číslo jednací: VZ/S093/05-154/3507/05-Der

Instance I.
Věc Výrobna topných kabelů
Účastníci
  1. FENIX s. r. o., Beskydská 2, č.p. 1301, 790 01 Jeseník
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí jiné - zák. č. 199/1994 Sb.
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 31. 5. 2006
Související rozhodnutí 2R60/05
VZ/S093/05-154/3507/05-Der
2R60/05/06
Dokumenty file icon dokument ke stažení 94 KB

Rozhodnutí bylo zrušeno rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. 2R 60/05/06 - Hr ze dne 15.5.2006. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 31.5.2006.

Č. j. VZ/S93/05-154/3507/05-Der

V Brně dne 29.července 2005

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 31.5.2005 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 v návaznosti na § 60a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 41/2004 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů společnosti FENIX s. r. o., Beskydská 2, č. p. 1301, 790 01 Jeseník, za niž jedná jednatel Ing. Cyril Svozil, zastoupené na základě plné moci ze dne 17.5.2005 JUDr. Jaroslavem Němečkem, advokátem, Blahoslavova 4, 787 01 Šumperk, učiněných v souvislosti s uzavíráním smlouvy o dílo č. 8/01 ze dne 1.6.2001 na rekonstrukci objektu haly pro výrobu topných kabelů, rozhodl takto:

Zadavatel - společnost FENIX s. r. o., Jeseník - závažně porušil ustanovení § 3 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., když veřejnou zakázku, jejímž předmětem byla rekonstrukce objektu haly na výrobu topných kabelů, nezadal postupem odpovídajícím výši peněžitého závazku, který mu z uzavření smlouvy o dílo č. 8/01 ze dne 1.6.2001 vznikl.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), který vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 41/2004 Sb. (dále jen "zákon ve znění pozdějších předpisů"), obdržel dne 19.4.2005 podnět Finančního úřadu v Jeseníku k přezkoumání postupu společnosti FENIX s. r. o., Beskydská 2, č.p. 1301, 790 01 Jeseník, za niž jedná Ing. Cyril Svozil, jednatel, který byl zadavatelem podle § 2 písm. b) bodu 6. zákona ve znění pozdějších předpisů (dále "FENIX s. r. o." nebo "zadavatel"), při využití finančních prostředků ze státního rozpočtu na realizaci projektu "Výroba topných kabelů".

Finanční úřad v Jeseníku ve své výzvě požádal o přezkoumání souladu postupu společnosti FENIX s. r. o. se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném v době zadání (dále jen "zákon"), při realizaci projektu "Výroba topných kabelů", na jehož realizaci obdržela jmenovaná společnost dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen "MPO").

Na základě obdrženého podnětu zaslal orgán dohledu zadavateli žádost č. j. VZ/J40/05-154/1743/05-Der ze dne 20.4.2005 o zaslání dokumentace o zadání předmětné veřejné zakázky. V návaznosti na oznámení zadavatele, že požadovaná dokumentace byla předána Finančnímu úřadu v Jeseníku za účelem provedení kontroly, zaslal orgán dohledu uvedenému finančnímu úřadu žádost č. j. VZ/J40/05-154/1852/05-Der ze dne 26.4.2005 o zaslání příslušné dokumentace. Listinné podklady vztahující se k šetřenému případu obdržel orgán dohledu od finančního úřadu dne 10.5.2005 spolu se sdělením, že materiály předané společností FENIX s. r. o. dokumentaci o zadání veřejné zakázky neobsahují.

Po přezkoumání obdržených listinných podkladů, stanoviska zadavatele ze dne 18.5.2005, v němž se vyjadřuje ke zjištěním orgánu dohledu vyplývajících z listinných materiálů a smlouvy o dílo č. 8/01 uzavřené dne 1.6.2001 mezi zadavatelem a společností UNISTAV spol. s r. o., kterou zadavatel dodatečně zaslal dopisem ze dne 27.5.2001, získal orgán dohledu pochybnosti, zda společnost FENIX s. r. o. postupovala při uzavírání výše uvedené smlouvy v souladu se zákonem, a proto zahájil správní řízení z úřední povinnosti na základě následujících skutečností.

Podle § 2 písm. b) bodu 6. zákona je zadavatelem právnická nebo fyzická osoba, která k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou, použije prostředky státního rozpočtu, státních fondů, příspěvků mezinárodních organizací nebo rozpočtů územních samosprávných celků. Podle § 2 písm. a) zákona je veřejnou zakázkou úplatná smlouva uzavřená mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, jejímž předmětem jsou dodávky, provedení prací nebo poskytování služeb.

Podle § 3 odst. 1 zákona vyhlašuje zadavatel k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku obchodní veřejnou soutěž o nejvýhodnější nabídku, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, přičemž pro odpovídající způsob zadání veřejné zakázky je rozhodná výše peněžitého závazku, který zadavateli ze zadání veřejné zakázky vznikne.

Stanovení výše peněžitého závazku upravuje ust. § 67 zákona, podle něhož je pro použití tohoto zákona rozhodující celková výše peněžitého závazku bez DPH, který zadavateli ze zadání veřejné zakázky spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu, vznikne. Spočívá-li zadání veřejné zakázky v uzavření několika samostatných smluv, je rozhodující součet všech peněžitých závazků, které zadavateli vzniknou ze zadání veřejné zakázky v jednom rozpočtovém roce.

Rozhodnutím MPO č. 87/2001 ze dne 6.9.2001 byly společnosti FENIX s. r. o. přiděleny dotace v celkové výši 3 500 000,- Kč, z čehož částka 2 507 000,- Kč byla účelově určena na stavební úpravy objektu a částka 993 000,- Kč na pořízení materiálu pro výrobu.

S odkazem na obdrženou smlouvu o dílo č. 8/01 ze dne 1.6.2001, kterou zadavatel zaslal orgánu dohledu, a z ní vyplývající výši peněžitého závazku ve výši 3 187 713,- Kč bez DPH vznikl předpoklad, že společnosti FENIX s. r. o. vznikla povinnost zadat veřejnou zakázku postupem podle zákona.

Účastníkem řízení je podle § 58 zákona ve znění pozdějších předpisů zadavatel.

O zahájení správního řízení informoval orgán dohledu zadavatele oznámením č. j. VZ/S93/05-154/2375/05-Der ze dne 31.5.2005, v němž účastníka řízení seznámil se zjištěnými skutečnostmi uvedenými výše a poskytl mu lhůtu, ve které se mohl ke zjištěním vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření ve smyslu § 33 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb.

V oznámení o zahájení správního řízení orgán dohledu vyzval zadavatele, aby ve stanovené lhůtě doplnil příslušnou dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky, případně aby zaslal písemné sdělení, z jakého důvodu uzavřel dne 1.6.2001 smlouvu o dílo č. 8/01 se společností UNISTAV spol. s r. o. za smluvní cenu 3 187 713,- Kč bez DPH, aniž by vybral nejvhodnější nabídku odpovídajícím způsobem postupem podle zákona. Orgán dohledu současně požádal zadavatele o sdělení, zda rekonstrukce haly na výrobu topných kabelů, která je předmětem výše uvedené smlouvy, byla hrazena z prostředků dotace obdržených na realizaci projektu "Výrobna topných kabelů" a jaká je skutečná celková částka finančních prostředků (podložená zaslanými kopiemi faktur), která byla zhotoviteli UNISTAV spol. s r. o. za realizaci díla v rámci tohoto projektu uhrazena.

Oznámení o zahájení správního řízení obdržel zadavatel dne 31.5.2005 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání postupu zadavatele při uzavírání smlouvy o dílo č. 8/01 ze dne 1.6.2001 na rekonstrukci objektu haly pro výrobu topných kabelů.

Účastník řízení se ke skutečnostem uváděným v oznámení o zahájení správního řízení vyjádřil písemným sdělením ze dne 2.6.2001, v němž uvádí, že celková cena prací provedených na základě smlouvy č. 8/01 byla 3 187 713,- Kč bez DPH. Za účelem výběru dodavatele prací proběhlo ve dnech 1.4.2001 až 23.4.2001 interní výběrové řízení formou oslovení tří firem, jehož výsledkem byl výběr zhotovitele UNISTAV spol. s r. o. S ohledem na skutečnost, že interní výběrové řízení proběhlo před termínem podání přihlášky o státní příspěvek a před vydáním podmínek použití těchto finančních prostředků (dne 6.9.2001), domnívá se zadavatel, že na tuto zakázku nemůže být retrospektivně uplatňován požadavek provedení výběrového řízení ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. V příloze sdělení zaslal zadavatel zdokumentovaný průběh interního výběrového řízení (tři výzvy k podání nabídek, nabídky oslovených společností, odpověď jedné z oslovených společností, že se výběrového řízení nezúčastní, interní zápis zadavatele o výběru zhotovitele), včetně kopií faktury č. 2107150 z 24.7.2001 a faktury č. 2108200 z 31.8.2001 vypovídající o průběhu a výši finančního plnění z uzavřené smlouvy č. 8/01 ze dne 1.6.2001. K vystaveným fakturám zadavatel uvádí, že faktura č. 2108200 ze dne 31.8.2001 byla částečně uhrazena použitím příspěvku ze státního rozpočtu.

Dne 13.6.2005 umožnil orgán dohledu právnímu zástupci účastníka řízení na základě jeho předchozí žádosti a po předložení plné moci nahlédnout do příslušného správního spisu. V rámci nahlížení do spisu byl ze strany právního zástupce účastníka řízení doplněn spis o kopii zápisu o ověření fakturace nákladů na projekt ze dne 22.10.2002 a kopii zápisu z monitorování projektu ze dne 5.11.2002, z nichž vyplývá, že v rámci ověřování a monitoringu provedla Agentura pro rozvoj podnikání mimo jiné také kontrolu dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Dne 20.7.2005 zaslal orgán dohledu zadavateli žádost č. j: VZ/S93/05-154/3235/05-Der o doplnění zaslané dokumentace o originály všech listinných podkladů, které tvoří dokumentaci o zadání veřejné zakázky, včetně projektové dokumentace. Požadované doklady zaslal zadavatel dopisem ze dne 21.7.2005 spolu se sdělením, že v souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo č. 8/01 mu nevznikly žádné další dodatečné náklady a do účetnictví bylo zahrnuto technické zhodnocení nemovitosti ve výši vyplývající z uvedené smlouvy a již doložených faktur. Na podporu svého tvrzení předložil zadavatel kopii výpisu z analytické evidence dlouhodobého majetku za období 9/2001.

Orgán dohledu přezkoumal na základě § 57 a následujících ustanovení zákona ve znění pozdějších předpisů případ ve všech vzájemných souvislostech, přičemž po zhodnocení veškerých listinných podkladů a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel závažným způsobem porušil § 3 zákona, když dne 1.6.2001 uzavřel se společností UNISTAV spol. s r. o. smlouvu o dílo č. 8/01 za cenu plnění ve výši 3 187 713,- Kč bez DPH, aniž by vybral nejvhodnější nabídku postupem podle zákona, který odpovídá výši peněžitého závazku, jež zadavateli z uzavření citované smlouvy o dílo vznikl. K šetřenému případu uvádí orgán dohledu následující skutečnosti.

Podle § 1 písm. a) zákona upravuje tento zákon závazný postup zadavatelů veřejných zakázek směřující k uzavření smluv k jejich provedení. Veřejnou zakázkou je ve smyslu § 2 písm. a) zákona úplatná smlouva uzavřená mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, jejímž předmětem jsou dodávky, provedení prací nebo poskytování služeb. Ve vztahu k šetřenému případu je zadavatelem na základě § 2 písm. b) bodu 6. zákona mimo jiné také právnická nebo fyzická osoba, která k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou, použije prostředky státního rozpočtu, státních fondů, příspěvků mezinárodních organizací nebo rozpočtů územních samosprávných celků.

Z předložené dokumentace je zřejmé, že zadavatel uzavřel dne 1.6.2001 smlouvu o dílo č. 8/01 se společností UNISTAV spol. s r. o. za cenu plnění ve výši 3 187 713,- Kč bez DPH, která byla v částce 2 507 000,- Kč uhrazena z prostředků z obdržené dotace od MPO. V šetřeném případě tedy byla naplněna definice zadavatele ve smyslu § 2 písm. b) bodu 6. zákona, jakož i definice veřejné zakázky (úplatná smlouva na provedení stavebních prací uzavřená mezi zadavatelem a vybraným uchazečem), a zadavatel měl povinnost postupovat při uzavírání smlouvy podle zákona.

Podal-li potenciální zadavatel žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu, mohl předpokládat, že finanční prostředky obdrží, a bude naplněna definice zadavatele. Naplnění definice zadavatele nelze vztahovat až k okamžiku skutečného obdržení finančních prostředků, resp. k okamžiku faktické úhrady plnění veřejné zakázky z prostředků ze státního rozpočtu. V takovém případě by se zakázka hrazená z prostředků státního rozpočtu začala považovat za veřejnou zakázku ve smyslu zákona zpravidla až poté, co již byla realizována a z prostředků státního rozpočtu uhrazena. Zadavateli by tak vznikla povinnost postupovat při jejím zadávání podle zákona až po její vlastní realizaci. Takováto interpretace právní úpravy by vedla k účelovému obcházení zákona, resp. povinnosti postupovat při uzavírání smluv, na jejichž realizaci použil zadavatel prostředků ze státního rozpočtu, a nebyl by naplněn úmysl zákonodárce podrobit případy zakázek hrazených z veřejných finančních prostředků právní regulaci. Z uvedeného důvodu nelze podpořit argumentaci zadavatele o nepřípustnosti "restrospektivního" uplatňování požadavku na provedení výběrového řízení postupem podle zákona.

Z ust. § 3 odst. 1 zákona vyplývá, že k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vyhlašuje zadavatel obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Podle § 3 odst. 4 zákona uzavření smlouvy na veřejnou zakázku jiným způsobem než na základě obchodní veřejné soutěže podle odstavce 1 je přípustné pouze při splnění podmínek stanovených v části třetí tohoto zákona. Část třetí zákona umožňuje zadání postupem podle § 49, § 49a, §49b a § 50 zákona.

Před zvolením příslušné formy zadání veřejné zakázky musí zadavatel zjistit výši budoucího peněžitého závazku, který mu ze zadání veřejné zakázky vznikne, přičemž postupuje podle § 67 zákona. Z předložené smlouvy o dílo a kopií faktur vyplývá, že zadavateli vznikl ve smyslu § 67 zákona peněžitý závazek ve výši 3 187 713,- Kč bez DPH.

Z výše peněžitého závazku je zřejmé, že zadavateli vznikla povinnost uzavřít předmětnou smlouvu o dílo na podkladě výběrového řízení některým ze způsobů stanovených zákonem. Z uvedeného důvodu požádal orgán dohledu v oznámení o zahájení správního řízení o zaslání příslušné dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Na základě žádosti orgánu dohledu zaslal zadavatel následující listinné podklady dokumentující průběh "interního" výběrového řízení:

  • výzvy datované ke dni 1.4.2001 k předložení nabídky, zaslané společnostem UNISTAV spol. s r. o., Jeseník, STING PROJECT s. r. o. Jeseník, a ZETOS s. r. o., Velká Kraš,

  • cenová nabídka společnosti UNISTAV spol. s r. o. ze dne 20.4.2001 na realizaci stavby za nabídkovou cenu 3 199 756,- Kč bez DPH,

  • cenová nabídka společnosti STING PROJECT s. r. o. ze dne 23.4.2001 na realizaci stavby za nabídkovou cenu 3 650 000,- Kč bez DPH,

  • písemné sdělení společnosti ZETOS s. r. o. ze dne 6.4.2001, že na poptávku zadavatele nebude z důvodu nedostatečných kapacit reagovat,

  • zápis zadavatele z interního výběru dodavatele stavebních prací ze dne 23.4.2001, jehož obsahem je průběh a výsledek interního výběrového řízení - vybrána byla společnost UNISTAV spol. s r. o.

Orgán dohledu podrobně přezkoumal veškeré získané listinné podklady související s uzavřenou smlouvou o dílo č. 8/01 a dospěl k závěru, že zadavatelem předložené doklady nelze považovat za dokumentaci o zadání veřejné zakázky ve smyslu § 2 písm. k) zákona, přičemž uvádí následující důvody.

Výše peněžitého závazku, který zadavateli z uzavření předmětné smlouvy o dílo vznikl činí částku 3 187 713,- Kč bez DPH. K datu oznámení zahájení správního řízení měl orgán dohledu k dispozici pouze smlouvu o dílo č. 8/01 uzavřenou dne 1.6.2001 a z uvedeného důvodu vycházel ze skutečnosti, že výše peněžitého závazku odpovídá povinnosti zadat veřejnou zakázku postupem podle § 49a zákona.

Podle § 49a zákona u veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy činí více než 2 mil. Kč bez DPH, ale nepřesáhne limity uvedené v § 49 odst. 1 zákona (tj. v případě nemovitostí 5 mil. Kč bez DPH), je zadavatel povinen vyžádat si před zadáním veřejné zakázky nabídky nejméně od tří zájemců, přičemž výzvu, jejíž text je zadavatel povinen zveřejnit na centrální adrese, musí ve smyslu § 49a odst. 3 zákona doložit písemným záznamem.

Po přezkoumání předložené dokumentace orgán dohledu zjistil, že v záhlaví cenové nabídky, předložené společností STING PROJECT s. r. o., datované ke dni 23.4.2001, je vedle obchodního názvu a dalších identifikačních údajů jmenované společnosti uvedeno telefonní číslo ve tvaru "584 495 202", a to přesto, že k tomuto datu existovalo telefonní číslo ve tvaru "0645/495202", tedy ve tvaru, který například jmenovaná společnost správně uvádí v souhrnné zprávě projektové dokumentace pro stavební povolení z dubna 2001, kterou pro zadavatele na projekt "Výrobna topných kabelů" zpracovávala.

Ve svých úvahách vycházel orgán dohledu vycházel především z všeobecně známé skutečnosti (podložené např. tiskovou zprávou společnosti Český Telekom, a. s. - dostupná na internetové adrese www.telecom.cz), že veřejná telefonní síť v České republice byla celoplošně přečíslována v noci ze soboty 21.9.2002 na neděli 22.9.2002. Jak tedy vyplývá z výše uvedeného, použila společnost STING PROJECT s. r. o. své telefonní číslo na cenové nabídce z 23.4.2001 v novém (přečíslovaném) tvaru ve více než ročním předstihu, tedy dříve, než telefonní číslo ve tvaru "584 495 202" bylo možné prakticky používat, z čehož vyplývá, že "nabídka" společnosti STING PROJECT s. r. o. nebyla zpracována ke dni 23.4.2001, uvedenému na této listině.

Orgán dohledu poukazuje na skutečnost, že zadavatel by musel vzhledem k datu 1.4.2001 uvedenému na výzvách k předložení nabídek postupovat podle § 49 odst. 1 zákona platného a účinného v době vyhotovení výzvy, tj. zákona č. 199/1994 Sb., ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., na základě kterého byl zadavatel povinen uzavřít smlouvu na podkladě písemné výzvy učiněné nejméně pěti zájemcům v případě veřejných zakázek, u kterých výše peněžitého závazku ze smlouvy bez DPH, jde-li o nemovitost, přesáhne 2 500 000 Kč (závazek vyplývající z šetřené smlouvy o dílo činí 3 187 713,- Kč bez DPH). Předložená dokumentace však neobsahuje výzvy alespoň pěti zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky s doklady o jejich doručení, záznam o provedeném posouzení a hodnocení nabídek s náležitostmi požadovanými zákonem, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky s doklady o jejich doručení a doklad o zveřejnění textu výzvy k podání nabídky na centrální adrese.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažným způsobem porušil ustanovení § 3 zákona, když se společností UNISTAV spol. s r. o. uzavřel smlouvu o dílo, aniž by provedl výběrové řízení postupem podle zákona, a to způsobem odpovídajícím výši peněžitého závazku, který mu z uzavření předmětné smlouvy vznikl.

Orgán dohledu podle § 62 odst. zákona ve znění pozdějších předpisů může zadavateli za závažné či opětovné porušení zákona uložit pokutu do výše 1 % ceny zakázky. Před uložením pokuty orgán dohledu rovněž zkoumá, zda je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé § 62 odst. 1 zákona ve znění pozdějších předpisů, a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. K závažnému porušení zákona došlo okamžikem uzavření smlouvy o dílo, tedy 1.6.2001. O porušení zákona se orgán dohledu dozvěděl na základě podnětu Finančního úřadu v Jeseníku, který orgán dohledu obdržel dne 19.4.2005. Z uvedených údajů je zřejmé, že uplynula tříletá objektivní lhůta od porušení zákona zadavatelem, a s ohledem na tuto skutečnost již nelze pokutu za závažné porušení zákona uložit. S ohledem na uplynutí lhůty pro uložení pokuty neposuzoval již orgán dohledu závažnost zjištěného porušení zákona, neboť bez možnosti uložení sankce je intenzita závažnosti porušení zákona bezpředmětná.

Závěrem orgán dohledu poznamenává, že podle § 109 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se zadávání veřejných zakázek, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu a řízení o uložení sankce zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Obdobně se postupuje i v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu nebo v řízení o uložení sankce, které na zadávání veřejných zakázek podle věty první navazují.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Obdrží:

JUDr. Jaroslav Němeček, advokát, Blahoslavova 4, 787 01 Šumperk

Na vědomí:

FENIX s. r. o., Beskydská 2, č. p. 1301, 790 01 Jeseník, zast. Ing. Cyrilem Svozilem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz