číslo jednací: VZ/S248/05

Instance I.
Věc dodávka autobusů linkové dopravy
Účastníci
  1. ČSAD Semily, a.s., Na rovinkách 211, 513 25 Semily
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 97 odst. 2 - říz. zast. - nesložena kauce
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 24. 5. 2006
Související rozhodnutí VZ/S248/05
2R 024/06-Šp
2R024/2006-10853/2009/310-ASc
S248/2005/VZ-6577/2012/520/DŘí
Dokumenty file icon dokument ke stažení 74 KB

Rozhodnutí bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. 2R024/06-Šp ze dne 22.5.2006 a nabylo právní moci dne 24.5.2006.

Č. j.: VZ/S248/05-2830/2006/520-KV

V Brně dne 20. února 2006

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20.12.2005 podle § 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., na návrh uchazeče ČSAD Invest, a. s., IČ 25308106, se sídlem Ohrada 791, 755 01 Vsetín, za niž jedná JUDr. Ing. Zdeněk Zemek, předseda představenstva, ze dne 19.12.2005 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele - ČSAD Semily, a. s., IČ 60108843, se sídlem Na rovinkách 211, 513 25 Semily, za niž jednají Božena Koublová, předseda představenstva, Jiří Vařil, člen představenstva, a JUDr. Ing. Zdeněk Zemek, člen představenstva - učiněných ve veřejné zakázce "Dodávka autobusů linkové dopravy" zadávané podle § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 26.9.2005 pod evidenčním číslem 50013087, rozhodl takto:

I.

Výše specifikované správní řízení se podle § 97 odst. 2 v návaznosti na § 98 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., zastavuje.

II.

Návrh uchazeče ČSAD Invest, a. s., IČ 25308106, se sídlem Ohrada 791, 755 01 Vsetín, ze dne 19.12.2005 na vydání předběžného opatření, jímž měl být zadavateli - ČSAD Semily, a. s., IČ 60108843, se sídlem Na rovinkách 211, 513 25 Semily - uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení ve veřejné zakázce "Dodávka autobusů linkové dopravy", případně uložen zákaz plnění z uzavřené smlouvy, se zamítá, neboť nebyly shledány důvody pro jeho uložení.

Odůvodnění

Společnost ČSAD Semily, a. s., IČ 60108843, se sídlem Na rovinkách 211, 513 25 Semily, za niž jednají Božena Koublová, předseda představenstva, Jiří Vařil, člen představenstva, a JUDr. Ing. Zdeněk Zemek, člen představenstva (dále jen "zadavatel"), uveřejnila podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb. (dále jen "zákon"), dne 26.9.2005 na centrální adrese pod evidenčním číslem 50013087 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky "Dodávka autobusů linkové dopravy" (dále jen "veřejná zakázka").

Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel dvě nabídky. Jak vyplývá ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18.11.2005 hodnotící komise posuzovala obě nabídky, přičemž jako nejvýhodnější nabídku vyhodnotila nabídku uchazeče TEZAS a. s., IČ 60193549, se sídlem Pernerova 52, 186 07 Praha 8, za niž jedná Ing. Radislav Rožánek, předseda představenstva (dále jen "TEZAS a. s."). Dopisy ze dne 18.11.2005 a dne 21.11.2005 zadavatel sdělil uchazečům své rozhodnutí, že veřejná zakázka byla přidělena uchazeči TEZAS a. s.

Vzhledem k tomu, že uchazeč ČSAD Invest, a. s., IČ 25308106, se sídlem Ohrada 791, 755 01 Vsetín, za niž jedná JUDr. Ing. Zdeněk Zemek, předseda představenstva (dále jen "ČSAD Invest, a. s."), nesouhlasil s postupem zadavatele při zadávání veřejné zakázky, podal námitky proti úkonům zadavatele, a to tak, že zaslal dva dopisy ze dne 25.11.2005, které podle dodejek o doručení pošty zadavatel dne 30.11.2005 a dne 5.12.2005 nepřijal. Jak vyplývá ze zadávací dokumentace, obdržel zadavatel dne 1.12.2005 a dne 2.12.2005 faxem dopisy, které jsou obsahově shodné s dopisy, které uchazeč ČSAD Invest, a. s., zaslal zadavateli a jejichž obsahem byly námitky proti úkonům zadavatele. Na uvedené dopisy obdržené faxem zadavatel reagoval dopisem ze dne 1.12.2005, ve kterém jmenovanému uchazeči sdělil, že námitky se odmítají a vracejí odesílateli.

Protože uchazeč ČSAD Invest, a. s., nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 19.12.2005 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") zároveň s návrhem na vydání předběžného opatření.

Orgán dohledu obdržel návrh dne 20.12.2005 a tímto dnem bylo podle § 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb. (dále jen "zákon ve znění pozdějších předpisů"), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Účastníky správního řízení jsou podle § 99 zákona ve znění pozdějších předpisů jsou:

  • zadavatel,

  • uchazeč ČSAD Invest, a. s.,

  • uchazeč TEZAS a. s., kterému byla veřejná zakázka přidělena.

Dopisem ze dne 21.12.2005 vyrozuměl orgán dohledu zadavatele o podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání jeho úkonů a vyzval ho k předložení dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen "zadávací dokumentace") včetně stanoviska k předmětnému návrhu. Stanovisko k návrhu uchazeče ČSAD Invest, a. s., orgán dohledu obdržel od zadavatele dne 6.1.2006.

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu účastníkům řízení dopisem č. j. VZ/S248/05-781/2006/520-KV ze dne 9.1.2006, ve kterém účastníkům řízení poskytl lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí, popř. navrhnout doplnění šetření.

Vzhledem k tomu, že zadavatel zaslal orgánu dohledu spolu s vyjádřením k návrhu pouze kopii zadávací dokumentace, vyzval jej o zaslání zadávací dokumentace v originále.

Dále orgán dohledu v uvedeném oznámení o zahájení správního řízení uvedl, že uchazeč ČSAD Invest, a. s., nesložil v zákonem stanovené lhůtě na účet orgánu dohledu kauci v požadované výši ve smyslu § 98 odst. 1 zákona.

Dopisem ze dne 17.1.2006 uchazeč ČSAD Invest, a. s., prostřednictvím mailu orgánu dohledu sdělil, že dne 17.1.2006 složil na účet orgán dohledu doplatek kauce ve výši
630,- Kč, čímž celkem tedy kauce činí 207 130,- Kč. Uvedená částka byla na účet orgánu složena dne 17.1.2006.

Dne 3.2.2006 obdržel orgán dohledu zadávací dokumentaci od zadavatele v originále.

Po přezkoumání případu na základě ustanovení § 96 zákona a po zhodnocení všech podkladů, orgán dohledu rozhodl o zastavení řízení, přičemž ke svému rozhodnutí uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Podle § 98 odst. 1 zákona "s podáním návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele je navrhovatel povinen složit na účet orgánu dohledu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejvýše však 1 000 0000 Kč. Kauce musí být připsána na účet orgánu dohledu nejpozději poslední den lhůty pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele."

Ustanovení § 97 odst. 2 zákona stanoví, že jestliže návrh nemá předepsané náležitosti podle odstavce 1 a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené orgánem nedoplní, nebyl doručen ve lhůtě podle § 96 odst. 3 zákona nebo nebyl podán oprávněnou osobou, nebo není-li orgán dohledu věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu, zahájené řízení orgán dohledu zastaví; pokud má orgán dohledu důvodné podezření, že došlo k porušen tohoto zákona je povinen v řízení pokračovat z vlastního podnětu.

Podle § 96 odst. 3 zákona musí být návrh doručen orgánu dohledu do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel písemné sdělení, že zadavatel námitkám nevyhověl nebo vyhověl, ale stěžovatel se způsobem vyřízení nesouhlasí. Pokud zadavatel námitky nevyřídil podle § 88 ost. 3, lze návrh doručit orgánu dohledu nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.

Dopis ze dne 1.12.2005, kterým zadavatel sdělil uchazeči ČSAD Invest, a. s., že jeho námitky odmítá a vrací je, byl jmenovanému uchazeči doručen dne 12.12.2005. Posledním dnem lhůty pro podání návrhu k orgánu dohledu byl tedy den 22.12.2005. Do posledního dne lhůty pro podání návrhu byla na účet orgánu dohledu připsána kauce pouze ve výši
206 500,-Kč.

Jak vyplývá z návrhu kupní smlouvy obsaženého v nabídce uchazeče ČSAD Invest, a. s., kupní cena za 7 kusů linkových autobusů činí částku ve výši 20 713 000,- Kč bez DPH, a ve výši 24 648 470,- Kč s DPH. V daném případě tedy činí 1% z nabídkové ceny jmenovaného uchazeče částku ve výši 207 130,- Kč.

Uchazeč ČSAD Invest, a. s., tak byl povinen složit kauci ve výši 207 130,- Kč, a to do 22.12.2005. Kauce však byla jmenovaným uchazečem složena pouze ve výši 206 500,- Kč. Zbývající částku kauce ve výši 630,- Kč uhradil jmenovaný uchazeč dne 17.1.2006, tedy po lhůtě, ve které měla být kauce na účet orgánu složena.

Uchazeč ČSAD Invest, a. s., tudíž nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, kterou je podle § 98 odst. 1 zákona složení kauce ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, která musí být připsána na účet orgánu dohledu nejpozději poslední den lhůty pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesložil nejpozději poslední den lhůty pro podání návrhu kauci v zákonem stanovené výši, rozhodl orgán dohledu o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku.

Podle § 100 zákona může orgán dohledu na návrh navrhovatele nebo z vlastního podnětu před skončením řízení k zabránění dalšího poškozování nebo k odvrácení bezprostředního ohrožení zájmů uchazeče nebo zájemce a v rozsahu nezbytně nutném pro zjištění jeho účelu vydat předběžné opatření, kterým uloží zejména zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, pozastavit zadávací řízení nebo zákaz plnění z uzavřené smlouvy.

Jak vyplývá z předložené dokumentace, uzavřel zadavatel dne 6.12.2005 s uchazečem TEZAS a. s. na koupi každého linkového autobusu samostatnou kupní smlouvu za cenu ve výši Kč 3 407 531,68 Kč včetně DPH, tj. za cenu uvedenou v nabídce jmenovaného uchazeče.

Vzhledem k tomu, že orgán dohledu obdržel návrh na přezkoumání úkonů zadavatele dne 20.12.2005, tj. po dni, kdy byly kupní smlouvy uzavřeny, nemohl orgán dohledu vydat předběžné opatření, kterým by zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky.

Z čl. II. "Lhůta a místo plnění" všech kupních smluv vyplývá, že prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději ve 12 měsíci 2005. Vzhledem k tomu, že se orgán dohledu dozvěděl o existenci uzavřených kupních smluv z vyjádření zadavatele, které obdržel dne 6.1.2006, tedy v době, kdy již byly kupní smlouvy realizovány, nemohl vydat ani předběžné opatření, kterým by zadavateli zakázal plnění z uzavřených kupních smluv.

Orgán dohledu posoudil postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky a na základě zhodnocení všech důkazů, a to jak jednotlivě, tak i v jejich vzájemných souvislostech, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

K použití právních předpisů v tomto rozhodnutí orgán dohledu závěrem poznamenává, že ve smyslu § 179 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., se řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona, dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Mgr. Jindřiška Koblihová

náměstkyně předsedy ÚOHS

pověřená řízením sekce veřejných zakázek

Obdrží:

ČSAD Semily, a. s., Na rovinkách 211, 513 25 Semily

ČSAD Invest, a. s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín

TEZAS a. s., Pernerova 52, 186 07 Praha 8

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en