číslo jednací: VZ/S533/05

Instance I.
Věc Poskytování právních služeb
Účastníci
 1. ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 101 odst. 5 - řízení zastaveno, neshledáno porušení zákona
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 12. 9. 2005
Související rozhodnutí VZ/S533/05
3R64/05
Dokumenty file icon dokument ke stažení 95 KB
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ

Č.j.: S 533-R/05-196/140/OŠ

V Praze dne 20.7.2005

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.6.2005 ve smyslu ustanovení § 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., na základě návrhu Mgr. Miroslava Dubovského - sdružení advokátů Lovells - Mgr. Miroslava Dubovského a Tomáše Bettelheima, na základě smlouvy o sdružení ze dne 6.9.2001 podle § 14 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Slovanský dům, Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1, IČ: 66239303, na základě předložené plné moci ze dne 31.5.2005 právně zastoupen JUDr. Janem Myškou, Ph.D., advokátem v plné moci AK Allen & Overy, se sídlem V Celnici 4, 110 00 Praha 1, IČ: 63834782 a JUDr. Alenou Bányaiovou, CSc., advokátkou v plné moci Salans v.o.s., se sídlem Platnéřská 4, 110 00 Praha 1, IČ: 26741202, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, IČ: 45274649, zast. generálním ředitelem Dr. Martinem Romanem a Ing. Danielem Benešem, při zadávání veřejné zakázky na "Poskytování právních služeb" v jednacím řízení s uveřejněním podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb., jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 30.12.2004 pod ev. č. 50002699,

rozhodl takto:

podle § 101 odst. 5 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ČEZ, a.s., učiněných při zadání veřejné zakázky na "poskytování právních služeb" zastavuje, neboť nebylo shledáno porušení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb.

Odůvodnění

Zadavatel - ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, zast. generálním ředitelem Dr. Martinem Romanem a Ing. Danielem Benešem (dále jen "zadavatel"), zadal podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb., (dále jen "zákon") veřejnou zakázku na "poskytování právních služeb" v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 30.12.2004 pod ev. č. 50002699.

Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení patnáct žádostí a dne 9.2.2005 provedl vyhodnocení kvalifikace patnácti zájemců. Jeden ze zájemců nesplnil kvalifikaci a byl zadavatelem odmítnut. Zadavatel dne 9.2.2005 vyzval 14 zájemců k podání nabídky, kterým současně zaslal zadávací dokumentaci a oznámil lhůtu pro podání nabídek na den 4.3.2005. Dne 24.2.2005 zaslal zadavatel všem zájemcům sumarizaci obdržených dotazů ve smyslu ust. § 52 zákona. Osoby pověřené zadavatelem (dále jen "komise") kontrolovala dne 4.3.2005 nabídky podle ust. § 59 odst. 3 zákona a konstatovala, že všechny nabídky jsou úplné. Dne 15.3.2005 komise posuzovala nabídky. V oznámení zadavatel uvedl jako kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost, která byla hodnocena podle dílčích kritérií - nabídková cena váha 50 % a způsob zajištění plnění veřejné zakázky váha 50 %. Komise posoudila a hodnotila nabídky dle dílčího kritéria - způsob zajištění veřejné zakázky. Každé nabídce byla přidělena dle vhodnosti způsobu zajištění plnění veřejné zakázky bodová hodnota, která odrážela úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Komise dále sestavila pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně vhodné a přiřadila nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce nižší bodové ohodnocení a to podíl 100 a počtu nabídek. Hodnocení je uvedeno v tabulce v příloze protokolu. Zadavatel následně písemně vyzval zájemce k jednání. Z těchto jednání pořídil zadavatel protokoly ze dne 8.4.2005, 20.4.2005 a 21.4.2005. Dne 25.4.2005 vyhotovila komise protokol o hodnocení nabídek, ve kterém mimo jiné uvedla, že zadavatel požadoval v rámci jednání doplňující informace, zda uchazeč při kalkulaci nabídkové ceny vzal v potaz, že místem plnění bude z převážné většiny (99 %) Česká republika a že právní služby budou poskytovány z převážné většiny (99 %) dle české jurisdikce. V rámci těchto jednání šest uchazečů předložilo zadavateli aktualizovanou nabídkovou cenu (nižší než v původní nabídce), kterou následně hodnotila komise a to tak, že nabídce s nejnižší nabídkovou cenou přidělila 100 bodů a další nabídky s vyššími nabídkovými cenami pak bodové ohodnocení, které vzniklo násobkem 100 a poměru posuzované nabídkové ceny k nejnižší nabídkové ceně. Přílohu protokolu o hodnocení tvoří tabulka hodnocení podle nabídkových cen a souhrnná tabulka. Ve stejný den ještě komise vypracovala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve které mimo jiné uvedla, že způsob hodnocení nabídek vychází z ust. § 8 vyhlášky č. 240/2004 Sb. o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení podle jejich ekonomické výhodnosti a předala zprávu zadavateli.

Zadavatel dne 25.4.2005 vydal rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, ve kterém uvedl, že tato veřejná zakázka bude vzhledem k předpokládanému rozsahu veřejné zakázky přidělena uchazečům, kteří se umístili při hodnocení nabídek na prvních šesti místech, a to v níže uvedeném pořadí:

 1. Weil, Gotshal & Manges v.o.s., Křížovnické nám. 1/193, 110 00 Praha 1, IČ: 256211050,

 2. Mgr. Radek Pokorný, advokát AK Pokorný, Wagner & spol., Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1, IČ: 62604171,

 3. AK White & Case, se sídlem Na Příkopě 8, 110 00 Praha 1, IČ: 66238609,

 4. Brzobohatý Brož & Honsa, v.o.s., Klimentská 10/1207, 110 00 Praha 1, IČ: 26143119,

 5. Linklaters, v.o.s., Na Příkopě 19, 110 00 Praha 1, IČ: 26423782,

 6. AK Kříž a Bělina, Dlouhá 13, 110 00 Praha 1, IČ: 66205956.

Všichni uchazeči obdrželi rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky dne 27.4.2005. Čtyři uchazeči podali námitky, mezi nimi i Mgr. Miroslav Dubovský jednající jménem Lovells, sdružení advokátů, se sídlem Slovanský dům, Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1, IČ: 66239303 (dále jen "uchazeč") dne 9.5.2005. Statutární orgán zadavatele, v písemném sdělení o vyřízení námitkám ze dne 20.5.2005 námitkám nevyhověl. Uchazeč obdržel sdělení o vyřízení námitek dne 23.5.2005 a dne 1.6.2005 předal osobně na základě předložené plné moci ze dne 31.5.2005 právně zastoupen JUDr. Janem Myškou, Ph.D., advokátem v plné moci Allen & Overy, se sídlem V Celnici 4, 110 00 Praha 1, IČ: 63834782 a JUDr. Alenou Bányaiovou, CSc., advokátkou v plné moci Salans v.o.s., se sídlem Platnéřská 4, 110 00 Praha 1, IČ: 26741202 (dále jen "uchazeč") návrh Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad"). Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 zákona.

Účastníky správního řízení ve smyslu § 99 zákona jsou:

 1. zadavatel,

 2. Mgr. Miroslav Dubovský sdružení advokátů Lovells - Mgr. Miroslava Dubovského a Tomáše Bettelheima, Slovanský dům, Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1, IČ: 66239303, právně zastoupené JUDr. Janem Myškou, Ph.D., JUDr. advokát v plné moci AK Allen & Overy, V Celnici 4, 110 00 Praha 1, IČ: 63834782 a JUDr. Alenou Bányaiovou, CSc., advokátka v plné moci Salans v.o.s., Platnéřská 4, 110 00 Praha 1, IČ: 26741202,

 3. uchazeči jimž byla přidělena veřejná zakázka

 1. Weil, Gotshal & Manges v.o.s., Křížovnické nám. 1/193, 110 00 Praha 1, IČ: 256211050,

 2. Mgr. Radek Pokorný, advokát AK Pokorný, Wagner & spol., Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1, IČ: 62604171,

 3. AK White & Case, Na Příkopě 8, 110 00 Praha 1, IČ: 66238609,

 4. Brzobohatý Brož & Honsa, v.o.s., Klimentská 1 0/1207, 110 00 Praha 1, IČ: 26143119,

 5. Linklaters, v.o.s., Na Příkopě 19, 110 00 Praha 1, IČ: 26423782,

 6. prof. JUDr. Jan Kříž, CSc., a prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., advokáti AK Kříž a Bělina, Dlouhá 13, 110 00 Praha 1, IČ: 66205956.

Uchazeč ve svém návrhu nejprve shrnuje průběh zadávacího řízení včetně výběru nejvýhodnějších nabídek a rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky šesti vybraným uchazečům. Návrh směřuje ve smyslu ustanovení § 97 odst. 3 písm.a), b) a d) zákona proti zadávacím podmínkám, obsahu oznámení zadávacího řízení a obsahu výzvy k podání nabídek a proti zadání veřejné zakázky, jakož i proti průběhu zadávacího řízení. Uchazeč tvrdí, že zadavatel porušil principy transparentnosti, stejného zacházení se všemi účastníky a nediskriminace. Podle uchazeče zadavatel porušil následující ustanovení zákona § 25 odst. 1 zákona, § 44 odst. 2 zákona, § 52 odst. 1 zákona, § 63 odst. 1 zákona a § 65 odst. 2 a 3 zákona.

Konkrétní námitky podrobně popisuje, a to:

 1. podle názoru uchazeče bylo oznámení zadávacího řízení zmatečné a nepřehledné, zájemci měli mít pouze 1 den k vyzvednutí dokumentace a doručení písemné žádosti o poskytnutí dodatečných informací a v oznámení nebyl uveden termín pro podání nabídek;

 2. zadavatel pro zadání zvolil jednací řízení s uveřejněním, nesplnil však požadavky kladené zákonem, a to pokud se týká dodržení zásady rovného zacházení se všemi uchazeči a transparentnosti při jednání s uchazeči. Podle názoru uchazeče není přípustné, aby zadavatel některým uchazečům dal najevo, že nabídka, kterou předložili, není konečná a závazná, a že tedy může být měněna a následně připustil, aby tito uchazeči změnili celkovou nabídkovou cenu, aniž by jakkoli doplnil nebo změnil informace předané všem uchazečům, zvýhodnil tímto jednáním ty uchazeče, u kterých vzal jako základ pro hodnocení změněnou nabídkovou cenu a diskriminoval ty uchazeče, kteří se cítili být vázaní svou nabídkou a nabídkovou cenu tudíž nezměnili;

 3. zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje bodové hodnocení a pořadí jednotlivých uchazečů z hlediska splnění obou dílčích kritérií. Zpráva obsahuje pouze obecný popis ovšem chybí popis hodnocení nabídek s odůvodněním jak jednotlivé nabídky splňují jím stanovené dílčí kritérium. Ze srovnání tabulky č. 7 a rozhodnutí zadavatele dále vyplývá, že u pěti z vybraných uchazečů byly hodnoceny nabídky ve znění změněných nabídkových cen. Ani rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky nesplňuje náležitosti stanovené zákonem.

V závěru návrhu uchazeč uvádí, aby Úřad rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky vybraným uchazečům zrušil.

Zadavatel se ve svém stanovisku k návrhu uchazeče ze dne 21.6.2005 podrobně věnuje všem námitkám a mimo jiné uvádí, že všichni uchazeči byli dopředu písemně vyrozuměni o jednání, zadavatel vyzval k tomuto jednání všechny uchazeče a tedy postupoval transparentním způsobem a nezvýhodnil žádného z uchazečů. Zadavatel umožnil všem uchazečům v souladu s postupem v jednacím řízení s uveřejněním, aby předložili upravenou nabídku, tj. ve smyslu § 17 písm. b) nový návrh smlouvy) kdy změna původní nabídky byla zachycena v protokolu z jednání, s jehož obsahem se všichni uchazeči měli možnost po skončení všech jednání se všemi uchazeči seznámit. Zadavatel neměl v úmyslu při jednání s uchazeči vést jednání o nabídkové ceně, pouze položil dotaz na všechny uchazeče na způsob kalkulace (stanovení) nabídkové ceny, aby měl jistotu, že skutečně všichni uchazeči při kalkulaci nabídkové ceny vycházeli ze stejných předpokladů a tudíž nabídkové ceny jsou skutečně porovnatelné. K náležitostem zprávy o posouzení a hodnocení nabídek použil zadavatel formulář, jehož obsah je dán Vyhláškou a dle jeho názoru je v souladu se zákonem. Podle názoru zadavatele je v souladu se zákonem i rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky.

K návrhu uchazeče se vyjádřili dva uchazeči a to: uchazeč Weil, Gotshal & Manges v.o.s., Křížovnické nám. 1/193, 110 00 Praha 1, IČ: 256211050 a AK Pokorný, Wagner & spol., Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1, IČ: 62604171, dopisy ze dne 24.6.2005. Oba uchazeči se podrobně vyjádřili k průběhu zadávacího řízení a k námitkám uchazeče uplatněným v návrhu a doporučují, aby orgán dohledu řízení zastavil, neboť nebylo shledáno porušení zákona.Uchazeč AK Pokorný, Wagner & spol., upozornil na podle jeho názoru nesprávně uvedené identifikační číslo u Mgr. Miroslava Dubovského.

Po nahlížení do spisu doplnil stanovisko uchazeč k vyjádřením ostatních uchazečů, ve kterém mimo jiné reaguje na identifikační údaje uchazeče a odkazuje na smlouvu o sdružení.

Úřad přezkoumal na základě ust. § 96 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky a stanovisek předložených zadavatelem, vyjádřeních uchazečů a na základě vlastního zjištění dospěl k závěru, že zadavatel neporušil zákon.

K jednotlivým skutečnostem, uvedeným stěžovatelem v návrhu, Úřad konstatuje:

Obsah oznámení zadávacího řízení

Jedním z povinných údajů uvedených v Oznámení označených výše uvedeným symbolem je bod 6.1.2 "Odeslání výzvy k podání nabídek vybraným zájemcům (týká se pouze užšího řízení a jednacího řízení s uveřejněním) - předpokládané datum". Vzhledem ke skutečnosti, že formulář umožňuje uvedení pouze "předpokládaného data", nevyplývá zde povinnost zadavatele toto datum striktně dodržet. Zadavatel všem zájemcům, kteří podali žádost o účast v zadávacím řízení a splnili kvalifikaci odeslal současně s výzvou k podání nabídky zadávací dokumentaci a v oznámení uvedl lhůtu pro dotazy k zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 zákona. Zákon nepředepisuje, aby oznámení jednacího řízení s uveřejněním obsahovalo lhůtu pro podání nabídek. Z podstaty tohoto druhu zadávacího řízení naopak vyplývá, že podání nabídek musí předcházet vyhodnocení splnění kvalifikace a vymezení okruhu účastníků zadávacího řízení a může mu předcházet jednání mezi zadavatelem a jednotlivými zájemci, kteří podali žádost o účast v zadávacím řízení. Zákon vyžaduje uvedení lhůty pro podání nabídek až v rámci výzvy k podání nabídky v jednacím řízení s uveřejněním (§ 46 odst. 1 písm. b) zákona, což zadavatel splnil.

Podle ust. § 44 odst. 1 zákona v oznámení jednacího řízení s uveřejněním oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení jednacího řízení s uveřejněním je výzvou k podání žádosti o účast a zadavatel je povinen je uveřejnit podle § 84 odst. 1 zákona. Ve smyslu ust. § 44 odst. 2 zákona je zadavatel povinen použít formulář, který obsahuje identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3 zákona. Formulář rovněž obsahuje informace o předmětu veřejné zakázky, nabídce, zadávacím řízení, omezení počtu zájemců a jiných skutečnostech, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, včetně příslušných kritérií a lhůt. Ze zákona jednoznačně vyplývá, že zadavatel byl povinen použít pro oznámení zadávacího řízení uvedený formulář a že se od jeho obsahu nemohl jakkoli odchýlit. Z popsaného je zřejmé, že zadavatel mohl uvést v oznámení zadávacího řízení jen takové skutečnosti a údaje, které předmětný formulář předpokládá. Zadavatel postupoval podle příslušných citovaných ustanovení zákona.

Jednání s uchazeči a ustavení hodnotící komise

Všichni uchazeči byli dopředu písemně vyrozuměni o jednání. O obsahu jednání se všichni uchazeči dozvěděli až na počátku jednání, kdy obdrželi od zadavatele soupis otázek, které zadavatel pokládal shodně všem uchazečům a které se týkaly nabídek. Zadavatel měl na zřeteli zásadu stejného zacházení se všemi uchazeči a tudíž všem uchazečům bylo v rámci jednání umožněno stejným způsobem se vyjádřit k nabídkové ceně a tedy buď potvrdit svou nabídku nebo předložit nabídku s upravenou nabídkovou cenou, jak šest uchazečů i učinilo. Z jednání byl vždy vyhotoven protokol z jednání, který byl podepsán zástupci uchazeče a tento protokol z jednání byl k dispozici ostatním uchazečům až po ukončení všech jednání právě z důvodu, aby některý z uchazečů nebyl zvýhodněn.

Co se týče samotného procesu jednání zadavatele s uchazeči, zákon jej výslovně neupravuje, je však nutné, aby probíhal v souladu se zásadami transparentnosti a nediskriminace. Podstatou jednacího řízení je sjednání co nejvýhodnějších podmínek pro zadavatele a proto je zcela opodstatněné jednání o předložených nabídkách, resp. o konkrétních podmínkách uvedených v nabídkách, a to včetně nabídkové ceny. Vlastním předmětem hodnocení jsou finální (konečné) nabídky vzešlé z vyjednávacího procesu.

Podle ust. § 64 zákona pro posuzování a hodnocení nabídek zadavatelem v jednacím řízení s uveřejněním platí ustanovení hlavy páté obdobně, z čehož lze dovodit, že i v případě jednacího řízení s uveřejněním zadavatel jmenuje hodnotící komisi, jejíž činnost spočívá v zásadě právě v hodnocení konečných nabídek uchazečů vzešlých z jednání. Speciální ustanovení § 57 odst. 7 zákona vztahující se k síťovému zadavateli stanoví, že není povinen postupovat podle odstavců 1 až 6 cit. ustanovení zákona a veškeré povinnosti stanovené zákonem hodnotící komisi plní zadavatel. Jelikož v daném případě členy hodnotící komise byli zaměstnanci zadavatele, lze jimi učiněné úkony označit za úkony zadavatele ve smyslu posledně citovaného ustanovení zákona.

Úřad z předložené dokumentace nezjistil skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že zadavatel nedodržel zásadu transparentního a nediskriminačního postupu při jednání s uchazeči a zákonem stanovené postupy při hodnocení nabídek hodnotící komisí.

Náležitosti zprávy o posouzení a hodnocení nabídek

Zadavatel provedl posouzení a hodnocení nabídek podle dvou dílčích kritérií jak již bylo konstatováno výše. Podle kritéria způsobu zajištění plnění veřejné zakázky dne 15.3.2005, kde hodnotící komise podrobně popsala, jak jednotlivé nabídky vyhovují zadavateli s přiřazením odpovídající bodové hodnoty a na základě tohoto provedla sestavení pořadí nabídek, což je uvedeno v Protokolu o posuzování nabídek a přílohy k protokolu. Tento protokol je podrobný obsahuje celkem 32 stránek. Hodnotící komise provedla dne 24.4.2005 hodnocení podle kritéria nabídkové ceny. Z protokolu hodnocení nabídek a jeho příloh je zřejmé, jaká nabídková cena byla hodnocena. Vždy byla hodnocena buď nabídková cena v rámci jednání s uchazečem jím potvrzená, nebo v případě uchazečů, kteří se v rámci jednání uvedli nižší novou nabídkovou cenu, hodnocena nová nabídková cena. Součástí protokolu o hodnocení nabídek je i tabulka hodnocení nabídkových cen s přidělením vážených bodů a Souhrnná tabulka. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25.4.2005 obsahuje popis hodnocení nabídek a pořadí nabídek, která byla ve stejný den předána zadavateli. Námitka je nedůvodná.

K problematice identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla zmiňované v poslední části vyjádření jednoho z uchazečů Úřad uvádí, že Mgr. Miroslav Dubovský a Tomáš Bettelheim vykonávají advokacii ve sdružení za účelem společného výkonu advokacie pod společným názvem "Lovells, sdružení advokátů" a to na základě smlouvy o sdružení, která je součástí nabídky. Tomáš Bettelheim je touto smlouvou o sdružení pověřen vedením účetnictví sdružení, a proto jsou na veškerých dokumentech vztahujících se k činnosti sdružení používané identifikační údaje Tomáše Bettelheima. Námitka je nedůvodná.

Úřad s ohledem na všechny uvedené skutečnosti, které prokázal v průběhu správního řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Předběžné opatření vydané dne 1.7.2005 pod č.j. S 533-PO/05-196/140/OŠ pozbude účinnosti dnem, kdy toto rozhodnutí ve věci nabude právní moci.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:

 1. ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, zast. generálním ředitelem Dr. Martinem Romanem a Ing. Danielem Benešem

 2. AK Allen & Overy, V Celnici 4, 110 00 Praha 1

 3. Weil, Gotshal & Manges v.o.s., Křížovnické nám. 1/193, 110 00 Praha 1

 4. AK Pokorný,Wagner & spol., Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1

 5. AK White & Case, Na Příkopě 8, 110 00 Praha 1

 6. Brzobohatý Brož & Honsa,v.o.s., Klimentská 10/1207, 110 00 Praha 1

 7. Linklaters, v.o.s., Na Příkopě 19, 110 00 Praha 1

 8. AK Kříž a Bělina, Dlouhá 13, 110 00 Praha 1 (2 x)

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en