číslo jednací: VZ/S525/05

Instance I.
Věc nákup plynoměrů
Účastníci
 1. Jihomoravská plynárenská a. s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 101 odst. 1 - porušení zák., které má vliv na pořadí úspěšnosti nabídek, uložení nápravy
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 25. 10. 2005
Související rozhodnutí VZ/S525/05
3R54/05-Fr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 88 KB
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ

Č.j.: S 525-R/05-156/140/IB

V Praze dne 1.7.2005

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení, zahájeném dne 6.5.2005 podle ustanovení § 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb., na základě návrhu uchazeče Actaris, s.r.o., se sídlem Naskové 3, 150 00 Praha 5, za kterého jedná Pavel Bureš, jednatel, na přezkoumání úkonů zadavatele Jihomoravská plynárenská a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zastoupeného Ing. Danem Ťokem, předsedou představenstva, učiněných ve veřejné zakázce na "nákup plynoměrů", zadané podle zákona č. zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a 437/2004 Sb.jednacím řízením s uveřejněním, zveřejněné na centrální adrese pod zn. 50004059 dne 3.2.2005,

rozhodl takto:

Zadavatel Jihomoravská plynárenská a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zastoupený Ing. Danem Ťokem, předsedou představenstva, porušil povinnost stanovenou v § 65 odst. 1 zákona v návaznosti na § 63 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a 437/2004 Sb. tím, že o přidělení veřejné zakázky rozhodl na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která neobsahovala popis hodnocení nabídek s odůvodněním, kterýžto úkon mohl podstatně ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek, a proto se podle ustanovení § 101 odst. 1 cit. zákona ukládá zadavateli Jihomoravské plynárenské a.s. provedení opatření k nápravě, a to zrušení rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 5.5.2005 a provedení nového posouzení a hodnocení nabídek, a to do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Zadavatel Jihomoravská plynárenská a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zastoupený Ing. Danem Ťokem, předsedou představenstva (dále jen "zadavatel"), zveřejnil na centrální adrese pod zn. 50004059 dne 3.2.2005 oznámení jednacího řízení s uveřejněním na "nákup plynoměrů" podle § 44 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb. (dále jen "zákon").

Zadavatel dne 25. listopadu 2004 uzavřel podle § 566 a násl. Obchodního zákoníku mandátní smlouvu s RWE Energy Customers Services CZ a.s. (dále jen "RWE CS"), jejímž předmětem je podle § 1 smlouvy: vykonávaní úkonů zadavatele nadlimitních veřejných zakázek podle zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, a další vyjmenované činnosti.

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 28.2.2005. V této lhůtě byly zadavateli v zastoupení společnosti RWE CS doručeny 3 žádosti o účast ve výběrovém řízení. Dle Protokolu z 1. jednání hodnotící komise veřejné zakázky ze dne 23.2.2005 vyhověly všechny nabídky kontrole úplnosti. Zadavatel v zastoupení společnosti RWE CS vyzval všechny tři zájemce k podání nabídek do veřejné zakázky "nákup plynoměrů".

Podle Protokolu z 2. jednání komise veřejné zakázky ze dne 22.3.2005 komise provedla otevření obálek s cenovými nabídkami uchazečů a dále vyhodnotila technické, jakostní a funkční vzorky plynoměrů. Poté komise stanovila pořadí uchazečů - pro 1. část nabídky: 1. místo G.A.S. a.s., 2. místo Actaris s.r.o., 3. místo Heinz Lackmann GmbH s tím, že první dva uchazeči budou písemně vyzváni k dalšímu jednání o ceně. Pro 2. část nabídky komise konstatovala, že nejvhodnější je nabídka uchazeče G.A.S. a.s., neboť uchazeč Heinz Lackmann GmbH v této části veřejné zakázky cenovou nabídku nepodal a nabídka uchazeče Actaris s.r.o. nesplňuje technická kritéria pro tuto část nabídky.

Dne 22.3.2005 zaslal zadavatel v zastoupení společnosti RWE CS uchazečům GAS a.s. a Actaris s.r.o. výzvu k dalšímu jednání o snížení nabídkové ceny pro 1.část veřejné zakázky. Oba uchazeči svými dopisy reagovali na výzvu zadavatele a nabídli snížení ceny u 1.části veřejné zakázky. Podle protokolu o hlasování ze dne 30.3.2005 a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek komise pro obě části zakázky zvolila jako nejvýhodnější nabídku uchazeče G.A.S. a.s. Zadavatel v zastoupení společnosti RWE CS akceptoval doporučení komise a dne 31.3.2005 oznámil své rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky společnosti G.A.S. a.s. uchazečům.

Proti rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky podal uchazeč Actaris s.r.o., se sídlem Naskové 3, 1500 Praha 5, za kterého jedná Pavel Bureš, jednatel (dále jen "uchazeč Actaris") dne 14.4.2005 námitky, ve kterých uvádí, že hodnocení nabídek provedené zadavatelem nesplňuje požadavky plynoucí ze zákona o veřejných zakázkách a z vyhlášky č. 240/2004 Sb. Zadavatel v zastoupení společnosti RWE CS námitkám vyhověl a zrušil rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 31.3.2005 a uložil nové posouzení a hodnocení nabídek. Tuto skutečnost sdělil uchazeči Actaris dopisem ze dne 25.4.2005.

Uchazeč Actaris však se způsobem vyřízením námitky zadavatelem nesouhlasil, což sdělil zadavateli dopisem ze dne 4.5.2005. Dne 6.5.2005 uchazeč Actaris podal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") návrh na zahájení správního řízení.

Mezitím již komise dne 4.5.2002 provedla nové posouzení a hodnocení nabídek s tím, že nejvíce bodů získala nabídka společnosti G.A.S. a.s. pro obě části veřejné zakázky a komise doporučila jeho nabídku zadavateli jako nejvhodnější. Dne 5.5.2005 zadavatel v zastoupení společnosti RWE CS oznámil všem uchazečům své rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky uchazeči G.A.S. a.s.

Účastníci správního řízení podle § 99 zákona jsou:

 1. zadavatel,

 2. navrhovatel Actaris s.r.o.,

 3. uchazeč G.A.S., a.s., U Kyjovky 3928/1, 695 01 Hodonín.

V oznámení o zahájení správního řízení ze dne 2.6.2005 uložil Úřad zadavateli, aby mu vedle již předané dokumentace zaslal mandátní smlouvu uzavřenou se společností RWE Energy Customer Service CZ, a.s. a písemné podklady upravující vztah mezi "pověřeným" zadavatelem Jihomoravskou plynárenskou a.s. a dalšími zadavateli (Severočeská plynárenská a.s., Severomoravská plynárenská a.s., Středočeská plynárenská a.s., Transgas a.s., Východočeská plynárenská a.s., Západočeská plynárenská a.s.).

V návrhu ze dne 4.5.2005 uvádí stěžovatel Actaris následující námitky:

 1. Průběh hodnocení jednotlivých nabídek zadavatelem nesplňuje podmínky zákona a vyhlášky č. 240/2004 Sb. Uchazeč namítá, že pokud bylo zvoleno hodnocení podle dvou dílčích kritérií, měl zadavatel postupovat v souladu s vyhláškou č. 240/2004 Sb. a použít tzv. bodové hodnocení, nikoli pouze hodnocení slovní.

 2. V zadání veřejné zakázky je nejasné vymezení zadavatele. Tím že zadavatel, resp. skupina zadavatelů, zvolila zastoupení společností RWE Energy Customer Service CZ, a.s., porušil dle názoru stěžovatele zadavatel zákon, neboť zákon nepřipouští možnost smluvního zastoupení zadavatele jinou osobou.

 3. Zadavatel porušil zákon také tím, že veřejnou zakázku zadal jako tzv. několik zadavatelů. Dle stěžovatele zákon v § 2 zákona pro sektorové zadavatele tuto možnost nepřipouští.

V závěru svého podání se stěžovatel domáhá zrušení zadání veřejné zakázky.

Zadavatel ve svém stanovisku k návrhu konstatuje následující:

 1. K hodnocení nabídek - zadavatel vyhověl námitce uchazeče Actaris a nařídil zrušení přidělení veřejné zakázky na "nákup plynoměrů" ze dne 31.3.2005 a provedení nového výběru nejvhodnější nabídky. O provedení nového výběru byl uchazeč Actaris informován. Součástí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek je také bodové a slovní hodnocení nabídek.

 2. K námitce stěžovatele Actaris, že jednotlivé plynárenské společnosti měly veřejnou zakázku realizovat jednotlivě, a nikoli jako více zadavatelů zastoupených společností RWE CS zadavatel sděluje, že ačkoli zákon tuto možnost v § 2 odst. 2 zákona výslovně neuvádí, také ji nezakazuje. Zadavatel postupoval i podle metodických pokynů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kde na webových stránkách www.verejna-zakazka.cz je tato problematika řešena s tím, že spojení více zadavatelů z oblasti síťových zadavatelů zákon nevylučuje.

 3. Podmínkou takovéhoto postupu je jasný smluvní vztah mezi zadavateli a realizujícím subjektem. Společnost RWE CS byla skupinou zadavatelů pověřena provádět úkony zadavatele v rámci předmětné veřejné zakázky. Dále je vztah mezi skupinou zadavatelů a společností RWE CS upraven smlouvou o poskytování služeb v oblasti nákupu a pokud jde o výběrová řízení na vybrané komodity též mandátní smlouvou a plnou mocí.

Ve správním řízení provedl Úřad zjišťování a dokazování obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahem návrhu na přezkoumání rozhodnutí a obsahem stanoviska zadavatele k návrhu na přezkoumání rozhodnutí a dospěl k závěru, že zadavatel porušil zákon.

K jednotlivým skutečnostem, uvedeným stěžovatelem v návrhu, Úřad konstatuje:

Ad 1. Uchazeč Actaris podal zadavateli námitky ze dne 14.4.2005 proti přidělení veřejné zakázky, o kterém byl informován dopisem ze dne 31.3.2005. Zadavatel námitkám uchazeče vyhověl a tuto skutečnost mu sdělil dopisem ze dne 25.4.2005. Stěžovatel se způsobem vyřízení námitek nesouhlasil a proto v souladu s § 96 odst. 3 zákona podal dne 6.5.2005 návrh na zahájení řízení u orgánu dohledu.

Mezitím však zadavatel v zastoupení společnosti RWE CS dne 25.4.2005 zrušil rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky a provedl nové posouzení a hodnocení nabídek dne 4.5.2005.

Zadavatel v zadání veřejné zakázky stanovil hodnocení podle ekonomické výhodnosti nabídky, a určil kritéria hodnocení:

 1. nabídková cena 50%

 2. technické, jakostní a funkční vlastnosti plynoměrů 50%

Posuzování a hodnocení nabídek v jednacím řízení s uveřejněním upravuje § 64 zákona odkazem na ustanovení hlavy páté zákona, která platí obdobně. Podle § 62 odst. 3 zákona metody hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky stanoví prováděcí právní předpis. Tímto prováděcím předpisem je vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení podle jejich ekonomické výhodnosti, v platném znění (dále jen "vyhláška").

Podle § 8 odst. 3 vyhlášky komise přidělí každé jednotlivé nabídce bodovou hodnotu, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Podle § 8 odst. 5 vyhlášky hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Podle § 63 odst. 1 zákona o posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise zprávu, která obsahuje seznam posuzovaných nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení a údaje o složení hodnotící komise.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30.3.2005 obsahuje pouze slovní hodnocení nabídek, neobsahuje popis hodnocení ani jeho odůvodnění. Hodnocení nabídek neprobíhalo podle vyhlášky, ale pouze hlasováním členů komise. Zadavatel tak porušil ustanovení § 62 odst. 1 ve spojení s § 62 odst. 3 zákona.

Zadavatel v zastoupení společnosti RWE CS však na základě námitky uchazeče uznal své pochybení a rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 31.3.2005 zrušil a dne 4.5.2005 provedla komise nové posouzení a hodnocení nabídek. Komise posoudila nabídky podle bodovací metody v souladu s vyhláškou.

Podle § 63 odst. 1 zákona komise o průběhu posouzení nabídek pořídí zprávu, která obsahuje seznam posuzovaných nabídek, seznam nabídek, které byly komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení a údaje o složení hodnotící komise.

Komise ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4.5.2005 při hodnocení 2. kritéria technické, jakostní a funkční vlastnosti plynoměrů konstatovala, že kvalitativní úroveň produktů nabízených všemi uchazeči je přibližně stejná, funkční vlastnosti produktu nabízeného společností G.A.S. (zejména rozměrové parametry - vzdálenost osy připojovacích hrdel plynoměru od jeho přední stěny) jsou však pro zadavatele nejvhodnější, a to u důvodu, že instalace tohoto plynoměru nebude vyvolávat dodatečné náklady související s případnou úpravou plynoměrného místa.

Komise tak ve své zprávě pouze obecně konstatovala výsledek posuzování parametrů jednotlivých typů plynoměrů, neuvedla však, jaké konkrétní skutečnosti byly předmětem posuzování kromě rozměrových parametrů. Zadavatel tak rozhodl o přidělení veřejné zakázky na základě netransparentního a neprůkazného hodnocení nabídek, kterýžto úkon mohl ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek. Námitka stěžovatele je důvodná.

Ad 2. Zákon neupravuje možnost výkonu zadavatelských činností prostřednictvím pověřené osoby nebo zastupování zadavatele. Podle obecných zásad může být právnická osoba zastupována na základě udělené plné moci.

Zadavatel uzavřel dne 25.listopadu 2004 podle § 566 a násl. Obchodního zákoníku se společností RWE Energy Customers Services CZ a.s., mandátní smlouvu, jejímž předmětem je podle § 1 smlouvy: vykonávaní úkonů zadavatele nadlimitních veřejných zakázek podle zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Dále se společnost RWE Energy Customers Services CZ a.s. zavazuje, že bude u vybraných nákupních komodit, u nichž to bude pro Společnost prokazatelně výhodné, zadávat zakázky a nakupovat zboží a služby i pokud předpokládaná cena pro zadavatele (zde označeného jako "Společnost") nedosáhne částky 400 000 Euro (podlimitní zakázky); povede za výše zmíněným účelem ve prospěch Společnosti obchodní jednání s obchodními partnery a případná jednání s příslušnými orgány státní správy; bude uzavírat obchodní smlouvy (rámcové i standardní), které budou výsledkem těchto výběrových řízení a obchodních jednání; bude hledat nejvýhodnější pro Společnost dosažitelné podmínky na trhu daných komodit.

Podle § 4 mandátní smlouvy uzavřely oba subjekty plnou moc dne 11.12.2004 dle které RWE CS zastupuje zadavatele (zde označeného jako "Společnost") "při administraci a provedení všech úkonů a právních úkonů spojených se zadáváním veřejných zakázek podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, tzn. zakázek na dodávky a služby, jejichž předpokládaná cena pro Společnost přesáhne částku 400 000 EUR a zakázek na stavební práce, jejichž předpokládaná cena pro Společnost přesáhne částku 5 000 000 EUR". Plná moc byla udělena do 31.12.2004 a byla podepsána předsedou a místopředsedou obou společností.

Námitka uchazeče je nedůvodná.

Ad 3. V ustanovení § 2 odst. 1, písm. a), b) a c) zákona je stanoveno, kteří zadavatelé postupují podle zákona o veřejných zakázkách. V § 2 odst. 2 zákona je uvedeno, že zadavatelem může být společně i několik zadavatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), mají-li svoje vzájemná práva a povinnosti a vztahy k třetím osobám smluvně upraveny. Zadavatelé v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, kteří povahou své činnosti spadají pod ustanovení § 2 písm. c) zákona, mohou též vystupovat společně jako několik zadavatelů, ale nemusí mít svoje vztahy vzájemně smluvně upraveny. Toto ustanovení má zabránit zbytečným administrativním průtahům u zakázek, zadávanými těmito subjekty. Námitka stěžovatele je nedůvodná.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:

 1. Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

 2. Actaris s.r.o., Naskové 3, 150 00 Praha 5

 3. G.A.S., a.s., U Kyjovky 3928/1, 695 01 Hodonín

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en