číslo jednací: R115/2006/02-18033/2006/300-Šp

Instance II.
Věc zajištění nakládání s komunálním odpadem, vč. zajištění provozování sběrných dvorů, pro st. město Hradec králové
Účastníci
 1. Statutární město Hradec Králové
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 152 odst. 5 písm. b) sř - rozklad zamítnut
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 23. 10. 2006
Související rozhodnutí R109/2007/02-12257/2007/310-Ka
16431/2R027/2006/300-Šp
R115/2006/02-18033/2006/300-Šp
R027/2006/02-18466/2006/300-Šp
VZ/S249/05
R036/2007/02-07654/2007/310-Šp
Dokumenty file icon dokument ke stažení 99 KB

Č. j.: R115/2006/02-18033/2006/300-Šp       V Brně dne 18. října 2006

Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 3. 10. 2006 žadatelem

Statutární město Hradec Králové, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, za něhož jedná Ing. Otakar Divíšek, primátor,

proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 9. 2006, č.j. 16431/2R 027/2006/300-Šp, kterým předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže odmítl žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/200 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb., o poskytnutí podnětu vedeného pod č.j. VZ/P162/05, na jehož základě bylo se žadatelem zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle § 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

jsem podle § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., na základě návrhu rozkladové komise, ustavené podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 9. 2006, č.j. 16431/2R 027/2006/300-Šp,

p o t v r z u j i

a podaný rozklad

z a m í t á m.

O d ů v o d n ě n í

I. Dosavadní řízení

 1. Dne 2. 1. 2006 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") správní řízení z vlastního podnětu podle § 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o přezkoumání úkonů zadavatele - Statutárního města Hradce Králové, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, za něhož jedná Ing. Otakar Divíšek, primátor (dále jen "žadatel"), při zadání veřejné zakázky "Zajištění nakládání s komunálním odpadem, vč. zajištění provozování sběrných dvorů, pro statutární město Hradec Králové". Dne 27. 2. 2006 vydal Úřad rozhodnutí č.j. VZ/S249/05-02913/2006/510-če, kterým v podrobnostech konstatoval, že se žadatel dopustil porušení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za což mu uložil podle citovaného zákona pokutu ve výši 750 000,- Kč.

 1. Žadatel se s rozhodnutím Úřadu ze dne 27. 2. 2006, č.j. VZ/S249/05-02913/2006/510-če, neztotožnil, a proto proti tomuto rozhodnutí podal dne 20. 3. 2006 rozklad k předsedovi Úřadu. V rámci řízení o rozkladu uplatnil žadatel dopisem ze dne 15. 8. 2006 své právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí předsedy Úřadu v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a taktéž s tím související právo nahlédnout do správního spisu č.j. VZ/S249/05 a činit si z něj výpisy, včetně práva, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části tak, jak je zakotveno v ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu.

 1. Dne 31. 8. 2006 bylo umožněno žadateli, aby uplatnil své právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí o rozkladu v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu. Současně s tím bylo žadateli umožněno nahlédnout do spisu č.j. VZ/S249/05 podle § 38 správního řádu a byla mu vyhotovena a předána kopie tohoto spisu.

 1. V rámci nahlížení do spisu č.j. VZ/S249/05 požádal žadatel o nahlédnutí do spisu o podaném podnětu k zahájení výše specifikovaného správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele - Statutárního města Hradce Králové, který Úřad vede pod spis. zn. VZ/P162/05. Předseda Úřadu však usnesením žadateli odepřel právo nahlédnout do spisu č.j. VZ/P162/05, neboť v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu mohou právo nahlížet do spisu uplatnit pouze účastníci řízení nebo jejich zástupci. V případě uvedeného spisu se však vůbec nejedná o správní řízení, a tedy ani žadatel není jeho účastníkem. Ustanovení § 38 odst. 2 správního řádu umožňuje, aby nahlédnutí do spisu správní orgán umožnil i jiné osobě, prokáže-li tato právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem. Žadatel však takový právní zájem či vážný důvod neprokázal. Všechny pro žadatele podstatné písemnosti ze spisu VZ/P162/05 jsou zahrnuty i ve spisu VZ/S249/05. Zbylá část spisu VZ/P162/05 nebyla žadateli poskytnuta k nahlédnutí také proto, že nelze vyloučit, že by seznámením žadatele s ní mohla být narušena práva a oprávněné zájmy podavatele podnětu.

 1. Žadatel následně dne 31. 8. 2006 požádal o poskytnutí informace o podnětu, na jehož základě Úřad přistoupil k zahájení správního řízení č.j. VZ/S249/05, podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím").

Napadené rozhodnutí

 1. Dne 13. 9. 2006 jsem vydal rozhodnutí č.j. 16431/2R 027/2006/300-Šp, kterým jsem poskytnutí podnětu podle zákona o svobodném přístupu k informacím odmítl.

 1. V odůvodnění citovaného rozhodnutí jsem jako důvod uvedl, že podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se tento zákon nevztahuje na poskytování informací podle zvláštních právních předpisů. Ustanovení § 38 správního řádu je nutno chápat jako samostatnou úpravu, vymezující podmínky, za nichž je možno seznámit žadatele s informacemi obsaženými výhradně ve správním spisu. Právě správní řád, ačkoli je ve vztahu k ostatním předpisům většinou považován za lex generalis, je v tomto konkrétním případě jedním z předpisů speciálních ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně o svobodném přístupu k informacím. Skutečností, na jejímž základě je aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím vyloučena, je právě jedinečný charakter těchto informací, tedy to, že se nacházejí výhradně ve správním spisu. Ustanovení § 38 správního řádu je pak chápáno jako úplná (byť jednoduchá) úprava poskytování informací ze správního spisu. Správní řád je proto nutné vnímat jako jeden z předpisů, které je možné zařadit do demonstrativního výčtu právních předpisů uvedeného v poznámce č. 1 k ustanovení § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím. Svůj názor jsem opřel i o judikaturu Nejvyššího správního soudu. Předmětnou žádost jsem posuzoval s ohledem na její skutečný obsah (§ 37 odst. 1 správního řádu), a nikoli jen striktně formálně podle jejího označení. Z použitých slovních spojení "žádám o poskytnutí podnětu k přezkoumání zadávacího řízení (…) vedeného ve spise (…) zn. P/162/2005" je bez pochybností zřejmé, že se žadatel domáhá nahlédnutí do spisu č.j. VZ/P162/05.

II. Námitky rozkladu

 1. Proti uvedenému rozhodnutí podal žadatel dne 3. 10. 2006 rozklad. Žadatel především upozorňuje na usnesení předsedy Úřadu ze dne 8. 9. 2006, č.j. 2R 027/06-Šp, kterým bylo žadateli odepřeno právo nahlédnout do spisu č.j. VZ/P162/05, ve kterém je veden podnět, na jehož základě Úřad s žadatelem zahájil správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle § 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). V tomto usnesení bylo konstatováno, že do uvedeného spisu není možné nahlédnout proto, že v jeho případě se vůbec nejedná o správní řízení. Obě rozhodnutí si tedy odporují. Pro žadatele tak vzniká nepříznivá situace, kdy je mu odpíráno seznámit se s podáním, které se výlučně týká jím zadávané veřejné zakázky.

 1. Podle názoru žadatele lze na celou věc nazírat i tak, že pokud předmětný spis o podnětu není správním spisem, pak se jedná o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žadatel se domnívá, že podkladem pro zahájení správního řízení a tedy podkladem, o kterém Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vede správní spis, je návrh ve smyslu ustanovení § 97 zákona, tedy návrh, který má náležitosti předepsané zákonem a jehož podavatel složil kauci podle § 98 uvedeného zákona. Jakékoli jiné podání učiněné vůči Úřadu nemůže být považováno za návrh k zahájení správního řízení a nelze proto o něm ani vést správní spis. Podání, které není návrhem pak rozhodně může být poskytováno jako informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, nebrání-li tomu jiné ustanovení tohoto zákona, což však napadené rozhodnutí neuvádí.

 1. Žadatel rovněž Úřad upozorňuje, že skutečně žádal o poskytnutí podnětu, nikoli o nahlédnutí do spisu jako celku. Nebyl tedy důvod žádost posuzovat podle § 37 odst. 1 správního řádu, neboť v případě podnětu se jedná o informaci ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím.

 1. Žadatel konečně považuje za absurdní, aby se nemohl seznámit s podnětem k zahájení správního řízení týkající se předmětné veřejné zakázky. Uvádí k tomu, že pokud by bylo správní řízení zahájeno na návrh, pak by návrh nebylo možné ze spisu vyloučit a zadavatele s ním neseznámit.

Závěr rozkladu

 1. Z výše uvedených důvodů navrhovatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí změnil tak, že žadateli poskytne požadovanou informaci - podnět k přezkoumání zadávacího řízení "Zajištění nakládání s komunálním odpadem včetně zajištění provozování sběrných dvorů pro Statutární město Hradec Králové" vedený ve spise Úřadu č.j. VZ/P162/05.

III. Řízení o rozkladu

 1. Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu postoupil věc orgánu rozhodujícímu o rozkladu.

 1. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí ustavenou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 napadené rozhodnutí přezkoumal v rozsahu námitek uvedených v rozkladu, a s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl k následujícímu závěru:

 1. Tím, že jsem svým rozhodnutím č.j. 16431/2R 027/2006/300-Šp ze dne 13. 9. 2006 rozhodl, že se žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím odmítá, bylo rozhodnuto správně a v souladu se zákonem. Rovněž s odůvodněním napadeného rozhodnutí jsem se v plné míře ztotožnil.

IV. K námitkám rozkladu

K povaze spisu o podnětu k zahájení správního řízení

 1. Předně uvádím, že nemohu souhlasit se závěrem žadatele, že Úřad zakládá spis pouze v případě, kdy obdrží návrh na zahájení správního řízení podle § 97 zákona obsahující všechny zákonné náležitosti, společně se složenou kaucí. Jak vyplývá z ustanovení § 65 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či z § 4 vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, všechny dokumenty týkající se téže věci se spojí ve spis. Dikce těchto právních předpisů představuje podpůrný argument, že spisem nemusí být nutně jen spis o správním řízení ve smyslu § 9 správního řádu. Ustanovení § 38 správního řádu taktéž nehovoří o správním spisu, nýbrž pouze o spisu. Navíc správní řád v jiných ustanoveních nahlížení do spisu vedeného mimo správní řízení ve smyslu § 9 správního řádu neupravuje.

 1. I přes námitky žadatele však stále trvám na závěru, že šetření podnětu Úřadem nepředstavuje správní řízení podle § 9 správního řádu. Momentem podání podnětu totiž nemohl ani Úřad, ani podavatel podnětu vědět, zda skutečnosti uvedené v podnětu skutečně představují důvody pro zahájení správního řízení, respektive pro vydání rozhodnutí, jímž by se v dané věci založila, měnila nebo rušila práva anebo povinnosti či se existence takových práv nebo povinností prohlašovala, jak požaduje již zmíněný § 9 správního řádu.

 1. Nesouhlasím také s námitkou žadatele, že neposkytnutím informace o podnětu k zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů žadatele při zadání veřejné zakázky vzniká pro žadatele nepříznivá situace. Jak vyplývá z oznámení o zahájení správního řízení ze dne 27. 12. 2005 a následně také ze žádosti o doplnění podkladů ze dne 19. 1. 2006 adresované žadateli ve výše zmíněném správním řízení, vymezil v nich Úřad naprosto vyčerpávajícím způsobem, v čem spatřuje možné porušení zákona ze strany žadatele, přičemž ho vyzval, aby se k těmto porušením zákona vyjádřil. Po porovnání tohoto oznámení o zahájení správního řízení a rozhodnutí ze dne 27. 2. 2006 vydaného ve věci samé jsem nucen konstatovat, že prvostupňové rozhodnutí ve věci samé nepřekračuje předmět správního řízení tak, jak byl vymezen v oznámení o zahájení správního řízení. Žadatelova námitka, že v důsledku neposkytnutí podnětu vedeného ve spisu č.j. VZ/P162/05 mu vznikla nepříznivá situace, je zcela bezpředmětná.

K povaze podnětu jako informace

 1. I tehdy, pokud bych přijal názor, že na případy nahlížení do spisu, který není veden o správním řízení, se nevztahuje § 38 správního řádu včetně těch ustanovení, která upravují podmínky odepření nahlédnutí do spisu, stejně jako v případě, že by podnět skutečně neměl být zařazen ve spisu a bylo by tedy na něj možné nahlížet jako na informaci podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, nebylo by možné podnět žadateli poskytnout. Ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím omezuje poskytnutí práva na informace tím, že neumožňuje povinnému subjektu informaci poskytnout tehdy, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.

 1. V tomto případě Úřad prokazatelně nevynaložil žádné veřejné prostředky k tomu, aby informace od podavatele podnětu získal. Je také zcela zřejmé, že podavatel podnětu tento podnět podal z vlastní vůle, aniž by mu takovou povinnost uložil zákon. Taktéž podavatel podnětu Úřadu dosud nesdělil, že souhlasí s poskytnutím informací obsažených v podaném podnětu jiným osobám. S ohledem na tyto skutečnost mi nezbývá než uzavřít, že všechny zákonné podmínky pro neposkytnutí informace v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím, byly naplněny.

V. Závěr

 1. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval ve věci v souladu s právními předpisy, když posoudil případ ve všech jeho vzájemných souvislostech a zhodnotil veškeré písemné podklady, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu.

 1. Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.

Ing. Martin Pecina, MBA

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

1. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

 1. spis.

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz