finančnímu úřadu v Říčanech. Dále je v nabídce doloženo potvrzení Finančního úřadu v Říčanech, kde je uvedeno, že navrhovateli bylo povoleno posečkání daně z převodu nemovitosti do 30.6.2008 a potvrzení Finančního úřadu Pro Prahu 4, že navrhovateli bylo povoleno posečkání daně za porušení rozpočtové kázně do 1.10.2007. Na základě tohoto prohlášení Finančního úřadu považuje uchazeč základní kvalifikační předpoklady beze zbytku splněné a vyloučení z veřejné zakázky za nesprávné. Dle názoru uchazeče nelze v tomto případě hovořit o daňovém nedoplatku, ale pouze o vzniku daňové povinnosti. Svůj názor navrhovatel opírá o znění čl. 45 odst. 2 písm f) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES, o výklad zákona o veřejných zakázkách R.Jurčíka, o rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 9.února 2006 C 226/04, C-228/04  a o rozhodnutí Úřadu ze dne 3.7.2000 3R 43/00-Ju. Navrhovatel dospěl k závěru, že pokud bylo správcem daně povoleno posečkání daně, nelze ve smyslu zákona o veřejných zakázkách hovořit o daňovém nedoplatku jako takovém. Navrhovatel se domáhá uložení nápravného opatření, tj. zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení.

K návrhu na zahájení řízení obdržel Úřad stanovisko zadavatele ze dne 30.7.2007, ve kterém zadavatel uvádí, že plně odkazuje na své rozhodnutí o námitkách a dodává, že dle svého názoru není oprávněn přezkoumávat úkony finančního úřadu a ověřovat, zda sdělení finančního úřadu o tom, že finanční úřad eviduje nedoplatky, odpovídá skutečnosti a že částky uvedené ve sdělení jsou skutečnými daňovými nedoplatky. Zadavateli nezbývá, než vyjít z potvrzení finančního úřadu a informací obsažených ve sdělení, že není možné příslušní potvrzení vydat.

K tvrzení navrhovatele, že zadavatel řádně neodůvodnil své rozhodnutí o vyloučení, zadavatel uvádí, že v rozhodnutí uvedl, že důvodem pro vyloučení je neprokázání základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f), neboť uchazeče nepředložil příslušné potvrzení finančního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Z tohoto důvodu má zadavatel za to, že rozhodnutí o vyloučení navrhovatele řádně a dostatečně odůvodnil.

Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 113 a následujícího zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

  Podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. f) zákona základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

  Podle ustanovení § 53 odst. 2 písm. b) dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 1 písm. f) předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení.

  Navrhovatel ve své nabídce předložil sdělení Finančního úřadu pro Prahu 4, že žádosti o vydání potvrzení nemůže správce daně vyhovět, neboť navrhovatel má daňové nedoplatky vůči územním finančním orgánům České republiky, a to vůči Finančnímu úřadu pro Prahu 4 a vůči Finančnímu úřadu v Říčanech.

  Dále je doloženo rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 4 o posečkání daně, a to do 1.10.2007.

  V nabídce je dále doloženo potvrzení Finančního úřadu v Říčanech, jehož obsahem je informace, že navrhovateli bylo povoleno posečkání daně z převodu nemovitostí do 30.6.2008. Přiloženo je rozhodnutí Finančního úřadu v Říčanech o posečkání daně.

  Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že navrhovatel nesplnil podmínku prokázání základního kvalifikačního předpokladu, tj. nepředložil potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Tuto skutečnost nelze zhojit předložením rozhodnutí o posečkání daně, neboť toto rozhodnutí neruší existenci daňového nedoplatku, o kterém bylo finančním orgánem pravomocně rozhodnuto. Nelze jej tedy zaměňovat za vznik daňové povinnosti s běžící lhůtou k uhrazení daně.

  Podle sdělení Finančního úřadu pro Prahu 4 má navrhovatel daňové nedoplatky vůči územním finančním orgánům České republiky a nesplnil tedy základní kvalifikační předpoklady ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 písm. f) zákona.

  K citovanému rozhodnutí Úřadu z 3.7.2000 Úřad dodává, že uvedené rozhodnutí se zabývalo správním řízením podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který předložení splátkového kalendáře spolu s potvrzením finančního úřadu, že uchazeč dluh na daních průběžně hradí, jako splnění základního kvalifikačního předpokladu připouštěl.

  Námitka uchazeče je nedůvodná.

  Součástí rozhodnutí úřadu podle § 119 zákona je též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí právní předpis. Podle § 1 vyhlášky 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen uhradit náklady řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky a nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele. Protože Úřad správní řízení zastavil, nevznikla zadavateli ani povinnost hradit náklady řízení.

  Úřad neshledal v postupu zadavatele při vyloučení uchazeče porušení zákona, a proto rozhodl o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

Mgr. Jindřiška Koblihová

místopředsedkyně ÚOHS

pověřená řízením sekce veřejných zakázek

Obdrží:

1.  Ministerstvo vnitra, sekce majetku a investic, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

2.  MEXX Reality, s.r.o., Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1

3.  Advokátní kancelář, Mgr. Ľudovít  Pavela, advokát, Konkvitská 291/24, 110 00 Praha 1

4.  Real-Treuhand Reality a.s., Přemysla Otakara II. 49/13, 370 63 České  Budějovice

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz