číslo jednací: VZ/S526/05

Instance I.
Věc Zajištění lestecké hasičské služby v roce 2005 ve vymezených částech České republiky
Účastníci
  1. Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, zast. Ing. Petrem Zgarbou
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 101 odst. 1 - porušení zák. bez vlivu na pořadí úspěšnosti nabídek
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 3. 10. 2005
Související rozhodnutí VZ/S526/05
3R57/05
Dokumenty file icon dokument ke stažení 99 KB
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ

Č.j.: S 526-R/05-175/140/VŠ

V Praze dne 12.7.2005

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení, zahájeném dne 19.5.2005 ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb., na základě návrhu uchazeče SURMET, s.r.o., se sídlem Nerudova 43, 301 27 Plzeň, jednajícího jednatelem ing. Miroslavem Jánkem, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele České republiky - Ministerstva zemědělství, zastoupeného ministrem zemědělství ing. Petrem Zgarbou, se sídlem Těšnov 17, 117 05 Praha 1, o přidělení veřejné zakázky "Zajištění letecké hasičské služby v roce 2005 ve vymezených částech České republiky", zahájeném uveřejněním oznámení otevřeného zadávacího řízení na centrální adrese dne 27.1.2005 pod evidenčním číslem 50003696,

rozhodl takto:

zadavatel Česká republika - Ministerstvo zemědělství, nesplnil povinnost uloženou mu ustanovením § 60 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb. a zákona č. 60/2005 Sb. tím, že obvyklým způsobem nezveřejnil část protokolu o otevírání obálek podle odstavců 1 a 2 tohoto ustanovení, uvedené nesplnění však neovlivnilo stanovení pořadí úspěšnosti nabídek.

Odůvodnění

Uveřejněním oznámení otevřeného zadávacího řízení na centrální adrese pod evidenčním číslem 50003696 zahájil dne 27.1.2005 zadavatel Česká republika - Ministerstvo zemědělství, zastoupený ministrem zemědělství ing. Petrem Zgarbou, se sídlem Těšnov 17, 117 05 Praha 1 (dále jen "zadavatel") na základě ustanovení § 42 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb. (dále jen "zákon") otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku "Zajištění letecké hasičské služby v roce 2005 ve vymezených částech České republiky".

Ve lhůtě pro podání nabídky stanovené zadávacími podmínkami podali svoje nabídky dva uchazeči, jedním z nichž byl uchazeč SURMET, s.r.o., se sídlem Nerudova 43, 301 27 Plzeň, jednající jednatelem ing. Miroslavem Jánkem (dále jen "uchazeč").

Na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21.3.2005 zadavatel podle ustanovení § 65 odst. 1 písm. b) zákona, ve znění jeho novel, zákona č. 60/2005 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb. přidělil dne 7.4.2005 zakázku uchazeči JAS AIR /JIHOČESKÁ AVIA SPOLEČNOST/ spol. s r.o., Letiště Hosín, 373 41 Hluboká nad Vltavou, jednající jednatelem ing. Václavem Perníkem.

Uchazeč, kterému bylo rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky doručeno dne 8.4.2005, podal s datem 19.4.2005 proti tomuto rozhodnutí námitky, které byly zadavateli doručeny dne 21.4.2005.

Zadavatel dne 28.4.2005 námitkám uchazeče s odůvodněním nevyhověl; písemné sdělení o tom bylo uchazeči doručeno dne 9.5.2005.

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") byl dne 19.5.2005 doručen návrh uchazeče ze dne 18.5.2005 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky; prvně uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení u orgánu dohledu ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 zákona, ve znění jeho novel, zákona č. 60/2005 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb.

Uchazeč ve svém návrhu uvádí, že trvá na skutečnostech uvedených v námitkách. Porušení zákona spatřuje i nadále v tom, že při hodnocení nabídek nebylo bráno na zřetel ustanovení § 53 odst. 3 zákona. V daném zadávacím řízení byla zadavatelem hodnotící komisi předána obálka, která nebyla označena úplným a správným názvem veřejné zakázky. Navzdory této skutečnosti hodnotící komise obálku otevřela a její obsah posoudila jako řádnou nabídku na provedení veřejné zakázky. Uchazeči, který tuto nabídku podal, byla následně zadavatelem přidělena přitom nebyla-li podána v souladu se zákonem, neměla být v zadávacím řízení vůbec posuzována a hodnocena.

Uchazeč dále uvádí, že odkazuje-li zadavatel v odůvodnění nevyhovění námitkám na ustanovení § 48 odst. 1 zákona, dle tohoto ustanovení zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky; podrobnosti stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci se tedy týkají zejména předmětu veřejné zakázky. Zákon nepředpokládá, že zadavatel bude považovat za potřebné vymezovat v podrobnostech též název veřejné zakázky.

Za nepodstatný považuje uchazeč ve svém návrhu argument zadavatele, že zákon nerozlišuje, kde má být název veřejné zakázky uveden, zda v oznámení zadávacího řízení, v zadávací dokumentaci či v jejím dalším obsahu. Název zadavatel uvedl v oznámení o zadávacím řízení v rubrice název veřejné zakázky, v této podobě jej opakuje na první straně zadávací dokumentace opět v rubrice název veřejné zakázky, a nebude tedy jistě sporným či pochybným, jaký název veřejná zakázka vlastně má. Uchazeč je toho názoru, že zákon nebrání zadavateli stanovit v zadávací dokumentaci např. požadavky k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a jejího předložení, rozhodně však nemohou odporovat kogentním ustanovením zákona, nemohou rušit zákonné pravidlo obsažené v ustanovení § 53 odst. 3 zákona.

Uchazeč ve svém návrhu dále připomíná, že pro případ, že požadavky zadavatele, stanovené v zadávací dokumentaci v rozporu se zákonem, způsobí negativní účinky ve vztahu k jednotlivým uchazečům a k zadávacímu řízení jako takovému, např. tím, že uvedou uchazeče v omyl či nejistotu, stanoví zákon v ustanovení § 48 odst. 1 zákona, že za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel. V daném případě způsobil zadavatel svým požadavkem na odlišné označení obálky s nabídkou od značení, které stanoví zákon, vznik omylů a nejistoty na straně uchazečů. Nechal-li zadavatel za těchto okolností pokračovat v zadávacím řízení, měly být posuzovány toliko nabídky podané v souladu se zákonem. Zadavatel pochybil, když postupoval jinak, v zadávacím řízení byla tak posuzována a hodnocena nabídka, podaná v rozporu se zákonem a byl tak dotčen požadavek transparentnosti zadávacího řízení.

Na okraj uchazeč konstatuje, že zamýšlel na základě svého zákonného oprávnění nahlédnout do veřejné části protokolu o otevírání obálek, kterou má zadavatel zveřejnit obvyklým způsobem podle ustanovení § 63 odst. 3 zákona, nepodařilo se mu však zjistit, jakým způsobem a zda vůbec zadavatel příslušnou část protokolu zveřejnil.

Uchazeč ve svém návrhu poukazuje též na skutečnost, že zadavatel v oznámení zadávacího řízení uvedl svůj požadavek na prokázání finanční a ekonomické způsobilosti uchazečů podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. c) zákona s tím, že stanovil kritérium hodnocení této způsobilosti "obrat v poskytnutí služeb nejméně 10 mil. Kč v předcházejícím kalendářním roce". Uchazeč má pochybnosti o přípustnosti takového přístupu pro bezdůvodnou diskriminaci dodavatelů.

Na závěr uchazeč navrhuje, aby orgán dohledu svým rozhodnutím uložil zadavateli zrušení rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky. Spolu s tím navrhuje, aby orgán dohledu vydal předběžné opatření, kterým na dobu do rozhodnutí ve věci samé uloží zadavateli zákaz uzavřít s uchazečem, jemuž byla veřejná zakázka přidělena, smlouvu na plnění veřejné zakázky. Bezprostředně hrozící poškození svých zájmů spatřuje uchazeč v neoprávněném upřednostnění jiného uchazeče o veřejnou zakázku, a tedy ve ztrátě možnosti získat zakázku na trhu, který je specifický omezeným množstvím zakázek a rovněž tím, že získání zakázky jedním subjektem vylučuje prakticky z provozování činnosti, která je předmětem zakázky, na daném území. Ztráta možnosti získat zakázku způsobuje ztrátu možnosti získat ze zakázky očekávaný profit, a hrozí tedy vznikem škody.

Podle ustanovení § 99 zákona, ve znění jeho novel, zákona č. 60/2005 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb. jsou účastníky řízení:

  1. zadavatel,

  2. uchazeč,

  3. JAS AIR /JIHOČESKÁ AVIA SPOLEČNOST/ spol. s r.o., Letiště Hosín, 373 41 Hluboká nad Vltavou, jednající jednatelem ing. Václavem Perníkem.

Výše uvedeným účastníkům řízení Úřad dopisem Č.j.: S 526-O/05-175/140/VŠ ze dne 30.5.2005 oznámil zahájení správního řízení a vyzval zadavatele, aby Úřadu ve stanovené lhůtě zaslal dokumentaci o zadání veřejné zakázky včetně nabídek uchazečů a své vyjádření k návrhu uchazeče, který mu byl zaslán v příloze uvedeného dopisu.

Podáním ze dne 8.6.2005, které obdržel Úřad dne 13.6.2005, uchazeč opětovně vznesl návrh na vydání předběžného opatření.

Dne 16.6.2005 obdržel Úřad podání uchazeče z téhož dne, ve kterém uchazeč žádá o prodloužení lhůty stanovené účastníkům správního řízení k vyjádření ve věci.

Dne 20.6.2005 obdržel Úřad od zadavatele úplnou dokumentaci o zadání veřejné zakázky a jeho vyjádření k návrhu uchazeče.

Zadavatel ve svém vyjádření namítá opožděnost podání návrhu, domnívá se, že návrh uchazeče je návrhem opožděným, a že z tohoto důvodu by měl orgán dohledu ve smyslu ustanovení § 97 odst. 2 zákona zahájené správní řízení zastavit. K návrhu na vydání předběžného opatření zadavatel uvádí, že podle jeho názoru neobsahuje tento návrh všechny zákonné náležitosti, zejména pak náležitosti dané ustanovením § 100 odst. 2 zákona, a to pokud jde o konkretizaci bezprostředně hrozícího poškození zájmů a připojení příslušných důkazů.

I přes námitku opožděnosti zadavatel k návrhu uchazeče uvádí, že ustanovení § 48 zákona umožňuje, resp. předpokládá, že podrobnosti nezbytné pro zpracování nabídky uchazečů pro veřejnou zakázku stanoví zadavatel v rámci tzv. zadávací dokumentace (viz ustanovení § 48 odst. 1 zákona). Jak vyplývá z čl. 10 zadávací dokumentace, bod 10.9., str. 5 - 6, musely být nabídky podávány "…v řádně uzavřené obálce, výrazně označené nápisem "NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - LHS 2005". Zadavatel tak jednoznačně a v souladu se zákonem a praxí vymezil, resp. požadoval označení nabídky identifikací veřejné zakázky tak, aby z obálky s nabídkou bylo zřejmé, že obsahuje nabídku do daného výběrového řízení. Pokud jde o ustanovení § 53 odst. 3 zákona, zadavatel konstatuje, že zákon nerozlišuje, kde má být název veřejné zakázky uveden (zda v oznámení zadávacího řízení, v zadávací dokumentaci, na první straně zadávací dokumentace či v jejím dalším obsahu). Pokud jde tedy o tvrzení, že nabídka uchazeče JAS AIR /JIHOČESKÁ AVIA SPOLEČNOST/ spol. s r.o. (dále jen "JAS AIR") nebyla označena v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona, odkazuje zadavatel na důkaz v listinné podobě, tedy obálku tohoto uchazeče, kde je uvedeno označení obálky nápisem přesně v souladu s označením požadovaným zadavatelem v zadávací dokumentaci, označením, které z hlediska požadavků na identifikaci veřejné zakázky nevytváří žádný prostor pro jakoukoli případnou záměnu. Zákonná možnost pro zadavatele stanovit formou zadávací dokumentace požadavky, resp. podrobnosti nezbytné pro zpracování nabídky, jednoznačně vyjadřuje jeho možnost zvolit, resp. požadovat takové označení obálek s nabídkami, které objektivně zamezí vzniku případné záměny identifikace veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené proto zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že označení obálky s nabídkou uchazeče JAS AIR je objektivně názvem, resp. označením požadovaným zadavatelem v zadávací dokumentaci pro označení obálek s nabídkami.

Pokud jde o tvrzení uchazeče, že na nesprávné označení obálky s nabídkou uchazeče JAS AIR uchazeč upozorňoval hodnotící komisi v rámci otevírání obálek s nabídkami, zadavatel odkazuje na protokol o otevírání obálek s nabídkami, kde je tato skutečnost výslovně uvedena, včetně konstatování komise, že obálka s nabídkou uchazeče JAS AIR byla označena v souladu s bodem 10.9. zadávací dokumentace. V souvislosti s tím zadavatel uvádí, že mu ze zákona neplynula žádná povinnost obálku otevřít a vrátit ji uchazeči JAS AIR tak, jak to uchazeč požadoval, resp. požaduje, neboť obálka s nabídkou byla doručena v zákonné lhůtě a splňovala všechny náležitosti, dané ustanovením § 53 odst. 3 zákona. Zadavatel tedy byl povinen obálku s nabídkou otevřít a zkontrolovat, zda obsahuje poptávanou nabídku.

K poznámce uchazeče o uveřejnění údajů ve smyslu ustanovení § 60 odst. 3 zákona zadavatel uvádí, že v souvislosti s podstatou návrhu je právně irelevantní, případné pochybení zadavatele nemohlo mít vliv, a ani neovlivnilo, stanovení pořadí úspěšnosti nabídek, proces přidělení veřejné zakázky.

Stanovení a konkretizaci finanční a ekonomické způsobilosti uchazeče je věcí zadavatele, zákon stanoví toliko obecný rámec pro její úpravu, uvádí dále zadavatel ve svém vyjádření. Vzhledem k objemu veřejné zakázky, k jejímu významu je nezbytné, aby zadavatel plně v souladu se zákonem a v jeho mezích stanovil takové požadavky na prokázání "způsobilosti a schopnosti realizovat zakázku v jejím objemu a rozsahu", které mu umožní vybrat smluvního partnera s odpovídajícím finančním a ekonomickým zázemím, dávajícím předpoklad realizace veřejné zakázky.

Na závěr svého vyjádření zadavatel uvádí, že podle jeho názoru nedošlo při zadávání veřejné zakázky k porušení zákona způsobem zakládajícím zpochybnění přidělení zakázky nediskriminačním či netransparentním, či snad dokonce nezákonným postupem. Zadavatel konstatuje, že jak postup předcházející přidělení veřejné zakázky, tak vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, shledává zákonným. Námitka uchazeče, týkající se ztráty možnosti získat zakázku a tím získat očekávaný profit je v dané souvislosti irelevantní, neboť postup zadavatele při zadání veřejné zakázky nikterak uchazeče v jeho podnikání neomezil, ani jej nezkrátil na jeho právech.

Po nahlížení do spisu uchazečem dne 23.6.2005 obdržel Úřad dne 24.6.2005 podání uchazeče z téhož dne v jehož příloze doložil, že svůj návrh doručil orgánu dohledu dne 19.5.2005 tak, že podání učinil telefaxem. Toto podání doplnil pak písemně a datem doručení dne 20.5.2005. Jeho návrh byl tedy doručen dne 19.5.2005, v poslední den zákonem stanovené desetidenní lhůty.

Ke konstatování zadavatele z jeho vyjádření, že "obálka s nabídkou byla doručena v zákonné lhůtě a splňovala všechny náležitosti, dané ustanovením § 53 odst. 3 zákona. Zadavatel tedy byl povinen předmětnou obálku s nabídkou otevřít a zkontrolovat, zda obsahuje poptávanou nabídku", uchazeč zastává názor, že obálka s nabídkou snad splňovala všechny náležitosti, dané ustanovením § 53 odst. 3 zákona, ovšem s výjimkou jedné, totiž, že obálka musí být označena názvem veřejné zakázky. Uchazeči není zřejmé, jaký text nacházející se na předmětné obálce (patrně musí být předmětem zkoumání zejména text "NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - LHS 2005") považuje zadavatel za název veřejné zakázky, není mu též zřejmé, jaký název veřejná zakázka dle názoru zadavatele vlastně měla, tedy je-li či není-li to označení "Zajištění letecké hasičské služby v roce 2005 ve vymezených částech České republiky", uvedené mimo jiné v oznámení zadávacího řízení v rubrice název veřejné zakázky. Přesné označení obálek s nabídkami je stanoveno proto, aby se předešlo nejistotě o tom, zda obálka doručená zadavateli veřejné zakázky obsahuje nabídku, či zda se jedná o obálku, obsahující písemnost s veřejnou zakázkou třeba vůbec nesouvisející. Není přípustné, aby nastala nejistota ohledně charakteru obálky, resp. spíše ohledně charakteru jejího obsahu a aby bylo v takovém případě s obálkou pro jistotu nakládáno jako s obálkou obsahující nabídku a aby ji zadavatel předal hodnotící komisi s tím, že se při otevírání obálek s nabídkami zjistí, že nabídku obsahuje. Pravidlo stanovící způsob označení obálek s nabídkami je konkrétním výrazem obecných zásad platných pro zadávací řízení. Porušení tohoto pravidla je vždy rozporem s těmito zásadami. Porušení pravidla je třeba zjišťovat k okamžiku kdy nastane, tedy v okamžiku doručení obálky zadavateli. Není jakkoli možné následně po otevření obálky docílit zhojení protiprávnosti, která již nastala, a to ani tím, že v nesprávně označené obálce bude nalezena jinak třeba po všech stránkách řádná nabídka.

Uchazeč ve svém podání upřesňuje, že nesprávné označení obálky namítl již před započetím otevírání obálek a když námitce nebylo nikterak vyhověno, požádal následně o její zaprotokolování.

Nahlédnutím do protokolu o jednání hodnotící komise uchazeč zjistil, že hodnotící komise zhodnotila kvalifikace uchazečů a posoudila a zhodnotila jejich nabídky a že uchazeči prokázali kvalifikaci a nabídky byly posouzeny jako splňující zadávací podmínky, nicméně neuvádí se v protokolu nic o tom, jak byla kvalifikace hodnocena ve vztahu k jednotlivým stanoveným kritériím, popř. jak byly nabídky posuzovány a ve vztahu k jakým zadávacím podmínkám, popř. též jak například proběhlo posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Na závěr tohoto svého podání uchazeč vyzývá Úřad k tomu, aby přezkoumal nabídku uchazeče JAS AIR v tom smyslu, zda například v ní obsažený návrh smlouvy zahrnuje též přílohy, které dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel učinit přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 96 a násl. zákona, ve znění jeho novel, zákona č. 60/2005 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb. napadené rozhodnutí zadavatele ze dne 7.4.2005 o přidělení veřejné zakázky. Ve správním řízení Úřad provedl podle ustanovení § 32 a § 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů s odvoláním na ustanovení § 107 zákona, ve znění jeho novel, zákona č. 60/2005 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb. zjišťování a dokazování obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahem návrhu na přezkoumání rozhodnutí a dalších podání uchazeče, jakož i obsahem vyjádření zadavatele, přičemž neshledal porušení zákona, které by ovlivnilo stanovení pořadí úspěšnosti nabídek.

Ustanovení § 53 odst. 3 zákona stanoví, že nabídky se podávají písemně a "v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky". Zadavatel uvedl v položce 5.1. Název veřejné zakázky/veřejné soutěže o návrh v oznámení zadávacího řízení "Zajištění letecké hasičské služby v roce 2005 ve vymezených částech České republiky".

V bodu 10.9. čl. 10. Požadavky na zpracování a podávání nabídek zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že "Podávání nabídek lze uskutečnit doporučeně poštou na adresu zadavatele nebo osobně v podatelně zadavatele v pracovních dnech v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin v řádně uzavřené obálce, výrazně označené nápisem "NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - LHS 2005". Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možno nabídku podle § 59 odst. 1 zákona vrátit".

Zadavatel tak stanovil použití názvu veřejné zakázky v podobě "LHS 2005", složené z počátečních písmen z hlediska identifikace veřejné zakázky nejpodstatnějších slov a vročení, tak, jak je zadavatel uvedl v názvu veřejné zakázky v položce 5.1. oznámení zadávacího řízení.

Ve stanovení uvedeného požadavku, tedy stanovení použití ve výše uvedeném smyslu odlišného názvu veřejné zakázky na obálce s nabídkou, neshledává Úřad rozpor s ustanovením § 53 odst. 3 zákona, neboť zadavatel splnil předpoklad pro to, aby smysl a účel ustanovení § 53 odst. 3 zákona byl naplněn. Stanovil použití takového odlišného názvu veřejné zakázky na obálce, jenž umožňuje jednoznačnou identifikaci veřejné zakázky, navíc doplněný pokynem, který dává záruku toho, že neotevřené obálky s nabídkami uchazečů budou předány hodnotící komisi, což se také stalo, neboť výše uvedený požadavek zadavatele a tím i ustanovení § 53 odst. 3 zákona oba uchazeči splnili.

Pokud jde o námitku uchazeče o nezveřejnění příslušné části protokolu o otevírání obálek obvyklým způsobem, Úřad konstatuje, že zadavatel nesplnil svoji povinnost uloženou mu ustanovením § 60 odst. 3 zákona, ve znění zákona č. 60/2005 Sb. V této souvislosti však Úřad rovněž konstatuje, že zástupce uchazeče byl otevírání obálek účasten po celou jeho dobu, byl účasten postupně všem úkonům hodnotící komise tak, jak je měla učinit a učinila podle ustanovení § 59 a § 60 zákona, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., tedy i úkonům podle odstavců 1 a 2 ustanovení § 60 tohoto zákona a byl s protokolem o otevírání obálek seznámen. Ve světle této skutečnosti má Úřad za zcela prokázané, že nesplnění povinnosti uložené zadavateli ustanovením § 60 odst. 3 téhož zákona, tj. nezveřejnění části protokolu podle odstavců 1 a 2 tohoto ustanovení obvyklým způsobem, neovlivnilo stanovení pořadí úspěšnosti nabídek, a proto také Úřad neuložil opatření k nápravě.

Úřad neshledal, že stanovil-li zadavatel v položce 9.2. Kritéria a doklady pro prokazování finanční a ekonomické způsobilosti oznámení zadávacího řízení jako kritérium "obrat v poskytnutí služeb nejméně 10 mil. Kč v předcházejícím kalendářním roce", dopustil se diskriminačního postupu. Zadavatel v souladu a v rámci ustanovení § 32 odst. 1 písm. c) zákona přihlédl k významu, charakteru a předpokládané ceně veřejné zakázky, která je v položce 7.2.1. oznámení zadávacího řízení uvedena ve výši 10 500 000,- Kč bez DPH.

Dokumentace o zadání veřejné zakázky prokazuje, že posouzení a hodnocení nabídek bylo učiněno v souladu se zákonem, ve znění zákona č. 60/2005 Sb. Protokol o jednání hodnotící komise a Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21.3.2005 jsou vypracovány v souladu s ustanovením § 58 a § 61 až § 63 zákona, ve znění zákona č. 60/2005 Sb. K námitce uchazeče o tom, že v protokolu o jednání hodnotící komise se neuvádí nic o tom, jak byla kvalifikace uchazečů hodnocena ve vztahu k jednotlivým stanoveným kritériím, popř. jak byly nabídky posuzovány a ve vztahu k jakým zadávacím podmínkám je nezbytné konstatovat, že pokud jde o posuzování nabídek, ustanovení § 58 ani § 61 odst. 1 zákona, ve znění zákona č. 60/2005 Sb. výslovně neukládá uvádět v protokolu výsledek splnění jednotlivých zadávacích podmínek v případě, že byly všechny splněny (v daném případě se v protokolu uvádí, že "Kvalifikační kritéria stanovená zadavatelem splnili oba uchazeči"). Pokud jde o hodnocení nabídek, v protokolu se uvádí, že "Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s podmínkami zadání podle § 55 odst. 1 písm. b) zákona podle nejnižší nabídkové ceny a bylo stanoveno následující pořadí nabídek:", aby poté jako první v pořadí byl uveden uchazeč JAS AIR s nejnižší nabídkovou cenou 8 402 985,- Kč bez DPH, uchazeč, jehož nabídka splňuje zadávací podmínky.

S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti, které byly prokázány ve správním řízení, Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku, neboť neshledal, že rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky byl porušen zákon, ve znění jeho novel, zákona č. 60/2005 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:

  1. Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, zastoupené ministrem zemědělstvím ing. Petrem Zgarbou

  2. SURMET, s.r.o., Nerudova 43, 301 27 Plzeň, jednající jednatelem ing. Miroslavem Jánkem

  3. JAS AIR /JIHOČESKÁ AVIA SPOLEČNOST/ spol. s r.o., Letiště Hosín, 373 41 Hluboká nad Vltavou, jednající jednatelem ing. Václavem Perníkem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en