Rozhodnutí: VZ/S096/02-153/3453/02-GS

Instance I.
Věc domov důchodců - Skuteč
Účastníci
  1. Město Skuteč
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 62 odst. 1 - pokuta
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 2. 1. 2003
Související rozhodnutí VZ/S096/02-153/3453/02-GS
2R037/02-Hr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 81 KB

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím předsedy ÚOHS č.j. 2R 37/02-Hr ze dne 20.12.2002

Č.j.: VZ/S96/02-153/3453/02-GS

V Brně dne 17. července 2002

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27. 5. 2002 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele - města Skuteč, Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč, zastoupeného Pavlem Novotným, starostou - učiněných při zadávání veřejné zakázky "výstavba Domova důchodců ve Skutči", vyhlášené podle části druhé cit. zákona o zadávání veřejných zakázek v Obchodním věstníku č. 25/01 ze dne 20. 6. 2001 pod zn. 124401-25/01, rozhodl takto:

Zadavatel město Skuteč při zadávání veřejné zakázky "výstavba Domova důchodců ve Skutči" závažně porušil § 64b cit. zákona o zadávání veřejných zakázek tím, že nearchivoval doklady, kterými uchazeč SKOS - SKutečská obchodní a stavební spol. s r. o., Skuteč, před uzavřením smlouvy prokázal kvalifikační předpoklady stanovené v § 2b odst. 1 písm. d) a odst. 2 a 3 cit. zákona způsobem stanoveným v § 2c odst. 2 písm. b) téhož zákona, čímž znemožnil kontrolu správnosti svého postupu při uzavírání smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky.

Za zjištěné závažné porušení zákona při zadávání výše uvedené veřejné zakázky se městu Skuteč podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a zákona č. 278/2002 Sb., ukládá pokuta ve výši 50 000,- Kč (padesát tisíc korun českých). Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízeného u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754 - 24825621/0710, konstantní symbol pro bezhotovostní platby 1148, variabilní symbol 0960215001.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), jako orgán příslušný podle § 51 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), si na základě obdrženého podnětu vyžádal u města Skuteč, Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč (dále jen "zadavatel"), stanovisko a dokumentaci o zadání veřejné zakázky "výstavba Domova důchodců ve Skutči" (dále jen "dokumenace"), vyhlášené podle části druhé zákona v Obchodním věstníku č. 25/01 ze dne 20. 6. 2001 pod zn. 124401-25/01 (dále jen "soutěž").

Zadavatel v podmínkách soutěže stanovil pod bodem 4. tato kritéria pro hodnocení nabídek:

  1. nabídková cena (k = 40 %),

  2. zkušenosti uchazeče s obdobnými stavbami, reference uchazeče (k = 30 %),

  3. termíny plnění (k = 10 %),

  4. délka záruky (k = 10 %),

  5. návrhu smluvních pokut (k = 10 %).

Po přezkoumání dokumentace o zadání předmětné veřejné zakázky získal orgán dohledu pochybnosti o správnosti úkonů a postupů zadavatele při jejím zadávání, a proto zahájil správní řízení z vlastního podnětu, jehož účastníkem je zadavatel.

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu zadavateli dopisem č. j. VZ/S96/02- 153/2466/02-GS ze dne 21. 5. 2002, v němž zadavatele rovněž seznámil s předběžnými výsledky šetření a poskytl mu možnost se k těmto výsledkům vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření.

Zadavatel své stanovisko k oznámenému zahájení správního řízení sdělil dopisem ze dne 31. 5. 2002, v němž uvedl (zestručněno), že zasílá orgánu dohledu ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů druhého z jednatelů společnosti SKOS - SKutečská obchodní a stavební spol. s r. o., se sídlem Smetanova 254, 539 73 Skuteč, za niž jedná Ing. Josef Jaroš, jednatel (dále jen "SKOS"), a to pana Jaroše. Vzhledem ke ztrátě původního dokladu je k dispozici výpis z měsíce května 2002. Zadavatel závěrem dodává, že je přesvědčen, že tímto dokladem je doloženo neporušení zákona.

Po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti.

V podmínkách soutěže pod bodem 3. zadavatel stanovil požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů stanovených v § 2b zákona (ve znění platném v době zahájení zadávání veřejné zakázky - pozn. orgánu dohledu) způsobem podle § 2c zákona.

V soutěžní lhůtě zadavatel obdržel celkem čtyři nabídky. Po provedeném posouzení a hodnocení předložených nabídek zadavatel v souladu s návrhem komise pro hodnocení a posouzení nabídek rozhodl o pořadí hodnocených nabídek takto:

  1. SKOS,

  2. PSG - ENCO, a. s., se sídlem Zarámí 4077, 760 40 Zlín, za niž jedná Ing. Zdeněk Veselý, předseda představenstva,

  3. PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s., se sídlem Tovární 1112, 537 23 Chrudim, za niž jedná Mgr. Leoš Strouhal, předseda představenstva.

Nabídka uchazeče SKOS obsahovala výpis z obchodního rejstříku, dle kterého tvoří statutární orgán jmenované společnosti dva jednatelé. Nabídka uchazeče SKOS rovněž obsahovala doklad o ustanovení odpovědného zástupce Blahoslava Hyksy v oboru pozemní stavby, jak požadoval zadavatel v bodě 3.1 soutěžních podmínek.

Součástí dokumentace je dopis ze dne 26. 7. 2001, kterým zadavatel oznámil uchazeči SKOS své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a současně jmenovaného uchazeče vyzval k předložení dokladů v souladu s § 2c zákona. Uvedený dopis uchazeč obdržel dne 27. 7. 2001, jak vyplývá z doručenky. Dne 6. 8. 2001 zadavatel uzavřel s uchazečem SKOS smlouvu o dílo v celkové ceně 54 628 762,-- Kč vč. DPH (51 801 373,-- Kč bez DPH). Součástí dokumentace však nejsou doklady, kterými uchazeč SKOS před uzavřením smlouvy prokázal kvalifikační předpoklady stanovené v § 2b odst. 1 písm. d) zákona způsobem dle § 2c odst. 2 písm. b) zákona.

Podle § 2b odst. 1 písm. d) zákona kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky splňuje uchazeč, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, přičemž podmínka uvedená v odstavci 1 písm. d) se vztahuje na osoby vykonávající funkci statutárního orgánu nebo všechny členy statutárního orgánu (viz § 2b odst. 2 zákona). Z § 2b odst. 3 zákona vyplývá, že podmínky uvedené v § 2b odst. 1 písm. d) a e) zákona se vztahují též na odpovědného zástupce uchazeče, ustanoveného podle zvláštního právního předpisu.

Dle § 2c odst. 2 písm. b) zákona kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, podle § 2b odst. 1 písm. d) zákona výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než šest měsíců.

Podle § 64b zákona je zadavatel povinen dokumentaci o zadání, včetně podaných nabídek všech uchazečů, uchovávat po dobu pěti let od uzavření smlouvy nebo od zrušení zadání veřejné zakázky s výjimkou vzorků nebo ukázek (§ 39a zákona), přičemž dokumentací o zadání veřejné zakázky se pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek rozumí soubor dokladů, jejichž pořízení vyžaduje tento zákon, a nabídky všech uchazečů (viz § 2 písm. k) zákona).

Z výše uvedeného vyplývá, že prokazování kvalifikačního předpokladu definovaného v § 2b odst. 1 písm. d) zákona se vztahuje na osoby vykonávající funkci statutárního orgánu nebo na všechny členy statutárního orgánu a také na odpovědné(ho) zástupce uchazeče. Jelikož uchazeč SKOS je právnickou osobou, přičemž se jedná o společnost s ručením omezeným, jejímž statutárním orgánem dle výpisu z obchodního rejstříku jsou dva jednatelé, vztahuje se tedy kvalifikační předpoklad definovaný v § 2b odst. 1 písm. d) zákona na oba jednatele společnosti SKOS i na jejího odpovědného zástupce. V případě, že výpis z Rejstříku trestů předloží pouze jeden z jednatelů, nebyl v daném případě naplněn požadavek splnění kvalifikačního předpokladu stanoveného v § 2b odst. 1 písm. d) v návaznosti na § 2b odst. 2 a 3 zákona způsobem dle § 2c odst. 2 zákona a uchazeč kvalifikační předpoklad před uzavřením smlouvy neprokázal v souladu se zákonem. Pokud nastane taková situace, je zadavatel povinen uchazeče vyloučit ze soutěže (viz § 38 odst. 4 zákona).

Orgán dohledu zjistil, že nabídka uchazeče SKOS ani další předložená dokumentace o zadání veřejné zakázky předmětné doklady - výpisy z Rejstříku trestů - obou jednatelů a odpovědného zástupce neobsahovala.

Zákon o zadávání veřejných zakázek upravuje formální postup zadavatelů veřejných zakázek při výběru smluvního partnera, přičemž je povinností zadavatele stanovený formální postup dodržet (viz § 1 odst. 1 písm. a) zákona). Orgán dohledu zjistil, že zadavatel řádně nearchivoval doklady, jejichž pořízení vyžaduje tento zákon, tzn. výpisy z Rejstříku trestů obou jednatelů společnosti SKOS, a jejího odpovědného zástupce, které je vybraný uchazeč povinen předložit před uzavřením smlouvy. Zadavatel odůvodnil absenci výpisů Rejstříku trestů konstatováním, že došlo ke ztrátě "původního dokladu" a zaslal orgánu dohledu výpis z Rejstříku trestů jednoho z jednatelů společnosti SKOS, který byl vyhotoven 28. 5. 2002, tj. více než devět měsíců po datu od uzavření smlouvy. Jelikož zadavatel nearchivoval všechny doklady tak, jak mu ukládá zákon, neumožnil orgánu dohledu přezkoumat, zda průběh výběrového řízení proběhl v souladu se zákonem.

Tím, že zadavatel nearchivoval doklady, kterými je vybraný uchazeč povinen prokázat kvalifikační předpoklady před uzavřením smlouvy stanovené v § 2b odst. 1 písm. d) a odst. 2 a 3 zákona způsobem podle § 2c odst. 2 písm. b) zákona, a jiným způsobem neprokázal, že uchazeč SKOS skutečně před uzavřením smlouvy kvalifikační předpoklady v souladu se zákonem prokázal, závažně porušil ustanovení § 64b zákona.

Orgán dohledu podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, může uložit zadavateli za závažné či opětovné porušení zákona pokutu do výše 1 % ceny zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel již uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky a že nelze dosáhnout nápravy fakticky, orgán dohledu přistoupil k uložení pokuty, neboť porušení zákona, kterého se zadavatel při zadání předmětné veřejné zakázky dopustil, je porušení závažné.

Před uložením pokuty orgán dohledu zkoumal, zda je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé § 62 odst. 1 zákona, a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let, kdy došlo k tomuto porušení. O porušení zákona se orgán dohledu dozvěděl na základě podnětu, který obdržel dne 15. 4. 2002, k porušením zákona došlo 6. 8. 2001, kdy byla uzavřena smlouva.

Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil závažného porušení zákona, za které může být zadavateli uložena pokuta, činí 54 628 762,-- Kč vč. DPH. Horní hranice možné pokuty (1 % z uvedené ceny veřejné zakázky) tak činí 546 287,60 Kč.

Orgán dohledu při úvahách o výši pokuty vycházel ze skutečnosti, se jedná o závažné porušení zákona (viz výše), neboť tím, že zadavatel nezajistil archivaci dokumentace o zadání veřejné zakázky, stal se postup zadavatele nepřezkoumatelným. Průběh zadávání veřejné zakázky musí být transparentní, tzn., že i když se zadavateli může zdát zákonem stanovený postup příliš formální, je bezpodmínečně nutné jej dodržet, neboť zákon de facto upravuje pouze formální postup zadavatelů veřejných zakázek, a jedině dodržováním stanoveného postupu lze zajistit průhlednost výběrových řízení. Orgán dohledu rovněž přihlédl ke skutečnosti, že veřejná zakázka "výstavba Domova důchodců ve Skutči" již byla orgánem dohledu v minulosti šetřena (v rámci správního řízení vedeného pod č. j. S 86/01-151), přičemž jedním ze zjištěných porušení zákona byla i skutečnost, že zadavatel nevyloučil z další účasti v soutěži uchazeče SKOS, který nesplnil kvalifikační předpoklady stanovené v § 2b odst. 1 písm. d) zákona způsobem dle § 2c odst. 1 zákona, a to již ve fázi podávání nabídek. Zadání "první" veřejné zakázky bylo s ohledem na další zjištěná porušení zákona orgánem dohledu zrušeno.

Zásady transparentnosti, nediskriminace a přezkoumatelnosti jsou základními principy, které musí zadavatelé vynakládající veřejné prostředky, obligatorně dodržovat. Citované zásady uplatňuje ve své rozhodovací praxi i Evropský soudní dvůr (viz např. č j. C 243/89 z 22. 6. 1993, č. j. T-203/96 z 17. 2. 1998). Město Skuteč, přestože v šetřené veřejné zakázce bylo orgánem dohledu již poučeno (viz obsah odůvodnění správního rozhodnutí č. j. S 86/01-151/2220/01- Jak ze dne 1. 6. 2001), nerespektovalo příslušná ustanovení zákona upravující povinnost archivovat dokumentaci o zadání veřejné zakázky včetně nabídek uchazečů (§ 64b zákona), a tím předem vyloučilo, aby byl jeho postup, resp. soulad jeho postupu při uzavírání smlouvy se zákonem, přezkoumán. Zadavatel - město Skuteč - tedy porušil závažným způsobem zásadu transparentnosti a přezkoumatelnosti, čímž výrazně zpochybnil objektivitu samotného soutěžního prostředí při vynakládání veřejných prostředků.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl orgán dohledu uložit zadavateli za zjištěné závažné porušení zákona pokutu ve výši 50 000, Kč, tj. v cca jedné desetině zákonem stanovené sazby.

V rozhodnutí orgán dohledu zohlednil nabytí účinnosti jednotlivých novel zákona o zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti pak poukazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2 A 5/99 ze dne 4. 11. 1999 (poslední odstavec na str. 8), z něhož vyplývá, že závazný postup zadavatelů musí být vždy posuzován podle zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době jejich zadání, avšak řízení před orgánem dohledu musí být posuzováno vždy podle předpisů platných v době rozhodování, neboť hlava III a IV části čtvrté zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a zákona č. 278/2002 Sb., má charakter zvláštního procesního předpisu, kterým se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řídí a na nějž přechodná ustanovení novelizací nedopadají.

Po provedeném řízení, ve kterém orgán dohledu zhodnotil veškeré předložené důkazy, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

ředitel odboru

Obdrží účastník správního řízení:

Město Skuteč, Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč, zast. Pavlem Novotným

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz