číslo jednací: 16431/2R027/2006/300-Šp

Instance I.
Věc zajištění nakládání s komunálním odpadem, vč. zajištění provozování sběrných dvorů, pro st. město Hradec králové
Účastníci
 1. Statutární město Hradec Králové
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí individuální výjimka nepovolena
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 23. 10. 2006
Související rozhodnutí R109/2007/02-12257/2007/310-Ka
16431/2R027/2006/300-Šp
R115/2006/02-18033/2006/300-Šp
R027/2006/02-18466/2006/300-Šp
VZ/S249/05
R036/2007/02-07654/2007/310-Šp
Dokumenty file icon dokument ke stažení 82 KB

Č. j.: 16431/2R 027/2006/300-Šp Brně dne 13. září 2006

Ve správním řízení o podání ze dne 31. 8. 2006 označeném jako žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb.,

kterou žadatel - Statutární město Hradec Králové, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, za něhož jedná Ing. Otakar Divíšek, primátor - žádá o poskytnutí podnětu, na jehož základě bylo s žadatelem - Statutárním městem Hradcem Králové - zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle § 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod č.j. VZ/S249/05,

jsem podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb., rozhodl takto:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb.,

o d m í t á m.

O d ů v o d n ě n í

 1. Dne 2. 1. 2006 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") správní řízení z vlastního podnětu podle § 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o přezkoumání úkonů zadavatele - Statutárního města Hradce Králové, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, za něhož jedná Ing. Otakar Divíšek, primátor (dále jen "žadatel"), při zadání veřejné zakázky "Zajištění nakládání s komunálním odpadem, vč. zajištění provozování sběrných dvorů, pro statutární město Hradec Králové". Dne 27. 2. 2006 vydal Úřad rozhodnutí č.j. VZ/S249/05-02913/2006/510-če, kterým v podrobnostech konstatoval, že se žadatel dopustil porušení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za což mu uložil podle citovaného zákona pokutu.

 1. Žadatel se s rozhodnutím Úřadu ze dne 27. 2. 2006, č.j. VZ/S249/05-02913/2006/510-če, neztotožnil, a proto proti tomuto rozhodnutí podal dne 20. 3. 2006 rozklad k předsedovi Úřadu. V rámci řízení o rozkladu uplatnil žadatel dopisem ze dne 15. 8. 2006 své právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí předsedy Úřadu v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a taktéž s tím související právo nahlédnout do správního spisu č.j. VZ/S249/05 a činit si z něj výpisy, včetně práva, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části tak, jak je zakotveno v ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu.

 1. Dne 31. 8. 2006 bylo umožněno žadateli, aby uplatnil své právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí o rozkladu v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu. Současně s tím bylo žadateli umožněno nahlédnout do spisu č.j. VZ/S249/05 podle § 38 správního řádu a byla mu vyhotovena a předána kopie tohoto spisu.

 1. V rámci nahlížení do spisu č.j. VZ/S249/05 požádal žadatel o nahlédnutí do spisu o podaném podnětu k zahájení výše specifikovaného správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele - Statutárního města Hradce Králové, který Úřad vede pod spis. zn. VZ/P162/05. Předseda Úřadu však usnesením žadateli odepřel právo nahlédnout do spisu č.j. VZ/P162/05, neboť v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu mohou právo nahlížet do spisu uplatnit pouze účastníci řízení nebo jejich zástupci. V případě uvedeného spisu se však vůbec nejedná o správní řízení, a tedy ani žadatel není jeho účastníkem. Ustanovení § 38 odst. 2 správního řádu umožňuje, aby nahlédnutí do spisu správní orgán umožnil i jiné osobě, prokáže-li tato právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem. Žadatel však takový právní zájem či vážný důvod neprokázal. Všechny pro žadatele podstatné písemnosti ze spisu VZ/P162/05 jsou zahrnuty i ve spisu VZ/S249/05. Zbylá část spisu VZ/P162/05 nebyla žadateli poskytnuta k nahlédnutí také proto, že nelze vyloučit, že by seznámením žadatele s ní mohla být narušena práva a oprávněné zájmy podavatele podnětu.

 1. Žadatel následně dne 31. 8. 2006 požádal o poskytnutí informace o podnětu, na jehož základě Úřad přistoupil k zahájení správního řízení č.j. VZ/S249/05, podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím").

 1. Po přezkoumání všech rozhodných skutečností jsem rozhodl, že výše předmětnou žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím v souladu s ustanovením § 15 tohoto zákona odmítám.

 1. Jako důvod svého rozhodnutí uvádím, že podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se tento zákon nevztahuje na poskytování informací podle zvláštních právních předpisů. Ustanovení § 38 správního řádu je tak nutno chápat jako samostatnou úpravu, vymezující podmínky, za nichž je možno seznámit žadatele s informacemi obsaženými výhradně ve správním spisu. Právě správní řád, ačkoli je ve vztahu k ostatním předpisům většinou považován za lex generalis, je v tomto konkrétním případě jedním z předpisů speciálních ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně o svobodném přístupu k informacím. Skutečností, na jejímž základě je aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím vyloučena, je právě jedinečný charakter těchto informací, tedy to, že se nacházejí výhradně ve správním spisu. Ustanovení § 38 správního řádu je pak chápáno jako úplná (byť jednoduchá) úprava poskytování informací ze správního spisu. Správní řád je proto nutné vnímat jako jeden z předpisů, které je možné zařadit do demonstrativního výčtu právních předpisů uvedeného v poznámce č. 1 k ustanovení § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím.

 1. Tuto skutečnost potvrzuje i rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu. V rozhodnutí publikovaném ve sbírce Nejvyššího správního soudu pod číslem 204/2004 vyjádřil Nejvyšší správní soud svůj názor, že "ustanovení § 23 [nyní § 38] správního řádu o nahlížení do spisů je zvláštním ustanovením ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V případech, na něž se vztahuje § 23 [nyní § 38] správního řádu, nelze postupovat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". Pokud tedy Úřad zamítne žádost konkrétní osoby o nahlédnutí do spisu, nemůže se již tato osoba dožadovat téhož dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 1. Pro úplnost uvádím, že jsem předmětnou žádost posuzoval s ohledem na její skutečný obsah (§ 37 odst. 1 správního řádu), a nikoli jen striktně formálně podle jejího označení. Z použitých slovních spojení "žádám o poskytnutí podnětu k přezkoumání zadávacího řízení (…) vedeného ve spise (…) zn. P/162/2005" je bez pochybností zřejmé, že se žadatel domáhá nahlédnutí do spisu č.j. VZ/P162/05. Uzavírám tedy, že v případě, kdy Úřad či předseda Úřadu obdrží žádost o informaci, která má formu žádosti o nahlédnutí do spisu, postupuje výhradně podle ustanovení § 38 správního řádu a žádosti vyhoví pouze za předpokladu, že žadatel prokáže právní zájem nebo jiný závažný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.

 1. Vzhledem k výše uvedenému jsem proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím odvolat k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Ing. Martin Pecina, MBA

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

1. Statutární město Hradec Králové, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, za něhož jedná Ing. Otakar Divíšek, primátor

2. spis.

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz