číslo jednací: VZ/S247/06

Instance I.
Věc inženýrské, investorské a realitní služby k zainvestování a následnému prodeji stavebních pozemků
Účastníci
  1. Město Bechyně, náměstí T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 102 odst. 2 písm. a) - pokuta
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 16. 1. 2007
Související rozhodnutí R106/2006/02-22822/2006/300-Hr
VZ/S247/06
R127/2006/02-00249/2007/300-Hr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 105 KB

Č. j. S247/2006-17047/2006/530-MČ

V Brně dne 22. září 2006

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne 23.8.2006 z vlastního podnětu podle § 96 téhož zákona o veřejných zakázkách, jehož účastníkem je

  • město Bechyně, IČ 00252069, se sídlem nám. T.G.Masaryka čp.2, 391 65 Bechyně, zastoupené Jaroslavem Matějkou, starostou města

učiněných ve veřejné zakázce, na kterou byla uzavřena smlouva o spolupráci ev.č. 148/2005-sml ze dne 17.10.2005 na inženýrské, investorské a realitní služby k zainvestování a následnému prodeji stavebních pozemků v obytné zóně Bechyně - Sever

rozhodl podle § 101 citovaného zákona o veřejných zakázkách takto:

I.

Jmenovaný zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb, zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., tím, že uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu, aniž by splnil povinnost stanovenou v § 25 odst. 1 citovaného zákona, neboť veřejnou zakázku na inženýrské, investorské a realitní služby k zainvestování a prodeji stavebních pozemků nezadal v některém ze zadávacích řízení uvedených v § 25 odst. 2 citovaného zákona.

II.

Za spáchání výše uvedeného správního deliktu se jmenovanému zadavateli ukládá podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb.,

pokuta ve výši 100 000,- Kč (stotisíckorunčeských).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 2470650001.

III.

Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., a podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá uhradit náklady řízení ve výši 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2470650002.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), který je podle § 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen "zákon"), příslušný k dohledu nad dodržováním tohoto zákona, na základě obdrženého podnětu požádal zadavatele město Bechyně, IČ 00252069, se sídlem nám. T.G.Masaryka čp. 2, 391 65 Bechyně, zastoupené Jaroslavem Matějkou, starostou města (dále jen "zadavatel"), o zaslání zadávací dokumentace a kopii smlouvy na inženýrské, investorské a realitní služby k zainvestování a následnému prodeji stavebních pozemků v obytné zóně Bechyně - Sever.

Z obdržených dokladů vyplývá, že zadavatel uzavřel dne 17.10.2005 s firmou TAPROS Tábor, a.s., se sídlem Čekanice čp. 245, 390 41 Tábor, zastoupenou Ing. Václavem Rejlkem, předsedou představenstva (dále jen "TAPROS Tábor"), "Smlouvu o spolupráci ev. č. 148/2005-sml" (dále jen "Smlouva o spolupráci").

Dne 7.7.2006 obdržel orgán dohledu vyjádření města Bechyně k předmětné smlouvě a její kopii. Město Bechyně uzavřelo s firmou TAPROS Tábor dne 17.10.2005 smlouvu o spolupráci pod ev. č. 148/2005-sml. Z článku 1 předmětné smlouvy vyplývá, že účastníci této smlouvy se zavazují ke vzájemné spolupráci při vytváření stavebně technických podmínek pro vznik stavebních parcel pro budoucí zástavbu rodinnými domky v lokalitě U Studen v Bechyni. V článku 2 smlouvy je uvedeno, že firma TAPROS Tábor zajistí vlastním jménem na své náklady projektovou dokumentaci k výstavbě technické infrastruktury a provede vlastním jménem a na své náklady kompletní realizaci výstavby inženýrských sítí. Smluvní strany si dále v článku 3 pod bodem 1) dohodly, že město Bechyně prodá po ukončení výstavby inženýrských sítí nově vzniklé stavební parcely zájemcům o jejich zástavbu rodinnými domky, přičemž se zavazuje, že vyplatí firmě TAPROS Tábor vždy po uhrazení kupní ceny za převod příslušné stavební parcely částku 450,- Kč za jeden/m2. V článku 3 v bodě 4) předmětné smlouvy se firma TAPROS Tábor zavazuje, že nejpozději do 3 měsíců po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí převede tyto stavby do vlastnictví města Bechyně (stavbami pro účely této smlouvy se rozumí inženýrské sítě, tj. vodovodní a kanalizační řád, plynovod, elektrifikace a komunikace).

Z "Průvodní technické zprávy ke studii na akci Bytová výstavba Bechyně - U Studen", kterou na základě objednávky firmy TAPROS Tábor vypracoval Pavel Kumšta, autorizovaný technik pro pozemní stavby, vyplývá, že náklady na výstavbu inženýrských sítí byly oceněny na 13 680 000,- Kč.

Po přezkoumání předložené dokumentace získal orgán dohledu pochybnosti, zda zadavatel při uzavírání Smlouvy o spolupráci postupoval v souladu se zákonem, a proto zahájil ve věci správní řízení z vlastního podnětu.

Účastníkem správního řízení podle § 99 zákona je:

  • město Bechyně, IČ 00252069, se sídlem nám. T.G.Masaryka čp. 2, 391 65 Bechyně, zastoupené Jaroslavem Matějkou, starostou města.

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu účastníku řízení dopisem č.j. S247/2006-14838/2006/530-MČ ze dne 21.8.2006, ve kterém ho seznámil s předběžnými výsledky šetření (zejména s pochybností orgánu dohledu, zda zadavatel postupoval podle zákona při uzavírání Smlouvy o spolupráci), a současně mu usnesením stanovil lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Dnem 23.8.2006, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno účastníku řízení, bylo podle § 96 odst. 2 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele orgánem dohledu.

Zadavatel proti usnesení orgánu dohledu podal dopisem ze dne 6.9.2006 rozklad, ve kterém navrhl předsedovi orgánu dohledu, aby usnesení tímto rozkladem napadené bylo zrušeno a správní řízení zastaveno. Zadavatel však v rozkladu nikterak nenapadá lhůty, které jsou stanoveny v usnesení, ale vyjadřuje své důvody k jednotlivým skutečnostem, které byly důvodem pro zahájení správního řízení z úřední povinnosti.

V rozkladu zadavatel uvádí, že spolupráce s firmou TAPROS Tábor spočívá v tom, že město "vybere" od kupujících vedle skutečné kupní ceny ve výši 150,- Kč za m2 i částku vykalkulovanou firmou jako určitou úhradu či příspěvek na úhradu nákladů spojených se zainvestováním pozemků. Tato částka činí 450,- Kč za m2 a je formálně součástí kupní ceny stavebních pozemků. Zadavatel uvádí, že z tohoto důvodu musí částka formálně účetně procházet i městským rozpočtem. Zadavatel namítá, že při přijetí kupní ceny nejde o skutečný příjem rozpočtu a při jejím převedení firmě není skutečným výdajem.

Zadavatel konstatuje, že není pochyb o tom, že město Bechyně je zadavatelem ve smyslu zákona. Je splněna i předpokládaná cena veřejné zakázky a vybudování inženýrských sítí jsou nepochybně stavební práce. Zadavatel ale namítá, že nebyl splněn poslední pojmový znak veřejné zakázky, který ze zakázky prosté činí zakázku veřejnou, a to použití finančních prostředků z veřejného rozpočtu. Dle názoru zadavatele tento znak veřejné zakázky není splněn, neboť stavební práce provedené firmou ke zhodnocení městských pozemků nejsou financovány veřejnými prostředky, nemají svůj původ ve veřejném rozpočtu. Zadavatel konstatuje, že částka 450,- Kč, hrazená kupujícím v rámci kupní ceny, skutečně pouze formálně účetně prochází městským rozpočtem, účetně je tedy příjmem při jejím inkasování od kupujícího a účetně je tedy i výdajem při jejím zaplacení firmě. Fakticky však nemá svůj původ v rozpočtových prostředcích města, není ve vlastním slova smyslu výdajem z veřejného rozpočtu.

Dne 14.9.2006 obdržel orgán dohledu žádost města Bechyně o prodloužení lhůty k vyjádření a k seznámení se spisem. Dne 18.9.2006 se na základě telefonické domluvy dostavili k orgánu dohledu zástupci města Bechyně k nahlédnutí do správního spisu a současně předali orgánu dohledu "nové" vyjádření ve věci a zároveň písemně potvrdili, že netrvají na dalším prodloužení lhůty k vyjádření a k seznámení se spisem.

Ve vyjádření ze dne 14.9.2006, které orgán dohledu obdržel dne 18.9.20006 zadavatel uvádí, že skutečným důvodem ke spolupráci s firmou TAPROS Tábor a uzavření smlouvy o spolupráci bylo to, že městu se po téměř 15 letech otevřela nová možnost výstavby rodinných domků, a to bez jakýchkoliv nároků na městský rozpočet. Až dosud tento způsob financování nenabídla žádná jiná firma. Město není schopno zemědělské pozemky zhodnotit na stavební parcely a žádná jiná varianta jak je zhodnotit bez účasti rozpočtových prostředků města se nenabízí. Zadavatel opět konstatuje, že posledním pojmovým znakem, který ze zakázky činí zakázku veřejnou, musí být nutně použití finančních prostředků z veřejného rozpočtu a tento znak není v daném případě splněn. Zadavatel orgánu dohledu navrhuje, aby správní řízení zastavil.

Orgán dohledu přezkoumal na základě § 96 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména zadávací dokumentace, včetně vyjádření účastníka řízení, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti.

Předmět veřejné zakázky

Podle § 6 odst. 1 zákona je veřejnou zakázkou zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce, jejímž zadavatelem je osoba uvedená v § 2 zákona a u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 000 000,- Kč. Podle § 6 odst. 2 zákona se veřejná zakázka uskutečňuje za úplatu na základě písemné smlouvy s jedním nebo více vybranými uchazeči nebo zájemci.

Jedná se tedy o úplatnou smlouvu uzavřenou mezi zadavatel a vybraným uchazečem s tím, že jde na straně zadavatele o požadavek na realizaci dodávek, prací či služeb, přičemž zadavatel vybírá subjekt, který mu dodávky, práce či služby poskytne.

K argumentaci zadavatele že, musí jít o výdaj z veřejného rozpočtu orgán dohledu uvádí, že veřejnou zakázkou se míní každá zakázka zadaná v zadávacím řízení veřejnými zadavateli, přičemž k její úhradě může docházet i nepřímo (např. formou zhodnocení nemovitosti atd.)

Podle čl. 3 smlouvy o spolupráci město Bechyně prodá po ukončení výstavby inženýrských sítí nově vzniklé stavební parcely zájemcům o jejich zástavbu rodinnými domky, přičemž vyplatí firmě TAPROS Tábor po uhrazení kupní ceny za převod příslušné stavební parcely částku 450,- Kč/m2. Pokud tedy město Bechyně výstavbu inženýrských sítí hradí, a to třeba i částečně, je nezbytné, aby postupovalo podle zákona. Postupem stanoveným v zákoně se tedy zadavatel musí řídit vždy, když uzavírá smlouvu, na jejímž základě bude vydávat jakékoliv finanční prostředky, a to bez ohledu na jejich původ.

Veřejná zakázka na stavební práce je definována v § 9 odst. 1 zákona. Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka na provedení nové stavby, stavební změny, udržovací práce, odstranění stavby a jakékoli stavební práce, které odpovídají požadavkům určených zadavatelem, včetně stavebních prací pořizovaných s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb poskytovaných zadavateli jinou osobou. Dle § 9 odst. 3 zákona je veřejnou zakázkou na stavební práce také projektová a inženýrská činnost týkající se výše uvedených stavebních prací.

Z ustanovení § 18 odst. 1 zákona vyplývá, že pro postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek je rozhodující předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky neobsahující daň z přidané hodnoty. Podle § 18 odst. 2 zákona, je-li předmět veřejné zakázky rozdělen na části, je pro určení předpokládané ceny předmětu rozhodující součet předpokládaných cen všech jeho částí.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) bod 3. zákona stanoví, že podle zákona veřejných zakázkách postupují zadavatelé veřejných zakázek, a to územní samosprávný celek a v případě hlavního města Prahy a statutárních měst též městský obvod nebo městská část, a jimi řízené a zřizované příspěvkové organizace.

Podle § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Za rozhodující důkaz, pro určení, zda se v šetřeném případě jednalo o veřejnou zakázku podle § 6 odst. 1 zákona, tedy orgán dohledu považoval Smlouvu o spolupráci uzavřenou dne 17.10.2005, ze které vyplývá, že si město Bechyně objednává u firmy TAPROS Tábor provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě inženýrských sítí, přičemž firmě TAPROS Tábor po prodeji zasíťovaných parcel náleží částka 450,- Kč/m2. Uvedený smluvní vztah tedy bezesporu vykazuje znaky veřejné zakázky.

Zadávací řízení

Podle § 25 odst. 1 zákona je zadavatel povinen zadat nadlimitní i podlimitní veřejnou zakázku (§ 14 a 15) v zadávacím řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak. V zadávacím řízení je zadavatel povinen dodržovat zásady stejného zacházení se všemi zájemci a uchazeči s výjimkami uvedenými v § 87, zákazu diskriminace a transparentnosti. Z § 25 odst. 2 zákona pak vyplývá, že zadavatel může pro zadání veřejné zakázky zvolit:

  1. otevřené řízení,

  2. užší řízení,

  3. jednací řízení s uveřejněním, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 26 nebo jde-li o zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, nebo

  4. jednací řízení bez uveřejnění, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 27 nebo § 28.

Podle smlouvy o spolupráci (čl.6 bod 3) vyslovilo Zastupitelstvo města Bechyně souhlas se společným postupem města Bechyně s firmou TAPROS Tábor v záležitosti zainvestování pozemků města v obytné zóně v lokalitě "U studen" a v jejich následném prodeji na stavbu rodinných domků (usnesení ZM č. 35/05-05 Z ze dne 7.9.2005).Uzavření smlouvy o spolupráci schválila Rada města Bechyně na svém zasedání dne 10.10.2005.

Dne 17.10.2005 pak byla mezi městem Bechyně a firmou TAPROS Tábor uzavřena Smlouva o spolupráci.

Z výše uvedených skutečností i ze stanovisek zadavatele je zcela zřejmé, že zadavatel před uzavřením Smlouvy o spolupráci při výstavbě inženýrských sítí, nepostupoval podle zákona o veřejných zakázkách, a veřejnou zakázku nezadal v žádném zákonem stanoveném zadávacím řízení.

Zadavatel tak nesplnil povinnost stanovenou v § 25 odst. 1 zákona tím, že veřejnou zakázku nezadal v některém ze zadávacích řízení uvedených v § 25 odst. 2 zákona, přestože je veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 3. zákona, a přestože se jednalo o veřejnou zakázku podle § 6 odst. 1 zákona, a to o veřejnou zakázku na stavební práce podle § 9 odst. 3 zákona, jejíž předpokládaná cena činila 13 680 000,- Kč.

K uložení pokuty

Podle § 102 odst. 1 zákona se právnická osoba nebo fyzická osoba, která je zadavatelem, dopustí správního deliktu mj. tím, že

  1. nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro přidělení veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit hodnocení nabídek,

  2. uzavře smlouvu (§§ 65 a 66) s uchazečem vybraným postupem podle písmene a).

V případě předmětné veřejné zakázky se zadavatel správního deliktu dopustil tím, že veřejnou zakázku nezadal v některém ze zadávacích řízení uvedených v § 25 odst. 2 zákona, přestože je veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 3. zákona, a přestože se jednalo o veřejnou zakázku podle § 6 odst. 1 zákona, a to o veřejnou zakázku na stavební práce podle § 9 odst. 3 zákona. Orgán dohledu dále konstatuje, že postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit stanovení úspěšnosti pořadí nabídek. Pokud by totiž zadavatel dodržel postup stanovený zákonem a veřejnou zakázku zadal v otevřeném nebo užším řízení, nelze vyloučit, že by obdržel nabídky dodavatelů, kteří by mu mohli nabídnout výhodnější podmínky realizace veřejné zakázky, než dodavatel, se kterým uzavřel Smlouvu o spolupráci.

Jelikož zadavatel uzavřel smlouvu s uchazečem vybraným na základě postupu, při němž porušil výše uvedenou povinnost, naplnil tak skutkovou podstatu správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. b) zákona.

Před uložením pokuty orgán dohledu rovněž ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 105 odst. 3 zákona a to, že řízení o uložení pokuty za protiprávní jednání lze zahájit do 5 let ode dne, kdy bylo spácháno. V daném případě došlo k protiprávnímu jednání zadavatele uzavřením Smlouvy o spolupráci ze dne 17.10.2005.

Podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikty podle odstavce 1 právnické osobě, která je zadavatelem, uloží pokuta do výše 5 % ceny zakázky, jde-li o správní delikt podle písmene a), b) nebo d) citovaného ustanovení zákona. Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, za které může být zadavateli uložena pokuta, činí 17 988 750,- Kč (tj. 450 Kč/39 975 m2). Horní hranice možné pokuty (5 % z ceny veřejné zakázky) tedy činí částku ve výši 899 437,- Kč.

Podle § 105 odst. 1 zákona orgán dohledu v rámci správního uvážení ohledně výše pokuty přihlédne ke stupni závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Z hlediska přiměřenosti sankce vzal orgán dohledu v úvahu zejména tu skutečnost, že zadavatel nezadal veřejnou zakázku v některém ze zadávacích řízení uvedených v § 25 odst. 2 zákona, přestože je veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 3. zákona, a přestože se jednalo o veřejnou zakázku podle § 6 odst. 1 zákona, a to o veřejnou zakázku na stavební práce podle § 9 odst. 3 zákona. Postup, kdy zadavatelé při zadávání veřejné zakázky nepostupují podle zákona, je jedním z nejzávažnějších porušení zákona, neboť zadavatelé tím v rozporu se zákonem omezují, resp. vylučují, soutěžní prostředí, které je jedním ze základních předpokladů hospodárného vynakládání veřejných prostředků.

Jako polehčující okolnost při stanovení výše pokuty vzal orgán dohledu skutečnost, že se jedná vůbec o první pochybení zadavatele, které bylo předmětem správního řízení.

Pokuta uložená zadavateli za zjištěné závažné porušení zákona má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k chování, které je se zákonem v souladu. Po uvážení uvedených argumentů orgán dohledu při stanovení výše uložené pokuty preferoval preventivní charakter uložení sankce a stanovenou výši pokuty vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující.

Orgán dohledu posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele přistoupil k uložení pokuty, neboť veřejná zakázka je již realizována a nápravy tedy nelze dosáhnout.

K uložení úhrady nákladů řízení

Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2005 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., správní orgán uloží účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, nahradit náklady řízení paušální částkou. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení (dále jen "vyhláška"), stanoví paušální částku nákladů řízení podle § 6 odst. 1 vyhlášky ve výši 1000 Kč. V ustanovení § 6 odst. 2 vyhláška dále upravuje možnost zvýšení paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých případech a případech přibrání znalce.

Vzhledem k tomu, že zadavatel vyvolal správní řízení porušením svých právních povinností (viz výše), rozhodl orgán dohledu o uložení povinnosti uhradit náklady řízení ve výši podle § 6 odst. 1 vyhlášky, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

Mgr. Jindřiška Koblihová

náměstkyně předsedy ÚOHS

pověřená řízením sekce veřejných zakázek

Obdrží:

Město Bechyně, nám. T.G.Masaryka čp. 2, 391 65 Bechyně

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en