číslo jednací: R083/2006/03-13448/2006/300-Fr

zrušeno na základě rozhodnutí soudu

Instance II.
Věc Pomoc národním orgánům při přípravě a realizaci projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí Ev.č. 50017702
Účastníci
  1. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 152 odst. 5 písm. b) sř - rozklad zamítnut
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 11. 12. 2006
Související rozhodnutí VZ/S157/06
R083/2006/03-13448/2006/300-Fr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 98 KB

Č.j. R083/2006/03-13448/2006/300-Fr

V Brně 5.12. 2006

Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 28.7. 2006 společností

  • SEWACO s.r.o., IČ: 62584260, se sídlem Milady Horákové 323, 602 00 Brno, za které jedná jednatelka Ing. Renata Doležalová,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 10.7. 2006 č.j. VZ/S157/2006/SL-345/2006/550-OŠ, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele

  • Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

učiněných při zadávání veřejné zakázky "Pomoc národním orgánům při přípravě a řízení projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí" zadaném v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 15.2. 2006 pod ev. č. 50017702, jehož dalším účastníkem je

  • MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., IČ: 48588733 se sídlem Národní 15, 110 00 Praha 1 a KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1 a, 186 00 Praha 8, zast. jednatelem společnosti MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Ing. Jiřím Petrákem,

jsem podle § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., na základě návrhu rozkladové komise, ustavené podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 10.7. 2006 č.j. VZ/S157/2006/SL-345/2006/550-OŠ

p o t v r z u j i

a podaný rozklad

z a m í t á m.

O d ů v o d n ě n í:

  1. Zadávací řízení a řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1. Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 (dále jen "zadavatel"), zadal podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen "zákon") veřejnou zakázku na "Pomoc národním orgánům při přípravě a řízení projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí" (dále jen "veřejná zakázka"), jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 15.2. 2006 pod ev. č. 50017702.

2. Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek 4 nabídky. Hodnotící komise doporučila zadavateli přidělit veřejnou zakázku uchazeči MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. a KPMG Česká republika, s.r.o.. Zadavatel dne 2.5. 2006 vydal rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, které bylo v souladu s doporučením hodnotící komise.

3. Společnosti SEWACO s.r.o., IČ: 62584260, se sídlem Milady Horákové 323, 602 00 Brno, AQUA PROCON s.r.o., IČ: 46344942, se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno a GEOtest Brno, a.s., IČ: 46344942, se sídlem Emanova 112/1244, 659 01 Brno, uzavřely dne 4.4. 2006 smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky, pod názvem "ENVI TA" podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které zastupuje jednatelka SEWACO s.r.o. Ing. Renata Doležalová (dále jen "navrhovatel" nebo "ENVI TA").

4. Navrhovatel, který se umístil na druhém místě, podal proti rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky námitky, zadavatel námitkám vyhověl jen částečně, a proto navrhovatel podal návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad" nebo "orgán dohledu"). Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 zákona.

Napadené rozhodnutí Úřadu

5. Po posouzení všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 10.7. 2006 rozhodnutí č.j. VZ/S157/2006/SL-345/2006/550-OŠ, kterým podle § 101 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách se řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadání předmětné veřejné zakázky zastavuje, neboť nebylo shledáno porušení zákona.

6. Orgán dohledu v odůvodnění napadeného rozhodnutí konstatuje, že zadavatel resp. komise postupovala v souladu se zákonem, protože nabídky byly hodnoceny podle dílčích kritérií uvedených jak v oznámení zadávacího řízení, tak v zadávací dokumentaci.

7. Pro úplnost orgán dohledu uvedl, že mu nepřísluší hodnotit nabídky. Odborné posouzení a hodnocení nabídek ponechává zákon na zadavateli. V rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. A 19/2002 ze dne 16.3. 2004 je uvedeno, že pravomoci orgánu dohledu sahají do úrovně těch činností zadavatele, které obecně vyjádřeno, vytváří prostor pro fair podmínky pro účast uchazečů v soutěži, ale končí tam, kde nastupuje vlastní úvaha o tom, která nabídka splnila konkrétní kritérium a v jaké kvalitě. Nelze přezkoumávat úvahy členů komise, neboť tím by se orgán dohledu ve svých důsledcích sám stylizoval do role zadavatele a určoval by, která zakázka má vyhovět stanoveným kritériím a také v soutěži zvítězit. Orgán dohledu nemůže přebírat odpovědnost za výběr nejvýhodnější nabídky, neboť k tomu nemá odborné předpoklady a nelze to požadovat ani po soudu. Úkolem obou je kontrola rámce, v němž se výběr provádí, nikoliv samotné kvality výběru.

  1. Rozklad

8. Námitka navrhovatele se vztahuje k hodnocení kritéria strategie, která se sestává podle zadávací dokumentace ze tří subkritérií (strategie - organizace, strategie - časový harmonogram a strategie - odůvodnění). Navrhovatel v této souvislosti poukazuje na tabulku, která je součástí tzv. protokolu o pátém jednání hodnotící komise ze dne 2.5. 2006, kde u bodu 4.19. chybí odůvodnění hodnocení navrhovatelovy nabídky 0 body a u bodu 4.14 je uvedeno, že navrhovatelova nabídka neobsahuje dosavadní praxi. Podle názoru navrhovatele zadavatel chybně vyhodnotil příslušné body, přičemž právě tento vadný postup byl příčinou vyhodnocení navrhovatele jakožto druhého a nikoliv vítězného uchazeče.

Petit rozkladu

9. Ze shora uvedeného důvodu navrhovatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí č.j. VZ/S157/2006/SL-345/2006/550-OŠ ze dne 10.7. 2006 zrušil a věc vrátil tomuto orgánu k novému projednání a rozhodnutí.

  1. Řízení o rozkladu

10. Námitka navrhovatele se vztahuje k bodu 4.14 a 4.19 zadávací dokumentace, tj. podkritériím kritéria strategie. V zadávací dokumentaci pod bodem 4.14 nazvaném "Revize a dopracování metodiky uznatelných nákladů" zadavatel požaduje po uchazečích cit.: "Konzultant zreviduje a dopracuje metodiku uznatelných nákladů pro Fond soudržnosti. Metodika musí být v souladu s českou a evropskou legislativou a zároveň musí být v souladu s dosavadní praxíjiž připravených, resp. implementovaných projektů."K bodu 4.19 nazvaném "Vypracování metodiky kontroly zadávací dokumentace včetně revize kontrolních formulářů" zadavatel uvádí cit.: "Konzultant vypracuje metodiku kontroly zadávací dokumentace pro zadávací řízení na služby, práce a popř. dodávky. Metodika bude vycházet ze závěrů vyhodnocení zadávací dokumentace, identifikace a analýzy klíčových bodů hodnocení zadávací dokumentace. Metodika bude mimo jiné obsahovat metodu posuzování jednotlivých částí, rozbor sestavení a kontroly podrobného položkového výkazu výměr a výkazu výměr pro "stavbu na klíč" zejména s ohledem na vícenáklady. Součástí této kontroly bude i revize stávajících kontrolních formulářů na kontrolu zadávací dokumentace a průběhu vlastního výběrového řízení. Dosažené závěry bude Konzultant prezentovat v souhrnné zprávě."

11. V tabulce k protokolu o pátém jednání hodnotící komise ze dne 2.5. 2006 je u bodu 4.14 uvedeno, že nabídka uchazeče ENVI TA neobsahuje dosavadní praxi. Nabídku uchazeče ENVI TA jsem přezkoumal a zjistil, že navrhovatel neuvedl, že vypracuje metodiku v souladu s dosavadní praxí implementovaných projektů, jak je správně uvedeno v tabulce k protokolu o pátém jednání hodnotící komise.

12. K hodnocení bodu 4.19 sděluji, že v protokolu o pátém jednání hodnotící komise je uvedeno, že navrhovatel nevyhověl požadavku zadávací dokumentace. Je pravda, že ze shora uvedeného protokolu nevyplývá, v čem navrhovatel nevyhověl požadavku zadávací dokumentace. Přezkoumal jsem proto nabídku navrhovatele v bodě 4.19 a zjistil následující skutečnosti. Navrhovatel pouze přeformuloval zadání zadavatele a k tomuto bodu 4.19 nepřidal žádný návrh, který by uvedl, jak dosáhne požadovaného cíle. V návrhu například chybí stručný popis přístupu uchazeče, popis jednotlivých činností, jaká budou rizika. Z návrhu není také jasné, zda uchazeč bude provádět požadovanou kontrolu formulářů.

13. Konstatuji, že hodnotící komise hodnotila nabídky uchazečů dobře, tj. v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci, neboť navrhovatel splnil požadavky na metodiku, ale neuvedl strategii, resp. jakým způsobem metodiku vypracuje. Nejedná se proto o nesplnění bodu 4.14 zadávací dokumentace, ale o nesplnění kritéria strategie. Pokud jde o zápis hodnotící komise o hodnocení kritéria strategie, který zadavatel rozdělil do dílčích podkritérií, přisvědčuji, že hodnotící komise mohla odůvodnit hodnocení dílčích podkritérií konkrétněji. Jelikož konečné hodnocení nabídek je v souladu se zadávací dokumentací, neshledal jsem důvod pro změnu napadeného rozhodnutí.

  1. Závěr

14. Po přezkoumání celého rozkladem napadeného rozhodnutí, kdy byly zjištěné skutečnosti hodnoceny jak jednotlivě, tak ve všech jejich vzájemných souvislostech, jsem shledal, že hodnotící komise hodnotila nabídky uchazečů v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Navrhovatel splnil požadavky na metodiku, ale neuvedl strategii, resp. jakým způsobem metodiku vypracuje. S ohledem na shora uvedené jsem neshledal důvod, pro který by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit a rozhodl jsem tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.

Ing. Martin Pecina, MBA

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:

1. Česká republika- Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

2. SEWACO, s.r.o., Milady Horákové 323, 602 00 Brno

3. MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1

4. spis

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz