číslo jednací: VZ/S172/04-151/5053/04- MO

zrušeno na základě rozhodnutí soudu

Instance I.
Věc Zhotovení třístupňové projektové dokumentace a následný autorský dozor "Vila Tugendhat - rekonstrukce"
Účastníci
 1. Statutární město Brno
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 písm. b) - zamítnuto
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 15. 1. 2005
Související rozhodnutí VZ/S172/04-151/5053/04- MO
2R95/04
Dokumenty file icon dokument ke stažení 107 KB

Č.j.: VZ/S172/04-151/5053/04-MO

V Brně dne 8. října 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 11. 8. 2004 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 41/2004 Sb., o návrhu uchazeče - fyzických osob sdružených na základě smlouvy ze dne 7. 1. 2004 podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to Ing. arch. Jindřich Škrabal, narozený 29. 1. 1961, bytem Babičkova 91/3, 613 00 Brno, Akad. arch. Jan Sapák, narozený 6. 3. 1957, bytem Pekařská 397/3, 602 00 Brno a Ing. arch. Ludvík Grym, narozený 29. 11. 1961, bytem Hybešova 297/47, 602 00 Brno, zastoupeného na základě plné moci ze dne 23. 7. 2004 JUDr. Petrem Schlesingerem, advokátem, Bratčice 137, 664 67 Bratčice, adresa pro doručování Slovákova 11, 602 00 Brno, ze dne 11. 8. 2004 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - statutárního města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, zastoupeného RNDr. Petrem Duchoněm, primátorem - ze dne 30. 7. 2004 o námitkách proti jeho rozhodnutí ze dne 16. 7. 2004 o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži na veřejnou zakázku na zhotovení třístupňové projektové dokumentace a následný autorský dozor "Vila Tugendhat - rekonstrukce" zadávanou podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., zveřejněním v Obchodním věstníku č. 46/03 pod zn. 182667-46/03 dne 19. 11. 2003, rozhodl podle § 59 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 41/2004 Sb., takto:

Návrh fyzických osob Ing. arch. Jindřicha Škrabala, Akad. arch. Jana Sapáka, a Ing. arch. Ludvíka Gryma, ze dne 11. 8. 2004 se zamítá a rozhodnutí zadavatele - statutárního města Brna ze dne 16. 7. 2004 o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na zhotovení třístupňové projektové dokumentace a následný autorský dozor "Vila Tugendhat - rekonstrukce" se potvrzuje, neboť bylo učiněno v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 41/2004 Sb.

Odůvodnění

Zadavatel - statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, zastoupené RNDr. Petrem Duchoněm, primátorem (dále jen "zadavatel") - vyhlásil v Obchodním věstníku č. 46/03 dne 19. 11. 2003 pod zn. 182667-46/03 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon"), obchodní veřejnou soutěž na veřejnou zakázku na zhotovení třístupňové projektové dokumentace a následný autorský dozor "Vila Tugendhat - rekonstrukce" (dále jen "soutěž").

Z předložené dokumentace Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") zjistil, že do konce soutěžní lhůty zadavatel obdržel celkem devět nabídek.

Komise pro otevírání nabídek na základě jejich posouzení z hlediska obsahového splnění podmínek soutěže doporučila zadavateli, aby uchazeče Ing. arch. Jaroslava Černého, narozeného 3. 9. 1943, bytem Větrná 12, Brno vyloučil z další účasti v soutěži z důvodu nesplnění dalších požadavků zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení jmenovaného uchazeče z další účasti v soutěži zadavatel oznámil dopisem ze dne 19. 1. 2004.

Po provedeném posouzení nabídek komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen "komise") vyřadila nabídku uchazeče ATELIER TIŠNOVKA s. r. o., Brno z důvodu nesplnění kvalifikačního předpokladu uvedeného v ustanovení § 2b odst. 1 písm. d) zákona. Zadavatel rozhodl o vyloučení uvedeného uchazeče z další účasti v soutěži, což mu oznámil dopisem ze dne 20. 1. 2004. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z další účasti v soutěži podal uchazeče ATELIER TIŠNOVKA s. r. o., Brno, nejprve námitky, kterým zadavatel nevyhověl, a poté také návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách u orgánu dohledu, na jehož základě bylo orgánem dohledu zahájeno správní řízení, ve kterém orgán dohledu rozhodnutím č. j. VZ/S27/04-151/1087/04-MO ze dne 16. 3. 2004 podaný návrh uchazeče ATELIER TIŠNOVKA s. r. o., Brno zamítnul, a to z důvodu, že jedno vyhotovení návrhu nebylo v zákonem stanovené desetidenní lhůtě doručeno zadavateli. Předmětné rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. 5. 2004. Po oznámení zadavatele o podání návrhu uchazeče ATELIER TIŠNOVKA s. r. o., Brno u orgánu dohledu odstoupil od soutěže uchazeč Ing. arch. Radko Květ, narozený 11. 10. 1954, bytem Neumannova 263/42, Brno, což zadavateli sdělil dopisem ze dne 16. 3. 2004.

Na základě stanoviska orgánu dohledu č. j. VZ/S27/04-151/2391/04-MO ze dne 26. 5. 2004 a po posouzení nabídky uchazeče ATELIER TIŠNOVKA s. r. o., Brno zadavatel dne 4. 6. 2004 rozhodl, že jmenovaný uchazeč kvalifikační předpoklad uvedený v ustanovení § 2b odst. 1 písm. d) zákona beze zbytku splnil, a nabídku uchazeče vrátil zpět mezi posuzované a hodnocené nabídky. Po opětovném posouzení nabídek komise vyřadila nabídku uchazeče ATELIER TIŠNOVKA s. r. o., Brno z důvodu nesplnění dalšího požadavku zadavatele (uchazeč ATELIER TIŠNOVKA s. r. o., Brno ve své nabídce uvedl dvě nabídkové ceny, ačkoliv zadavatel v podmínkách soutěže možnost variantního řešení vyloučil).

Po provedeném hodnocení nabídek komise stanovila pořadí jednotlivých nabídek a doporučila zadavateli k uzavření smlouvy nabídku uchazeče - právnických osob

 • OMNIA projekt, s. r. o, Vídeňská 127, 619 00 Brno, za niž jedná Ing. Vítek Tichý, jednatel,

 • ARCHATT, s. r. o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice, za niž jedná Ing. arch. Marek Tichý, jednatel,

 • ARCHTEAM s. r. o., Weyrova 3, 547 01 Náchod, za niž jedná Pavel Rak, jednatel,

a fyzických osob

 • Ing. arch. Ivana Wahly, narozeného 26. 2. 1963, bytem Pellicova 3c, 602 00 Brno, a

 • Ing. arch. Tomáše Rusína, narozeného 28. 8. 1962, bytem Klácelova 280/1, 602 00 Brno

sdružených na základě smlouvy ze dne 18. 12. 2003 podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen "Sdružení pro vilu Tugendhat". O výběru nejvhodnější nabídky rozhodl zadavatel dne 16. 7. 2004 v souladu s doporučením komise. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč - fyzické osoby sdružené na základě smlouvy ze dne 7. 1. 2004 podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to

 • Ing. arch. Jindřich Škrabal, narozený 29. 1. 1961, bytem Babičkova 91/3, 613 00 Brno,

 • Akad. arch. Jan Sapák, narozený 6. 3. 1957, bytem Pekařská 397/3, 602 00 Brno, a

 • Ing. arch. Ludvík Grym, narozený 29. 11. 1961, bytem Hybešova 297/47, 602 00 Brno,

zastoupený na základě plné moci ze dne 23. 7. 2004 JUDr. Petrem Schlesingerem, advokátem, Bratčice 137, 664 67 Bratčice, adresa pro doručování Slovákova 11, 602 00 Brno (dále jen "uchazeč spojené kanceláře A.S.A a P.A.W."), námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel ve lhůtě stanovené zákonem námitky přezkoumal a rozhodl námitkám nevyhovět, což uchazeči oznámil dopisem ze dne 30. 7. 2004, který uchazeč dle doručenky převzal dne 3. 8. 2004. Uchazeč spojené kanceláře A.S.A a P.A.W. následně zaslal orgánu dohledu návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele orgánem dohledu.

Dnem 11. 8. 2004, kdy orgán dohledu obdržel uvedený návrh, bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu. Zadavatel obdržel jedno vyhotovení návrhu rovněž dne 11. 8. 2004.

Účastníky tohoto správního řízení podle § 58 zákona o zadávání veřejných zakázek, jsou:

 • Zadavatel,

 • členové Sdružení pro vilu Tugendhat, jehož nabídka byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější,

 • Ing. arch. Jindřich Škrabal, Akad. arch. Jan Sapák a Ing. arch. Ludvík Grym, jejichž společná nabídka se umístila jako druhá v pořadí,

 • Ing. Petr Všetečka, narozený 29. 3. 1968, bytem Havlíčkova 156/53, 602 00 Brno, jehož nabídka se umístila jako třetí v pořadí.

Uchazeč spojené kanceláře A.S.A a P.A.W. ve svém návrhu spatřuje porušení zákona ze strany zadavatele v tom, že nevyloučil z další účasti v soutěži nabídku Sdružení pro vilu Tugendhat, který nesplnil kvalifikační předpoklad uvedený v ust. § 2b odst. 1 písm. a) zákona, když "vedoucí účastník" Sdružení pro vilu Tugendhat - obchodní společnost OMNIA projekt, s. r. o, Brno, ve společné nabídce nepředložil osvědčení o autorizaci s právem používat označení autorizovaný architekt zapsaný do seznamu autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů, ačkoliv zadavatel v podmínkách soutěže požadoval prokázání splnění kvalifikačních předpokladů od všech osob předkládajících společnou nabídku. Uchazeč spojené kanceláře A.S.A a P.A.W. ve svém návrhu rovněž uvádí, že i další účastníci Sdružení pro vilu Tugendhat, a to obchodní společnosti ARCHATT, s. r. o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice, a ARCHTEAM s. r. o., Náchod, ve společné nabídce nedoložili výše uvedené osvědčení o autorizaci. Uchazeč spojené kanceláře A.S.A a P.A.W. spatřují závažnost porušení zákona zejména v tom, že zadavatel nevyloučil Sdružení pro vilu Tugendhat z další účasti v soutěži, a navíc jeho nabídku vybral jako nejvhodnější.

Uchazeč spojené kanceláře A.S.A a P.A.W.ve svém návrhu rovněž uvádí, že zadavatel rovněž nehodnotil objektivně nabídky v kritériu hodnocení "nabídková cena", když vzájemně porovnával nabídkovou cenu uchazeče spojené kanceláře A.S.A a P.A.W., která zahrnovala DPH ve výši 19 % s nabídkami ostatních uchazečů, kteří uvedli nabídkovou cenu s DPH ve výši 5 %.

V závěru svého návrhu se uchazeč spojené kanceláře A.S.A a P.A.W. domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 16. 7. 2004 o výběru nejvhodnější nabídky a uložení provedení nového výběru.

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem č. j. VZ/S172/04-151/4672/04-MO ze dne 10. 9. 2004, ve kterém rovněž účastníky řízení seznámil s předběžnými výsledky šetření a poskytl jim lhůtu, v níž se mohli ke zjištěným skutečnostem vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření.

K oznámení o zahájení správního řízení se ve stanovené lhůtě vyjádřilo pouze Sdružení pro vilu Tugendhat, a to dopisem ze dne 21. 9. 2004, ve kterém uvedlo: "OMNIA projekt, s. r. o. a Archatt, s. r. o. jako sesterské firmy předložily autorizační osvědčení Ing. arch. Skalického (č. aut. 00808), který je ve smluvním vztahu s OMNIA projektem, s. r. o. i Archattem, s. r. o. pro tyto případy, kdy je zapotřebí autorizovaného architekta, firma Archteam předložila autorizaci Ing. arch. Milana Raka, Ph.D. (č. aut. 02251), který je jediným společníkem a zaměstnancem firmy. Autorizační osvědčení Ing. arch. Alexandra Skalického společně s osvědčením Ing. arch. Milana Raka, Ph.D. za právnické osoby přiložená v závěru bloku dokladů právnických osob nabídky, jakož i osvědčení fyzických osob Ing. arch. Ivana Wahly a Ing. arch. Tomáše Rusína, naplnila tedy jistě nadstandardní požadavek zadavatele, tj. doložení autorizace. Kvalifikace dle § 2a odst. 5 zákona č. 199/1994 Sb. byla tedy naplněna. K námitce, že OMNIA projekt, s. r. o. a další členové sdružení - právnické osoby nemají zapsáno v předmětu činnosti (v údajném rozporu s ustanovením § 30 odst. 2 obch. zák.) činnost autorizovaného architekta uvádíme, že stěžovatel zjevně přehlédl, že § 14 odst. 1 písm. d) a § 15b zákona č, 360/1992 Sb.umožňuje autorizovaným osobám vykonávat činnost (pokud jde o právnické osoby) pouze v rámci v. o. s., a to jistě s ohledem na míru odpovědnosti - ručení. Spol. s r. o. tedy nemůže mít zapsán tento předmět činnosti, což však jistě neznamená, že taková právnická osoba nemůže projekty zpracovávat. V uvedeném zákoně je dále výslovně řečeno, že autorizovaná osoba může být k této s. r. o. v pracovním poměru nebo jiném poměru - tedy např. jakožto živnostník mít uzavřenou s touto s. r. o. smlouvu, v rámci níž se autorizovaná osoba zaváže za určitých podmínek působit ve prospěch s. r. o. Dále z ničeho nevyplývá, že by snad měla být, či musela být smluvní provázanost Ing. arch. Skalického, jakožto živnostníka, s OMNIA projekt, s. r. o. z něčeho navenek patrná ve smyslu veřejnoprávním (sbírka listin, výpis z OR apod.), popř. ve smyslu změněného obsahu společenské smlouvy. Obecně není nijak omezeno, či předepsáno, jakým způsobem mohou, či nemohou spolu kooperovat dva živnostníci, z nichž jeden je osobou neautorizovanou a druhý osobou autorizovanou, popř. jeden osobou fyzickou a druhý osobou právnickou. Pokud se týče cenové nabídky, nabídka našeho sdružení byla dodána dle platné právní úpravy DPH. Naopak nabídka stěžovatelů byla podána v rozporu s tehdy platným zákonem, který stanovoval u projekčních prací DPH 5 %".

Sdružení pro vilu Tugendhat ve svém stanovisku rovněž konstatuje, že: "podání ze strany účastníka OVS, jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvýhodnější, je společně s jeho dalšími kroky typickým příkladem obstrukcí snažících se zpomalit, zkomplikovat nebo i zmařit soutěž, která nesměřuje k jeho vítězství. Smutným důsledkem těchto obstrukcí ovšem mohou být v případě jejich úspěchu roky devastace památky světového významu".

Na závěr svého stanoviska se Sdružení pro vilu Tugendhat domáhá, aby orgán dohledu podaný návrh uchazeče spojené kanceláře A.S.A a P.A.W. zamítnul a vydal rozhodnutí potvrzující, že se zadavatel svým postupem při zadávání veřejné zakázky nedopustil porušení zákona.

Orgán dohledu přezkoumal na základě ust. § 57 a násl. zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace a předložených stanovisek a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky na zhotovení třístupňové projektové dokumentace a následný autorský dozor "Vila Tugendhat - rekonstrukce" postupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí orgán dohledu uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K námitce týkající se prokázání kvalifikačních předpokladů Sdružení pro vilu Tugendhat orgán dohledu uvádí.

Dle ustanovení § 2a odst. 1 zákona jsou uchazeči povinni v nabídkách prokázat kvalifikační předpoklady (§ 2b zákona) k plnění veřejné zakázky. Dle ustanovení § 2a odst. 4 zákona musí zadavatel při stanovení požadavků na prokazování kvalifikace uchazečů v podmínkách zadání uvést, jakým způsobem požaduje prokazování kvalifikace, předkládá-li nabídku více osob společně. V šetřeném případě si zadavatel v podmínkách soutěže v bodě 3 "požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů" vyhradil, že v případě předloží-li nabídku více osob společně, prokáží kvalifikační předpoklady všechny osoby, které společnou nabídku podali. Zadavatel si rovněž v podmínkách soutěže v tomtéž bodě vyhradil, že uchazeči ve svých nabídkách předloží doklad o osvědčení o autorizaci architektů. V podmínkách soutěže zadavatel rovněž uvedl, že u nabídek předpokládajících splnění zakázky s pomocí jiných osob se kvalifikační předpoklady prokáží způsobem dle § 2a odst. 5 zákona.

Dle ust. § 2a odst. 5 zákona u nabídek předpokládajících splnění zakázky s pomocí jiných osob prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč, který nabídku podává, pokud se jeho oprávnění k podnikání vztahuje na celý rozsah veřejné zakázky. Jinak prokazují splnění kvalifikačního předpokladu dle § 2b odst. 1 písm. a) zákona i tyto jiné osoby. Uchazeč o veřejnou zakázku, který nemůže splnit předmět veřejné zakázky v celém rozsahu (např. nemá patřičná oprávnění pro plnění celého předmětu veřejné zakázky, popř. nesplňuje některý z dalších požadavků zadavatele) má možnost splnit předmět veřejné zakázky s pomocí jiných osob, aby zajistil splnění celkového předmětu veřejné zakázky (včetně příslušných oprávnění k podnikání apod.).

V šetřeném případě uchazeč "Sdružení pro Vilu Tugendhat" zajistil možnost plnění s pomocí jiných osob ve smlouvě o sdružení ze dne 18. 12. 2003, kterou předložil ve své nabídce v části 6. "smlouva o sdružení". Výše uvedená smlouva mj. jmenovitě stanovuje, které osoby se budou podílet na projekčních pracích. Smlouva je opatřena razítky smluvních stran s podpisy osob oprávněnými za strany jednat. V části 9. "doklady" nabídky uchazeče "Sdružení pro Vilu Tugendhat" jsou mj. předložena v souladu s ust. § 2c odst. 3 zákona příslušná oprávnění k podnikání a osvědčení o autorizaci osob, které se dle výše uvedené smlouvy budou podílet na projekčních pracích v předmětné veřejné zakázce. Konkrétně nabídka obsahuje osvědčení o autorizaci s právem používat označení autorizovaný architekt zapsaný do seznamu autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů (dále jen "osvědčení o autorizaci") od těchto osob (které se na základě obsahu "smlouvy o sdružení" budou subdodavatelsky podílet na plnění předmětu veřejné zakázky): Ing. arch. Milana Raka, Ph.D. (číslo autorizace 02251), Ing. arch. Ivana Wahly (číslo autorizace 00293), Ing. arch. Tomáše Rusína (číslo autorizace 00305) a Ing. arch. Alexandra Skalického (číslo autorizace 00808).

Ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že autorizované osoby vykonávají činnosti, pro které jim byla udělena autorizace, jako:

 1. svobodní architekti nebo svobodní inženýři vykonávající činnost podle tohoto zákona,

 2. osoby vykonávající činnost podle živnostenského zákona,

 3. zaměstnanci v pracovním poměru, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru,

 4. společníci veřejné obchodní společnosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že "nositelem" osvědčení o autorizaci může být pouze fyzická osoba a v případě právnických osob pouze společníci veřejné obchodní společnosti. Osvědčení o autorizaci tudíž nemůže vlastnit právnická osoba (např. společnost s ručením omezeným, obchodní společnost apod.) a nelze tedy, aby právnická osoba měla "činnost autorizovaného architekta" zapsánu jako předmět podnikání v obchodním rejstříku (jak nesprávně uvádí uchazeč spojené kanceláře A.S.A a P.A.W. ve svém návrhu).

Zadavatel svůj požadavek na prokázání kvalifikačních předpokladů (doložení osvědčení o autorizaci), předloží-li nabídku více osob společně, specifikoval obecně s odkazem na ustanovení § 2a odst. 5 zákona, přičemž v podmínkách soutěže uvedl, že kvalifikační předpoklady prokáží všechny osoby, které společnou nabídku podali. Uchazeči tudíž nebyli při prokazování uvedeného kvalifikačního předpokladu (doložení osvědčení o autorizaci) vázáni žádnou další podmínkou zadavatele, jako např. v případě, že uchazečem bude právnická osoba (např. společnost s ručením omezeným), musí osvědčení o autorizaci v nabídce předložit fyzická osoba, která bude zaměstnancem uvedeného uchazeče apod., naopak nebylo vyloučeno, aby osvědčení o autorizaci mohla předložit jakákoli osoba, která příslušné oprávnění vlastní, se kterou uchazeč uzavřel smlouvu na plnění předmětných prací (tzv. subdodavatelské plnění).

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že i právnické osoby, které jsou účastníky "Sdružení pro Vilu Tugendhat" (tj. obchodní společnost OMNIA projekt, s. r. o, Brno a obchodní společnost ARCHATT, s. r. o., Ostopovice) budou provádět projektové práce pomocí jiných osob, což je v nabídce řádně doloženo smlouvou a příslušnými oprávněními k podnikání včetně osvědčení o autorizaci těchto jiných osob (viz výše). Obchodní společnost ARCHTEAM s. r. o., Náchod, která je rovněž účastníkem "Sdružení pro Vilu Tugendhat" ve společné nabídce předložila osvědčení o autorizaci Ing. arch. Milana Raka, Ph.D., který je jediným společníkem uvedené společnosti, přičemž rovněž uzavřela výše uvedenou smlouvu, jejímž předmětem je mj. provádění předmětných prací v šetřené veřejné zakázce. Sdružení pro Vilu Tugendhat tedy prokázalo kvalifikační předpoklady v celém rozsahu (včetně doložení osvědčení o autorizaci), a to v souladu s ustanovením § 2a odst. 5 zákona i v souladu s vyhlášenými podmínkami soutěže.

K námitce týkající se nesprávného hodnocení kritéria "nabídková cena" orgán dohledu uvádí.

Uchazeč uvádí ve své nabídce u ceny za splnění předmětu veřejné zakázky takovou výši DPH, jaká je pro dané práce (služby) platná v době podání nabídky. Zadavatel má možnost v podmínkách zadání připustit možnost změny nabídkové ceny z důvodu změny sazby DPH. Pokud si tuto skutečnost zadavatel v podmínkách zadání vyhradí, nabídková cena vybraného uchazeče se se změnou sazby DPH příslušně upraví. V šetřeném případě zadavatel v podmínkách soutěže uvedl, že nabídková cena za splnění předmětu veřejné zakázky je konečná a nelze ji překročit, tzn. že nelze nabídkovou cenu vybraného uchazeče navyšovat. V případě, že zadavatel obdrží nabídky, které obsahují nabídkové ceny s různými sazbami DPH, není přípustné, aby tyto ceny upravoval, případně přepočítával na stejnou výši DPH.

Pro úplnost orgán dohledu uvádímí, že v šetřeném případě byla zřejmě na práce, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky (tj. zhotovení třístupňové projektové dokumentace a následný autorský dozor) podle platných daňových zákonů v průběhu celé soutěžní lhůty aktuální 5 % sazba daně z přidané hodnoty, kterou ve své nabídce uvedli všichni uchazeči, kteří podali svoji nabídku, vyjma uchazeče spojené kanceláře A.S.A a P.A.W., který jako jediný ve své nabídce uvedl sazbu DPH ve výši 22 %. Zadavatel musel hodnotit celkovou výši nabídkových cen (tedy v případě uchazeče spojené kanceláře A.S.A a P.A.W. ve výši 22 %, byť aktuální sazba činila 5 %).

Na základě posouzení všech důkazů, a to jak jednotlivě, tak i v jejich vzájemné souvislosti, neshledal orgán dohledu v postupu zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky porušení zákona, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Podle § 109 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb., se zadávání veřejných zakázek, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu a řízení o uložení sankce zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Obdobně se postupuje i v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu nebo v řízení o uložení sankce, které na zadávání veřejných zakázek podle věty první navazují.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

 

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Obdrží:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, zast. RNDr. Petrem Duchoněm

JUDr. Petr Schlesinger, Slovákova 11, 602 00 Brno

OMNIA projekt, s. r. o, Vídeňská 127, 619 00 Brno, zast. Ing. Vítkem Tichým

ARCHATT, s. r. o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice, zast. Ing. arch. Markem Tichým

ARCHTEAM s. r. o., Weyrova 3, 547 01 Náchod, zast. Pavlem Rakem

Ing. arch. Tomáš Rusín, nar. 28. 8. 1962, Klácelova 280/1, 602 00 Brno

Ing. arch. Ivan Wahla, nar. 26. 2. 1963, bytem Pellicova 3c, 602 00 Brno

Ing. Petr Všetečka, nar. 29. 3. 1968, Havlíčkova 156/53, 602 00 Brno

Na vědomí:

Ing. arch. Jindřich Škrabal, nar. 29. 1. 1961, Babičkova 91/3, 613 00 Brno

Akad. arch. Jan Sapák, nar. 6. 3. 1957, Pekařská 397/3, 602 00 Brno

Ing. arch. Ludvík Grym, nar. 29. 11. 1961, Hybešova 297/47, 602 00 Brno

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz