číslo jednací: VZ/S045/02-152/1445/01-jl

zrušeno na základě rozhodnutí soudu

Instance I.
Věc Stavební připravenost pro montáž OK a zastřešení expozičního skleníku Fata Morgana v areálu PBZ v Praze 7 - Troji + více zakázek
Účastníci
  1. Pražská botanická zahrada
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 62 odst. 1 - pokuta
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 12. 8. 2002
Související rozhodnutí VZ/S045/02-152/1445/01-jl
2R017/02-Hr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 140 KB

Č. j.: VZ/S 45/02-152/1445/01-jl

 

V Brně dne 19. března 2002

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25.2.2002 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 229/2000 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a úkonů zadavatele Pražské botanické zahrady, se sídlem Nádvorní 134, 171 00 Praha 7, zastoupené RNDr. Pavlem Sekerkou, pověřeným řízením PBZ, učiněných v níže specifikovaných veřejných zakázkách zadaných podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., účinném v době jejich zadávání, rozhodl takto:

Zadavatel Pražská botanická zahrada závažně porušil:

1. Ve veřejné zakázce "Stavební připravenost pro montáž OK a zastřešení expozičního skleníku Fata Morgana v areálu PBZ v Praze 7 - Troji" zadané výzvou ze dne 21.9.1998 podle § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb.,

  • § 2g odst. 1 cit. zákona, neboť v podmínkách zadání veřejné zakázky ani v zadávací dokumentaci, za jejíž úplnost a správnost odpovídá, nebylo jednoznačným způsobem vymezeno plnění veřejné zakázky,

  • § 49 odst. 4 v návaznosti na § 6 odst. 3 cit. zákona, neboť při hodnocení nabídek nerozlišil stupeň významu jednotlivých kritérií,

  • § 64b v návaznosti na § 2c odst. 2 písm. c) a na § 2 písm. j) cit. zákona, neboť součástí dokumentace o zadání veřejné zakázky - přílohou uzavřené smlouvy - nejsou potvrzení příslušných orgánů.

2. Ve veřejné zakázce "Stavební část stavby expozičního skleníku Fata Morgana v areálu PBZ v Praze 7 - Troji, dokončení " zadané výzvou ze dne 21.9.1999 jednomu zájemci o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb.,

  • § 64b v návaznosti na § 2 písm. f) a na § 2 písm. j) cit. zákona, neboť součástí dokumentace o zadání veřejné zakázky nejsou veškeré doklady požadované v zadání veřejné zakázky.

3. Ve veřejné zakázce "Realizační dokumentace stavby expozičního skleníku Fata Morgana a výkon autorského dozoru v areálu PBZ v Praze 7 - Troji" zadaná výzvou ze dne 6.12.1999 jednomu zájemci o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb.,

- § 64b v návaznosti na § 2 písm. f) a na § 2 písm. j) cit. zákona, neboť součástí dokumentace o zadání veřejné zakázky nejsou veškeré doklady požadované v zadání veřejné zakázky.

Za zjištěná závažná porušení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., při zadávání veřejných zakázek uvedených pod body 2 a 3 se zadavateli Pražské botanické zahradě podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá pokuta ve výši 50 000, Kč (padesát tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dní od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754 - 24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 0450215001.

Odůvodnění

V mimoodvolacím řízení zahájeném dne 3.12.2001 z vlastního podnětu podle ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 229/2000 Sb., o přezkoumání rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 087-R/01-VP/140/an ze dne 16.7.2001, které nabylo právní moci dne 23.7.2002, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím č. j. 3R50/01-Ku ze dne 25.1.2002, které nabylo právní moci dne 30.1.2002, předmětné rozhodnutí č.j. S 087-R/01-VP/140/an ze dne 16.7.2001 zrušil s tím, že ve správním řízení, jež bylo ukončeno vydáním posledně cit. rozhodnutí, nebyl dostatečně zjištěn skutečný stav věci a tudíž orgán dohledu opětovně posoudí a prověří veškeré předložené podklady v nově zahájeném správním řízení z vlastního podnětu.

Po posouzení předložené dokumentace a na základě výše uvedeného Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") zahájil z úřední povinnosti správní řízení. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu zadavateli Pražské botanické zahradě, se sídlem Nádvorní 134, 171 00 Praha 7, zastoupené RNDr. Pavlem Sekerkou, pověřeným řízením PBZ (dále jen "zadavatel"), dopisem č. j. S 45/02-152/949/02-jl ze dne 21.2.2002 ve kterém zadavatele, jako jediného účastníka řízení, mj. seznámil se zjištěnými skutečnostmi a současně mu stanovil lhůtu do 1.3.2002, ve které se mohl vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Zadavatel dopisem ze dne 28.2.2002 požádal o prodloužení stanovené lhůty do 15.3.2002 a v této lhůtě zaslal požadované materiály (dopis ze dne 1.3.2002) a své stanovisko ze dne 8.3.2002, které orgán dohledu prezentuje vždy u příslušné veřejné zakázky.

Po přezkoumání všech předložených materiálů včetně stanoviska zadavatele uvádí orgán dohledu k šetřenému případu následující rozhodné skutečnosti.

Postup zadavatele byl posuzován podle zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době zadávání předmětných veřejných zakázek, tedy podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon").

K jednotlivým veřejným zakázkám orgán dohledu uvádí:

1. "Stavební připravenost pro montáž OK a zastřešení expozičního skleníku Fata Morgana v areálu PBZ v Praze 7 - Troji" zadaná výzvou ze dne 21.9.1998 podle § 49 zákona. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 27.11.1998.

Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 8.3.2002 k předmětné veřejné zakázce mj. sdělil, že v rozhodnutí č. j. S 087-R/01-VP/140/an ze dne 16.7.2001 nebylo konstatováno, že chybějí některé doklady. V současné době zadavatel nemůže ověřit, zda originál posuzované dokumentace je shodný s původně pořízenou dokumentací, neboť byla poskytnuta různým kontrolním subjektům a navíc evidence jednotlivých dokladů neexistuje. Zadavatel provedl kontrolu kopií celé dokumentace na Odboru městské zeleně Magistrátu hl. m. Prahy, kde zjistil, že nabídka vybraného uchazeče obsahuje kopie všech dokladů ve smyslu § 2c odst. 1 zákona. V této souvislosti dále uvedl, že nabídka vybraného uchazeče obsahovala 28 listů A4.

K uvedenému orgán dohledu konstatuje, že v rozhodnutí č. j. 3R50/01-Ku ze dne 25.1.2002 vydaném v mimoodvolacím řízení bylo konstatováno, že ve správním řízení, jež bylo ukončeno vydáním rozhodnutí č. j. S 087-R/01-VP/140/an ze dne 16.7.2001, nebyl dostatečně zjištěn skutečný stav věci a tudíž orgán dohledu má opětovně posoudit a prověřit veškeré předložené podklady v nově zahájeném správním řízení z vlastního podnětu. K obsahu a rozsahu posuzované dokumentace orgán dohledu uvádí, že je posuzována veškerá zadavatelem předložená dokumentace a že originál nabídky vybraného uchazeče obsahuje 28 listů formátu A4.

Ke zjištěným závažným porušením zákona orgán dohledu uvádí následující.

Podle § 2g odst. 1 zákona, za úplnost a správnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.

Nedostatečné vymezení plnění veřejné zakázky v podmínkách zadání veřejné zakázky, resp. v zadávací dokumentaci (§ 2g zákona), vedlo k tomu, že uchazeči vycházeli při zpracování svých nabídek z rozdílných předpokladů a jejich nabídky tedy nebyly vzájemně objektivně porovnatelné. Neúplné podklady rovněž nezaručovaly úplnost a nepřekročitelnost nabídkových cen.

V této souvislosti byl pro potřeby orgánu dohledu vypracován Ing. Václavem Ouporem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, znalecký posudek ze dne 8.11.2001. Ze znaleckého posudku mj. vyplývá, že obsahová stránka zadávací dokumentace (hloubka její propracovanosti), za jejíž úplnost a správnost odpovídá zadavatel, byla pro odpovědné zpracování cenových nabídek nedostatečná. K tomu orgán dohledu dodává, že v současné platné právní úpravě zákon stanoví podrobnější požadavky na zpracování zadávací dokumentace pro veřejné stavební zakázky.

K výše uvedenému orgán dohledu dále poznamenává, že stanovení přesných a transparentních podmínek zadání veřejné zakázky považuje za prioritní rovněž Vrchní soud v Olomouci např. ve svém judikátu č. j. 2 A 4/2000 ze dne 29.6.2000, ve kterém je mj. uvedeno: "…S výjimkou přezkoumávání úkonů zadavatele orgánem dohledu nejde o správní řízení, tedy zákon neobsahuje procesní normu, jíž by se mělo zadávání veřejných zakázek řídit, nýbrž o postup závazný stejnou měrou pro zadavatele i pro uchazeče. Uvádění příslušných ustanovení zákona upravujících tento postup do praxe přináší s sebou úskalí potřeby výkladu. Jelikož výklad zákona působící toliko inter partes nemůže podat zadavatel, lze jej očekávat od správního orgánu realizujícího svou dohledovou pravomoc. Při jeho úvahách o zákonnosti rozhodnutí zadavatele by mělo být vůdčí směřování k co největší průhlednosti aplikovaných postupů. Výklad zákona nemůže abstrahovat od požadavku transparentnosti procesu zadávání.… to znamená, že zadání zadávacích a soutěžních podmínek musí být jednoznačné a srozumitelné".

Z předložených materiálů (ze "zápisu z vyhodnocení nabídek…" ze dne 19.10.1998) orgán dohledu zjistil, že zadavatel nerozlišil při vyhodnocování jednotlivých nabídek stupeň významu jednotlivých kritérií, čímž závažně porušil § 6 odst. 3 zákona, na který odkazuje § 49 odst. 4 zákona. Hodnocení podle více kritérií (podle současného znění zákona podle ekonomické vhodnosti nabídek) je klíčovou etapou celého procesu výběru nejvhodnější nabídky. Základním problémem hodnocení nabídek je pak odvození určité celkové výsledné užitnosti nabídky, do které se promítají výsledky hodnocení nabídek podle jednotlivých kritérií. Konečné pořadí hodnocených nabídek se pak stanoví podle výsledné užitnosti jednotlivých nabídek. Stanovení prosté užitnosti nabídek při hodnocení pomocí více kritérií je založeno na převedení různých hodnot kvalitativních a kvantitativních kritérií na "společného jmenovatele" (podobně jako při sčítání zlomků o nestejném jmenovateli, např. 1/3 +1/4 = 7/12). V různých veřejných zakázkách je hodnocení nabídek prováděno pomocí různých kritérií (např. nabídková cena, lhůta výstavby, způsob provádění úklidu, reference, parametry přístroje, záruky za jakost), která mohou být vyjádřena v různých měrných jednotkách (např. koruny, měsíce, procenta) nebo nejsou vyjádřena v žádných jednotkách, takže v původní formě se nedají početně slučovat. Prostředkem k převedení hodnot různých kritérií na "společného jmenovatele" může být např. bodování, klasifikování ap. nabídek v jednotlivých kritériích. Prosté užitnosti však nevyjadřují přesně výslednou užitnost nabídek, neboť jednotlivá kritéria jsou v zadání veřejné zakázky seřazena z hlediska jejich důležitosti (významu) pro zadavatele, a tudíž nemají při hodnocení nabídek stejný význam, resp. váhu. Je proto nutné rozlišit kritéria podle jejich významu, a hodnocením dospět k vážené užitnosti nabídek, které dosáhneme např. přiřazením odpovídající váhy k jednotlivým sestupně seřazeným kritériím a poté vynásobením přidělených bodů příslušnou vahou.

Kvalifikační předpoklady v nabídce prokázal vybraný uchazeč v souladu se zákonem, avšak předložené materiály neobsahují veškeré doklady uvedené v § 2c odst. 2 zákona (obsahují pouze výpis z rejstříku trestů vybraného uchazeče, který je fyzickou osobou), které je vybraný uchazeč povinen předložit před uzavřením smlouvy, a které jsou součástí dokumentace o zadání veřejné zakázky, kterou je zadavatel povinen archivovat (§ 64b zákona).

Podle § 64b zákona je zadavatel povinen dokumentaci o zadání, včetně podaných nabídek všech uchazečů, uchovávat po dobu pěti let s výjimkou vzorků nebo ukázek. Archivace materiálů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek je nezbytným předpokladem toho, aby zadavatel mohl příslušným kontrolním orgánům doložit správnost svého postupu při zadávání konkrétních veřejných zakázek. V případě šetřené veřejné zakázky zadavatel příslušné doklady nedoložil.

Svým postupem tedy zadavatel závažně porušil § 64b v návaznosti na § 2 písm. j) zákona, neboť nearchivoval doklady, které byl vybraný uchazeč povinen podle § 2c odst. 2 zákona předložit před uzavřením smlouvy a které jsou obligatorní součástí dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Podle § 68 odst. 2 zákona rozhodnutí zadavatele, u nichž zákon stanoví povinnost oznámit je příslušnému uchazeči, musí být odeslány doporučeně s doručenkou z předložených materiálů vyplývá, že uchazeči byli o výběru nejvhodnější nabídky informováni pouze telefonicky.

Z hlediska dodržení ustanovení zákona a naplnění principu právní jistoty uchazečů a zásady přezkoumatelnosti rozhodnutí učiněných zadavatelem, je nezbytné, aby rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky obsahovalo náležitosti stanovené zákonem a bylo doručeno zákonem stanoveným způsobem, na což mají uchazeči o veřejnou zakázku právo (uvedený způsob doručování je nezbytný i pro další postup zadavatele i uchazečů v řízení o veřejné zakázce - zejména pro počítání lhůt). Svým postupem tedy zadavatel porušil § 68 odst. 2 zákona, neboť výběr nejvhodnější nabídky neoznámil v souladu s cit. ustanovením zákona.

Z předložené dokumentace vyplývá, že ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.1998 bylo uzavřeno celkem sedm dodatků, z nichž pouze dodatkem č. 2 ze dne 7.10.1999 došlo k navýšení ceny, a to na základě postupu zadavatele podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona (viz bod 2). Rovněž dodatkem č. 7 ze dne 28.11.2000 došlo k navýšení ceny o inflaci, a to na základě ujednání ve smlouvě ze dne 27.11.1998 (tato možnost nebyla právní úpravou účinnou v roce 1998 zakázána; naopak i při zadání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží bylo možno v uzavřené smlouvě dohodnout podmínky za nichž bylo možno překročit nabídkovou cenu uchazeče - § 40 odst. 2 zákona).

2. "Stavební část stavby expozičního skleníku Fata Morgana v areálu PBZ v Praze 7 - Troji, dokončení " zadaná výzvou ze dne 21.9.1999 jednomu zájemci o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona; smlouva o dílo byla uzavřena formou dodatku č. 2 ze dne 7.10.1999 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.1998, uzavřeného na základě smlouvy o postoupení práv a povinností ze dne 10.9.1999 na celkovou částku 49 334 282,60 Kč, která v sobě zahrnuje částku 32 889 521,80 Kč, uvedenou v dodatku č. 1 ze dne 23.9.1999 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.1998 jako rekapitulace částek vyplývajících ze smluv uzavřených dne 20.5.1997 (4 016 025,80 Kč), dne 30.12.1997 (19 196 100,- Kč) a dne 27.11.1998 (9 677 396,- Kč). Ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) zákona činí 50 % ceny (32 889 521,80 Kč) původní zakázky částku 16 444 760,90 Kč.

Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 8.3.2002 k předmětné veřejné zakázce (obdobně jako u veřejné zakázky specifikované v bodě 1) sdělil, že v současné době nemůže ověřit, zda posuzovaná dokumentace je shodná s původní, neboť byla poskytnuta různým kontrolním subjektům a navíc evidence jednotlivých dokladů neexistuje. Zadavatel provedl kontrolu kopií celé dokumentace na odvětvovém Odboru městské zeleně Magistrátu hl. m. Prahy, kde zjistil, že nabídka vybraného uchazeče obsahuje kopie všech dokladů ve smyslu § 2c odst. 1 zákona. V této souvislosti dále uvedl, že nabídka vybraného uchazeče obsahovala 41 listů A4.

K obsahu a rozsahu posuzované dokumentace orgán dohledu uvádí, že je posuzována veškerá zadavatelem předložená dokumentace a že originál nabídky vybraného uchazeče obsahuje 41 listů formátu A4.

Podle § 2 písm. f) zákona je "nabídkou návrh na uzavření smlouvy doložený doklady požadovanými v zadání veřejné zakázky".

Zadavatel v podmínkách výzvy požadoval doložit kvalifikační předpoklady takto: "Uchazeč doloží vše dle § 2b, 2c zákona. Doklad o oprávnění k podnikání ve smyslu § 2c, odst. 1 zákona musí být předložen v originále nebo ve stejnopise s ověřením pravosti" (doslovná citace z textu výzvy - pozn. orgánu dohledu).

Předložená dokumentace (nabídka uchazeče - Pavel Čížek, Tyršova 491, 471 25 Jablonné v Poještědí - fyzické osoby) však obsahuje pouze ověřenou kopii živnostenského listu a výpisu z Rejstříku trestů, nikoliv další doklady podle § 2b a § 2c zákona .

3. "Realizační dokumentace stavby expozičního skleníku Fata Morgana a výkon autorského dozoru v areálu PBZ v Praze 7 - Troji" zadaná výzvou ze dne 6.12.1999 jednomu zájemci o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm a) zákona. Cena za splnění předmětné veřejné zakázky podle činí podle uzavřené smlouvy ze dne 19.1.2000 částku 1 753 500,- Kč.

Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 8.3.2002 k této veřejné zakázce (obdobně jako u veřejných zakázek specifikovaných v bodech 1 a 2) sdělil, že v současné době nemůže ověřit, zda posuzovaná dokumentace je shodná s původní, neboť byla poskytnuta různým kontrolním subjektům a navíc neexistuje evidence jednotlivých dokladů. Zadavatel provedl kontrolu kopií celé dokumentace na odvětvovém Odboru městské zeleně Magistrátu hl. m. Prahy, kde zjistil, že nabídka vybraného uchazeče obsahuje kopie všech dokladů ve smyslu § 2c odst. 1 zákona. V této souvislosti dále uvedl, že nabídka vybraného uchazeče obsahovala 23 listů A4.

K obsahu a rozsahu posuzované dokumentace orgán dohledu uvádí, že je posuzována veškerá zadavatelem předložená dokumentace a že originál nabídky vybraného uchazeče obsahuje 23 listů formátu A4.

Podle § 2 písm. f) zákona je "nabídkou návrh na uzavření smlouvy doložený doklady požadovanými v zadání veřejné zakázky".

Zadavatel v podmínkách výzvy požadoval doložit kvalifikační předpoklady takto: "Uchazeč doloží vše dle § 2b, 2c zákona. Doklad o oprávnění k podnikání ve smyslu § 2c, odst. 2c, odst. 1 zákona musí být předložen v originále nebo ve stejnopise s ověřením pravosti" (doslovná citace z textu výzvy - pozn. orgánu dohledu).

Předložená dokumentace (nabídka uchazeče - INGUTIS, spol. s r. o., Třeboradická 1/1275, 182 00 Praha 8 - právnické osoby) obsahuje nabídku uchazeče, která obsahuje pouze neověřenou kopii živnostenského listu, výpisu z obchodního rejstříku a výpisu z Rejstříku trestů jediného jednatele společnosti a dále originál čestného prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů stanovených § 2b odst. 1 písm. b) - f) zákona. Podle § 2c odst. 3 zákona doklady mohou být předloženy též ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti.

K postupu zadavatele při zadání veřejných zakázek uvedených pod body 2 a 3 orgán dohledu uvádí následující.

Výzva jednomu zájemci o veřejnou zakázku k podání nabídky byla podle znění zákona účinného v roce 1999, a je i podle současné platné právní úpravy, mimořádným způsobem zadávání veřejných zakázek, kterého je možno použít pouze v případech taxativně vymezených v § 50 odst. 1 zákona. Použitím uvedeného způsobu zadání zadavatel zákon neporušil.

Při vlastní aplikaci cit. ustanovení zákona však zadavatel nezohlednil obecná ustanovení zákona. Konkrétně se jedná o ustanovení § 2 písm. f) zákona, které jednoznačně stanoví, že nabídkou je návrh na uzavření smlouvy doložený doklady požadovanými v zadání veřejné zakázky.

Zadavatel v podmínkách zadání veřejných zakázek specifikovaných pod body 2 a 3 požadoval doložení dokladů dle § 2b, 2c zákona…", přestože podle § 50 odst. 2 zákona postačuje, aby před uzavřením smlouvy uchazeč doložil pouze oprávnění k podnikání.

Podle § 2 písm. j) zákona je "dokumentací o zadání veřejné zakázky soubor dokladů, jejichž pořízení vyžaduje tento zákon a nabídky všech uchazečů". Podle § 64b zákona "zadavatel je povinen dokumentaci o zadání včetně podaných nabídek všech uchazečů, uchovávat po dobu pěti let s výjimkou vzorků nebo ukázek (§ 39a)".

Cit ustanovení § 50 odst. 2 zákona stanoví minimální požadavek na předložení dokladů při zadání veřejné zakázky výzvou jednomu zájemci. To však neznamená, že by zadavatel nemohl v podmínkách zadání požadovat předložení dalších dokladů, jak vyplývá z ust. § 2 písm. f) zákona, podle kterého je nabídkou návrh na uzavření smlouvy doložený doklady požadovanými v zadání veřejné zakázky. Pokud však zadavatel požaduje předložení dalších dokladů, musí předloženou nabídku posuzovat podle požadavků stanovených v zadání veřejné zakázky, neboť je podmínkami zadání vázán stejně jako uchazeč (k tomu viz výše judikát č. j. 2 A 4/2000 ze dne 29.6.2000).

Předložené dokumentace o zadání veřejných zakázek (viz § 2 písm. j) zákona), které zadavatel musí podle § 64b zákona archivovat po dobu pěti let, neobsahují veškeré doklady požadované zadavatelem. Pokud požadované doklady byly součástí předložených nabídek, jak zadavatel naznačuje ve svém vyjádření ke správnímu řízení, pak nezbývá než konstatovat, že zadavatel postupoval v rozporu s § 64b zákona, neboť nearchivoval veškerou pořízenou dokumentaci. V posuzovaných případech neměly být uzavřeny smlouvy o plnění předmětných veřejných zakázek, neboť uchazeči nezpracovali své nabídky podle požadavků zadavatele.

Vzhledem ke zjištěným závažným porušením zákona a s přihlédnutím k tomu, že předmětné veřejné zakázky jsou již realizovány, nelze dosáhnout provedení nápravy tak, že by zadavateli bylo uloženo nové zadání veřejné zakázky. Orgán dohledu proto zvolil postup podle části čtvrté hlavy IV. zákona a uložil zadavateli pokutu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Je však nutno konstatovat, že u veřejné zakázky "Stavební připravenost pro montáž OK a zastřešení expozičního skleníku Fata Morgana v areálu PBZ v Praze 7 - Troji" zadané výzvou ze dne 21.9.1998 podle § 49 zákona (smlouva o dílo byla uzavřena dne 27.11.1998), není možné uložit zadavateli sankci za zjištěné závažné porušení zákona (viz dále). Pokuta tedy mohla být stanovena pouze z ceny veřejných zakázek zadaných výzvou jednomu zájemci k podání nabídky podle § 50 zákona (viz body 2 a 3 odůvodnění).

Při posuzování míry závažnosti porušení zákona zadavatelem vzal orgán dohledu v úvahu zejména skutečnost, že zadavatel uzavřel s uchazeči smlouvy, přestože uchazeči ve svých nabídkách (§ 2 písm. f) zákona) nedoložili doklady požadované v podmínkách zadání předmětných veřejných zakázek. Současně orgán dohledu přihlédl i ke skutečnosti, že porušení zákona při zadávání veřejných zakázek formou výzvy jednomu zájemci nespočívalo v neodůvodněném použití zvoleného způsobu zadání.

Podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., "zjistí-li orgán dohledu, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení tohoto zákona, může mu uložit pokutu do výše 1 % ceny zakázky.…". Výše peněžitého závazku včetně DPH, který vznikl zadavateli z veřejných zakázek zadaných v rozporu se zákonem činila 18 198 260,90 Kč (16 444 760,90 Kč + 1 753 500,- Kč) a 1 % z této částky činí 181 982,60 Kč. Po zvážení všech okolností případu však orgán dohledu rozhodl o uložení pokuty ve výši 50 000, Kč. Před uložením pokuty orgán dohledu rovněž ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení (podnět obdržel orgán dohledu dne 20.3.2001 a k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek došlo v letech 1999 a 2000, jak vyplývá ze spisového materiálu).

K dodržení jednoroční subjektivní lhůty orgán dohledu poznamenává, že ve smyslu judikátu Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2 A 1/2001 ze dne 25.2.2002 rozhodnout v zákonem stanovené jednoroční subjektivní lhůtě neznamená nic jiného, než "ve lhůtě rozhodnutí vydat … Uložením pokuty je nutno rozumět v logice časové souslednosti vydání rozhodnutí v prvém stupni, a je tak rozhodné datum vydání rozhodnutí". V této souvislosti soud mj. dále konstatuje, že eventuelní požadavek na to, aby ve lhůtě jednoho roku od zjištění porušení povinnosti bylo pravomocně rozhodnuto nebo dokonce doručeno, by výrazně zkrátil lhůtu pro rozhodování správního orgánu, popřípadě by právní moc závisela též na okolnostech, které správní orgán nemůže ovlivnit. Aby uložení pokuty muselo ve lhůtě jednoho roku nabýt právní moci, muselo by příslušné ustanovení zákona takovou podmínku obsahovat nebo vyplývat z jiných ustanovení zákona.

Podle § 52 zákona dohled nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek spočívá mimo jiné i v kontrole postupů zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a v ukládání sankcí. Pokuta uložená zadavateli za zjištěná porušení zákona při zadávání předmětných veřejných zakázek vystihuje dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní - postih za porušení povinností stanovených zákonem a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k takovému chování, které je v souladu se zákonem.

Pro úplnost orgán dohledu uvádí, že veřejné zakázky "Provedení nosné konstrukce a zastřešení stavby expozičního skleníku FATA MORGANA v areálu PBZ v Praze 7 - Troji", zadaná výzvou ze dne 18.12.1997 podle § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a "Komunikace pro provádění geologického průzkumu a provedení skrývky do 2m pro hrubý stavební výkop (pro IG) připravované stavby expozičních skleníků Fata morgana v areálu PBZ" zadaná výzvou ze dne 25.4.1997 podle § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., nemohou být předmětem šetření ve správním řízení, neboť již uplynula lhůta čtyř let, ve které je možno zahájit správní řízení z vlastního podnětu (viz ustanovení § 57 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění). Veřejná zakázka "Vypracování realizační projektové dokumentace technologické části stavby expozičního skleníku Fata Morgana v areálu PBZ v Praze 7 - Troji" a "Dodávka a realizace souboru strojů a zařízení tvořící technologickou část stavby expozičního skleníku Fata Morgana v areálu PBZ v Praze 7 Troji" (jedná se o jednu veřejnou zakázku) zadaná výzvou ze dne 23.9.1999 podle § 49 zákona byla zadána v souladu se zákonem (zadavatel vyzval k podání nabídek pět zájemců o veřejnou zakázku, avšak obdržel pouze nabídku od jednoho uchazeče, jehož nabídka rovněž obsahovala veškeré doklady stanovené § 2c odst. 2 zákona).

V rozhodnutí orgán dohledu zohlednil nabytí účinnosti jednotlivých novel zákona o zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti pak poukazuje na judikát Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2 A 5/99 ze dne 4.11.1999 (poslední odstavec na str. 8), z něhož vyplývá, že závazný postup zadavatelů musí být vždy posuzován podle zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době jejich zadání, avšak řízení před orgánem dohledu musí být posuzováno vždy podle předpisů platných v době rozhodování, neboť hlava III a IV části čtvrté zákona má charakter zvláštního procesního předpisu, kterým se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řídí, a na nějž přechodná ustanovení novelizací nedopadají.

K šetřeným veřejným zakázkám orgán dohledu uvádí, že za účelem posouzení předmětných veřejných zakázek z hlediska toho, zda se nejedná o srovnatelné zakázky, tedy o jednu veřejnou zakázku, kterou by zadavatel musel zadat způsobem odvozeným od celkové předpokládané výše peněžitého závazku, která by zadavateli vznikla z jejího zadání, byl pro potřeby Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vypracován Ing. Václavem Ouporem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, znalecký posudek ze dne 8.11.2001. Znalecký posudek potvrzuje, že se nejedná o srovnatelné zakázky. Členění stavby na jednotlivé bloky je z hlediska technického, realizačního a z pohledu časové úspornosti optimální, protože jednotlivé bloky budou realizovat různé specializované subjekty a projekční kanceláře v různých časových etapách. V daném případě tedy byl postup zadavatele spočívající v zadání několika veřejných zakázek za účelem zhotovení jediného díla možný, za předpokladu dodržení všech příslušných ustanovení zákona.

Orgán dohledu posoudil celý případ, a na základě všech popsaných skutečností rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

 

JUDr. Petr Hanák

 

ředitel odboru

Obdrží:

Pražská botanická zahrada, Nádvorní 134, 171 00 Praha 7, zast. RNDr. Pavlem Sekerkou

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz