číslo jednací: VZ/S33/06

Instance I.
Věc Projekční dom pro Napoleonskou expozici a Softwarová vizualice Bitvy u Slavkova
Účastníci
  1. Město Slavkov
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 102 odst. 1 písm. a) - pokuta
Rok 2006
Související rozhodnutí VZ/S33/06
2R 049,050/06-Šp
Dokumenty file icon dokument ke stažení 110 KB

Potvrzeno rozhodnutím předsedy ÚOHS čj. 2R 049, 050/06- Šp ze dne 10.8.2006

Obě rozhodnutí nabyla právní moci dne 11.8.2006

Č. j.: S033/2006/DO-05877/2006/510-če

V Brně dne 6. dubna 2006

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.2.2006 z vlastního podnětu podle § 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., o přezkoumání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatelů:

  • město Slavkov u Brna, IČ 00292311, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, zastoupené Mgr. Petrem Kostíkem, starostou,

  • Historické muzeum ve Slavkově u Brna, příspěvková organizace, IČO 373 320, se sídlem Palackého náměstí 1 (zámek), 684 01 Slavkov u Brna, za kterou jedná Mgr. Jana Omar, ředitelka,

učiněných při zadávání veřejné zakázky, na kterou bvly uzavřeny smlouvy o dílo

a) na "projekční dóm pro Napoleonskou expozici na zámku ve Slavkově u Brna", kterou město Slavkov u Brna uzavřelo dne 21.9.2005 se společností E - COM s. r. o., Slavkov u Brna, v ceně díla 980 000,-- Kč bez DPH a 1 166 200,-- Kč vč. DPH, upravené "dodatkem č. 1" ze dne 24.10.2005 k uvedené smlouvě, kterým byla celková cena díla navýšena na 1 525 000,-- Kč bez DPH a 1 814 750,-- Kč vč. DPH,

b) na "softwarovou vizualizaci Bitvy u Slavkova", kterou město Slavkov u Brna a Historické muzeum ve Slavkově u Brna uzavřely dne 21.9.2005 se společností E - COM s. r. o., Slavkov u Brna, v ceně díla 1 200 000,-- Kč Kč bez DPH a 1 428 000,-- Kč Kč vč. DPH, upravené "dodatkem č. 1" ze dne 24.10.2005 k uvedené smlouvě, kterým nedošlo k navýšení ceny,

rozhodl takto:

Město Slavkov u Brna a Historické muzeum ve Slavkově u Brna se dopustily správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. b) citovaného zákona o veřejných zakázkách tím, že nesplnily povinnost stanovenou v § 25 odst. 1 a § 10 odst. 1 v návaznosti na § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., když se společností E - COM s. r. o., Slavkov u Brna, uzavřely smlouvy na "projekční dóm pro Napoleonskou expozici na zámku ve Slavkově u Brna" a na "softwarovou vizualizaci Bitvy u Slavkova" v celkové ceně předmětu díla 2 725 000,-- Kč bez DPH, aniž by tak učinily v zadávacím řízení, tj. postupem, který musí zadavatel dodržet při zadávání veřejné zakázky do uzavření smlouvy s dodavatelem, když rozdělily předmět veřejné zakázky na dvě části, čímž došlo ke snížení jeho předpokládané ceny pod finanční limit stanovený v § 6 odst. 1 citovaného zákona o veřejných zakázkách.

Za spáchání uvedeného správního deliktu se podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., ukládá:

  • městu Slavkov u Brna pokuta ve výši 15 000,-- Kč (patnáct tisíc korun českých),

  • Historickému muzeu ve Slavkově u Brna pokuta ve výši 15 000,-- Kč (patnáct tisíc korun českých).

Uvedené pokuty jsou splatné do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol pro město Slavkov u Brna 0330650001, variabilní symbol pro Historické muzeu ve Slavkově u Brna 0330650002.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný podle § 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen "orgán dohledu" a "zákon"), obdržel podnět na přezkoumání úkonů zadavatelů - město Slavkov u Brna, IČ 00292311, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, zastoupené Mgr. Petrem Kostíkem, starostou, a Historické muzeum ve Slavkově u Brna, příspěvková organizace, IČO 373 320, se sídlem Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, za kterou jedná Mgr. Jana Omar, ředitelka (dále jen "město Slavkov" a "HM Slavkov" nebo "zadavatelé") - při uzavírání smluv na "projekční dóm pro Napoleonskou expozici na zámku ve Slavkově u Brna" a na "softwarovou vizualizaci Bitvy u Slavkova". Po posouzení obsahu smluv vyžádaných od zadavatelů získal orgán dohledu pochybnosti o tom, zda úkony učiněné při jejich uzavírání byly učiněny v souladu se zákonem, a proto zahájil správní řízení z vlastního podnětu. Účastníky tohoto správního řízení jsou podle § 99 zákona oba dva zadavatelé, tj. město Slavkov a HM Slavkov. Pozn. pokud orgán dohledu uvádí dále odkaz na zákon o veřejných zakázkách, jedná se vždy o znění účinné v době provedení úkonu orgánu dohledu nebo v době provedení jednotlivých úkonů zadavatelů.

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu účastníkům řízení dopisem ze dne 7.2.2006, ve kterém je seznámil s předběžnými výsledky šetření a současně jim stanovil lhůty, ve kterých se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí, navrhnout důkazy nebo vyjádřit své stanovisko v řízení. Orgán dohledu účastníkům řízení současně stanovil lhůtu k doplnění podkladů pro rozhodnutí, specifikovaných v oznámení (dopis ze dne 7.2.2006). Dnem 15.2.2006, kdy bylo oznámení účastníkům řízení doručeno, bylo podle § 96 odst. 2 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatelů orgánem dohledu. Oba účastníci řízení požádali o nahlédnutí do spisu, což jim bylo umožněno dne 27.2.2006 (viz protokol o nahlížení založený ve spisu správního řízení).

Ke skutečnostem uvedeným v oznámení o zahájení řízení se vyjádřilo město Slavkov dopisem ze dne 22.2.2006. Účastník řízení uvedl, že cena za "softwarovou vizualizaci Bitvy u Slavkova" činí 1 200 000,-- Kč bez DPH a 1 428 000,-- Kč vč. DPH. Architektonicko-výtvarný návrh byl zhotoven na základě smlouvy o dílo uzavřené s akademickým malířem A. Ulmou dne 20.5.2005 v ceně díla 390 000,-- Kč vč. DPH. K předmětu uzavřených smluv účastník řízení uvedl, že hardware (HW) byl původně navržen jako unikátní projekční dóm tvaru prstence. Po změně koncepce se provedení HW zredukovalo na promítání 3D obrazu na nelineární plochu, tedy běžně dodávanou technologii. Variantou tohoto HW celku je jeho osazení komerčně dostupnými PC s otevřeným operačním systémem Linux. I při změně HW koncepce zůstala struktura softwarové vizualizace (SW) nezměněna. Jedná se o scénářem zadaný sekvenční pohyb 3D modelů doplněný v 3D databázi o zvuk. Modely a databáze jsou ve standardním formátu Open Fligh. Produkt byl zhotovitelem odlaďován na jiném HW, než byl předmět smlouvy a je také jiným HW kdykoliv reprodukovatelný. Obdobné SW produkty lze také získat od jiných firem. Pořízené HW si tedy lze představit jako lepší zobrazovací zařízení pro zakázkově modifikovaný SW. Z uvedených důvodů město Slavkov požaduje, aby orgán dohledu zahájené správní řízení podle § 66 odst. 2 správního řádu zastavil.

Město Slavkov na výzvu orgánu dohledu v dopise ze dne 17.3.2006 doplnilo podklady pro rozhodnutí (kopie zřizovací listiny HM ve Slavkově a faktur, kterými byla díla uhrazena), a uvedlo, že důvodem proč bylo HM ve Slavkově účastníkem smlouvy na "SW vizualizaci" je skutečnost, že jako správce zámku odpovídá mj. za provoz a fungování výstav a expozic. V tomto případě nemělo ve svém rozpočtu celou částku na pořízení "SW vizualizace", ale pouze dotaci z prostředků Jihomoravského kraje ve výši 1 milion Kč, což byl také podíl HM ve Slavkově na úhradě "SW vizualizace". Cenu dokrylo město Slavkov, jako zřizovatel muzea, přičemž vydané prostředky byly následně vypořádány darovací smlouvou do majetku HM ve Slavkově.

Orgán dohledu přezkoumal na základě § 96 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že město Slavkov a HM ve Slavkově při uzavírání smluv o dílo na "projekční dóm pro Napoleonskou expozici na zámku ve Slavkově u Brna" a na "softwarovou vizualizaci Bitvy u Slavkova" nepostupovaly v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti.

Podle § 2 odst. 2 zákona může být zadavatelem společně i několik zadavatelů uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona, mají-li svoje vzájemná práva a povinnosti a vztahy k třetím osobám smluvně upraveny.

Podle § 25 odst. 1 zákona je zadavatel povinen zadat nadlimitní i podlimitní veřejnou zakázku (§ 14 a 15 zákona) v zadávacím řízení, pokud zákon nestanoví jinak, přičemž podle § 10 odst. 1 zákona se zadávacím řízením rozumí postup, který musí zadavatel dodržet při zadávání veřejné zakázky do uzavření smlouvy s dodavatelem.

Podle § 18 odst. 1 až 3 zákona je pro postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek rozhodující předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky neobsahující DPH. Je-li předmět veřejné zakázky rozdělen na části, je pro určení jeho předpokládané ceny rozhodující součet předpokládaných cen všech jeho částí. Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky, jestliže by tím došlo ke snížení jeho předpokládané ceny pod finanční limity stanovené pro jednotlivé druhy veřejných zakázek (§ 14 zákona) nebo pod finanční limit stanovený v § 6 odst. 1 zákona, podle kterého je veřejnou zakázkou zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce, jejímž zadavatelem je osoba uvedená v § 2 zákona a u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 miliony Kč.

Z podkladů pro rozhodnutí shromážděných orgánem dohledu v průběhu předmětného správního řízení vyplývá následující.

Město Slavkov uzavřelo dne 20.5.2005 smlouvu o dílo s akademickým malířem Alexandrem Ulmou. Předmětem díla bylo zpracování kompletního architektonicko-výtvarného řešení Napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna, vč. použití audovizuálních prvků a 3D simulace. Součástí díla bylo mj. zpracování technické dokumentace jednotlivých vnitřních prvků expozice v rozsahu nutném pro jejich výrobu, s výjimkou projekčního domu, jehož technologie a technická dokumentace je obchodním tajemstvím společnosti E - COM s. r. o., Slavkov u Brna.

Město Slavkov uzavřelo dne 21.9.2005 se společností E - COM s. r. o., Slavkov u Brna, smlouvu o dílo, ze které vyplývá, že předmětem díla byl "projekční dóm pro Napoleonskou expozici na zámku ve Slavkově u Brna" v prostorách stávající Galerie Austerlitz, provedený podle položkového rozpočtu a doplňku architektonicko-výtvarného návrhu akademického malíře A. Ulmy ze dne 15.7.2005. Doba provedení díla byla ve smlouvě stanovena do 25.11.2005. Cena díla byla ve smlouvě stanovena ve výši 980 000,-- Kč bez DPH a 1 166 200,-- Kč vč. DPH. K uvedené smlouvě uzavřely smluvní strany dne 24.10.2005 "dodatek č. 1", kterým byl předmět a rozsah díla upraven, čímž byla celková cena díla navýšena na 1 525 000,-- Kč bez DPH a 1 814 750,-- Kč vč. DPH.

Město Slavkov a HM ve Slavkově uzavřely jako objednatelé dne 21.9.2005 smlouvu o dílo se společností E - COM s. r. o., Slavkov u Brna (dále jen "zhotovitel"), ze které vyplývá, že předmětem díla byla "softwarová vizualizace Bitvy u Slavkova" provedená podle podrobné specifikace uvedené v architektonicko-výtvarném návrhu akademického malíře A. Ulmy ze dne 15.7.2005. Doba provedení díla byla ve smlouvě stanovena do 15.11.2005. Cena díla byla ve smlouvě stanovena ve výši 1 200 000,-- Kč bez DPH a 1 428 000,-- Kč vč. DPH. K uvedené smlouvě uzavřely smluvní strany dne 24.10.2005 "dodatek č. 1", kterým byla prodloužena doba plnění do 25.11.2005, bez navýšení ceny díla. HM ve Slavkově se podle smlouvy podílelo na úhradě díla částkou 1 milion Kč, kterou obdrželo na základě smlouvy ze dne 17.10.2005 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na vybudování tzv. "Dómu v rámci Napoleonské expozice ve Slavkovském zámku".

"Softwarová vizualizace Bitvy u Slavkova" byla uhrazena na základě faktury zhotovitele vystavené dne 28.11.2005 na oba objednatele, tj. město Slavkov a HM ve Slavkově, splatné dne 28.12.2005.

"Projekční dóm pro Napoleonskou expozici na zámku ve Slavkově u Brna" byl uhrazen na základě faktury zhotovitele vystavené dne 28.11.2005 na objednatele, tj. město Slavkov, splatné dne 28.12.2005.

Zřizovatelem příspěvkové organizace Historické muzeum ve Slavkově u Brna je podle zřizovací listiny ze dne 1.7.2002 město Slavkov u Brna. Dodatkem č. 2 ze dne 19.12.2005 ke zřizovací listině zřizovatel předal HM ve Slavkově do správy a k jejímu vlastnímu hospodářskému využití movitý majetek "Projekční dóm pro Napoleonskou expozici na zámku ve Slavkově u Brna" v hodnotě 1 814 750,-- Kč vč. DPH. Darovací smlouvou ze dne 19.12.2005 město Slavkov darovalo HM ve Slavkově svůj podíl na uhrazených nákladech na pořízení "softwarové vizualizace Bitvy u Slavkova" ve výši 428 000,-- Kč, čímž se ke dni převzetí díla od zhotovitele, tj. ke dni 28.11.2005, stalo dílo majetkem HM ve Slavkově.

Orgán dohledu cituje z prezentace díla veřejnosti: Virtuální realita jako konstrukční nástroj v technické oblasti proniká i do ostatních oborů, výjimkou není ani realizace expozic a projektů v muzejní a historické oblasti. Takovýmto projektem, jehož zadavatelem bylo město Slavkov a HM ve Slavkově, je i část první etapy "Napoleonské expozice" umístěné na slavkovském zámku. Cílem díla bylo netradiční a moderní formou, využívající prvky virtuální reality, seznámit návštěvníky s průběhem Bitvy u Slavkova. Návrh její realizace byl společným dílem brněnského studia ULMA a slavkovské firmy E - COM s. r. o., která má dlouholeté zkušenosti s aplikacemi umělého 3D prostoru v praxi. Nosnou náplň scenária tvoří projekce sekvencí dobového terénu v okolí Slavkova vytvořeného 3D technologií, doplněná virtuálními obrazy vojáků a jejich bojových útvarů. Nadstavbová videoprojekce souvisejících témat a prostorový zvuk dokresluje vnímaný požitek. Vytvořené dílo je půlroční týmovou prací umělců (Studio ULMA), techniků (firma E - COM), historiků a filmařů, korigovanou nezastupitelnou oponenturou HM ve Slavkově.

Na základě výše uvedených skutečností dospěl orgán dohledu k závěru, že záměrem zadavatelů - a tedy předmětem zakázky - byla od počátku Napoleonská expozice (I. etapa) jako celek. Jako důkazy v této souvislosti uvádí:

1. Obsah smlouvy uzavřené dne 20.5.2005 s akademickým malířem Alexandrem Ulmou, jejímž předmětem bylo mj. zpracování kompletního architektonicko-výtvarného řešení Napoleonské expozice na zámku ve Slavkově u Brna, vč. technické dokumentace jednotlivých vnitřních prvků expozice v rozsahu nutném pro jejich výrobu, charakterizující ucelený záměr zadavatelů vytvořit předmětnou expozici.

2. Obsah smlouvy ze dne 17.10.2005 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, ve které je dotovaný projekt charakterizován jako celek, tzv. "Dóm v rámci Napoleonské expozice ve Slavkovském zámku", přičemž dotace byla de facto použita pro uhrazení "SW" části projektu.

3. Prakticky shodný časový souběh dodávek na "projekční dóm pro Napoleonskou expozici na zámku ve Slavkově u Brna" a na "softwarovou vizualizaci Bitvy u Slavkova" (SW a HW), počínaje uzavřením obou smluv dne 21.9.2005 a termínem plnění do 25.11.2005.

4. Následné předání realizovaných dodávek do vlastnictví HM ve Slavkově (SW dne 28.11.2005 a HW dne 19.12.2005), tedy naplnění účelu, pro který byla celá veřejná zakázka zadána.

Na základě výše uvedeného orgán dohledu konstatuje, že se v šetřeném případě jednalo o provázaný komplex dodávek HW a SW částí expozice, kdy jednotlivá dílčí část by sama o sobě v celkovém kontextu záměru zadavatelů, tj. prezentace Napoleonské expozice (v I. etapě průběhu Bitvy u Slavkova) návštěvníkům, neměla pro uvedený účel žádný praktický smysl, přičemž tento záměr - a tím i rozsah předmětu veřejné zakázky - byl zadavatelům jasný počínaje zpracováním architektonicko-výtvarného řešení projektu, obsahujícího i technickou dokumentaci jednotlivých vnitřních prvků expozice v rozsahu nutném pro jejich realizaci.

Smyslem zákona o zadávání veřejných zakázek je zajištění rámce pro efektivní vynakládání finančních prostředků zadavatelů při pořizování dodávek, služeb a stavebních prací, čehož lze dosáhnout pouze provedením transparentní soutěže. Pro postup zadavatele je rozhodující předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky, přičemž nesmí docházet k obcházení zákona záměrným dělením předmětu veřejné zakázky z důvodu dílčího zadávání jednoduššími postupy, resp. ve snaze se postupu podle zákona úplně vyhnout.

Orgán dohledu na základě výše uvedených zjištění konstatuje, že město Slavkov a HM ve Slavkově v šetřeném případě rozdělily předmět veřejné zakázky na realizaci I. etapy Napoleonské expozice v rozporu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona do dvou samostatných zakázek, a to přes skutečnost, že mezi jednotlivými dodávkami označenými jako "projekční dóm pro Napoleonskou expozici" a "softwarová vizualizace Bitvy u Slavkova" existuje věcná i časová souvislost a kdy pouze dodávka HW a SW jako celku umožnila plnohodnotnou funkci předmětné virtuální expozice.

Orgán dohledu při posouzení těchto souvislostí podpůrně vycházel rovněž z rozsudku Evropského soudního dvora (ESD) ze dne 5.10.2000 ve věci C-16/98 Komise ES proti Francouzské republice (Vendée elektrification), ve kterém ESD při posuzování otázky dělení předmětu veřejných zakázek dospěl k závěru, že předmět veřejné zakázky byl v rozporu se směrnicemi rozdělen na několik částí, ačkoliv prováděné práce byly vzájemně propojitelné a měly stejnou ekonomickou i technickou funkci. Uvedené rozhodnutí bylo podpořeno skutečností, že zakázky byly zadány ve stejnou dobu a jeden subjekt zahájil a koordinoval jednání vedoucí k uzavření smluv.

Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě celková cena předmětu veřejné zakázky (tj. součet cen "projekčního dómu pro Napoleonskou expozici" a "softwarové vizualizace Bitvy u Slavkova") činila 2 725 000,-- Kč bez DPH, došlo jejím rozdělením ke snížení ceny obou dílčích částí pod finanční limit stanovený v § 6 odst. 1 zákona. Zadavatelé následně obě části zadali samostatně postupy podle § 6 odst. 3 zákona, ačkoliv byli, vzhledem k celkové ceně, povinni při jejich zadání postupovat některým ze zadávacích řízení (viz § 10 odst. 1 zákona).

Na základě posouzení uvedených skutečností dospěl orgán dohledu k závěru, že oba zadavatelé tím, že rozdělili předmět veřejné zakázky na dvě části, čímž došlo ke snížení jeho předpokládané ceny pod finanční limit stanovený v § 6 odst. 1 zákona, a návazně uzavřeli jednotlivé smlouvy na "projekční dóm pro Napoleonskou expozici" a na "softwarovou vizualizaci Bitvy u Slavkova", se společností E - COM s. r. o., Slavkov u Brna, aniž by tak učinili v zadávacím řízení, porušili povinnosti stanovené v § 18 odst. 1 a 3 a návazně v § 25 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona. Pokud by veřejnou zakázku zadali v příslušném zadávacím řízení, nelze vyloučit, že by obdrželi nabídky i od další dodavatelů, kteří mohli nabídnout výhodnější podmínky, než jaké vyplynuly z uzavřených smluv. Z uvedeného důvodu tento postup mohl ovlivnit i hodnocení nabídek. Orgán dohledu konstatuje, že uzavřením smlouvy s dodavatelem vybraným postupem, při kterém zadavatelé nesplnili výše uvedené povinnosti, byla naplněna skutková podstata správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. a) a b) zákona.

Podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona se právnické osobě, která je zadavatelem, za správní delikty uloží pokuta do výše 5 % ceny veřejné zakázky, jde-li o správní delikt podle písm. a), b) nebo d) citovaného ustanovení zákona. Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatelé dopustili správního deliktu, činí v šetřeném případě 3 242 750,00 Kč vč. DPH (součet smluvních cen z obou uzavřených smluv, vč. dodatků). Horní hranice možné pokuty tedy v šetřeném případě činí 162 137,50 Kč.

Před uložením pokuty orgán dohledu ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 105 odst. 3 zákona, a to, že řízení o uložení pokuty za protiprávní jednání lze zahájit do 5 let ode dne, kdy bylo spácháno. V šetřeném případě došlo k protiprávnímu jednání zadavatelů v okamžiku uzavření smluv na "projekční dóm pro Napoleonskou expozici na zámku ve Slavkově u Brna" a na "softwarovou vizualizaci Bitvy u Slavkova", dne 21.9.2005.

Podle § 105 odst. 1 zákona orgán dohledu v rámci správního uvážení ohledně výše pokuty přihlédne ke stupni závažnosti správního deliktu, a to zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

Při posuzování míry závažnosti správního deliktu orgán dohledu v šetřeném případě vycházel ze zjištění, že zadavatelé při zadání veřejné zakázky nepostupovali vůbec podle zákona. Tato skutečnost podle výkladové praxe orgánu dohledu dosahuje nejzávažnějšího stupně intenzity porušení zákona, neboť bylo zcela vyloučeno soutěžní prostředí, které je základním předpokladem dosažení efektivního vynakládání veřejných prostředků a prostředkem k realizaci základních atributů zákona uvedených v § 25 odst. 1 zákona, tj. zásady stejného zacházení, zákazu diskriminace a transparentnosti.

Orgán dohledu však vzal v úvahu rovněž skutečnost, že žádný ze zadavatelů nebyl dosud sankcionalizován pro porušení zákona. Orgán dohledu současně přihlédl i ke skutečnosti, že jedním ze zadavatelů je příspěvková organizace, která svoji činnost financuje zejména z dotací a příspěvků jiných subjektů. Orgán dohledu proto z hlediska přiměřenosti uložené sankce vyměřil pokutu pouze v rozpětí jedné třetiny možné sazby.

V této souvislosti orgán dohledu doplňuje, že pokuta uložená zadavateli za zjištěná závažná porušení zákona má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní - postih za porušení povinností stanovených zákonem a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k chování, které je v souladu se zákonem. Po uvážení uvedených argumentů orgán dohledu při stanovení výše uložené pokuty preferoval preventivní charakter uložení sankce a stanovenou výši pokuty vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující a s ohledem na skutečnost, že město Slavkov schválilo návrh rozpočtu pro rok 2006 s celkovou výší příjmů a výdajů 100 313 000,-- Kč (viz zápis rady města ze dne 19.12.2005 zveřejněný na internetových stránkách města) i za přiměřenou možnostem obou zadavatelů.

V šetřeném případě byli ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona zadavatelem společně město Slavkov a HM ve Slavkově (viz zřizovací listina, resp. uzavřené smlouvy). Z podmínek zadání je tedy zřejmé, že se jednalo o jednu veřejnou zakázku zadanou dvěma zadavateli. Protože oba zadavatelé postupovali ve vzájemné koordinaci, uložil orgán dohledu pokutu oběma zadavatelům rovným dílem.

Orgán dohledu posoudil postup obou zadavatelů ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu přistoupil k uložení pokuty, neboť veřejná zakázka byla již realizována a nápravy nelze dosáhnout.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, Joštova 8, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

Mgr. Jindřiška Koblihová

náměstek předsedy ÚOHS

pověřený řízením sekce veřejných zakázek

Obdrží:

Město Slavkov, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

Historické muzeum ve Slavkově u Brna, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en