číslo jednací: R109/2007/02-12257/2007/310-Ka

Instance II.
Věc zajištění nakládání s komunálním odpadem, vč. zajištění provozování sběrných dvorů, pro st. město Hradec králové
Účastníci
 1. Statutární město Hradec Králové
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 152 odst. 5 písm. b) sř - rozklad zamítnut
Rok 2005
Související rozhodnutí R109/2007/02-12257/2007/310-Ka
16431/2R027/2006/300-Šp
R115/2006/02-18033/2006/300-Šp
R027/2006/02-18466/2006/300-Šp
VZ/S249/05
R036/2007/02-07654/2007/310-Šp
Dokumenty file icon dokument ke stažení 73 KB

Č. j.: R109/2007/02-12257/2007/310-Ka       V Brně dne 4. července 2007

Ve správním řízení o rozkladu doručeném dne 1. 6. 2006 zadavatelem - statutární město Hradec Králové, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, za něhož jedná Mgr. Markéta Pešková, pověřená zaměstnankyně,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 30. 4. 2007, č.j. S249/05/VZ-08405/2007/510-če, kterým bylo zadavateli - statutárnímu městu Hradci Králové, uloženo podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., a podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení,

aby uhradil náklady řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2490550002,

neboť se při zadávání veřejné zakázky "Zajištění nakládání s komunálním odpadem, vč. zajištění provozování sběrných dvorů, pro statutární město Hradec Králové" dopustil porušení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb., tak, jak bylo v podrobnostech vysloveno v rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. 1. 2007, č.j. S249/05-21310/2006/510-če,

jsem podle § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 30. 4. 2007, č.j. S249/05/VZ-08405/2007/510-če,

p o t v r z u j i

a podaný rozklad

z a m í t á m.

O d ů v o d n ě n í

I. Zadávací řízení a dosavadní průběh řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

 1. Zadavatel - statutární město Hradec Králové, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, za něhož jedná Mgr. Markéta Pešková, pověřená zaměstnankyně (dále jen "zadavatel"), uveřejnil podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb. (dále jen "zákon"), dne 29. 6. 2005 na centrální adrese pod evidenčním číslem 50010039 oznámení zadávacího řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky "Zajištění nakládání s komunálním odpadem, včetně zajištění provozování sběrných dvorů, pro statutární město Hradec Králové" formou otevřeného zadávacího řízení (dále jen "veřejná zakázka").

 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též "Úřad" nebo "orgán dohledu") obdržel dne 6. 12. 2005 písemný podnět na přezkoumání úkonů zadavatele, ve kterém stěžovatel označil obsah zadávacích podmínek za diskriminační. Po přezkoumání vyžádaných dokumentů získal Úřad pochybnosti o tom, zda úkony zadavatele byly učiněny v souladu se zákonem, a proto ke dni 2. 1. 2006 zahájil podle § 96 zákona správní řízení z úřední povinnosti.

 1. Po přezkoumání všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 27. 2. 2006 rozhodnutí č.j. VZ/S249/05-02913/2006/510-če, kterým rozhodl, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. b) zákona tím, že uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem, přičemž nedodržel postup pro přidělení veřejné zakázky stanovený citovaným zákonem, neboť nesplnil povinnost uvedenou v:

 • ustanovení § 30 odst. 3 zákona v návaznosti na § 25 odst. 1 zákona tím, že neomezil rozsah požadovaných informací o kvalifikaci dodavatelů pouze na informace bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky, přičemž uvedeným způsobem omezil okruh potencionálních dodavatelů, čímž porušil povinnost dodržovat zásadu zákazu diskriminace v zadávacím řízení;

 • ustanovení § 61 odst. 1 a 5 zákona tím, že vyloučil uchazeče AVE CZ z předmětného zadávacího řízení na základě nesprávného posouzení jeho nabídky hodnotící komisí, ačkoli nabídka uchazeče byla z hlediska splnění zadávacích podmínek úplná;

přičemž uvedený postup zadavatele mohl ovlivnit stanovení pořadí nabídek. Za uvedený správní delikt Úřad zadavateli uložil podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona pokutu ve výši 750 000,- Kč, splatnou do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 1. Proti citovanému rozhodnutí podal zadavatel v zákonné lhůtě rozklad. Dne 24. 10. 2006 vydal předseda Úřadu rozhodnutí č.j. R027/2006/02-18466/2006/300-Šp, jímž bylo napadené rozhodnutí zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání orgánu dohledu.

 1. S ohledem na výše uvedené rozhodnutí předsedy Úřadu pokračoval orgán dohledu ve správním řízení, ve kterém vydal dne 8. 1. 2007 rozhodnutí č.j. S249/05-21310/2006/510-če (dále též "druhé rozhodnutí orgánu dohledu"), kterým rozhodl, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. b) zákona tím, že uzavřel smlouvu s vybranými uchazeči, přičemž nedodržel postup pro přidělení veřejné zakázky stanovený zákonem, neboť nesplnil povinnost uvedenou v § 30 odst. 3 zákona tím, že neomezil rozsah požadovaných informací o kvalifikaci dodavatelů pouze na informace bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky, přičemž uvedený postup zadavatele mohl ovlivnit stanovení pořadí nabídek. Za tento správní delikt Úřad zadavateli uložil pokutu ve výši 700 000,- Kč, splatnou do dvou měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 1. Rovněž proti druhému rozhodnutí orgánu dohledu ze dne 8. 1. 2007, č.j. S249/05-21310/2006/510-če, podal zadavatel dne 24. 1. 2007 rozklad. Dne 18. 4. 2007 vydal předseda Úřadu rozhodnutí č.j. R036/2007/02-07654/2007/310-Šp (dále též "druhé rozhodnutí předsedy Úřadu"), jímž potvrdil druhé rozhodnutí orgánu dohledu a zamítl rozklad zadavatele. Ve výše uvedeném rozhodnutí se předseda Úřadu v plné míře ztotožnil se závěry orgánu dohledu.

Napadené rozhodnutí

 1. V souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, vydal Úřad dne 30. 4. 2007 rozhodnutí č.j. S249/05/VZ-084055/2007/510-če (dále též "napadené rozhodnutí"), kterým zadavateli uložil uhradit náklady řízení ve výši 10 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu.

II. Námitky rozkladu

 1. Dne 1. 6. 2007 podal proti rozhodnutí Úřadu ze dne 30. 4. 2007, č.j. S249/05/VZ-084055/2007/510-če, zadavatel rozklad. Zadavatel považuje rozhodnutí předsedy Úřadu i rozhodnutí orgánu dohledu za nezákonná a nesouhlasí s uložením povinnosti k náhradě nákladů řízení.

Závěr rozkladu

 1. Zadavatel proto navrhuje, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno.

III. Řízení o rozkladu

 1. Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle § 87 správního řádu a v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu postoupil věc orgánu rozhodujícímu o rozkladu.

 1. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu napadené rozhodnutí přezkoumal v rozsahu námitek uvedených v rozkladu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru.

 1. Úřad tím, že svým rozhodnutím ze dne 30. 4. 2007, č.j. S249/05/VZ-08405/2007/510-če, zadavateli uložil uhradit náklady řízení ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu, podle § 79 odst. 5 správního řádu a podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, rozhodl správně a v souladu se zákonem.

IV. K námitkám rozkladu

 1. K námitce nezákonnosti výše uvedeného druhého rozhodnutí předsedy Úřadu a druhého rozhodnutí orgánu dohledu uvádím, že dle § 89 odst. 2 je povinností odvolacího správního orgánu přezkoumat soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání tohoto rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, přičemž správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává odvolací správní orgán pouze v rozsahu námitek uvedených v rozkladu, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. Tuto povinnost jsem splnil tak, jak je popsáno výše, čímž jsem dostál požadavkům, které na mě správní řád klade. Při přezkoumání napadeného rozhodnutí jsem dospěl k závěru, že orgán dohledu postupoval zcela v souladu se zákonem, ustanoveními správního řádu i vyhláškou č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, v postupu orgánu dohledu jsem tedy neshledal žádná pochybení. Navíc fakt, že rozhodnutí ve věci, která jsem vydal, stejně jako předcházející rozhodnutí orgánu dohledu, jsou po formální stránce správná, připouští sám zadavatel ve svém rozkladu.

 1. Zadavatel ve svém rozkladu vyjádřil nesouhlas s uložením povinnosti k náhradě nákladů. Rovněž v této souvislosti podotýkám, že postup orgánu dohledu, kterým výše uvedenou povinnost zadavateli uložil, je zcela v souladu s právními předpisy, nelze tedy hovořit o nezákonnosti takového postupu. Z § 79 odst. 3 vyplývá, že náklady řízení které vzniknou správnímu orgánu nese tento orgán, stejně jako účastník řízení nese náklady vlastní. Výše nákladů řízení, jež bylo orgánem dohledu zadavateli uloženo uhradit, vyplývá z § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. Jedná se o paušální a nejnižší možnou částku, kterou lze v řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, jako náhradu nákladů uložit. Nejedná se tedy o jakoukoli zvůli orgánu dohledu, nýbrž o zákonný postup.

V. Závěr

 1. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval ve věci v souladu se zákonem a správním řádem a že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu, jsem rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.

Ing. Martin Pecina, MBA

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

1. Statutární město Hradec Králové, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, za něhož jedná Mgr. Markéta Pešková, pověřená zaměstnankyně

2. spis

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz