číslo jednací: 2R29/05

Instance II.
Věc Vestavba a nástavba Domova mládeže
Účastníci
  1. Střední průmyslová škola stavební
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 60 písm. a) - zamítnuto
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 26. 9. 2005
Související rozhodnutí VZ/S245/04
2R29/05
Dokumenty file icon dokument ke stažení 61 KB

Č. j.: 2R 29/05 - Hr V Brně dne 20. září 2005

Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 9.5.2005 Střední průmyslovou školou stavební, se sídlem Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí, zast. ředitelem Ing. Pavlem Dittlem, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 31.8.2004 společností JUSTICIA s. r. o., se sídlem 28. října 168, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, za kterou jedná Mgr. Vlastimil Křesálek, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 25.3.2005 č. j. VZ/S245/04-154/1643/05-Der ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - Střední průmyslové školy stavební, se sídlem Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí, učiněných při zadání veřejné zakázky "Vestavba a nástavba Domova mládeže" v užším řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb., jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 15.9.2004 pod ev. č. 50001121, jsem podle § 60 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., na základě návrhu zvláštní komise, ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona, rozhodl takto:

Rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 25.3.2005 č. j. VZ/S245/04-154/1643/05-Der jako opožděný

z a m í t á m .

O d ů v o d n ě n í

Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu zvláštní komisí a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") č. j. VZ/S245/04-154/1643/05-Der ze dne 25.3.2005 přezkoumal v celém rozsahu a s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl k následujícímu závěru.

Napadeným rozhodnutím konstatoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") v postupu Střední průmyslové školy stavební, se sídlem Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí, zast. ředitelem Ing. Pavlem Dittlem, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 31.8.2004 společností JUSTICIA s. r. o., se sídlem 28. října 168, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, za kterou jedná Mgr. Vlastimil Křesálek (dále jen "zadavatel"), při zadání veřejné zakázky "Vestavba a nástavba Domova mládeže" v užším řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb. (dále jen "zákon"), jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 15.9.2004 pod ev. č. 50001121, porušení povinností plynoucích z ustanovení § 40 odst. 1 v návaznosti na ustanovení § 43 odst. 2 zákona. Zadavatel v oznámení užšího řízení neuvedl všechny informace důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, když nestanovil kritéria pro výběr zájemců při omezení jejich počtu, ustanovení § 40 odst. 2 zákona, když v písemném oznámení o odmítnutí zájemců o účast z důvodů omezení jejich počtu neuvedl důvody odmítnutí, ustanovení § 88 odst. 3 zákona, neboť ve lhůtě 10 dnů od obdržení námitek neodeslal stěžovateli písemné sdělení, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, včetně zdůvodnění jejich vyřízení, a ustanovení § 88 odst. 4 zákona, když ve lhůtě do 60 dnů od obdržení námitek uzavřel smlouvu, přestože podaným námitkám nevyhověl. Za uvedený správní delikt pak Úřad uložil zadavateli pokutu ve výši 50 000,- Kč.

Napadené rozhodnutí bylo navrhovateli i fyzické osobě Ing. Radim Kutra, bytem Mysločovice 117, 763 01 Zlín, jako jediným účastníkům správního řízení doručeno doporučenou poštou shodně dne 18.4.2005 a od tohoto data počala běžet patnáctidenní lhůta pro podání rozkladu.

Napadené rozhodnutí obsahovalo řádné poučení o opravném prostředku, ze kterého nepochybně vyplývalo, že proti němu bylo možno do patnácti dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu, a to prostřednictvím Úřadu - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Lhůta pro podání rozkladu tedy uplynula dne 3.5.2005. V této lhůtě zaslal zadavatel Úřadu dne 2.5.2005 podání, jehož obsahem byl předmětný rozklad, pouze elektronickou poštou, avšak bez přílohy o kontrole elektronického podpisu. Z uvedeného důvodu je možno doručené podání posoudit analogicky k telegrafickému podání pouze jako podání ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb. (dále jen "správní řád"), které je třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do tří dnů, přičemž k zachování této lhůty postačí, je-li doplnění podání ve lhůtě do tří dnů předáno k poštovní přepravě. Předmětné doplnění mohlo být podáno k poštovní přepravě nejpozději dne 5.5.2005. Písemné doplnění, které Úřad obdržel dne 9.5.2005, však dle podacího razítka předal zadavatel k poštovní přepravě až dne 6.5.2005, a tedy nikoliv v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 správního řádu. Na podání ze dne 2.5.2005 proto nelze pohlížet jako na včasné podání rozkladu, když nebylo v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 správního řádu řádně doplněno, a za datum doručení rozkladu je proto nutno považovat až den 9.5.2005. Rozklad byl tedy podán opožděně, a proto jej jako opožděný zamítám.

Vzhledem k tomu, že skutečnosti v opožděném rozkladu uvedené, neodůvodňují obnovu řízení anebo změnu nebo zrušení napadeného rozhodnutí v mimoodvolacím řízení, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, dále odvolat.

Ing. Martin Pecina, MBA

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

  1. JUSTICIA s. r. o., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, zast. Ing. Vlastimilem Křesálkem,

  1. Ing. Radim Kutra, se sídlem Mysločovice 117, 763 01 Zlín,

  1. spis.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en