číslo jednací: VZ/S157/06

Instance I.
Věc Pomoc národním orgánům při přípravě a realizaci projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí Ev.č. 50017702
Účastníci
 1. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 101 odst. 5 - řízení zastaveno, neshledáno porušení zákona
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 11. 12. 2006
Související rozhodnutí VZ/S157/06
R083/2006/03-13448/2006/300-Fr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 105 KB
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ

Č.j.: VZ/S157/2006/SL-345/2006/550-OŠ

V Praze dne 10.7.2006

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 31.5.2006 ve smyslu ustanovení § 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., na základě návrhu uchazeče

 • společnosti SEWACO s.r.o., se sídlem Milady Horákové 323, 602 00 Brno, IČ: 62584260, společnosti AQUA PROCON s.r.o., se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno - město, IČ: 46344942 a společnosti GEOtest Brno, a.s., se sídlem Šmahova 112/1244, 659 01 Brno, IČ: 46344942, které dne 4.4.2006 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky, pod názvem "ENVI TA" podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které zastupuje vedoucí účastník sdružení podle čl. V. cit. smlouvy Ing. Renata Doležalová, jednatelka SEWACO s.r.o.,

na přezkoumání úkonů zadavatele

 • Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, jehož jménem jedná JUDr. Ing. Tomáš Novotný,

při zadávání veřejné zakázky na "Pomoc národním orgánům při přípravě a řízení projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí" otevřeným řízením, jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 15.2.2006 pod ev. č. 50017702, jehož dalším účastníkem je uchazeč

 • MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. se sídlem Národní 15, 110 00 Praha 1, IČ: 48588733 a KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, zast. jednatelem společnosti MOTT MACDONALD Praha Ing. Jiřím Petrákem,

rozhodl takto:

podle § 101 odst. 5 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. se řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Ministerstva životního prostředí učiněných při zadání veřejné zakázky "Pomoc národním orgánům při přípravě a řízení projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí" zastavuje, neboť nebylo shledáno porušení cit. zákona.

Odůvodnění

Zadavatel - Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, jehož jménem jedná JUDr. Ing. Tomáš Novotný (dále jen "zadavatel"), zadal podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen "zákon") nadlimitní veřejnou zakázku na "Pomoc národním orgánům při přípravě a řízení projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí", jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 15.2.2006 pod ev. č. 50017702.

Zadávací dokumentaci si vyzvedlo 18 zájemců. Dne 31.3.2006 zadavatel zaslal všem zájemcům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, dodatečné informace k zadávací dokumentaci podle § 52 odst. 2 zákona.

Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek 4 nabídky. Hodnotící komise (dále jen "komise") přistoupila dne 11.4.2006 k otevírání obálek, přijaté nabídky v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona zkontrolovala a přítomným uchazečům sdělila údaje stanovené zákonem. Komise vyřadila jednu nabídku pro nesložení jistoty. Dne 26.4.2006 komise provedla kontrolu splnění kvalifikačních kritérií a jednomyslně odsouhlasila, že další tři uchazeči splnili kvalifikační kritéria.

Komise provedla hodnocení podle kritéria ekonomické výhodnosti a podle dílčích kritérií, stanovených v oznámení otevřeného řízení:

 1. výše nabídkové ceny váha 55 %

 2. strategie (naplnění požadovaných cílů) váha 35 %

 3. systém zajištění kvality provedení projektu váha 10 %

Komise doporučila zadavateli přidělit veřejnou zakázku uchazeči - MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. a KPMG Česká republika, s.r.o.

Zadavatel dne 2.5.2006 č.j. 1508/900/06 33825/ENV/06 vydal rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, ve kterém uvedl identifikační údaje uchazeče - MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1, IČ: 48588733 a KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1a), 186 00 Praha 8, IČ: 00553115. V odůvodnění pouze uvedl (citace): "Tato nabídka v rámci hodnotícího kritéria strategie podala ve všech dílčích bodech návrh na dosažení požadovaných cílů, jež nejlépe odpovídal požadavkům specifikovaným v zadávací dokumentaci. Oproti nabídce druhé v pořadí se jedná o oblast uznatelnosti nákladů a veřejné hospodářské soutěže. Dále oproti nabídce třetí v pořadí se jedná o požadavky týkající se metodických pokynů, finančních a ekonomických analýz, vyhodnocení legislativních nástrojů, právní aspekty závazkových vztahů, analýz technického řešení a oblastí veřejné hospodářské soutěže. Přičemž nabídka třetí v pořadí neprokázala dostatečné zajištění kvality požadovaných výstupů a komunikace s objednatelem". Dále zadavatel konstatoval, že rozhodl v souladu s doporučením hodnotící komise a uvedl pořadí dalších uchazečů v sestupném pořadí dle výhodnosti nabídky s uvedením nabídkových cen ostatních nabídek.

Společnosti SEWACO s.r.o., se sídlem Milady Horákové 323, 602 00 Brno, IČ: 62584260, AQUA PROCON s.r.o., se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno - město, IČ: 46344942 a GEOtest Brno, a.s., se sídlem Šmahova 112/1244, 659 01 Brno, IČ: 46344942, které dne 4.4.2006 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky, pod názvem "ENVI TA" podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které zastupuje vedoucí účastník sdružení podle čl. V. cit. smlouvy o sdružení Ing. Renata Doležalová, jednatelka SEWACO s.r.o. (dále jen "uchazeč").

Uchazeč obdržel rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky dne 9.5.2006 a dne 12.5.2006 podal námitky, ve kterých se odvolával na nepřesné vymezení dílčích kritérií hodnocení nabídek, na nesprávné hodnocení dílčích kritérií č. 2 a č. 3, nesprávný obsah zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a nesprávný obsah rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky. Zadavatel obdržel námitky dne 15.5.2006. V písemném sdělení o vyřízení námitek ze dne 24.5.2006 č.j. 36289/ENV/06 1125/410/06 zadavatel uvedl, že námitkám částečně vyhovuje a že rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, vzhledem k zjištěným nepřesnostem bude přepracováno a opětovně zasláno všem uchazečům. V závěru cit. sdělení uvedl, že považuje provedení hodnocení za nediskriminační a transparentní a neshledává důvod pro provedení nového hodnocení. Uchazeč obdržel písemné sdělení o vyřízení námitek dne 26.5.2006 a dne 31.5.2006 podal návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"). Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 zákona.

Účastníky správního řízení ve smyslu § 99 zákona jsou:

 1. SEWACO s.r.o., se sídlem Milady Horákové 323, 602 00 Brno, IČ: 62584260, AQUA PROCON s.r.o., se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno - město, IČ: 46344942 a GEOtest Brno, a.s., se sídlem Šmahova 112/1244, 659 01 Brno, IČ: 46344942, které dne 4.4.2006 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky pod názvem "ENVI TA" podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které zastupuje vedoucí účastník sdružení podle čl. V. cit. smlouvy Ing. Renata Doležalová, jednatelka SEWACO s.r.o.,

 2. Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, jehož jménem jedná JUDr. Ing. Tomáš Novotný,

 3. MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., se sídlem Národní 15, 110 00 Praha 1, IČ: 48588733 a KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, zast. jednatelem společnosti MOTT MACDONALD Praha Ing. Jiřím Petrákem.

Uchazeč spatřuje porušení zákona zejména v následujících skutečnostech:

V písemném sdělení zadavatel uvedl, že námitkám částečně vyhovuje. V ustanovení § 88 odst. 3 zákona je uvedeno, že zadavatel je povinen do 10-ti dnů od obdržení námitek odeslat stěžovateli, zda námitkám vyhovuje či nikoliv a zdůvodnit způsob jejich vyřízení. Z obsahu sdělení zadavatele není zřejmé, jaké stanovisko zadavatel zaujal v otázce platnosti a účinnosti rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, zda přepracované a opětovně zaslané rozhodnutí všem uchazečům bude derogovat rozhodnutí předcházející, jakým způsobem bude řešen běh lhůt souvisejících s vydáním nového rozhodnutí apod.

Uchazeč hodnotí postup zadavatele jako v rozporu se zákonem, postup netransparentní a ve svém důsledku diskriminační, poškozující uchazeče. Uchazeč navrhuje, aby orgán dohledu vydal předběžné opatření, kterým zakáže zadavateli uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. Uzavřením smlouvy by došlo ke vzniku protiprávního stavu a uchazeči by vznikla majetková újma spočívající jednak v marném vynaložení nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení a dále v ušlém zisku, neboť by byla uzavřena smlouva ze strany zadavatele s jiným uchazečem. Podle názoru uchazeče měla být smlouva po právu uzavřena s ním. V konečném důsledku by vznikla škoda i společnosti MOTT MACDONALD Praha a KPMG Česká republika, pokud by orgán dohledu zrušil rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky tomuto uchazeči a ten by již začal plnit předmětnou veřejnou zakázku.

Zadavatel ve svém vyjádření k návrhu ze dne 16.6.2006 č.j. 2145/900/06 44704/ENV/06 a jeho doplňku ze dne 20.6.2006 č.j. 2172/900/06 45402/ENV/06 mimo jiné uvedl, že trvá na svém rozhodnutí přidělit veřejnou zakázku sdružení společností MOTT MACDONALD Praha a KPMG Česká republika a že návrh byl podán uchazečem sdružení "ENVI TA", který nemá způsobilost být účastníkem daného správního řízení ani procesní způsobilost (není subjektem v právním smyslu, není zapsán v Obchodním rejstříku, nemá přiděleno IČ) a že správní orgán neměl zahájit správní řízení. Dále zadavatel uvedl, že dne 24.5.2006 částečně vyhověl námitce uchazeče a dne 26.5.2006 zaslal opravené Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky. V tomto rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky odstranil chybu ve psaní a to "Oproti nabídce druhé v pořadí se jedná zejména o oblast uznatelnosti nákladů a vypracování metodiky kontroly zadávací dokumentace". Tím, že nebylo vydáno žádné předběžné opatření orgánem dohledu, nebrání nic tomu, aby zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem dne 26.6.2006.

Dne 14.6.2006 zaslal faxem uchazeč MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. se sídlem Národní 15, 110 00 Praha 1, IČ: 48588733 a KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, zast. jednatelem společnosti MOTT MACDONALD Praha Ing. Jiřím Petrákem odvolání proti oznámení o zahájení správního řízení č.j. VZ/S1572006/SL-345/2006/550-OŠ ze dne 9.6.2006.

Uchazeč zaslal dne 29.6.2006 své vyjádření k protokolu o pátém jednání hodnotící komise a k vyjádření zadavatele. Uchazeč upozorňuje v tomto vyjádření, že zadavatel nehodnotil nabídky podle zadávací dokumentace část 4 formulář nazvaný "STRATEGIE A HARMONOGRAM, v němž jsou uvedeny tři dílčí podkritéria:

 1. Strategie a organizace

 2. Časový harmonogram

 3. Odůvodnění.

Uchazeč se tedy domnívá, že zadavatel nehodnotil časový harmonogram a odůvodnění tak, jak je uvedeno v části 4 zadávací dokumentace.

Orgán dohledu přezkoumal na základě ust. § 96 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky, vyjádření zadavatele, návrhu uchazeče a na základě vlastního zjištění neshledal porušení zákona zadavatelem.

Kritéria pro zadání veřejné zakázky, stanovení váhy a způsobu hodnocení dílčích kritérií

Podle ust. § 55 odst. (1) zákona je základním kritériem pro zadání veřejné zakázky

 1. ekonomická výhodnost nabídky, nebo

 2. nejnižší nabídková cena.

Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky, posuzuje podle § 55 odst. 3 zákona nabídku podle dílčích kritérií. Jednotlivým dílčím kritériím musí zadavatel stanovit váhu, kterou vyjádří v procentech. Jedním z dílčích kritérií je vždy nabídková cena a dále zejména provozní náklady, požadavky na údržbu, technické, jakostní, ekologické nebo funkční vlastnosti předmětu veřejné zakázky. Při hodnocení nabídek lze použít kromě dílčích kritérií uvedených v zákoně i další dílčí kritéria příkladmo uvedená v prováděcí vyhlášce č. 240/2004 Sb.

Pokud se zadavatel rozhodne, že bude nabídky hodnotit podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, je povinen stanovit taková dílčí kritéria, která se výhradně týkají nabídky a její ekonomické výhodnosti, tzn. její kvality. Zadavatel tak hodnotí vlastní ekonomickou výhodnost nabídky uchazeče, tj. zabývá se hodnocením konkrétních podmínek obsažených v nabídce, za nichž uchazeč zadavateli nabízí splnění dané veřejné zakázky. Výsledkem tohoto procesu je tedy hodnocení konkrétního obsahu dané nabídky ve vztahu k její ekonomické výhodnosti a zjištění míry této ekonomické výhodnosti pro zadavatele.

V oznámení zadávacího řízení stanovil zadavatel následující dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky:

 1. nabídková cena váha 55 %

 2. strategie (naplnění cílů) váha 35 %

 3. systém zajištění jakosti váha 10 %

V zadávací dokumentaci pod dílčím kritériem strategie uvedl zadavatel všech 22 podkritérií, takže uchazeč předem věděl co bude zadavatel, resp. komise u jednotlivých dílčích kritérií hodnotit.

Komise provedla hodnocení podle kritéria ekonomické výhodnosti bodovací metodou. Pro hodnocení nabídek použila komise bodovací stupnici v rozsahu plnění podkritérií u druhého a třetího dílčího kritéria Ano = 1 bod, Ne = 0 bodů a u každého podkritéria hlasovala, zda bylo splněno nebo ne. Pro číselně vyjádřitelné kritérium (nabídková cena), pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získala hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Hodnocení podle bodovací metody provedla komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobila příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek komise stanovila pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější byla stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. U kritéria strategie komise v tabulkách uvedla i číslo str. nabídky, kde se naplnění požadovaných cílů u nabídek nachází. V tomto dílčím kritériu u podkritéria 4.14 revize a dopracování metodiky uznatelných nákladů komise uvedla, že nabídka neobsahuje dosavadní praxi a u podkritéria 4.19 vypracování metodiky kontroly zadávací dokumentace (nevyhovění požadavku ZD). U těchto dvou jmenovaných podkritérií uchazeč neobdržel body. Celkově získal v tomto dílčím kritériu 20 bodů a nabídka uchazeče, jemuž byla přidělena veřejná zakázka 22 bodů. U třetího kritéria obdržel jak uchazeč, tak i nabídka uchazeče, jemuž byla přidělena veřejná zakázka plný počet 4 bodů, protože oba uchazeči splnili dílčí podkritéria systému zajištění kvality provedení projektu. Třetí uchazeč nesplnil dvě dílčí podkritéria, proto byl v tomto kritériu hodnocen pouze 2 body.

Součástí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek jsou tabulky hodnocených nabídek podle všech tří dílčích kritérií včetně souhrnné tabulky přepočtených bodů a stanovení pořadí nabídek. Uchazeči byla poskytnuta zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. Uchazeči nebyl poskytnut protokol o pátém jednání komise s příslušnými tabulkami, ve kterém bylo zcela podrobně hodnoceno každé dílčí kritérium včetně podkritérií. Tyto tabulky byly uchazeči poskytnuty orgánem dohledu k vyjádření.

Komise provedla posouzení a hodnocení nabídek podle dílčích kritérií, jak již bylo konstatováno výše. Celý svůj postup popsala v protokolech z jednání a částečně ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Všem uchazečům zadavatel zaslal dne 2.5.2006 č.j. 1508/900/06 33825/ENV/06 rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, včetně částečného odůvodnění hodnocení dílčích kritérií, jak již bylo konstatováno výše. Zadavatel dne 26.5.2006 pod č.j. 1858/900/06 39524/ENV/06 zaslal všem uchazečům opravené rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, ve kterém uvedl, že na základě obdržených námitek vydává opravené rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, které je totožné, pokud se jedná o pořadí a přidělení veřejné zakázky, pouze v odůvodnění je upřesněno: "Tato nabídka celkově v rámci hodnotícího kritéria strategie podala ve všech dílčích bodech návrh na dosažení požadovaných cílů, jež nejlépe odpovídal požadavkům specifikovaným v zadávací dokumentaci. Oproti nabídce druhé v pořadí se jedná zejména o oblast uznatelnosti nákladů a vypracování metodiky kontroly zadávací dokumentace." Součástí tohoto rozhodnutí je i tabulka konečného hodnocení.

K připomínce uchazeče, že komise nehodnotila nabídky podle formuláře č. 4 zadávací dokumentace, orgán dohledu konstatuje, že zadavatel resp. komise postupovala v souladu se zákonem, protože nabídky byly hodnoceny podle dílčích kritérií uvedených jak v oznámení zadávacího řízení, tak v zadávací dokumentaci.

Pro úplnost orgán dohledu uvádí, že mu nepřísluší hodnotit nabídky. Odborné posouzení a hodnocení nabídek ponechává zákon na zadavateli. V rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. A 19/2002 ze dne 16.3.2004 je uvedeno, že pravomoci orgánu dohledu sahají do úrovně těch činností zadavatele, které obecně vyjádřeno, vytváří prostor pro fair podmínky pro účast uchazečů v soutěži, ale končí tam, kde nastupuje vlastní úvaha o tom, která nabídka splnila konkrétní kritérium a v jaké kvalitě. Nelze přezkoumávat úvahy členů komise, neboť tím by orgán dohledu ve svých důsledcích sám se stylizoval do role zadavatele a určoval by, která zakázka má vyhovět stanoveným kritériím a také v soutěži zvítězit. Orgán dohledu nemůže přebírat odpovědnost za výběr nejvýhodnější nabídky, neboť k tomu nemá odborné předpoklady a nelze to požadovat ani po soudu. Úkolem obou je kontrola rámce, v němž se výběr provádí, nikoliv samotné kvality výběru.

Úřad z předložené dokumentace nezjistil skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že zadavatel nedodržel zásadu transparentního a nediskriminačního postupu při jednání s uchazeči a zákonem stanovené postupy při hodnocení nabídek hodnotící komisí.

K připomínce zadavatele, že návrh podala neoprávněná osoba, orgán dohledu konstatuje, že vycházel z nabídky uchazeče, konkrétně ze smlouvy o sdružení. Ve smlouvě o sdružení uzavřené dne 4.4.2006 mezi společnostmi SEWACO s.r.o., se sídlem Milady Horákové 323, 602 00 Brno, IČ: 6258426, AQUA PROCON s.r.o., se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno - město, IČ: 46344942 a GEOtest Brno, a.s., se sídlem Šmahova 112/1244, 659 01 Brno, IČ: 46344942 za účelem podání společné nabídky, pod názvem "ENVI TA" podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů je v bodě V. uvedeno, že "obchodní společnost SEWACO s.r.o. je vedoucím účastníkem sdružení a zbývající účastníci sdružení (obchodní společnost AQUA PROCON s.r.o. a obchodní společnost GEOtest Brno, a.s.) zmocňují obchodní společnost SEWACO s.r.o. v plném rozsahu k veškerým úkonům a jednáním za sdružení a jeho účastníky souvisejících s naplňováním účelu sdružení specifikovaným v článku I této smlouvy." Následně uchazeč orgánu dohledu zaslal i dvě plné moci, že je oprávněn zastupovat oba členy sdružení v plném rozsahu i před orgánem dohledu.

Úřad s ohledem na všechny uvedené skutečnosti, které prokázal v průběhu správního řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl orgán dohledu zaslat jeden stejnopis.

Mgr. Jindřiška Koblihová

náměstek předsedy ÚOHS

pověřený řízením sekce veřejných zakázek

Rozhodnutí obdrží:

 1. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

 2. SEWACO s.r.o., Milady Horákové 323, 602 00 Brno

 3. MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en