číslo jednací: S 330/06-21995/06/610

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ENERGIE Holding a.s. a Teplárna Liberec a.s. a část podniku United Energy, a.s.
Účastníci
 1. ENERGIE Holding a.s.
 2. Teplárna Liberec, a.s.
 3. United Energy, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 30. 12. 2006
Dokumenty file icon dokument ke stažení 88 KB

S 330/06-21995/06-610 V Brně dne 13. prosince 2006

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 330/06, zahájeném dne 1. listopadu 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ENERGIE Holding a.s., se sídlem Chrudimská 2526/2a, Praha 3, IČ: 275 94 301, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

r o z h o d n u t í :

Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smluvní dokumentace, která bude uzavřena zejména mezi společnostmi ENERGIE Holding a.s., se sídlem Chrudimská 2526/2a, Praha 3, IČ: 275 94 301, jako kupujícím, a United Energy, a.s., se sídlem Teplárenská 2, Most - Pomořany, IČ: 467 08 197, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost ENERGIE Holding a.s., se sídlem Chrudimská 2526/2a, Praha 3, IČ: 275 94 301, má nabýt část podniku společnosti United Energy, a.s., se sídlem Teplárenská 2, Most - Pomořany, IČ: 467 08 197, tvořenou provozními jednotkami Litoměřice, Louny a Mimoň, a akcie představující 70% podíl na základním kapitálu společnosti Teplárna Liberec a.s., se sídlem tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ: 622 41 672, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e.

O d ů v o d n ě n í :

 1. Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhů listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.

 2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 46/2006 ze dne 15. listopadu 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.

Notifikační podmínky

 1. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází na základě HLAVNÍ SMLOUVY, která bude uzavřena mezi společnostmi United Energy, a.s., se sídlem Teplárenská 2, Most - Pomořany, IČ: 467 08 197 (dále jen "UE"), a Lounské tepelné hospodářství spol. s r.o., ul. 17. listopadu 2580, Louny, IČ: 622 43 179 (dále jen "LTH"), jako prodávajícími, společností ENERGIE Holding a.s., se sídlem Chrudimská 2526/2a, Praha 3, IČ: 275 94 301 (dále jen "ENERGIE"), jako kupujícím, společností MVV Energie CZ s.r.o., se sídlem Chrudimská 2526/2a, Praha 3, IČ: 496 85 490 (dále jen "MVV"), jako ručitelem kupujícího, a dosud blíže nespecifikovanou společností, jako ručitelem prodávajícího, SMOUVY O KOUPI MAJETKU LTH, která bude uzavřena mezi společností LTH, jako prodávajícím, a společností ENERGIE, jako kupujícím, SMLOUVY O KOUPI PRONAJATÉHO MAJETKU, která bude uzavřena mezi společností UE, jako prodávajícím, a společností ENERGIE, jako kupujícím, SMLOUVY O PRODEJI ČÁSTÍ PODNIKU, která bude uzavřena mezi společností UE, jako prodávajícím, společností Czech Energy Holding, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, IČ: 271 66 511 (dále jen "CEH"), jako mateřskou společností prodávajícího, společností MVV, jako mateřskou společností kupujícího, společností ENERGY, jako kupujícím, a společností LTH, a na základě SMLOUVY O NÁKUPU AKCIÍ, která bude uzavřena mezi společností UE, jako prodávajícím, a společností ENERGIE, jako kupujícím.

 2. V důsledku výše uvedené smluvní dokumentace má společnost ENERGIE nabýt část podniku společnosti UE, která je tvořena provozními jednotkami Litoměřice, Louny a Mimoň (dále jen "Převáděná část podniku UE"), rovněž tak společnost ENERGIE má získat akcie představující 70% podíl na základním kapitálu společnosti Teplárna Liberec a.s., se sídlem tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ: 622 41 672 (dále jen "TLIB"), a tím i možnost vykonávat přímou kontrolu nad touto společností.

 3. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 2 zákona a § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaných ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje jak nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho části smlouvou, tak i situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.

 4. V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.

 5. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

Charakteristika spojujících se soutěžitelů

 1. Společnost ENERGIE je českou akciovou společností, jejím předmětem podnikání je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Společnost ENERGIE je kontrolována společností MVV, která náleží do skupiny společností působících zejména v oblasti výroby a dodávek tepelné energie a výroby a prodeje elektrické energie, v jejímž čele stojí německá akciová společnost MVV ENERGIE AG (dále jen "Skupina MVV").

 2. V České republice náleží do Skupiny MVV kromě společností ENERGIE a MVV i následující společnosti:

 • CTZ s.r.o., se sídlem Sokolovská 572, Uherské Hradiště, IČ: 634 72 163,

 • Českolipské teplo a.s., se sídlem Chrudimská 2526/2a, Praha 3, IČ: 631 49 907,

 • Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., se sídlem Liberecká 104, Jablonec nad Nisou, IČ: 615 39 881,

 • Městské inženýrské sítě Studénka a.s., se sídlem Poštovní 772, Studénka, IČ: 651 38 155,

 • MVV enservis a.s., se sídlem Pivovarská 2073, Česká Lípa, IČ: 272 99 872,

 • OPATHERM a.s., se sídlem Horní náměstí č.p.283, Opava-město, IČ: 253 85 771,

 • TERMO Děčín a.s., se sídlem Oblouková 25, Děčín III, IČ: 640 50 882, a

 • Zásobování teplem Vsetín a.s., se sídlem Jiráskova 1326, Vsetín, IČ: 451 92 588.

 1. Celá Skupina MVV pak na území České republiky působí zejména v oblasti výroby a dodávek tepla, výroby a dodávek elektřiny, provozování vodovodů a kanalizací, telekomunikačních služeb, poradenství v energetice, servisní a údržbové práce v oblasti energetiky, dodávek investičních celků v odvětví výroby a distribuce tepla a obchodu s palivy a elektrickou energií.

 2. Převáděná část podniku UE a společnost TLIB působí v oblasti výroby a dodávek tepla a výroby a dodávky elektrické energie. Před uskutečněním daného spojení soutěžitelů je společnost TLIB kontrolována společností UE, která drží akcie představující 70% podíl na základním kapitálu společnosti TLIB. Převáděná část podniku UE je pak tvořena provozními jednotkami Litoměřice, Louny a Mimoň.

Dopady spojení

 1. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

 2. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 a 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje převáděný podnik nebo jeho část soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.

 3. Mezi hlavní činnosti společnost TLIB náleží výroba a prodej tepla na území města Liberec, a to prostřednictvím systému centrálního zásobování teplem, a výroba a dodávky elektrické energie na území České republiky. Převáděná část podniku UE vyrábí a dodává teplo, rovněž prostřednictvím systému centrálního zásobování teplem, a to na území měst Litoměřice, Louny a Mimoň.

 4. Skupina MVV působí na území České republiky v oblasti poradenství v energetice, servisních a údržbových prací v oblasti energetiky, dodávek investičních celků v odvětví výroby a distribuce tepla, výroby a dodávek elektřiny, poskytování telekomunikačních služeb, obchodu s palivy a energetickou energií. Dále pak působí prostřednictvím systémů centrálního zásobování teplem v oblasti výroby a dodávek tepla, a to na území měst Uherské Hradiště, Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Studénka, Opava, Děčín a Vsetín.

 5. Z výše uvedeného vyplývá, že činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá v oblasti výroby a dodávek tepla a výroby elektrické energie.

 6. Pokud jde o oblast výroby a dodávek tepla Úřad uvádí následující. Celkové prostředí tepelného hospodářství se na straně poptávky skládá z objektů, které jsou vytápěny prostřednictvím různých způsoby, jako např. vytápění tuhými palivy, plynem, elektrickou energií (pomocí akumulačního vytápění, přímotopů a tepelných čerpadel) nebo prostřednictvím systému centrálního zásobování teplem. Z šetření v daném sektoru, které Úřad provedl v rámci své dřívější rozhodovací praxe vyplynulo, že zastupitelnost mezi jednotlivými typy vytápění je velmi omezená, a to z důvodu časové a finanční náročnosti změny systému vytápění.

 7. S ohledem na výše uvedené Úřad vymezil z hlediska věcného následující relevantní trhy:

 • trh centralizovaného zásobování teplem a

 • trh výroby elektrické energie.

 1. Oblast centralizovaného zásobování teplem je síťovým odvětvím, které je zcela vázáno na pevnou rozvodnou síť, která obecně představuje daný geografický relevantní trh, neboť vzhledem k nepropojenosti rozvodných sítí jednotlivých měst nelze spatřovat v oblasti dodávek tepla konkurenční prostředí v tom smyslu, že by teplo vyrobené ve vzájemně nepropojených rozvodných soustavách si mohlo vzájemně konkurovat při dodávkách pro konečné spotřebitele (např. že by teplo vyrobené ve městě Vsetín mohlo zásobovat spotřebitele ve městě Liberec).

 2. Z hlediska geografického tedy Úřad považuje pro trh centralizovaného zásobování teplem za relevantní území měst Liberec, Litoměřice, Louny a Mimoň. Relevantní trh z hlediska geografického pro trh výroby elektrické energie tvoří území České republiky.

 3. Na relevantních trzích centralizovaného zásobování teplem na území měst Liberec, Litoměřice, Louny a Mimoň působí ze spojujících se soutěžitelů pouze buď společnost TLIB nebo Převáděná část podniku UE. Na jednotlivých územích působí tito soutěžitelé jako monopolní výrobci i dodavatelé. S ohledem na skutečnost, že Skupina MVV na daných relevantních trzích nepůsobí, nedojde na nich v důsledku předmětného spojení soutěžitelů z hlediska kvality soutěžního prostředí k žádným změnám, tj. nedojde k posílení již existujícího dominantního, resp. monopolního postavení na nich.

 4. V této souvislosti je třeba konstatovat, že podnikání v oblasti dodávek tepla je oblastí regulovanou prostřednictvím zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Ceny dodávek tepla konečným spotřebitelům jsou pak věcně usměrňovány prostřednictvím cenových rozhodnutích vydávaných Energetickým regulačním úřadem.

 5. Na relevantním trhu výroby elektrické energie na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů Skupina MVV a společnost TLIB, jejich společný tržní podíl na tomto trhu je výrazně nižší než (…obchodní tajemství…) . Na tomto trhu působí velké množství soutěžitelů, z nichž nejvýznamnějším je společnost ČEZ, a.s., která disponuje na něm dominantní postavení.

 6. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že spojením soutěžitelů nedojde k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

Poučení o opravném prostředku

Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Luděk Svoboda

ředitel

Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Rozhodnutí obdrží:

ENERGIE Holding a.s.

Ing. Jitka Kafková, členka představenstva

Chrudimská 2526/2a.

130 00 Praha 3

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz