číslo jednací: 3R 061/06-Fr

Instance II.
Věc Revize munice 152 mm EOFd
Účastníci
 1. VOP - 26 Šternberk
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 152 odst. 5 písm. b) sř - rozklad zamítnut
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 29. 9. 2006
Související rozhodnutí VZ/S84/06
3R 061/06-Fr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 97 KB

Č.j. 3R 061/06-Fr

V Brně dne 19.9. 2006

Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 26.5. 2006 společností

 • STV GROUP a.s., IČ: 26181134, se sídlem Žitná 45, 110 00 Praha 1, za kterou jedná Martin Drda, předseda představenstva,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4.5. 2006 č.j. S084/2006-05806/2006/550-OŠ, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele

 • VOP-026 Šternberk, s.p. se sídlem Olomoucká 175, 785 01 Šternberk, zast. ředitelem Ing. Petrem Zajícem,

učiněných při zadání zakázky na provedení "Revize munice 152 mm EOFd", jsem podle ustanovení § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., na návrh rozkladové komise ustavené podle § 152 odst. 3 téhož zákona rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4.5. 2006 č.j. S084/2006-05806/2006/550-OŠ

p o t v r z u j i

a podaný rozklad

z a m í t á m.

O d ů v o d n ě n í:

 1. Zadávací řízení a řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

 1. Zadavatel - VOP-026 Šternberk, s.p. se sídlem Olomoucká 175, 785 01 Šternberk, zast. ředitelem Ing. Petrem Zajícem (dále jen "zadavatel") postupem podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon" nebo "zákon o veřejných zakázkách") vyňal zakázku na "Revizi munice 152 mm EOFd" z režimu zákona a uzavřel smlouvu o dílo o spolupráci s objednatelem při provedení revize ověřovací série munice 152 mm se společnostmi Poličské strojírny a.s. a Explosia a.s. Společnost STV GROUP a.s., IČ: 26181134, se sídlem Žitná 45, 110 00 Praha 1, za kterou jedná Martin Drda, předseda představenstva (dále jen "STV GROUP a.s.") podala návrh na zahájení správního řízení na přezkoumání úkonů zadavatele - VOP-026 Šternberk, s.p., který Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad" nebo "orgán dohledu") obdržel dne 23.3. 2006. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení v souladu s ust. § 96 odst. 1 zákona.

Napadené rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 1. Úřad svým rozhodnutím č.j. S084/2006-05806/2006/550-OŠ ze dne 4.5. 2006 konstatoval, že orgán dohledu není věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu, a proto správní řízení v souladu s ustanovením § 97 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách zastavil.

 1. Úřad v odůvodnění svého rozhodnutí uvádí, že vzhledem k tomu, že se v tomto konkrétním případě jedná o zakázku, jejímž předmětem je výroba, koupě nebo oprava zbraní, zbraňových systémů, střeliva nebo zabezpečení dalšího vojenského materiálu pro zajištění obrany nebo bezpečnosti státu, na kterou se podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona nevztahuje režim zákona o veřejných zakázkách, nemusel VOP-026 Šternberk, s.p. podle zákona o veřejných zakázkách postupovat. Úřad proto není oprávněn přezkoumávat postup zadavatele.

 1. Rozklad

 1. Proti rozhodnutí ze dne 4.5. 2006 č.j. S084/2006-05806/2006/550-OŠ podala společnost STV GROUP a.s. v zákonem stanovené lhůtě rozklad.

 1. Společnost STV GROUP a.s. vytýká Úřadu, že projednávanou zakázku nesprávně právně posoudil, když konstatoval, že předmětná veřejná zakázka je vyňata dle ust. § 4 odst. 1 písm. b) zákona z režimu zákona, a proto Úřad není věcně příslušný o návrhu rozhodnout. Společnost STV GROUP a.s. uvádí, že kdyby orgán dohledu provedl důkaz smlouvami uzavřenými mezi VOP-026 Šternberk, s.p. jako zadavatelem a společnostmi Poličské strojírny a.s. a Explosia a.s., pak by musel zjistit, že předmětem plnění ze strany subdodavatelů je provést "Revizi munice 152 mm EOFd", a to v jednom případě revizi střely a ve druhém revizi nábojky. Podle názoru společnosti STV GROUP a.s. revize munice není opravu, a proto zadávaná zakázka na provedení "Revize munice 152 mm EOFd" není zakázkou, která by vylučovala použití zákona o veřejných zakázkách. Závěrem svého rozkladu Společnost STV GROUP a.s. navrhuje provedení znaleckého posudku.

Petit rozkladu

 1. Ze shora uvedených důvodů společnost STV GROUP a.s. navrhuje, aby předseda Úřadu vydal rozhodnutí, jímž rozhodnutí orgánu dohledu ze dne 4.5. 2006 č.j. VZ/S084/2006-05806/2006/550-OŠ zruší a věc vrátí orgánu I. stupně k dalšímu řízení.

 1. Řízení o rozkladu

 1. Orgán dohledu neshledal důvody pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu postoupil věc orgánu rozhodujícímu o rozkladu.

 1. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu zvláštní komisí a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem napadené rozhodnutí přezkoumal ve smyslu § 89 správního řádu v rozsahu námitek rozkladu a s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl k následujícímu závěru.

 1. Zakázku "Revize munice 152 mm EOFd" je možno podřadit pod režim ust. § 4 odst. 1 písm. b) zákona. Jedná se tedy o zakázku, na jejichž zadávání se zákon o veřejných zakázkách nevztahuje. Zadavatel VOP-026 Šternberk, s.p. nemusel proto podle zákona o veřejných zakázkách postupovat.

 1. K námitkám rozkladu

 1. Podle společnosti STV GROUP a.s. Úřad na předmětnou veřejnou zakázku nesprávně aplikoval ust. § 4 odst. 1 písm. b) zákona. Společnost STV GROUP a.s. je toho názoru, že revize munice není opravou, a proto nelze na projednávaný případ použít shora uvedené ustanovení a vyloučit zakázku na provedení "Revize munice 152 mm EOFd" z režimu zákona o veřejných zakázkách. K námitce společnosti STV GROUP a.s. sděluji následující. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona vyplývá, že zákon se nevztahuje na zadávání zakázek, jestliže cit.: "jejich předmět je výroba, koupě nebo oprava zbraní, zbraňových systémů, střeliva nebo zabezpečení dalšího vojenského materiálu pro zajištění obrany nebo bezpečnosti státu". Vyjmutí plynoucí z písmene z ust. § 4 odst. 1 písm. b) zákona se týká výroby, nákupu a oprav zbraní a střeliva a pořizování ostatního vojenského materiálu, lze-li dovozovat přímou souvislost této výroby, resp. jejich nákupu se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu.

 1. Orgán dohledu a společnost STV GROUP a.s. se liší v názoru na výklad pojmu revize munice. Podle společnosti STV GROUP a.s. revize munice není oprava munice. Revize nábojů spočívá dle společnosti STV GROUP a.s. v převzetí nábojů, provedení

revize ověřovací série, provedení střeleckých zkoušek, provedení revize nábojů sériovým způsobem, provedení střeleckých zkoušek nábojů každé ucelené série, provedení paletizace revidovaných nábojů, doprava nábojů do míst uložení, provedení ekologické likvidace vadných nábojů a odpadu vzniklého při revizi, provedení klasifikace munice po revizi. Orgán dohledu podřadil pojem revize munice pod opravu, jak vyplývá z napadeného rozhodnutí.

 1. Názvoslovná norma NN 09 0101 "Munice a výbušniny" definuje jak pojem "oprava munice", tak i "revize munice". Pojem "oprava munice" je definován jako souhrn prací potřebných k odstranění zjištěných vad munice s cílem zlepšit její technický stav a prodloužit její životnost. Drobné opravy munice, které je možno uskutečnit na vojskovém stupni, se konají v rámci její údržby. Opravy větších vad se uskutečňují v zařízeních pro údržbu munice nebo při revizích v opravárenských podnicích. Pojem "revize munice" shora uvedená názvoslovná norma definuje jako plánovanou kontrolu munice spojenou s úplnou delaborací, opravou nebo výměnou poškozených, popř. přestárlých muničních prvků (zapalovačů, účinných náplní střel, prachových náplní nábojek apod.), opravou nátěrů a šablonování. Revidovaná munice je rovnocenná s municí nově vyrobenou.

 1. Sluší se rovněž připomenout anglicko-český slovník vojenských pojmů a definic, který uvádí na straně 132 pojmy "oprava" a "revize", přičemž pojem "revize" definuje jako zvláštní druh oprav prováděných ve stanovených časových normách.

 1. Předně bylo třeba posoudit, zda revize munice, resp. v jednom případě revize střely a ve druhém revize nábojky, je opravou. Za tímto účelem Úřad ustanovil usnesením ze dne 1.9. 2006 soudního znalce v oboru "střelivo a výbušniny" se specializací na výbušniny, pyrotechniku a ohňostroje, Doc. Dr. Ing. Jiřího Chládka. Znalec ve znaleckém posudku uvádí, že pro posouzení rozsahu a technických požadavků na revizi využil "Předrevizní zprávu k revizi 152 mm EOFd, která je přílohou č. 5 ke smlouvě o dílo č. 050200148 /9/. Tato zpráva určuje technické požadavky a nároky kladené na průběh revize, její rozsah a kvalitu revidované munice. Dále znalec sděluje, že ve všeobecných požadavcích je stanoveno, že…"při revizi se provede úplná dekompletace munice spojená s kontrolou, opravou, úpravou či výměnou požadovaných nebo vadných muničních součástek a elementů, následně se pak náboje komplementují v plně bojeschopnou munici v souladu s požadavky schválených technických podmínek a této předrevizní zprávy". K pojmosloví "dekompletace munice spojená s kontrolou" znalec uvádí, že se jedná o souhrn prací k odstranění vad. Znalec doplňuje, že úkon "úplná dekompletace" lze považovat za činnost výrobní povahy.

 1. Na závěr znaleckého posudku znalec uvádí, že posuzovaná "revize munice 152 mm EOFd" a to jak střel, tak i nábojek provedená dle požadavků TP-VTÚVM-1139-05 a Předrevizní zprávy zahrnuje úkony:

 1. definované jako "oprava munice" - např. sešroubování zapalovače ze střely, odstranění nátěru střely opískováním, odstranění korozního poškození nábojnic, očištění zapalovače a další.

 1. dále úkony-opravy mající charakter výroby munice - např. provedení nové povrchové úpravy střel, jejich šablonce a konzervace, dodání nových zapalovačů, opětovná laborace nábojek, nový nátěr a šablonce obalů.

 1. Takto definované úkony představují hlavní objem prací studovaného případu revize munice, jejichž účelem je zlepšit technický stav munice a prodloužení její životnosti. Znalec uzavírá, že studovaný případ "Revize munice 152mm EOFd" lze definovat jako plánovaný "zvláštní druh oprav větších vad munice", a že takto získaná munice je rovnocenná s municí nově vyrobenou.

 1. S ohledem na shora uvedené konstatuji, že orgán dohledu postupoval v souladu se zákonem, když projednávanou zakázku "Revize munice 152mm EOFd" podřadil pod režim ust. § 4 odst. 1 písm. b) zákona a tím vyloučil předmětnou zakázku z působnosti zákona o veřejných zakázkách. Proto jsem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

 1. Závěr

 1. Zvážil jsem všechny aspekty dané věci a přisvědčuji závěru orgánu dohledu, že zakázka "Revize munice 152 mm EOFd" je zakázkou podle ust. § 4 odst. 1 písm. b) zákona, a proto zadavatel VOP-026 Šternberk, s.p. nemusel podle zákona o veřejných zakázkách postupovat.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.

Ing. Martin Pecina, MBA

předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:

1. VOP-026 Šternberk, s.p., Olomoucká 175, 785 01 Šternberk

.

2. STV GROUP a.s., Žitná 45, 110 00 Praha 1

3. spis

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en