Rozhodnutí: S299/2007-01780/2008/510-MO

Instance I.
Věc Provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni od 01. 01. 2008, SÚJ č. 11001
Účastníci
  1. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 50008
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 13. 2. 2008
Dokumenty file icon dokument ke stažení 48 KB

Usnesení

Č. j.: S299/2007-01780/2008/510-MO     V Brně dne 25. ledna 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne 26. 10. 2006 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

•  zadavatel – Lesy České republiky, s. p., IČ 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, zastoupený Ing. Jiřím Novákem, generálním ředitelem, ve správním řízení zastoupený Dr. JUDr. Miroslavem Zámiškou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 23, 110 00 Praha 1,

•  navrhovatel – obchodní společnost Lesostavby Frýdek-Místek a. s., IČ 451 93 118, se sídlem Slezská 2766, 788 15 Frýdek-Místek, za niž jednají Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva a Ing. Lubomír Piskoř, člen představenstva, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Nedelkou, Ph.D., advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele státního podniku Lesy České republiky učiněných při zadávání veřejné zakázky na „Provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni od 01. 01. 2008, SÚJ č. 11001“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 3. 8. 2007 a následně opraveno dne 10. 8. 2007 pod ev. č. 60009727, vydává toto

usnesení:

Výše označené správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zastavuje, neboť žadatel (navrhovatel  obchodní společnost Lesostavby Frýdek-Místek a. s., Frýdek-Místek),  vzal svou žádost zpět.

Odůvodnění:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. (dále jen „zákon“), obdržel dne 26. 10. 2007 návrh uchazeče obchodní společnosti Lesostavby Frýdek-Místek a. s., IČ 451 93 118, se sídlem Slezská 2766, 788 15 Frýdek-Místek, za niž jednají Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva a Ing. Lubomír Piskoř, člen představenstva, ve správním řízení zastoupené JUDr. Martinem Nedelkou, Ph.D., advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2 (dále jen „navrhovatel“), na  přezkoumání úkonů zadavatele Lesy České republiky, s. p., IČ 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, zastoupeného Ing. Jiřím Novákem, generálním ředitelem, ve správním řízení zastoupeného Dr. JUDr. Miroslavem Zámiškou, advokátem, Na Příkopě 23, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) ve veřejné zakázce na „Provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni od 01. 01. 2008, SÚJ č. 11001“ zadávané v otevřeném řízení, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 3. 8. 2007 a následně opraveno dne 10. 8. 2007 pod ev. č. 60009727.

Dnem 26. 10. 2007, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 13 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

Účastníky tohoto správního řízení podle § 116 zákona jsou zadavatel a navrhovatel.

Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. S299/2007-20995/2007/510-MO ze dne 13. 11. 2007 a současně jim usnesením č. j. S299/2007-20996/2007/510-MO ze dne 13. 11. 2007 stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit svá stanoviska v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Dne 17. 1. 2008 Úřad obdržel dopis navrhovatele ze dne 16. 1. 2008, kterým navrhovatel vzal svůj návrh na přezkoumání úkonů zadavatele zpět.

Podle § 66 odst. 1 písm. a)  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

Úřad vzhledem ke zpětvzetí návrhu rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 v návaznosti na ustanovení § 152 odst. 4 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

 

 

Mgr. Jindřiška Koblihová

II. místopředsedkyně ÚOHS pověřená řízením sekce veřejných zakázek

Obdrží:

Dr. JUDr. Miroslav Zámiška, advokát, Na Příkopě 23, 110 00 Praha 1

JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., advokát, Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2

 

 

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz