číslo jednací: 2R 049,050/06-Šp

Instance II.
Věc Projekční dom pro Napoleonskou expozici a Softwarová vizualice Bitvy u Slavkova
Účastníci
 1. Město Slavkov
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 152 odst. 5 písm. b) sř - rozklad zamítnut
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 11. 8. 2006
Související rozhodnutí VZ/S33/06
2R 049,050/06-Šp
Dokumenty file icon dokument ke stažení 108 KB

Č. j.: 2R 049, 050/06 - Šp V Brně dne 10. srpna 2006

Ve správním řízení o rozkladech podaných

dne 4. 5. 2006 zadavatelem - Historické muzeum ve Slavkově u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 373 320, za kterou jedná ředitelka Mgr. Jana Omar,

a dne 4. 5. 2006 zadavatelem - město Slavkov u Brna, se sídlem Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, za které jedná na základě pověření starosty města Mgr. Petra Kostíka ze dne 22. 2. 2006 zaměstnanec města Mgr. Bohuslav Fiala,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 6. 4. 2006, č.j. S033/2006/DO-05877/2006/510-če, ve věci přezkoumání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatelů - Historického muzea ve Slavkově u Brna a města Slavkov u Brna, učiněných při zadání veřejné zakázky, na kterou byly uzavřeny smlouvy o dílo na "projekční dóm pro Napoleonskou expozici na zámku ve Slavkově u Brna", kterou město Slavkov u Brna uzavřelo dne 21. 9. 2005 se společností E-COM, s.r.o., Slavkov u Brna, a na "softwarovou vizualizaci Bitvy u Slavkova", kterou město Slavkov u Brna a Historické muzeum ve Slavkově u Brna uzavřely dne 21. 9. 2005 se společností E-COM, s.r.o., Slavkov u Brna, jsem podle § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., na základě návrhu rozkladové komise, ustavené podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 6. 4. 2006, č.j. S033/2006/DO-05877/2006/510-če,

p o t v r z u j i

a podaný rozklad

z a m í t á m.

O d ů v o d n ě n í

I. Zadávací řízení a prvostupňové řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

 1. Zadavatel - město Slavkov u Brna, se sídlem Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, za něhož jedná na základě pověření starosty města Mgr. Petra Kostíka ze dne 22. 2. 2006 zaměstnanec města Mgr. Bohuslav Fiala (dále jen "město Slavkov"), uzavřelo dne 20. 5. 2005 smlouvu o dílo s akademickým malířem Alexandrem Ulmou. Předmětem smlouvy o dílo bylo zpracování kompletního architektonicko-výtvarného řešení Napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna, vč. použití audovizuálních prvků a 3D simulace. Součástí díla bylo mj. zpracování technické dokumentace jednotlivých vnitřních prvků expozice v rozsahu nutném pro jejich výrobu, s výjimkou projekčního domu, jehož technologie a technická dokumentace je obchodním tajemstvím společnosti E-COM, s. r. o., Čelakovského 689, 684 01 Slavkov u Brna, za niž jedná Ing. Radomír Filip a Ing. Ivan Jandl (dále jen "E-COM, s.r.o.").

 1. Město Slavkov uzavřelo dále dne 21. 9. 2005 se společností E COM, s.r.o., smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl "projekční dóm pro Napoleonskou expozici na zámku ve Slavkově u Brna" (dále jen "projekční dóm") v prostorách stávající Galerie Austerlitz, provedený podle položkového rozpočtu a doplňku architektonicko-výtvarného návrhu akademického malíře Alexandra Ulmy ze dne 15. 7. 2005. K uvedené smlouvě uzavřely smluvní strany dne 24. 10. 2005 "dodatek č. 1", kterým byla mj. navýšena celková cena díla na 1 525 000,- Kč bez DPH.

 1. V návaznosti na smlouvu o dílo na projekční dóm pak město Slavkov a Historické muzeum ve Slavkově, příspěvková organizace, se sídlem Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 373 320, za kterou jedná ředitelka Mgr. Jana Omar, jehož je město Slavkov zřizovatelem (dále jen "HM Slavkov"), uzavřeli jako objednatelé dne 21. 9. 2005 smlouvu o dílo se společností E-COM, s.r.o., jehož předmětem byla "softwarová vizualizace Bitvy u Slavkova" (dále jen "softwarová vizualizace") za smluvní cenu 1 200 000,- Kč bez DPH provedená podle podrobné specifikace uvedené v architektonicko-výtvarném návrhu akademického malíře A. Ulmy ze dne 15. 7. 2005. K uvedené smlouvě uzavřely smluvní strany dne 24. 10. 2005 "dodatek č. 1", kterým byla prodloužena doba plnění do 25. 11. 2005, bez navýšení ceny díla. HM Slavkov se podle smlouvy podílelo na úhradě díla částkou 1 milion Kč, kterou obdrželo na základě smlouvy ze dne 17. 10. 2005 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na vybudování tzv. "Dómu v rámci Napoleonské expozice ve Slavkovském zámku".

 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu" nebo "Úřad"), jako orgán příslušný podle § 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen "zákon"), obdržel podnět na přezkoumání úkonů města Slavkov a HM Slavkov při uzavírání smluv na projekční dóm a na softwarovou vizualizaci. Po posouzení obsahu smluv vyžádaných od zadavatelů získal orgán dohledu pochybnosti o tom, zda úkony učiněné při jejich uzavírání byly učiněny v souladu se zákonem, a proto zahájil správní řízení z vlastního podnětu. Účastníky tohoto správního řízení jsou podle § 99 zákona oba zadavatelé, tj. město Slavkov a HM Slavkov. Podle § 2 odst. 2 zákona může být zadavatelem společně i několik zadavatelů uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona, mají-li svoje vzájemná práva a povinnosti a vztahy ke třetím osobám smluvně upraveny.

 1. Pozn.: pokud je dále v textu uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění platné v době provedení úkonu Úřadu nebo v době provedení jednotlivých úkonů účastníků řízení.

Napadené rozhodnutí

 1. Po přezkoumání všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 6. 4. 2006 rozhodnutí č.j. S33/2006/DO-05877/2006/510-če, kterým rozhodl, že se zadavatelé dopustili správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nesplnili povinnost stanovenou v § 25 odst. 1 a § 10 odst. 1 v návaznosti na § 18 odst. 1 a 3 zákona, když se společností E-COM, s.r.o. uzavřeli smlouvy na "projekční dóm" a na "softwarovou vizualizaci" v celkové ceně předmětu díla 2 725 000,-- Kč bez DPH, aniž by tak učinili v zadávacím řízení, tj. postupem, který musí zadavatel dodržet při zadávání veřejné zakázky do uzavření smlouvy s dodavatelem, když rozdělili předmět veřejné zakázky na dvě části, čímž došlo ke snížení jeho předpokládané ceny pod finanční limit stanovený v § 6 odst. 1 citovaného zákona o veřejných zakázkách. Za spáchání uvedeného správního deliktu uložil Úřad městu Slavkov pokutu ve výši 15 000,- Kč a rovněž HM Slavkov pokutu ve výši 15 000,- Kč.

 1. Na základě předložených dokumentů a vyjádření účastníků řízení dospěl orgán dohledu k závěru, že záměrem zadavatelů, a tedy předmětem veřejné zakázky, byla od počátku Napoleonská expozice jako celek. Za důkaz považoval orgán dohledu obsah smlouvy uzavřené dne 20. 5. 2005 s akademickým malířem Alexandrem Ulmou, jejímž předmětem bylo mj. zpracování kompletního architektonicko-výtvarného řešení Napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna, vč. Technické dokumentace jednotlivých vnitřních prvků expozice v rozsahu nutném pro jejich výrobu, charakterizující ucelený záměr zadavatelů vytvořit předmětnou expozici. Za další důkaz považoval orgán dohledu obsah smlouvy ze dne 17. 10. 2005 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, ve které je dotovaný projekt charakterizován jako celek, tzv. "Dóm v rámci Napoleonské expozice ve Slavkovském zámku", přičemž dotace byla de facto použita pro uhrazení softwarové části projektu. Jako další důkaz vzal orgán dohledu v potaz prakticky shodný časový souběh dodávek na projekční dóm i softwarovou vizualizaci, počínaje datem uzavření obou smluv i termínem plnění, a také následné předání realizovaných dodávek do vlastnictví HM Slavkov, tedy naplnění účelu, pro který byla veřejná zakázka zadána. V šetřeném případě se tedy jednalo o provázaný komplex dodávek hardwarové a softwarové části expozice, kdy jednotlivá dílčí část by sama o sobě v celkovém kontextu záměru zadavatelů, tj. prezentace Napoleonské expozice návštěvníkům (v I. etapě průběhu Bitvy u Slavkova), neměla pro uvedený účel žádný praktický smysl, přičemž tento záměr - a tím i rozsah předmětu veřejné zakázky - byl zadavatelům jasný už při zpracování architektonicko-výtvarného řešení projektu obsahujícího i technickou dokumentaci jednotlivých vnitřních prvků expozice v rozsahu nutném pro jejich realizaci.

 1. Orgán dohledu na základě výše uvedených zjištění konstatoval, že město Slavkov a HM ve Slavkově v šetřeném případě rozdělili předmět veřejné zakázky na realizaci I. etapy Napoleonské expozice v rozporu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona do dvou samostatných zakázek, a to přes skutečnost, že mezi jednotlivými dodávkami označenými jako "projekční dóm pro Napoleonskou expozici" a "softwarová vizualizace Bitvy u Slavkova" existovala věcná i časová souvislost, a kdy pouze dodávka hardware a software jako celku umožnila plnohodnotnou funkci předmětné virtuální expozice. Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě celková cena předmětu veřejné zakázky (tj. součet cen "projekčního dómu pro Napoleonskou expozici" a "softwarové vizualizace Bitvy u Slavkova") činila 2 725 000,-- Kč bez DPH, došlo jejím rozdělením ke snížení ceny obou dílčích částí pod finanční limit stanovený v § 6 odst. 1 zákona. Tím došlo k porušení povinnosti stanovené v § 18 odst. 1 a 3 a návazně v § 25 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona. Je možné, že by v případě zadání veřejné zakázky postupem podle zákona obdrželi zadavatelé nabídky i od dalších dodavatelů, kteří mohli nabídnout výhodnější podmínky, než jaké vyplynuly z uzavřených smluv. Z uvedeného důvodu postup zadavatelů mohl ovlivnit i hodnocení nabídek, čímž byla naplněna skutková podstata správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. a) a b) zákona.

 1. Úřad při vydání citovaného rozhodnutí podpůrně vycházel rovněž z rozsudku Evropského soudního dvora (dále jen "ESD") ze dne 5.10.2000 ve věci C-16/98 Komise ES proti Francouzské republice (Vendée elektrification), ve kterém ESD při posuzování otázky dělení předmětu veřejných zakázek dospěl k závěru, že předmět veřejné zakázky byl v rozporu se směrnicemi rozdělen na několik částí, ačkoliv prováděné práce byly vzájemně propojitelné a měly stejnou ekonomickou i technickou funkci. Uvedené rozhodnutí ESD bylo podpořeno skutečností, že zakázky byly zadány ve stejnou dobu a jeden subjekt zahájil a koordinoval jednání vedoucí k uzavření smluv.

 1. Cena předmětné veřejné zakázky činila v šetřeném případě 3 242 750,- Kč včetně DPH, horní hranice možné pokuty tedy činila 162 137,50 Kč. Při posuzování míry závažnosti správního deliktu přihlédl orgán dohledu ke zjištění, že zadavatelé při zadání veřejné zakázky nepostupovali vůbec podle zákona, což představuje nejzávažnější porušení zákona, neboť bylo zcela vyloučeno soutěžní prostředí, které je základním předpokladem pro realizaci zásady stejného zacházení, transparentnosti a zákazu diskriminace. Na druhou stranu vzal orgán dohledu v úvahu, že se jedná o první zjištěné porušení zákona na straně zadavatelů, a také ke skutečnosti, že jedním ze zadavatelů je příspěvková organizace financována zejména z dotací a příspěvků jiných subjektů. Orgán dohledu také posoudil, zda uložená pokuta bude přiměřená možnostem zadavatelů. S ohledem na skutečnost, že oba zadavatelé postupovali ve vzájemné koordinaci, byla oběma zadavatelům uložena pokuta rovným dílem.

II. Námitky rozkladu

 1. Proti uvedenému rozhodnutí podali dne 4. 5. 2006 rozklad totožného obsahu jednotlivě oba zadavatelé. Z uvedeného důvodu se proto budu v následující části odůvodnění rozhodnutí zabývat pouze námitkami rozkladu města Slavkov.

 1. Město Slavkov spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí zejména v tom, že orgán dohledu nesprávně posoudil skutkový stav, nepostupoval tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci (tedy postupoval v rozporu se zásadou materiální pravdy) a následně takto nesprávně zjištěný skutkový stav nesprávně kvalifikoval v neprospěch účastníků řízení. Za nesprávné považuje město Slavkov již závěr Úřadu o tom, že město Slavkov a HS Slavkov lze považovat za jednoho zadavatele ve smyslu § 2 odst. 2 zákona. Uvedené ustanovení totiž dává pouze možnost více zadavatelům postupovat společně a této možnosti využilo město Slavkov a HM Slavkov pouze v případě softwarové vizualizace. Orgán dohledu se dle názoru města Slavkov s uvedenou argumentací nevypořádal, nevyvrátil ji a rozhodnutí vydal v rozporu s ní.

 1. Další argumentace města Slavkov se týká posouzení obou smluv jako jedné veřejné zakázky. Město Slavkov se domnívá, že ačkoli byla od počátku I. etapa Napoleonské expozice míněna městem Slavkov jako celek, nelze z toho automaticky dovozovat, že by město Slavkov bylo povinno realizaci projektu zadat jako jednu zakázku. Přímo v zadání výzvy k podání nabídky byl požadavek na možnost realizace v jednotlivých etapách, a to vzhledem k omezeným možnostem města. Záměrem města naopak je vytvořit expozici postupně, po jednotlivých etapách, podle objemu finančních prostředků, které bude město Slavkov moci na tento účel uvolnit.

 2. Taktéž smlouvy o poskytnutí dotace mezi HM Slavkov a Jihomoravským krajem nelze považovat za nesporný důkaz, neboť její označení bylo převzato z žádosti podané před schválením realizace konkrétních jednotlivých částí expozice městem, tedy v době, kdy byl celý projekt ve stádiu ideového záměru, tedy kdy město, po konzultacích s HM zamýšlelo vybudovat novou Napoleonskou expozici, ale ještě nebyl znám ani návrh řešení, ani podrobnosti realizace. Taktéž uvádí město Slavkov, že prezentace díla veřejnosti na webových stránkách HS Slavkov je pouze marketingovým nástrojem, jehož účelem je přilákání návštěvníků a nikoli seznámení veřejnosti s přesným popisem právních a smluvních vztahů mezi účastníky, kteří se na jeho realizaci podíleli.

 1. Za důkaz nelze podle názoru města Slavkov považovat ani časový souběh dodávek či shodný termín předání díla, neboť shoda dat souvisela se slavnostní vernisáží v rámci zahájení Vzpomínkových akcí 200. let výročí Bitvy u Slavkova a tento termín měli i ostatní dodavatelé jednotlivých komponent I. etapy expozice. Orgán dohledu navíc I. etapu Napoleonské expozice redukoval na projekční dóm a softwarovou vizualizaci, které však tvoří vedle klasických expozic (panelů a vitrín s exponáty) pouze jednu její část.

 1. Taktéž předání realizovaných dodávek hardware a software nebylo účelem, pro který byla celá veřejná zakázka zadána - jejím cílem bylo vybudování I. etapy expozice. Pokud považuje Úřad předání díla do vlastnictví HM Slavkov jako důkaz, že se jedná o provázaný komplex dodávek, jedná se o nepochopení režimu hospodaření příspěvkových organizací ze strany orgánu dohledu. Majetkem HM Slavkov se stal pouze software, hardware je stále ve vlastnictví města Slavkov a HM Slavkov je pouze svěřen do správy. Navíc projekční dóm je způsobilý kromě softwarové vizualizace bitvy u Slavkova přehrávat a reprodukovat i jiný audiovizuální záznam nebo software, a tak byl také jeho způsob využití od počátku avizován.

 1. Závěrem tedy město Slavkov shrnuje, že není pravdivé tvrzení orgánu dohledu, že tuto veřejnou zakázku zadavatelé protiprávně rozdělili na dvě, přičemž se orgán dohledu ani dostatečně nevypořádal s otázkou plurality zadavatelů, naopak je třeba konstatovat, že město Slavkov i HM Slavkov správně zadali dvě zakázky nedosahující limitu uvedeného v § 6 odst. 1 zákona postupem podle § 6 odst. 3 zákona (což zadavatelům přiznává v odůvodnění napadeného rozhodnutí i orgán dohledu).

Závěr rozkladu

 1. Z výše uvedených důvodů město Slavkov navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil a zároveň vyslovil závazný právní názor, že město Slavkov ani HM Slavkov nepostupovali v rozporu se zákonem.

Vyjádření dalších účastníků řízení

 1. Oba zadavatelé se shodně vyjádřili k podaným rozkladům v tom smyslu, že se s jejich důvody a obsahem plně ztotožňují a v celém rozsahu se k nim připojují.

III. Řízení o rozkladu

 1. Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu postoupil věc orgánu rozhodujícímu o rozkladu.

 1. Úřad tím, že svým rozhodnutím č.j. S033/2006/DO-05877/2006/510-če ze dne 6. 4. 2006 rozhodl, že se zadavatelé dopustili správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nesplnili povinnost stanovenou v § 25 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona v návaznosti na § 18 odst. 1 a 3 zákona, když se společností E-COM, s.r.o., uzavřeli smlouvy na "projekční dóm" a na "softwarovou vizualizaci" v celkové ceně předmětu díla 2 725 000,-- Kč bez DPH, aniž by tak učinili v zadávacím řízení, tj. postupem, který musí zadavatel dodržet při zadávání veřejné zakázky do uzavření smlouvy s dodavatelem, když rozdělili předmět veřejné zakázky na dvě části, čímž došlo ke snížení jeho předpokládané ceny pod finanční limit stanovený v § 6 odst. 1 citovaného zákona o veřejných zakázkách, za což jim byla každému z nich uložena pokuta ve výši 15 000,- Kč, rozhodl správně a v souladu se zákonem. Rovněž s odůvodněním napadeného rozhodnutí jsem se v plné míře ztotožnil.

IV. K námitkám rozkladu

K pluralitě zadavatelů

 1. Ustanovení § 2 odst. 2 zákona stanoví, že zadavatelem může být společně i několik zadavatelů uvedených v předchozím odstavci, písm. a) a b), mají-li svoje práva a povinnosti a vztahy k třetím osobám smluvně upraveny.

 1. Ztotožňuji se se závěrem orgánu dohledu, že při realizaci předmětné veřejné zakázky vystupovalo město Slavkov společně s HM Slavkov jako jeden zadavatel. Posouzení případu je sice modifikované skutečností, že oba zadavatelé vůbec podle zákona nepostupovali, bez ohledu na to je však ze smlouvy o dílo na softwarovou vizualizaci, uzavřené dne 21. 9. 2005 mezi společností E-COM, s.r.o., jako zhotovitelem a HM Slavkov a městem Slavkov jako objednateli, nepochybně zřejmý úmysl města Slavkov i HM Slavkov realizovat předmět veřejné zakázky společně. Stejně tak je z obsahu smlouvy o dílo na softwarovou vizualizaci zřejmé, že upravuje práva a povinnosti stran smlouvy i jejich vztahy k třetím osobám. Ustanovení § 2 odst. 2 zákona navíc výslovně neupravuje, o jaký smluvní typ se má jednat či jak má být tato smlouva označena. Proto orgán dohledu nepochybil, když výše citovanou smlouvu o dílo na softwarovou vizualizaci považoval za smlouvu předvídanou § 2 odst. 2 zákona. V případě druhé smlouvy o dílo na projekční dóm uzavřené téhož dne vystupuje sice na straně objednatele pouze město Slavkov, jak ovšem bude vysvětleno níže, obě smlouvy o dílo spolu věcně souvisí a jejich předmět je nutné považovat za provázaný systém dodávek. Proto lze závěry týkající se zadavatele vztáhnout na celou veřejnou zakázku, jejíž předmět tvoří jak projekční dóm, tak softwarová vizualizace.

K posouzení smluv o dílo jako jedné veřejné zakázky

 1. Na jednu stranu město Slavkov otevřeně přiznává, že záměrem města Slavkov i HM Slavkov byla I. etapa Napoleonské expozice jako celek, na druhou stranu však uvádí, že z tohoto záměru nelze automaticky dovozovat povinnost zadat realizaci tohoto projektu jako veřejnou zakázku. Právě s ohledem na skutečnost, že město Slavkov i HM ve Slavkově přiznali, že I. etapu Napoleonské expozice zamýšleli realizovat jako jeden celek, dovozuji, že každá součást tohoto díla má smysl a účel pouze v celkovém kontextu expozice. Navíc se jedná o expozici stálou, kdy jednotlivé komponenty budou trvale sloužit jedinému účelu, pro který byly pořízeny, přičemž záměr (a tím i rozsah předmětu veřejné zakázky) byl účastníkům řízení zřejmý již při zpracování architektonicko-výtvarného řešení projektu, obsahujícího i technickou dokumentaci jednotlivých vnitřních prvků expozice v rozsahu nutném pro jejich realizaci. Zadavatelé mohli realizovat předmět veřejné zakázky ve více etapách, v každém případě však pro posouzení, zda se v daném případě jedná o veřejnou zakázku, resp. zda cena obou děl přesahuje zákonný limit uvedený v § 6 odst. 1 zákona, byla rozhodná celková cena předmětu plnění smluv o dílo.

 1. Pokud jde o námitku zadavatelů, že předměty plnění obou smluv mají odlišný charakter (hardware a software), jež je důvodem pro jejich samostatná zadání, upozorňuji, že předmětem smlouvy o dílo na projekční dóm byly kromě dodávky řídícího počítače (tedy hardware) v hodnotě 50 000,- Kč zejména dodávky ozvučení, elektroinstalace, osvětlení, zařízení interiéru, konstrukčního skeletu, apod., v celkové hodnotě 1 470 000,- Kč. Zužování předmětu dodávky pouze na hardware (tvořící jen asi 3,3 % z celkové ceny dodávky) je tedy zavádějící. Předmětem díla, kterým je vybudování funkční expozice umožňující její virtuální produkci, je tedy celý komplex dodávek a prací (včetně software a hardware), pořízený městem Slavkov a HM Slavkov v rámci obou uzavřených smluv.

 1. Pro úplnost uvádím, že sice souhlasím s městem Slavkov, že v budoucnu může projekční dóm sloužit i pro jinou softwarovou vizualizaci, není to však argument, který by vyvracel zcela zřejmou a dokonce i samotným zadavatelem uznanou skutečnost, že záměrem obou zadavatelů byla realizace I. etapy Napoleonské expozice jako celku. Pokud jde o námitku zadavatelů, že prezentace díla veřejnosti na webových stránkách neobsahuje závazné informace o veřejné zakázce, její realizaci a smluvních vztazích mezi zadavateli, konstatuji, že Úřad při posouzení dané veřejné zakázky rozhodně nevycházel pouze z informací publikovaných v médiích.

 1. Uzavírám tedy, že orgán dohledu správně posoudil, že se v případě smluv o dílo na projekční dóm i softwarovou vizualizaci jedná o provázaný systém dodávek, což má vliv na posouzení celkové ceny díla překračující tak zákonný limit uvedený v § 6 odst. 1 zákona. Z toho vyplývá, že předměty plnění obou smluv o dílo měly být zadány v zadávacím řízení podle zákona.

K uložené sankci

 1. S ohledem na výše uvedené ponechávám uloženou pokutu v nezměněné výši, neboť jsem neshledal důvody pro její snížení či zrušení. Pro úplnost dodávám, že se plně ztotožňuji se závěry Úřadu, který v šetřeném případě vycházel ze zjištění, že zadavatelé vůbec nepostupovali při zadání předmětné veřejné zakázky podle zákona a že veřejná zakázka již byla realizována, tudíž nápravy nebylo možné dosáhnout jinou cestou. To představuje nejzávažnější stupeň intenzity porušení zákona, neboť bylo zcela vyloučeno soutěžní prostředí, které je základním předpokladem dosažení efektivního vynakládání veřejných prostředků a realizaci principů transparentnosti a zákazu diskriminace. Úřad uložil každému ze zadavatelů pokutu ve výši 15 000,- Kč, uloženou pouze v rozpětí jedné třetiny možné sazby, jež činila podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona 162 137,50 Kč. Uložená pokuta byla orgánem dohledu správně shledána jako odpovídající možnostem obou zadavatelů, a z důvodu postupu zadavatelů ve vzájemné koordinaci byla uložena zadavatelům rovným dílem. Na druhou stranu Úřad při stanovení výše pokuty zohlednil, že se jednalo o první zjištěné pochybení zadavatelů a že jedním ze zadavatelů je příspěvková organizace financující svou činnost zejména z dotací a příspěvků jiných subjektů. I tento postup Úřadu považuji za správný.

V. Závěr

 1. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval ve věci v souladu se zákonem a správním řádem, když posoudil případ ve všech jeho vzájemných souvislostech a zhodnotil veškeré písemné podklady, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu.

 1. Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.

Ing. Martin Pecina, MBA

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

1. Město Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

2. Historické muzeum ve Slavkově u Brna, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna

 1. spis.

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz