číslo jednací: 2R067/05

Instance II.
Věc Modernizace zabezpečovacího a části sdělovacího zařízení na trati B pražského metra a na příslušném parku elektrických vozidel metra pro přepravu cestujících"
Účastníci
  1. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 odst. 2 sř - rozhodnutí se mění
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 17. 10. 2005
Související rozhodnutí S105/05-152/2862/05-Št
2R067/05
Dokumenty file icon dokument ke stažení 105 KB

Č.j.: 2R67/05       V Brně dne 14.10.2005

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 19.8.2005 podaném společností Siemens s. r. o., Evropská 33a, 160 00 Praha 6, zast. Ing. Janem Majem a Zdenkou Rauth-Fischer, Siemens Aktiengesellschaft, Acherstraße 22, D-38126 Braunschweig, Germany, zast. paní Innu Vasin a panem Olaf Dahms, a společnosti SIEMENS TRANSPORTATION SYSTEMS s. a. s., 48-56 Rue Barbes, BP 531, 92542 Montrouge Cedex, France, zast. panem Jean-Pol Mura, které podaly společnou nabídku na základě smlouvy o sdružení ze dne 30. 7. 2004, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. VZ/S105/05-152/2862/05-Št ze dne 13.7.2005, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, za niž jedná Ing. Tomáš Jílek, pověřený zastupováním funkce generálního ředitele, v obchodní veřejné soutěži "Modernizace zabezpečovacího a části sdělovacího zařízení na trati B pražského metra a na příslušném parku elektrických vozidel metra pro přepravu cestujících" vyhlášené v Obchodním věstníku č. 15/04 pod značkou 190251-15/04 dne 14. 4. 2004, jejíž podmínky byly upraveny dne 14. 7. 2004 v Obchodním věstníku č. 28/04 pod značkou 197103-28/04, podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.,

m ě n í m

podle § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., na základě návrhu zvláštní komise, ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona, napadené rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. VZ/S105/05-152/2862/05-Št ze dne 13.7.2005 takto:

Rozhodnutí zadavatele - Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, za niž jedná Ing. Tomáš Jílek, pověřený zastupováním funkce generálního ředitele, o výběru nejvhodnější nabídky oznámeném uchazečům ze dne 12.5.2005 v obchodní veřejné soutěži "Modernizace zabezpečovacího a části sdělovacího zařízení na trati B pražského metra a na příslušném parku elektrických vozidel metra pro přepravu cestujících" vyhlášené v Obchodním věstníku č. 15/04 pod značkou 190251-15/04 dne 14. 4. 2004, jejíž podmínky byly upraveny dne 14. 7. 2004 v Obchodním věstníku č. 28/04 pod značkou 197103-28/04, podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., a zadání veřejné obchodní soutěže se podle § 59 písm. a) výše citovaného zákona ruší , neboť zadavatel porušil § 5 odst. 2 písm. e) cit. zákona.

Odůvodnění

Svým rozkladem se společnosti Siemens s. r. o., Evropská 33a, 160 00 Praha 6, zast. Ing. Janem Majem a Zdenkou Rauth-Fischer, společnosti Siemens Aktiengesellschaft, Acherstraße 22, D-38126 Braunschweig, Germany, zast. paní Innu Vasin a panem Olaf Dahms, a společnosti SIEMENS TRANSPORTATION SYSTEMS s. a. s., 48-56 Rue Barbes, BP 531, 92542 Montrouge Cedex, France, zast. panem Jean-Pol Mura, které podaly společnou nabídku na základě smlouvy o sdružení ze dne 30. 7. 2004 (dále jen "Siemens") domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele - Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, za niž jedná Ing. Tomáš Jílek, pověřený zastupováním funkce generálního ředitele (dále jen "zadavatel") o výběru nejvhodnější nabídky. Svůj rozklad odůvodňuje zejména tím, že uchazeč AŽD Praha s. r. o., nesplnil další předpoklady pro plnění veřejné zakázky, a to prokázání praxe v oboru, neboť sám zcela prokazatelně nikdy nerealizoval nabízené zařízení vcelku nebo ve všech jednotlivých ucelených technologických uzlech, přičemž se neztotožňuje s výkladem Úřadu vztahujícím se k prokázání dalšího kvalifikačního kritéria uvedeného v bodu 4.1 b) podmínek soutěže. K uvedenému dále uvádí, že Úřad zvolil pouze výklad jazykový, který je v rozporu s českým právním řádem, neboť schvaluje nekalosoutěžní jednání. Současně uchazeč sdružení Siemens tvrdí, že není pravdou, že by se Úřad v daném případě angažoval v posuzování a hodnocení nabídek, neboť jde o kontrolu zákonnosti zadavatele. Podle názoru uchazeče sdružení Siemens se při přezkoumání, zda nabízený předmět plnění odpovídá technické definici nemůže spolehnout výlučně na tvrzení zadavatele a vlastní úsudek, neboť jde o ryze odbornou otázku, a proto pro zjištění skutkového stavu navrhuje, aby odborná otázka, zda uchazeč AŽD Praha s. r. o. byla zodpovězena znaleckým posudkem.

K rozkladu se vyjádřila společnost AŽD Praha, s.r.o. i zadavatel, kteří shodně navrhují potvrzení napadeného rozhodnutí.

Ze správního spisu vyplynuly tyto skutkové okolnosti případu. Zadavatel - Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, za niž jedná Ing. Tomáš Jílek, pověřený zastupováním funkce generálního ředitele (dále jen "zadavatel"), vyhlásil dne 14. 4. 2004 podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon"), v Obchodním věstníku č. 15/04 pod zn. 190251-15/04 obchodní veřejnou soutěž "Modernizace zabezpečovacího a části sdělovacího zařízení na trati B pražského metra a na příslušném parku elektrických vozidel metra pro přepravu cestujících", jejíž podmínky byly vyhlášeny dne 14.7.2004 v Obchodním věstníku č. 28/04 pod značkou 197103-28/04 (dále jen "soutěž"). V soutěžní lhůtě obdržel zadavatel celkem tři nabídky, z nichž všechny vyhověly kontrole úplnosti dle § 29 zákona, jak vyplývá z protokolu ze zasedání komise pro otvírání obálek ze dne 4.8.2004. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek (dále jen "zpráva") ze dne 12. 5. 2005 vyplývá, že se komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen "komise") ustavená zadavatelem sešla na třech zasedáních. Ze zprávy dále vyplývá, že nabídky dvou uchazečů nesplnily požadavky zadavatele na technickou část zadání veřejné zakázky; jedná se o uchazeče:

 společnosti Alcatel Czech, s. r. o., se sídlem U Uranie 18/954, Praha 7 - Holešovice, Alcatel Canada Inc., se sídlem 600 March Road, Ottawa, Ontario, K2K 2E6, Canada, a ČKD PRAHA DIZ, a. s., se sídlem Kolbenova 499, 190 02 Praha 9, které podaly společnou nabídku na základě smlouvy o sdružení, uzavřené dne 2.8.2004 podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "sdružení Alcatel"),

 společnosti Siemens s. r. o., Evropská 33a, 160 00 Praha 6, za niž jedná Ing. Jan Máj, prokurista, Siemens Aktiengesellschaft, Acherstraße 22, D-38126 Braunschweig, Germany, zast. paní Innu Vasin a panem Olaf Dahms, a SIEMENS TRANSPORTATION SYSTEMS s. a. s., 48-56 Rue Barbes, BP 531, 92542 Montrouge Cedex, France, zast. panem Jean-Pol Mura, které podaly společnou nabídku na základě smlouvy o sdružení ze dne 30. 7. 2004 uzavřené podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Siemens"),

a komise navrhla zadavateli jmenované uchazeče k vyloučení ze soutěže.

Zadavatel následně dne 22. 10. 2004 rozhodl o vyloučení jmenovaných uchazečů z další účasti v soutěži. Siemens podal proti rozhodnutí zadavatele o svém vyloučení námitky. Zadavatel námitkám jmenovaného uchazeče vyhověl (rozhodnutím ze dne 10. 11. 2004) a zařadil uchazeče zpět do soutěže.

Jak dále vyplývá ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, komise hodnotila nabídky dvou zbývajících uchazečů, a to uchazeče sdružení Siemens a uchazeče AŽD Praha, s. r. o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 - Záběhlice, za niž jedná Ing. Zdeněk Chrdle, MBA (dále jen "AŽD Praha"), podle kritérií stanovených v podmínkách soutěže, přičemž v souladu se zákonem využila přizvané odborníky, a stanovila následující pořadí uchazečů:

1. AŽD Praha, s. r. o.,

2. Sdružení Siemens.

Zadavatel se s navrženým pořadím ztotožnil a dne 12. 5. 2005 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. Proti tomuto rozhodnutí zadavatele podal uchazeč Sdružení Siemens námitky, kterým zadavatel nevyhověl a Siemens využil svého práva a podal ve smyslu § 57 zákona návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele (dále jen "návrh") k Úřadu. Úřad obdržel uvedený návrh dne 10. 6. 2005 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení, jehož účastníky podle § 58 zákona jsou zadavatel, AŽD Praha a Siemens.

Návrhem se Siemens domáhá, aby Úřad rozhodnutí zadavatele zrušil a uložil zadavateli provést nový výběr nejvhodnější nabídky, když spatřuje porušení zákona v nesprávném posouzení a hodnocení nabídek, neboť uchazeč AŽD Praha nesplnil další předpoklad pro plnění veřejné zakázky, a to informaci podle čl. 4. 1 písm. b) zadávací dokumentace, neboť uchazečem nabízený systém není systémem CBTC, který by byl provozně ověřen.

Úřad po přezkoumání předložené zadávací dokumentace a po posouzení případu ve všech vzájemných souvislostech vydal dne 13.7.2005 pod č.j. VZ/S105/05-152/2862/05-Št rozhodnutí, kterým návrh sdružení Siemens podle § 59 písm. b) zákona zamítl a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12.5.2005 potvrdil s tím, že nedošlo k porušení zákona.

Své rozhodnutí odůvodnil Úřad zejména tím, že zadavatel vymezil předmět plnění veřejné v bodu 1 podmínek soutěže a podrobně své požadavky na realizaci předmětu plnění definoval v zadávací dokumentaci včetně požadavků na technickou část (viz části 1 až 3 zadávací dokumentace). Současně zadavatel vymezil v příloze 1 zadávací dokumentace přehled předpisů a norem pro CBTC. V průběhu soutěžní lhůty na dotaz č. 28 právě k Příloze č. 1 zadávací dokumentace týkající se závaznosti normy IEEE 1474.1/D8.0 (která je v dokumentaci uvedena jako doporučená), zadavatel jednoznačně odpověděl, že »"Normativní závazná definice pro účely tohoto výběrového řízení neexistuje. Celá část 2 zadávací dokumentace však v úplnosti definuje požadované vlastnosti systému CBTC. Upozornění : Správný název části 2: "2. Část technická - zařízení CBTC (ATP, ATO)". «

V čl. 4 podmínek soutěže zadavatel vymezil další předpoklady pro plnění veřejné zakázky mj. i bod 4.1 b) "Praxe v oboru" a 4.5 "Perspektiva dalšího rozvoje" takto:

"4.1 b) Dále zadavatel požaduje poskytnout informace o již realizovaném zařízení, které obsahuje stejná zařízení jako nabízená pro trasu B metra, a které je (bylo) vcelku nebo ve všech ucelených technologických uzlech stacionární i mobilní části provozováno alespoň v jedné podzemní dráze nebo v obdobném městském drážním provozu s cestujícími nejméně po dobu 6 měsíců. Informace o technologickém uzlu bloku přenosového kanálu z tratě na vlak a z vlaku na trať jsou přípustné pouze z provozu v podzemních tunelech a stanicích podzemní dráhy. Uchazeč tento předpoklad prokáže na příslušném formuláři, který je součástí zadávací dokumentace."

"4.5 Uchazeč závazně prohlásí, že na vyzvání ve smyslu platného zákona o zadávání veřejných zakázek a za úhradu upraví, resp. doplní stacionární a mobilní část zařízení ATP a ATO tak, aby systém mohl být provozován při přepravě cestujících v režimu bezobslužného provozu (RBP), tj. v plně automatizovaném provozu vlakových souprav bez strojvedoucích. Podmínku uvedenou v předchozí větě uchazeč prokáže čestným prohlášením. Dále přesně popíše hlavní teze způsobu a náplně úpravy zařízení ATC (popř. instalace zařízení jiných), které podle jeho názoru umožní při respektování místních podmínek realizaci režimu bezobslužného provozu."

K dalším předpokladům pro plnění veřejné zakázky uvedeným v bodu 4.1 "Praxe v oboru" Úřad uvedl, že předmětný další předpoklad je rozdělen do dvou částí, kdy v části a) je kladen požadavek přímo na uchazeče v tom smyslu, že "Uchazeč prokáže svoje zkušenosti s realizací obdobných zařízení a uvede alespoň jednu obdobnou zakázku, kterou realizoval. Obdobnou zakázkou je zakázka, jejíž investiční náklady přesáhly 100 mil. Kč. Uchazeč tento předpoklad prokáže na příslušném formuláři, který je součástí zadávací dokumentace." V části b) bodu 4.1 je uveden pouze požadavek na informace o již realizovaném zařízení, které obsahuje stejná zařízení jako nabízená pro trasu B metra,… Z textu obou bodů je zcela zřejmé, že v případě bodu 4.1 b) se nemusí jednat o zařízení, které by realizoval sám uchazeč o veřejnou zakázku. Může se tedy jednat o takové zakázky (zařízení), které realizoval jiný subjekt, a nabízí je ve své nabídce uchazeč o veřejnou zakázku. Smyslem podmínky tedy je prokázat, že uchazečem nabízené plnění bylo (je) již někým (za podmínek stanovených zadavatelem: (bylo) je vcelku nebo ve všech ucelených technologických uzlech stacionární i mobilní části provozováno… - viz výše) provozováno.

Uchazeč AŽD Praha ve své nabídce předložil ve své nabídce jak formuláře s realizovanými zakázkami ke splnění dalších předpokladů požadovaného zadavatelem v bodu 4.1 b) podmínek soutěže, tak čestné prohlášení ke splnění dalších předpokladu uvedené v podmínkách soutěže bodu 4.5. Pro úplnost Úřad uvedl, že ve smyslu bodu 4.1 b) podmínek zadání veřejné zakázky je vyhovující podat informace o provozovaných zařízeních buď v celku nebo po ucelených technologických uzlech … Jak vyplývá z nabídky uchazeče AŽD Praha, využil uchazeč možnost splnění předmětného dalšího předpokladu pro plnění veřejné zakázky po ucelených uzlech, což potvrdil jmenovaný uchazeč rovněž ve svém vyjádření ze dne 11. 7. 2005.

K postupu zadavatele, resp. komise pro posuzování a hodnocení nabídek, v případě, že využije přizvaných odborníků, je v zákoně v § 34 odst. 2 a § 37 odst. 1 písm. d) uvedeno pouze toto: § 34 odst. 2 zákona - "Pokud komise při posuzování a hodnocení nabídek využije přizvaných odborníků, nesmí být tyto osoby podjaty (§ 32) a jsou povinny zachovávat mlčenlivost o záležitostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s výkonem své funkce."

§ 37 odst. 1 písm. d) zákona - "Komise pořídí o posouzení a hodnocení nabídek zprávu, která obsahuje při využití osob uvedených v § 34 odst. 2 závěry jejich posouzení." Přizvaní odborníci mohou projevit svůj subjektivní názor týkající se nabídek jednotlivých uchazečů; nejsou při svém názoru vázáni podmínkami zadání veřejné zakázky tak, jako zadavatel a členové komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Skutečnost, že v šetřeném případě přizvaní odborníci vyjádřili svůj názor v tom smyslu, že uchazeč AŽD Praha nabízí "systém vlakového zabezpečovače s rádiovým přenosem informací MARS založený na rychlostním principu, který je generačně starší než systémy distance to go s pohyblivým blokem", ještě neznamená, že tento systém nevyhovuje požadavkům zadavatele vymezeným podmínkách soutěže či že uchazeč AŽD Praha nesplnil další předpoklady pro plnění veřejné zakázky. Názor přizvaných odborníků je pouze určitým vodítkem pro členy komise, v žádném případě se však nejedná o kategorický závěr, ze kterého jsou členové komise a zadavatel povinni při posuzování a hodnocení nabídek vycházet.

Úřad dále uvádí, že stanovení podmínek zadání veřejné zakázky zadavatelem je natolik určité, aby umožňovalo uchazečům zpracovat nabídku, avšak podmínky zadání nejsou zpracovány tak, aby upřednostňovaly některý systém před ostatními, čímž je zajištěno širší soutěžní prostředí. Smyslem a cílem zákona o zadávání veřejných zakázek je optimální naplnění požadavků zadavatele tak, jak jsou definovány v podmínkách zadání veřejné zakázky a na základě zadavatelem stanovených kritérií pro hodnocení nabídek získání plnění odpovídající jeho potřebám za optimální cenu. Není tedy vyloučeno, aby takovým plněním byla nejnovější technologie, ale i systém generačně starší, naplňuje-li podmínky stanovené zadavatelem.

Závěrem Úřad uvádí, že v postupu zadavatele při posuzování a hodnocení nabídek neshledal porušení zákona. Zadavatel pro posouzení a hodnocení nabídek ustavil v souladu se zákonem komisi, která nabídky posoudila podle zadavatelem stanovených podmínek a vyhodnotila podle kritérií uvedených v podmínkách soutěže.

Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu zvláštní komisí a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem napadené rozhodnutí přezkoumal v celém rozsahu a s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl k následujícímu závěru:

Úřad tím, že svým rozhodnutím č.j. VZ/S105/05-152/2862/05-Št ze dne 13.7.2005 potvrdil podle ustanovení § 59 písm. b) zákona rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky s tím, že neshledal porušení zákona, nerozhodl správně.

Jak jsem zjistil po podrobném přezkoumání předložené zadávací dokumentace včetně vyhlášení podmínek obchodní veřejné soutěže, požadavky na prokázání dalších kvalifikačních kritérií, zejména bod "4.1. Praxe v oboru", podbod 4.1 a) a 4.1 b) podmínek soutěže, nejsou zadavatelem vymezeny jednoznačně a srozumitelně. V případě veřejné zakázky takového rozsahu a složitosti je prokázání kvalifikačních předpokladů zásadním prvkem, neboť pouze ti uchazeči, kteří stanovenou kvalifikaci splní, mohou postoupit do další fáze výběrového řízení, kterou je vlastní posouzení a hodnocení nabídek.

K tomu dále uvádím, že zadavatel přesně nespecifikoval v podmínkách soutěže a ani v zadávací dokumentaci, pro které konkrétní technologické uzly stacionární i mobilní části je možné předložit informace o realizaci ve smyslu bodu 4.1 b) vyhlášení soutěže. Tento nedostatek nelze překlenout ani výkladem zadavatele, ke kterému se přiklonil i Úřad ve svém napadeném rozhodnutí, neboť podmínky zadání včetně požadavků na další předpoklady na plnění veřejné zakázky musí být srozumitelné a jednoznačné již v době vyhlášení soutěže, neboť na zadavatelem zpracované podmínky reagují uchazeči zpracováním svých nabídek.

Podmínky obchodní veřejné soutěže musí být zadány takovým způsobem, aby si je jednotliví uchazeči nemohli vykládat různě a zabránilo se tak vytváření jiných podmínek pro každého uchazeče v obchodní veřejné soutěži. Toto stanovisko vychází mimo jiné i z rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 31Ca 118/2004-73 ze dne 31.5.2005.

K dalším předpokladům pro plnění veřejné zakázky "Praxe v oboru" uvádím, že na základě takto zadavatelem stanovených podmínek na prokázání dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky, není možné jednoznačně konstatovat, zda jednotliví uchazeči prokázali splnění těchto předpokladů či nikoliv, neboť tito zvolili různý způsob prokázání tohoto předpokladu. Stanovení přesných a transparentních podmínek zadání veřejné zakázky i transparentnost všech postupů zadavatele považuje za prioritní rovněž Vrchní soud v Olomouci např. ve svém rozsudku č. j. 2 A 4/2000 ze dne 29.6.2000, ve kterém je uvedeno, že při úvahách orgánu dohledu o zákonnosti rozhodnutí zadavatele by mělo být vůdčí směřování k co největší průhlednosti aplikovaných postupů, které nemohou abstrahovat od požadavku transparentnosti procesu zadávání. V posuzovaném případě to znamená, že zadání soutěžních podmínek musí být jednoznačné a srozumitelné, což se v daném případě nestalo. Sám Siemens pak považuje za nutné zpracování znaleckého posudku k otázce splnění dalších předpokladů pro plnění této veřejné zakázky, což ve svém principu odporuje konstantní judikatuře soudů (např. Nejvyššího správního soudu v Brně č.j. 2 A 9/2002), poněvadž při srozumitelném a nade vší pochybnosti jednoznačném vyhlášení podmínek soutěže, by nebylo nutné vůbec případný znalecký posudek požadovat. K požadavku na vypracování znaleckého posudku obecně pak konstatuji, že stejně jako vlastní hodnocení nabídek, tak posouzení splnění dalších kvalifikačních kritérií uchazeči z hlediska věcně technologického, nemůže být záležitostí znaleckých posudků, neboť se jedná o kvalitativní posouzení. Podle názoru soudu není účelné, aby orgán dohledu obstarával věcně technické posudky a aby se posudky staly podkladem pro rozhodování Úřadu. Poukazuji dále i na skutečnost, že vymezení požadavku na reference záleží toliko na zadavateli a požadované reference mohou mít i obecnější smysl, než pouze prokázat, že uchazeč dodal konkrétní zařízení v konkrétním počtu. Požadované reference mohou i ilustrovat, že uchazeč je schopen dodat či poskytnout nabízené plnění, ale tyto musí být stanoveny naprosto srozumitelně a jednoznačně, aby nemohlo docházet k různým výkladům jak ze strany zadavatele, jednotlivých uchazečů či Úřadu.

Po zvážení všech aspektů dané věci, když jsem posoudil případ ve všech jeho vzájemných souvislostech a zhodnotil veškeré písemné podklady, jsem dospěl k závěru, že nastaly podmínky pro změnu napadeného rozhodnutí, a proto jsem rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

Ing. Martin Pecina, MBA

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

  1. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, zast. Ing. Tomášem Jílkem

  2. AŽD Praha, s. r. o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 - Záběhlice, zast. Ing. Zdeňkem Chrdlem, MBA

  3. Siemens s. r. o., Evropská 33a, 160 00 Praha 6,

  4. Ing. Jan Maj, nar. 17.5.1957, Siemens s.r.o., Evropská 33a, 160 00 Praha 6

  5. Zdeňka Rauth-Fischer, nar. 28.8.1950, Siemens s.r.o., Evropská 33a, 160 00 Praha 6

  6. spis

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en