číslo jednací: VZ/S23/06

Instance I.
Věc městské kulturní středisko
Účastníci
  1. Statutární město Jihlava
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 101 odst. 1 - porušení zák. bez vlivu na pořadí úspěšnosti nabídek
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 25. 8. 2006
Související rozhodnutí VZ/S23/06
2R042/06-Hr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 94 KB

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 042/06-Hr ze dne 11.8.2006, které nabylo právní moci dne 25.8.2006.

Č.j.: VZ/S 023/2006-6206/2006/500-AB

V Brně dne 3. dubna 2006

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., 179/2005 sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., na základě návrhu ze dne 16.1.2006, který podal uchazeč

  • DKO, s. r. o., se sídlem Tolstého 1455/2, 586 00 Jihlava, IČ 46991883, za kterou jedná Radek Blecha, jednatel, zast. na základě plné moci ze dne 22.12.2005 advokátkou Mgr. Hanou Marušovou ,

proti úkonům učiněných při zadávání veřejné zakázky "Zajištění funkce městského kulturního střediska" v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 3.10.2005 pod ev. č. 50013277, které učinil zadavatel

  • Statutární město Jihlava, se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava, zast. primátorem Vladimírem Hinkem,

ve správním řízení zahájeném dne 17.1.2006, jehož dalším účastníkem vedle zadavatele a navrhovatele je

  • Zuzana Moravská, místo podnikání Lidická Kolonie 25, 586 01 Jihlava, IČ 49406477

rozhodl podle § 101 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., 179/2005 sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., takto:

Výše uvedený zadavatel nesplnil povinnost stanovenou § 88 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb.tím, že při zadávání veřejné zakázky "Zajištění funkce městského kulturního střediska"neodeslal do 10 dnů od obdržení námitek uchazeči DKO, s. r. o., Jihlava, písemné sdělení, zda námitkám vyhovuje či nikoliv. Tento úkon zadavatele podstatně neovlivnil stanovení pořadí úspěšnosti nabídek.

Odůvodnění

Statutární město Jihlava, se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava, zast. primátorem Vladimírem Hinkem, (dále jen "zadavatel") uveřejnilo podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb. (dále jen "zákon") na centrální adrese dne 3.10.2005 pod ev. č. 50013277 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky "Zajištění funkce městského kulturního střediska".

V oznámení zadávacího řízení zadavatel uvedl pod bodem 5.6. Kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomická výhodnost nabídky. Pod bodem 10.1. pak uvedl dílčí kritéria hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky, kterými jsou

- cena s váhou 65 %

- obsahová a kulturní úroveň pořadů dle nabídky s váhou 35 %

Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 2 nabídky. Dle protokolu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18.11.2005 hodnotící komise vyřadila z další účasti v otevřeném řízení nabídku uchazeče DKO, s. r. o., IČ 46991883, se sídlem Tolstého 1455/2, 586 00 Jihlava (dále jen DKO, s. r. o.), a to z toho důvodu, že doložil ke splnění kvalifikačního předpokladu podle § 31 odst. 1 písm. d) zákona pouze prohlášení podepsané jednatelem Radkem Blechou, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání. Podle výpisu z obchodního rejstříku ze dne 7.10.2005 vloženého v nabídce, je jako jednatel společnosti DKO, s. r. o., uveden vedle Radka Blechy také Pavel Čáslavský, jehož prohlášení, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, nebylo doloženo. Na základě těchto skutečností byla veřejná zakázka přidělena uchazeči - Zuzaně Moravské, místo podnikání Lidická Kolonie 25, 586 01 Jihlava, IČ 49406477. Zadavatel se s rozhodnutím hodnotící komise ztotožnil. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče DKO, s. r. o., z účasti na veřejné zakázce obdržel tento uchazeč dne 14.12.2005. V námitkách podaných u zadavatele dne 23.12.2005 uchazeč DKO, s. r. o., uvedl, že "druhý jednatel Pavel Čáslavský byl z funkce jednatele odvolán formou notářského zápisu čj. N 752/2005, NZ 581/2005, a to s účinky zániku funkce ke dni 29.7.2005. K tomuto dni byl dalším jednatelem společnosti jmenován Ing. Jiří Hartvich. Tato rozhodnutí však nebyla zapsána v obchodním rejstříku, neboť návrh na změny zápisů byl usnesením Krajského obchodního soudu v Brně dle ust. § 200d Občanského soudního řádu zamítnut." Uchazeč DKO, s. r. o., zastává názor, že "funkce jednatele společnosti Pavla Čáslavského zanikla ke dni 29.7.2005 a že jmenování nového jednatele Ing. Jiří Hartvicha je dle § 27 odst. 7 Obchodního zákoníku č. 513/2001 Sb. neplatné". Rozhodnutím ze dne 5.1.2006 zadavatel námitkám nevyhověl s odůvodněním, že "rozhodnutí správce společného obchodního podílu o odvolání jednatele společnosti Pavla Čáslavského a jmenování nového jednatele Ing. Jiří Hartvicha je buď platné nebo neplatné a to celém rozsahu, což bude předmětem rozhodnutí soudu, vždy však se bude jednat o společnost, která měla v době podání nabídky dva jednatele".

Rozhodnutí zadavatele ze dne 5.1.2006 o neoprávněnosti námitek obdržel uchazeč DKO., s. r. o., dne 9.1.2006. Vzhledem k tomu, že uchazeč DKO, s. r. o., nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 16.1.2006 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), ve kterém požadoval, aby orgán dohledu zrušil zadávací řízení.

Dne 17.1.2006, kdy orgán dohledu obdržel návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče DKO, s. r. o., z účasti v otevřeném zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, bylo zahájeno řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Ve svém návrhu uchazeč DKO, s. r. o., uvedl, že zadavatel nevyřídil námitky proti vyloučení uchazeče z účasti na předmětné veřejné zakázce doručené zadavateli dne 23.12.2005 ve lhůtě stanovené v § 88 odst. 3 zákona, tj. do 10 dnů od obdržení námitek, neboť rozhodnutí o námitkách bylo uchazeči doručeno dne 9.1.2006. Z toho důvodu podal uchazeč svůj návrh na zahájení řízení ve lhůtě 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek. Dále uchazeč DKO, s. r. o., namítal nesplnění kvalifikace - prokázání technické způsobilosti - druhého uchazeče Zuzany Moravské, místo podnikání Lidická Kolonie 25, 586 01 Jihlava, IČ 49406477, a to z toho důvodu, že nezajišťoval funkci městského kulturního střediska. Na základě těchto skutečností uchazeč DKO, s. r. o., navrhl zrušit zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

Dopisem ze dne 26.1.2006 pod č. j. S023/06-152/1580/2006/500-AB sdělil orgán dohledu zadavateli, že byl podán výše uvedený návrh a vyzval zadavatele k předložení dokumentace o zadání veřejné zakázky a k podání stanoviska k předmětnému návrhu.

Dne 6.2.2006 obdržel orgán dohledu dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky. Zadavatel k návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v otevřeném zadávacím řízení sdělil dopisem ze dne 3.2.2006 následující. Důvodem vyloučení navrhovatele bylo neprokázání kvalifikace navrhovatele, neboť tento nepředložil výpis z Rejstříku trestů, ani prohlášení, že druhý jednatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče. Současně zadavatel uvedl, že druhý uchazeč, Zuzana Moravská, nar. 29. 5. 1973, IČ 49406477, místo podnikání Lidická Kolonie 25, 586 01 Jihlava (dále jen "Zuzana Moravská"), které byla přidělena zakázka, prokázal technickou způsobilost předložením seznamu kulturních akcí konaných pro obec s nejméně 10 000 obyvateli a předložením písemných potvrzení pronajimatelů o poskytnutí sálu s nejméně 300 místy a prostor s kapacitou 50-100 osob. Časový rozdíl mezi rozhodnutím hodnotící komise a rozhodnutím zadavatele o vyloučení uchazeče DKO, s. r. o., zdůvodnil zadavatel termínem konání zasedání Rady města Jihlavy. Současně zadavatel uvedl, že s vybraným uchazečem Zuzanou Moravskou neuzavřel dosud smlouvu na plnění předmětné veřejné zakázky.

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem č. j. VZ/S023/06-152/2585/06-AB ze dne 15.2.2006, ve kterém rovněž účastníky řízení seznámil s předběžnými výsledky šetření a poskytl jim lhůtu, v níž se mohli ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí, vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření.

Orgán dohledu obdržel dne 24.2.2006 od navrhovatele notářský zápis notářky JUDr. Jaroslavy Voclové ze dne 29.7.2005 čj. N 752/2005, NZ 581/2005, kterým se odvolává z funkce jednatele pan Pavel Čáslavský a jmenuje nový jednatel Ing. Pavel Hartvich, usnesení Krajského soudu v Brně o odmítnutí návrhu na zápis změny jednatelů v obchodním rejstříku ze dne 15.9.2005.

Dopisem ze dne 27.2.2006 zadavatel sdělil, že trvá na svém stanovisku vyjádřeném ve svém dopise ze dne 3.2.2006 k návrhu na zahájení řízení.

Dopisem č. j. VZ/S023/05-5196/2006/500-AB ze dne 20.3.2006 si orgán dohledu vyžádal u Krajského soudu v Brně úplný výpis z obchodního rejstříku týkající se navrhovatele, který byl orgánu dohledu doručen dne 28.3.2006.

Orgán dohledu přezkoumal na základě § 96 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky, stanoviska předloženého zadavatelem a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při vyřizování námitek uchazeče DKO, s. r. o., nepostupoval v souladu s ust. § 88 odst. 3 zákona, neboť neodeslal včas písemné sdělení stěžovateli, zda námitkám vyhovuje či nikoliv. Tento úkon zadavatele podstatně neovlivnil ani nemohl ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek. Při vyloučení uchazeče DKO, s. r. o., z další účasti na předmětné veřejné zakázce z důvodu nedoložení dokladu o splnění základního kvalifikačního kritéria podle § 31 odst. 1 písm. d) zákona pro osobu druhého jednatele a při přidělení předmětné veřejné zakázky uchazeči Zuzaně Moravské neporušil zadavatel zákon, a z toho důvodů orgán dohledu nenařídil žádné nápravné opatření.

Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti.

Podle § 88 odst. 3 zákona je zadavatel povinen do 10 dnů od obdržení námitek odeslat stěžovateli písemné sdělení, zda námitkám vyhovuje či nikoliv a zdůvodnit způsob jejich vyřízení. Pokud zadavatel námitky nevyřídil podle § 88 odst. 3 zákona, lze návrh na zahájení řízení doručit orgánu dohledu nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.

Z dokumentace o zadání předmětné veřejné zakázky orgán dohledu zjistil, že zadavatel obdržel námitky uchazeče DKO, s. r. o., dne 23.12.2005 a zadavatel odeslal rozhodnutí o námitkách dne 5.1.2006, které uchazeč obdržel dne 9.1.2006 tj. po uplynutí 10 denní lhůty. Uchazeč DKO, s. r. o., podal svůj návrh na zahájení řízení dne 17.1.2006, tj. ve lhůtě 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek. Tento úkon zadavatele však podstatně neovlivnil a nemohl ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek, neboť zadavatel o námitkách (i když opožděně) rozhodl a uchazeč řádně podal k orgánu dohledu návrh na zahájení řízení. Z toho důvodu orgán dohledu nenařídil žádné opatření k nápravě.

Ustanovení § 30 odst. 3 věty první zákona stanoví, že požadavky na splnění kvalifikace podle odstavce 2 včetně dokladů požadovaných k jejich prokázání uvede zadavatel v oznámení zadávacího řízení. Podle § 33 odst. 2 zákona je zadavatel v oznámení otevřeného řízení povinen stanovit způsob prokázání technické způsobilosti.

V bodě 9.3. oznámení zadávacího řízení - kritéria a doklady pro prokazování technické způsobilosti - zadavatel stanovil způsob prokazování technické způsobilosti uchazečů tak, že uvedl " § 33 odst. 1 písm. c) 2. - s limitem nejméně 1 obdobná zakázka na zajištění kulturních akcí pro obec s nejméně 10 000 obyvateli a c) 3. - nejméně 1 sál s počtem nejméně 300 míst a nejméně 1 prostora pro pořádání menších akcí s kapacitou 50-100 míst". V zadávací dokumentaci pod bodem 11.4. Požadované doklady k prokázání technické způsobilosti zadavatelpožadoval seznam referenčních zakázek a doložení prohlášení či osvědčení o řádném provedení služeb a pro zajištění výše uvedených prostor požadoval list vlastnictví k vyžadovanému vybavení, smlouvu o smlouvě budoucí o poskytnutí nájmu pro vymezené prostory, popřípadě jiný doklad prokazující, že uchazeč bude uvedenými prostorami v době plnění služby disponovat. Z uvedeného vyplývá, že zadavatel připustil, aby uchazeč prokázal technickou způsobilost - dispozice s prostorami o potřebné kapacitě - i jiným způsobem než průkazem vlastnického či nájemního práva.

V nabídce uchazeče Zuzany Moravské byl doložen seznam referenčních zakázek z nichž vyplývá, že se jednalo o akce pořádané jak pro konkrétní společnosti, tak pro obec s nejméně 10 000 obyvateli. Z prohlášení různých subjektů oprávněných disponovat s prostorami s počtem 50-100, 200, 300 a 500 míst vyplývá závazek poskytnout tyto prostory na přesně specifikované akce uchazeči Zuzaně Moravské, nar. 29. 5. 1973, IČ 49406477, místo podnikání Lidická Kolonie 25, 586 01 Jihlava. Na základě těchto dokladů, orgán dohledu dospěl k závěru, že technická způsobilost byla tímto uchazečem prokázána.

Podle § 30 zákona předpokladem účasti dodavatele v užším řízení a předpokladem hodnocení nabídek v otevřeném řízení je splnění kvalifikace. Splněním kvalifikace se rozumí splnění základních kvalifikačních kritérií stanovených v § 31 zákona. Jedním ze základních kvalifikačních kritérií je dle § 31 odst.1 písm. d) kritérium, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu, jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu. Podle § 31 odst. 4 tohoto zákona u podlimitních veřejných zakázkách mohou uchazeči nebo zájemci prokazovat splnění kvalifikačních kritérií prohlášením.

Podle § 38 odst. 1 zákona kvalifikaci nesplňuje uchazeč nebo zájemce, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem včetně dokladů podle ustanovení tohoto zákona, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé. Podle § 38 odst. 2 zákona nesplnění kvalifikace podle odstavce 1 prokazuje zájemci nebo uchazeči zadavatel.

Dle dokumentace o zadání předmětné veřejné zakázky uchazeč DKO, s. r. o., doložil splnění kvalifikačního předpokladu dle zákona § 31 odst. 1 písm. d) prohlášením, že "jednatel Radek Blecha nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin a že nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata by souvisela s předmětem podnikání tohoto uchazeče". Dle úplného výpisu z obchodního rejstříku, vyhotoveného dne 22.3.2006 a zaslaného orgánu dohledu Krajským soudem v Brně, statutárním orgánem uchazeče DKO, s. r. o., je rovněž další jednatel Ing. Jiří Hartvich a to od 29.7.2005. Tato skutečnost byla zapsána v obchodním rejstříku dne 1.2.2006. Jednatel společnosti Pavel Čáslavský byl dne 1.2.2006 vymazán z obchodního rejstříku, a to z toho důvodu, že jeho funkce jednatele zanikla ke dni 29.7.2005. Z výše uvedeného vyplývá, že se v případě uchazeče DKO, s. r. o., se jednalo o společnost, která měla dva jednatele. V době podání nabídky to byli Radek Blecha a Ing. Jan Hartvich, jehož funkce jednatele vznikla dne 29.7.2005 na základě notářského zápisu notářky JUDr. Jaroslavy Voclové ze dne 29.7.2005 čj. N 752/2005, NZ 581/2005, kterým se odvolává z funkce jednatele Pavel Čáslavský a jmenuje nový jednatel Ing. Pavel Hartvich. Tato skutečnost byla sice zapsána v Obchodním rejstříku až 1.2.2006, zatím co dle výpisu z obchodního rejstříku ze dne 7.10.2005 byl jako druhý jednatel zapsán Pavel Čáslavský, je však nepochybné, že společnost DKO, s. r. o. měla v době podání nabídky dva jednatele.

Dle § 27 odst. 2 Obchodního zákoníku, proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do obchodního rejstříku nemůže ten, jehož se zápis týká namítat, že zápis neodpovídá skutečnostem, nestanoví-li zákon jinak. Dle § 27 odst. 3 Obchodního zákoníku údaje a obsah listin, jejichž zveřejnění zákon ukládá, může osoba, které se zápis týká, namítat vůči třetím osobám až od okamžiku jejich zveřejnění, ledaže by prokázala, že třetí osobě byly známy. Pokud zadavatel jednal v důvěře v údaje uvedené ve výpise v obchodním rejstříku ze dne 7.10.2005, dle kterého druhým jednatelem byl Pavel Čáslavský, byl jeho postup správný. Notářským zápisem notářky JUDr. Jaroslavy Voclové ze dne 29.7.2005 čj. N 752/2005, NZ 581/2005, kterým se odvolává z funkce jednatele Pavel Čáslavský a jmenuje nový jednatel Ing. Pavel Hartvich mohl uchazeč prokázat zadavateli, že druhým jednatelem je osoba odlišná od osoby zapsané a deklarované ve výpisu z obchodního rejstříku ze dne 7.10.2005. Jiné skutečnosti z výše uvedeného notářského zápisu nevyplývají (např. že by společnost DKO, s. r. o., měla pouze jednoho jednatele).

Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel postupoval v souladu se zákonem, když vyloučil uchazeče, který nedoložil doklad o splnění základního kvalifikačního kritéria podle § 31 odst. 1 písm. d) zákona pro osobu druhého jednatele.

Orgán dohledu posoudil postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky a na základě zhodnocení všech důkazů, a to jak jednotlivě, tak i v jejich vzájemné souvislosti, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, Joštova 8, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

Mgr. Pavel Herman

zástupce náměstka předsedy ÚOHS

pověřeného řízením sekce veřejných zakázek

Obdrží:

DKO, s.r.o., Tolstého 1455/2, 586 00 Jihlava Moravská Zuzana, Lidická kolonie 25/773, 586 01 Sasov, Jihlava Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava  

Vypraveno: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en