číslo jednací: 2R042/06-Hr

Instance II.
Věc městské kulturní středisko
Účastníci
 1. Statutární město Jihlava
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 odst. 2 sř - rozhodnutí potvrzeno, rozklad odmítnut
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 25. 8. 2006
Související rozhodnutí VZ/S23/06
2R042/06-Hr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 76 KB

Č.j. 2R 042/06-Hr V Brně dne 11. srpna 2006

V řízení o rozkladu podaném dne 24.4.2006 společností DKO, s. r. o., IČ: 46991883, se sídlem Tolstého 1455/2, 586 00 Jihlava, zast. advokátkou Mgr. Hanou Marušovou, se sídlem Farní 2, 586 01 Jihlava, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. VZ/S023/2006-6206/206/500-AB ze dne 3.4.2006, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - Statutárního města Jihlava, se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava, zast. primátorem Vladimírem Hinkem, učiněných při zadávání veřejné zakázky "Zajištění funkce městského kulturního střediska", v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 3.10.2005 pod ev. č. 50013277, jsem podle ustanovení § 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., na návrh rozkladové komise ustavené podle § 152 odst. 3 téhož zákona rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. VZ/S023/2006-6206/2006/500-AB ze dne 3.4.2006

p o t v r z u j i

a podaný rozklad

z a m í t á m.

O d ů v o d n ě n í

 1. Zadávací řízení a řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

 1. Zadavatel - Statutární město Jihlava, se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava, zast. primátorem Vladimírem Hinkem, ve správním řízení zast. advokátkou Mgr. Hanou Marušovou, se sídlem Farní 2, 586 01 Jihlava (dále jen "zadavatel"), oznámil na centrální adrese dne 3.10.2005 pod ev. č. 50013277 otevřené řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), na veřejnou zakázku "Zajištění funkce městského kulturního střediska" (dále jen "veřejná zakázka"). Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky od dvou uchazečů. Hodnotící komise vyřadila z další účasti v otevřeném řízení nabídku uchazeče DKO, s. r. o., IČ 46991883, se sídlem Tolstého 1455/2, 586 00 Jihlava (dále jen "navrhovatel"), a to z důvodu nedoložení splnění kvalifikačního předpokladu podle § 31 odst. 1 písm. d) zákona, když navrhovatel předložil pouze prohlášení podepsané jednatelem Radkem Blechou, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, avšak obdobné prohlášení od druhého jednatele Pavla Čáslavského doloženo nebylo. Zadavatel rozhodl o přidělení veřejné zakázky uchazeči Zuzaně Moravské, IČ 49406477, místo podnikání Lidická Kolonie 25, 586 01 Jihlava (dále jen "Zuzana Moravská"). Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel námitky a následně dopisem ze dne 16.1.2006 návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad"). Úřad obdržel návrh dne 17.1.2006 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení, ve kterém Úřad jako účastníky správního řízení označil zadavatele, navrhovatele a uchazeče Zuzanu Moravskou.

Napadené rozhodnutí Úřadu

 1. Po přezkoumání všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 3.4.2006 rozhodnutí č. j. VZ/S 023/2006-06206/2006/500-AB, ve kterém konstatoval, že zadavatel nesplnil povinnost stanovenou v § 88 odst. 3 zákona, když neodeslal do 10-ti dnů od obdržení námitek navrhovateli písemné sdělení, zda námitkám vyhovuje či nikoliv. Současně Úřad konstatoval, že tento úkon zadavatele podstatně neovlivnil stanovení pořadí úspěšnosti nabídek.

 1. V odůvodnění svého rozhodnutí Úřad uvedl, že zadavatel obdržel námitky navrhovatele dne 23.12.2005 a rozhodnutí o námitkách odeslal navrhovateli až dne 5.1.2006 a tento je obdržel dne 9.1.2006, tedy po uplynutí 10-ti denní lhůty. Navrhovatel následně podal svůj návrh dne 17.1.2006, tj. ve lhůtě 25 kalendářních dnů ode dne podání námitek a úkon zadavatele tak nemohl ovlivnit pořadí úspěšnosti nabídek. Z toho důvodu Úřad nenařídil žádné opatření k nápravě.

 1. K prokázání technické způsobilosti uchazeče Zuzany Moravské Úřad uvedl, že doložila seznam referenčních zakázek, z nichž vyplývá, že pořádala akce jak pro konkrétní společnosti, tak i pro obec s nejméně 10 000 obyvateli. Z prohlášení různých subjektů, které jsou oprávněny disponovat s prostorami od 50 do 500 míst, pak vyplývá závazek tyto prostory uchazeči Zuzaně Moravské na přesně specifikované akce poskytnout. Technickou způsobilost tedy uchazeč tímto prokázal.

 1. Úřad dále konstatuje, že jedním ze základních kvalifikačních kritérií podle § 31 odst. 1 písm. d) zákona je, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán, nebo každý člen statutárního orgánu. Navrhovatel prokázal splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením prohlášení jednatele Radka Blechy. Dle výpisu z Obchodního rejstříku ze dne 22.3.2006 je však jednatelem navrhovatele rovněž Ing. Jiří Hartvich, a to od 29.7.2005, kdy zanikla funkce jednatele Pavla Čáslavského. Záznam o těchto skutečnostech byl do Obchodního rejstříku vložen ke dni 1.2.2006. Úřad považuje za nepochybné, že navrhovatel měl v době podání nabídky dva jednatele, a tedy měl prokázat splnění kvalifikačních předpokladů pro oba tyto jednatele. Zadavatel proto postupoval v souladu se zákonem, když vyloučil navrhovatele, který nedoložil doklad o splnění základního kvalifikačního kritéria pro osobu druhého jednatele.

 1. Rozklad

 1. Proti rozhodnutí Úřadu podal navrhovatel dne 24.4.2006 rozklad, ve kterém opětovně namítá nesplnění kvalifikačních předpokladů na straně uchazeče Zuzany Moravské, když dovozuje, že kritériem pro prokázání technické způsobilosti byla mimo jiné i realizace nejméně jedné obdobné zakázky na zajištění funkce městského kulturního střediska pro obec s nejméně 10 000 obyvateli. Uchazeč Zuzana Moravská prokázala dle názoru navrhovatele pouze to, že již neperiodicky a zejména ad hoc pořádala kulturní akce pro obec nad 10 000 obyvatel.

 1. Navrhovatel proto zastává názor, že uchazeč Zuzana Moravská měl být také vyloučen z další účasti na zadávacím řízení a zadavatel se tím, že jej nevyloučil, dopustil porušení zákona způsobem, který ovlivnil stanovení pořadí úspěšnosti nabídek, čímž navrhovatele diskriminoval.

 1. Navrhovatel požaduje, aby předseda Úřadu napadeného rozhodnutí zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání a rozhodnutí.

 1. Řízení o rozkladu

 1. Úřad neshledal důvody pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu postoupil věc orgánu rozhodujícímu o rozkladu.

 1. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu zvláštní komisí a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem napadené rozhodnutí přezkoumal ve smyslu § 89 správního řádu v rozsahu námitek rozkladu a s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl k následujícímu závěru.

 1. Úřad tím, že ve svém rozhodnutí konstatoval v postupu zadavatele nesplnění zákonné povinnosti, avšak současně konstatoval, že tento úkon podstatně neovlivnil stanovení pořadí úspěšnosti nabídek, rozhodl správně a v souladu se zákonem. Rovněž s odůvodněním napadeného rozhodnutí jsem se v plné míře ztotožnil.

IV. K námitkám rozkladu

 1. K navrhovatelem tvrzenému neprokázání technické způsobilosti na straně uchazeče Zuzany Moravské uvádím následující.

 1. Zadavatel v oznámení zadávacího řízení pod bodem 9.3. kritéria a doklady pro prokazování technické způsobilosti stanovil způsob prokazování technické způsobilosti takto: "§ 33 odst. 1 písm. c)2.- s limitem nejméně 1 obdobná zakázka na zajištění kulturních akcí pro obec s nejméně 10 000 obyvateli a c)3.- nejméně 1 sál s počtem nejméně 300 míst a nejméně 1 prostora pro pořádání menších akcí s kapacitou 50-100 míst". V zadávací dokumentaci pod bodem 11.4. Požadované doklady k prokázání technické způsobilosti zadavatel požadoval seznam referenčních zakázek a doložení prohlášení či osvědčení o řádném provedení služeb a pro zajištění výše uvedených prostor požadoval list vlastnictví k vyžadovanému vybavení, smlouvu o smlouvě budoucí o poskytnutí nájmu pro vymezené prostory, případně jiný doklad prokazující, že uchazeč bude uvedenými prostorami v době plnění služby disponovat.

 1. V souvislosti s výše uvedeným dovozuje navrhovatel extenzivním výkladem dotčené části zadání veřejné zakázky údajný požadavek zadavatele, aby uchazeči prokázali, že v minulosti plnili "funkci městského kulturního střediska". S takovou interpretací zadávacích podmínek se však nelze ztotožnit, neboť nemá oporu v jejich textu. Pokud by zadavatel požadoval prokázání takto specifické technické způsobilosti, tedy pokud by zadavatel po uchazečích požadoval přímo zkušenost s provozováním městského kulturního centra, pak by v tomto smyslu formuloval své požadavky, což neučinil. V bodě 5.5 oznámení zadávacího řízení charakterizoval zadavatel předmět plnění veřejné zakázky jako "dodávku služeb na pořádání kulturních a spol. akcí, divadelních, koncertních a jiných pořadů". Pokud tedy v bodě 9.3 požadoval prokázání "nejméně jedné obdobné zakázky", pak za obdobnou zakázku je nutno požadovat jakoukoliv dodávku služby na pořádání výše specifikovaných akcí a pořadů. Domněnka navrhovatele, že tyto dodávky služeb musí být pravidelné, či periodické, a tedy nesmějí být ad hoc, ze zadávacích podmínek žádným způsobem nevyplývá a nelze ji proto přijmout.

 1. Současně je možno konstatovat, že výše naznačeným extenzivním výkladem zadávacích podmínek navrhovatel nahrazuje určitý pojem "dodávka služeb na pořádání kulturních a společenských akcí, divadelních, koncertních a jiných pořadů" neurčitým pojmem "zajištění funkce městského kulturního centra", který by připouštěl různé interpretace a zásadním způsobem by tak narušil jednoznačnost a transparentnost zadání veřejné zakázky.

 1. Vzhledem k výše uvedenému je tedy argumentace navrhovatele bezdůvodná. Uchazeč Zuzana Moravská prokázal svou technickou způsobilost v souladu se zákonem a v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky, a tedy nenastal důvod, pro který by jej zadavatel měl vyloučit. Postup zadavatele, který vyloučil pouze navrhovatele pro neprokázání kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonem, proto nelze označit za diskriminační a tvrzení rozkladu jsou v tomto smyslu bezpředmětná.

V. Závěr

17. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval ve věci v souladu se zákonem a správním řádem, když posoudil případ ve všech jeho vzájemných souvislostech a zhodnotil veškeré písemné podklady, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu.

18. Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n íProti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.
Ing. Martin Pecina, MBA

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:

1. Statutární město Jihlava, se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava, zast. Vladimírem Hinkem

2. Mgr. Hana Marušová, advokátka se sídlem Farní 2, 586 01 Jihlava

3. Zuzana Moravská, se sídlem Lidická Kolonie 25/773, 586 01 Jihlava - Sasov

4. spis

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en