číslo jednací: 3R57/05

Instance II.
Věc Zajištění lestecké hasičské služby v roce 2005 ve vymezených částech České republiky
Účastníci
  1. Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, zast. Ing. Petrem Zgarbou
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 odst. 2 sř - rozhodnutí potvrzeno, rozklad odmítnut
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 3. 10. 2005
Související rozhodnutí VZ/S526/05
3R57/05
Dokumenty file icon dokument ke stažení 85 KB

Č.j.: 3R 57/05-Fr

V Brně dne 29. 9. 2005

V řízení o rozkladu podaném dne 12. 8. 2005 společností SURMET, s.r.o., se sídlem Nerudova 43, 301 27 Plzeň, zast. jednatelem Františkem Šafránkem (dále jen "navrhovatel"), proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 526-R/05-175/140/VŠ ze dne 12. 7. 2005, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství, zastoupeného ministrem zemědělství Ing. Petrem Zgarbou, se sídlem Těšnov 17, 117 05, Praha l(dále jen "zadavatel"), učiněných při zadávání veřejné zakázky "Zajištění letecké hasičské služby v roce 2005 ve vymezených částech České republiky"v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon" nebo "zákon o veřejných zakázkách"), jehož oznámení bylo uveřejněno dne 27. 1. 2005 na centrální adrese pod evidenčním číslem 50003696, jsem podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "správní řád"), na návrh zvláštní komise ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona

rozhodl

takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 526-R/05-175/140/VŠ ze dne 12. 7. 2005 potvrzuji a podaný rozklad zamítám.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vydal dne 12. 7. 2005 rozhodnutí č.j. S 526-R/05-175/140/VŠ, kterým deklaroval, že obálka s nabídkou vybraného uchazeče, společnosti JAS AIR spol. s r.o., byla doručena v zákonné lhůtě a splňovala všechny náležitosti uvedené v ustanovení § 53 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách. Úřad ve svém rozhodnutí č.j. S 526-R/05-175/140/VŠ odkazuje na čl. 10, bod 10.9. zadávací dokumentace, z něhož vyplývá požadavek zadavatele, aby nabídky uchazečů byly podávány

3R 57/05

v řádně uzavřené obálce, výrazně vyznačeným písmem "NEOTEVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - "LHS 2005". Zadavatel tak stanovil použití názvu veřejné zakázky v podobě "LHS 2005", složené z počátečních písmen názvu veřejné zakázky, jak je uvedeno v položce 5.1. Název veřejné zakázky "Zajištění letecké hasičské služby v roce 2005 ve vymezených částech České republiky". Po posouzení těchto shora uvedených skutečností prvostupňový orgán uzavřel, že takový odlišný název veřejné zakázky na obálce je v souladu s požadavky ustanovení § 53 odst. 3 zákona, neboť umožňuje jednoznačnou identifikaci veřejné zakázky.

Pokud jde o další námitku uchazeče o nezveřejnění části protokolu o otevírání obálek obvyklým způsobem, Úřad v rozkladem napadeném rozhodnutí přisvědčil navrhovateli, když konstatoval, že zadavatel shora popsaným jednáním nesplnil povinnost uloženou mu ustanovením § 60 odst. 3 zákona. V této souvislosti však Úřad rovněž uvedl, že zástupce uchazeče byl po celou dobu přítomen otevírání obálek, resp. byl účasten všem úkonům hodnotící komise a byl s protokolem o otevírání obálek seznámen. Prvostupňový orgán uzavřel, že zadavatel nezveřejněním části protokolu sice porušil povinnost uloženou mu ustanovením § 60 zákona, současně však uvedl, že jednáním zadavatele nebylo ovlivněno pořadí úspěšnosti nabídek. Úřad proto neuložil opatření k nápravě.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel včas rozklad, ve kterém vznesl tyto námitky:

Úvodem svého rozkladu navrhovatel uvádí, že Úřad se nedostatečně vypořádal s navrhovatelovými výhradami vůči postupu zadavatele, které uplatnil již ve správním řízení před prvostupňovým orgánem. Stejně jako v řízení, které tomuto řízení předcházelo, poukazuje navrhovatel na porušení povinnosti vyplývající z ustanovení § 59 odst. 2 zákona zadavatelem, neboť podle tohoto ustanovení zadavatel smí předat hodnotící komisi pouze a jenom obálky s nabídkami ve smyslu § 59 odst. 1 ve spojení s § 53 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách. Navrhovatel se domnívá, že text "LHS 2005", který je pouhou částí nápisu, nemůže být v žádném případě považován za název veřejné zakázky. Pro názornost navrhovatel uvádí, že po zadání hesla LHS do internetového vyhledávače portálu Seznam.cz se zobrazilo 145 000 hesel, přičemž v případě omezení vyhledávání na Českou republiku to je 921 hesel. Dále navrhovatel uvádí, že tentýž zadavatel oznámil dne 9. 5. 2005 zadání veřejné zakázky na leteckou aplikaci práškového hnojiva. Zakázky s podobným předmětem plnění byly zadávány i v předchozích letech a jsou v odborných kruzích obvykle označovány jako "letecké hnojení Silvamix."

Navrhovatel opětovně namítá, že nezveřejněním části protokolu o otevírání obálek způsobem uvedeným v § 60 odst. 3 zákona, tj. nezveřejnění části protokolu podle ustanovení § 60 odst. 1 a 2 zákona, mohlo dojít k ovlivnění stanovení pořadí úspěšnosti nabídek.

Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle ustanovení § 57 odst. 1 správního řádu a v souladu s odstavcem 2 téhož ustanovení správního řádu postoupil věc k rozhodnutí orgánu rozhodujícímu o rozkladu.

Podle ustanovení § 59 odst. 1 správního řádu jsem napadené rozhodnutí přezkoumal v celém rozsahu a neshledal jsem důvody pro zrušení nebo změnu rozkladem napadeného rozhodnutí. K tomuto závěru jsem byl veden těmito úvahami:

Pokud jde o námitku chybného použití názvu veřejné zakázky na obálce s nabídkou a její významové nejednoznačnosti, ztotožňuji se s závěry orgánu prvního stupně, že název

3R 57/05

veřejné zakázky na obálce je v souladu s požadavky ustanovení § 53 odst. 3 zákona, neboť umožňuje jednoznačnou identifikaci veřejné zakázky. Jak vyplývá z ustanovení § 53 odst. 3 zákona ,Nabídky se podávají písemně a v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku podle § 59 odst. 1 vrátit. Doručené nabídky zadavatel eviduje a přiděluje jim pořadové číslo. " Rovněž nelze přisvědčit navrhovateli, že text "LHS 2005" je nejednoznačný, což navrhovatel dokládá počtem hesel, které je možné najít na webových stránkách Seznam.czpo zadání hesla "LHS". Pravdivé je tvrzení navrhovatele, že po zadání hesla "LHS" do internetového vyhledávače portálu Seznam.cz se zobrazí přes 900 hesel. Nicméně jedná se o taková hesla (např. Letecko-historická skupina kovářská, Laboratorní hmotnostní spektrometrie, nadace LHS, automobil Chrysler LHS, Letecká historická společnost Vyškov, Letní hokejová škola atd.), která nelze zaměnit s předmětem veřejné zakázky, jejíž průběh je v tomto řízení zkoumán. Za účelové považuji i tvrzení navrhovatele, že tentýž zadavatel oznámil dne 9. 5. 2005 zadání veřejné zakázky na leteckou aplikaci práškového hnojiva, kdy podobné předmětné plnění byly zadávány i v předchozích letech a jsou v odborných kruzích označovány jako "letecké hnojení Silvamexem". Ministerstvo zemědělství České republiky ve svém vyjádření k rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 526-R/05-175140/VŠ ze dne 22. 8. 2005 uvedlo, že veřejná zakázka - Letecká aplikace práškového hnojiva v lesích v katastrálních územích obcí Klášterec nad Ohří, Horní Blatná a Kraslice v roce 2005" byla zveřejněna dne 20. 5. 2005, a nikoliv jak uchazeč tvrdí 9. 5. 2005. Veřejná zakázka -"Zajištění letecké hasičské služby v roce 2005 ve vymezených částech České republiky" byla zveřejněna 27. 1. 2005. Časový odstup 4 měsíců mezi oběma zakázkami svědčí o tom, že nemohlo dojít k záměně těchto zakázek. K samotnému pojmu "letecké hnojení Silvamix" uvádím, že nebylo potvrzeno používání této zkratky v odborných kruzích, jak tvrdí navrhovatel. Při zajišťování podkladů rozhodných pro vydání tohoto rozhodnutí bylo zjištěno, že hnojiva řady Silvamix jsou speciální výrobky určené pro výživu víceletých rostlin, která byla od prvopočátku vyvíjena s výhradním určením pro specifické aplikace v lesním hospodářství. Nazývají se tedy také lesními hnojivy. Na tomto místě se však sluší podotknout, že pojem "lesní hnojiva řady Silvamix" nebyl v rámci veřejné zakázky, která je předmětem posouzení v tomto odvolacím řízení, použit.

Pokud jde o další námitku uchazeče týkající se nezveřejnění příslušné části protokolu o otevírání obálek obvyklým způsobem, konstatuji, že zadavatel nesplnil svoji povinnost uloženou mu ustanovením § 60 odst. 3 zákona, který stanoví, že " Protokol o otevírání obálek podepisují všichni členové hodnotící komise. Protokol o otevírání obálek se po připojení listiny účastníků přikládá k seznamu nabídek. Uchazeči jsou oprávněni u zadavatele nahlédnout do části protokolu podle odstavců 1 a 2. Tuto část zadavatel zveřejní obvyklým způsobem. " Ztotožňuji se s závěrem prvostupňového orgánu, že nezveřejnění údajů obvyklým způsobem je ve vztahu k navrhovateli pochybením, které nemohlo mít vliv, a ani neovlivnilo stanovení pořadí úspěšnosti nabídek, resp. proces přidělení veřejné zakázky.

Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval ve věci v souladu se zákonem a správním řádem, když posoudil případ ve všech jeho vzájemných souvislostech a zhodnotil veškeré písemné podklady, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu.

3

3R 57/05

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

Ing. Martin Pecina, MBA

předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

l.JAS AIR spol. s r.o., zastoupená jednatelem Ing. Václavem Perníkem, se sídlem Letiště Hosín, 373 41,Hluboká nad Vltavou

  1. SURMET, s.r.o., zastoupená jednatelem Františkem Šafránkem, Nerudova 43, 301 27 Plzeň

  2. Česká republika - Ministerstvo zemědělství, zastoupené ministrem zemědělství Mgr. Petrem Zgarbou, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

  3. spis

4

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en