číslo jednací: 2R066/03

Instance II.
Věc Zajištění bezpečnostní a strážní služby v České televizi Praha
Účastníci
 1. ČESKÁ TELEVIZE
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 odst. 2 sř - rozhodnutí potvrzeno, rozklad odmítnut
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 30. 12. 2003
Související rozhodnutí VZ/S129/03
2R066/03
Dokumenty file icon dokument ke stažení 111 KB

Č. j.: 2R 66/03 - Hr V Brně dne 19. prosince 2003

Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 10.11.2003 společností INDUS spol. s r. o., se sídlem Ronešova 1137, 198 00 Praha 9, zast. jednatelem Pavlem Šulcem, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 4.7.2003 advokátkou JUDr. Hanou Feuereisovou, se sídlem AK Vítězné nám. 10, 160 00 Praha 6, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15.10.2003 č. j. VZ/S129/03-151/4493/03-Va, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - České televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, zast. v době zahájení zadávání veřejné zakázky prozatímním ředitelem Ing. Petrem Klimešem, nyní zast. generálním ředitelem Mg. Jiřím Janečkem, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 24.2.2003 společností LESS a. s., se sídlem Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč, zast. místopředsedou představenstva Ing. Janem Václavíkem, učiněných při zadání veřejné zakázky na "zajištění bezpečnostní a strážní služby v České televizi Praha", zadané formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2003 Sb., zveřejněním dne 19.3.2003 v Obchodním věstníku č. 11/03 pod zn. 167738-11/03, jsem podle § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., na základě návrhu zvláštní komise, ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. VZ/S129/03-151/4493/03-Va ze dne 15.10.2003

p o t v r z u j i

a podaný rozklad

z a m í t á m.

O d ů v o d n ě n í

Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, zast. v době zahájení zadávání veřejné zakázky prozatímním ředitelem Ing. Petrem Klimešem, nyní zast. generálním ředitelem Mg. Jiřím Janečkem, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 24.2.2003 společností LESS a. s., se sídlem Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč, zast. místopředsedou představenstva Ing. Janem Václavíkem (dále jen "zadavatel"), zadal formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2003 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněním dne 19.3.2003 v Obchodním věstníku č. 11/03 pod zn. 167738-11/03 veřejnou zakázku na "zajištění bezpečnostní a strážní služby v České televizi Praha" (dále jen "soutěž").

Zadavatel vymezil v čl. I. zveřejněných podmínek soutěže předmět plnění veřejné zakázky jako poskytování bezpečnostních a strážních služeb v České televizi Praha, a to:

 1. zabezpečení, střežení a ochrana movitého a nemovitého majetku ČT, majetku třetích osob v objektech ČT, zaměstnanců ČT, externích spolupracovníků a hostů v souladu s dlouhodobým nasazením pracovníků bezpečnostní služby,

 2. zabezpečení veřejného pořádku (v případě potřeby) před vstupem do objektu ČT, nebo při akcích, kde pracovně ČT působí,

 3. zabezpečení přepravy a ochrana finanční hotovosti a cenin při přepravě mezi peněžním ústavem a pokladnou ČT; časově je zabezpečení střežení a ochrana finanční hotovosti a cenin vymezena od okamžiku převzetí oprávněným pracovníkem v peněžním ústavu, resp. v pokladně ČT,

 4. bezpečnostní služba při mimořádných akcích na základě objednávky zadavatele,

 5. zabezpečení přepravy a ochrany majetku, který je nezbytný pro natáčení pořadů vyráběných ČT; jedná se o majetek ve formě věcných a finančních cen pro soutěžící a majetek rekvizitního, scénického a technického charakteru pro zajištění výroby televizních pořadů,

 6. zabezpečení klíčového režimu; evidence vnášených a vynášených předmětů, kurýrních a předaných zásilek a další drobné činnosti důležité pro chod ČT - objednávání taxíků, hlášení drobných poruch na vrátnicích, třídění tisku a zabezpečení činnosti vrátnic dle denní doby a ročního období,

 7. kontrola oprávněnosti vstupu osob, vystavování legitimací návštěvníkům; dohled nad vstupním systémem, odstraňování jednoduchých závad na tomto systému, evidence hostů a návštěv a jejich ohlašování, poskytování informací návštěvníkům, vyřizování telefonických dotazů mimo obvyklou pracovní dobu ČT, uschovávání a evidence zásilek na vrátnici.

Podle čl. XIV. citovaných podmínek pak zadavatel požaduje rozdělení veřejné zakázky na dílčí plnění s tím, že dílčím plněním veřejné zakázky je poskytování služeb:

 1. vymezených v čl. I. písm. a) až e) včetně těchto podmínek soutěže,

 2. vymezených v čl. I. písm. f) těchto podmínek soutěže,

 3. vymezených v čl. I. písm. g) těchto podmínek soutěže.

V soutěžní lhůtě obdržel zadavatel nabídky celkem od čtyř uchazečů o veřejnou zakázku a dne 27.6.2003 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v prvním dílčím plnění veřejné zakázky podle čl. I. písm. a) až e) podmínek soutěže. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti Pro Bank Security a. s., se sídlem Václavské nám. 21, 110 00 Praha 1 - Nové Město, zast. předsedou představenstva Stanislavem Strnadlem, členem představenstva Janou Kožušníkovou a členem představenstva PhDr. Jarmilou Kožušníkovou (dále jen "Pro Bank Security"). Zadavatel současně dne 27.6.2003 rozhodl o zrušení části zadání veřejné zakázky, a to druhého dílčího plnění (vymezeného v čl. I. písm. f) podmínek soutěže) a třetího dílčího plnění (vymezeného v čl. I. písm. g) podmínek soutěže). Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí zadavatele o zrušení dílčích částí plnění veřejné zakázky oznámil zadavatel prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských činností podle ustanovení § 69 zákona, společnosti LESS a. s., Bohdaneč, jednotlivým uchazečům dne 30.6.2003. Proti oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč INDUS spol. s r. o., se sídlem Ronešova 1137, 198 00 Praha 9, zast. jednatelem Pavlem Šulcem, právně zast. na základě plné moci ze dne 4.7.2003 advokátkou JUDr. Hanou Feuereisovou, se sídlem AK Vítězné nám. 10, 160 00 Praha 6 (dále jen "navrhovatel"), jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí, dne 5.7.2003 námitky, kterým zadavatel po jejich přezkoumání dne 15.7.2003 nevyhověl a současně navrhovatele poučil o možnosti podat proti tomuto rozhodnutí návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele (dále jen "návrh") k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad"). Rozhodnutí zadavatele o námitkách obdržel navrhovatel dne 17.7.2003, svého práva využil a návrh dne 30.7.2003 k Úřadu podal. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení, ve kterém jako účastníky správního řízení označil Úřad zadavatele, navrhovatele, společnost Pro Bank Security, jejíž nabídka byl vybrána jako nejvhodnější, a společnost ISS Česká republika s. r. o., se sídlem Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Krč, zast. jednatelem Geraldem Thalmaierem, jejíž nabídka se umístila jako třetí v pořadí (dále jen "ISS").

Navrhovatel ve svém návrhu uvedl, že zadavatel při hodnocení nabídek porušil zákon. V rámci zdůvodnění svého tvrzení pak navrhovatel dále odkazuje i na skutečnosti uvedené ve svých námitkách ze dne 5.7.2003 a namítá porušení zákona zejména v následujících skutečnostech:

 1. Navrhovateli byl doručen dopis podepsaný Ing. Matyskou za společnost LESS, označený jako oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, k této písemnosti byla připojena neověřená kopie rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

 2. Navrhovatel požádal dne 8.7.2003 o nahlédnutí do zprávy komise, což mu zadavatel neumožnil ihned, ale až dne 11.7.2003. Z elektronické pošty mezi sekretariátem zadavatele a Ing. Matyskou vyplývá, že ještě dne 10.7.2003 tato zpráva neexistovala, i když byla datována dnem 3.6.2003.

 3. Přestože statutárnímu orgánu zadavatele běžela desetidenní lhůta k vydání rozhodnutí o přezkoumání námitek, prozatímní ředitel vydal toto rozhodnutí dne 15.7.2003 s tím, že námitkám nebylo vyhověno.

 4. Nabídkovou cenu lze spolehlivě určit pouze v bodě I. písm. a) podmínek soutěže. V písm. b) až e) nabídkovou cenu nelze spolehlivě určit, neboť už samotné zadání obsahuje zcela nepředvídatelné faktory.

 5. Zadavatel po skončení soutěžní lhůty změnil podmínky soutěže, když dopisy ze dne 27. a 30.6.2003 vypustil body f) a g) plnění veřejné zakázky.

 6. Uchazeče označeného jako prvního v pořadí nevyzval zadavatel ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u dílčího plnění dle bodu g).

 7. Navrhovatel má pochybnosti o odborné způsobilosti a nepodjatosti členů komise, pokud tato vůbec existovala a stejně tak má pochybnosti o postavení Ing. Matysky.

 8. Navrhovatel má pochybnosti, zda společnost LESS byla zadavatelem řádně pověřena dle ustanovení § 69 zákona.

 9. Navrhovatel si není jist, zda Ing. Klimeš, prozatímní ředitel ČT, je i jejím statutárním orgánem a zda vůbec může jménem televize vyhlašovat obchodní veřejnou soutěž a vydávat v této věci rozhodnutí.

 10. Přestože zadavatel určil způsob hodnocení nabídek čtyřmi kritérii a váha kritéria nabídkové ceny má činit pouze 30 %, z napadeného rozhodnutí není patrno jiné hodnocení pořadí, než podle výše nabídkové ceny.

 11. Navrhovateli, který dosud zajišťoval výkon činností, které jsou předmětem veřejné zakázky, byla dána výpověď z mandátní smlouvy a tím bylo porušeno ustanovení § 56 odst. 5 zákona, dle kterého nesmí zadavatel činit úkony směřující k dokončení zadání veřejné zakázky.

Na základě všech výše uvedených skutečností požaduje navrhovatel zrušení zadání předmětné veřejné zakázky.

Zadavatel se k návrhu vyjádřil dne 5.8.2003 a mimo jiné k jednotlivým částem uvádí:

 1. Zadavateli je zřejmé, že podle § 69 zákona nemůže převést na osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností rozhodovací pravomoci stanovené zákonem. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky však učinil zadavatel a své rozhodnutí oznámil uchazečům prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských činností.

 2. Zadavatel umožnil navrhovateli do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání nabídky posoudila, provedla jejich hodnocení, stanovila pořadí nabídek a pořídila koncept zprávy. Není možné, aby u zakázek obdobného rozsahu pořídila komise zprávu již na svém jednání. Skutečnost, že navrhovatel předložil k návrhu e-mailovou zprávu, jejímiž adresáty byli zaměstnanci ČT, považuje zadavatel za nepřijatelnou, a to jak ve vztahu k zaměstnanci ČT, který tuto zprávu poskytl, tak i ze strany navrhovatele.

 3. Je zcela v kompetenci statutárního orgánu zadavatele, kdy v rámci zákonem stanovené lhůty rozhodne.

 4. K určení nabídkové ceny zadavatel uvádí, že jednoznačně vymezil množství a druh požadovaných služeb s tím, že součástí zadávací dokumentace byly technické podmínky veřejné zakázky, tj. přesné požadavky na rozsah a charakter požadovaných služeb. Zájemci o veřejnou zakázku obdrželi též tabulku pro zpracování nabídkové ceny, která jednoduchým způsobem popisuje způsob zpracování nabídkové ceny.

 5. Zadavatel si vyhradil v článku XVI. podmínek soutěže právo zrušit zadání veřejné zakázky. Zrušení zadání veřejné zakázky, resp. dílčího plnění není a nemůže být změnou podmínek soutěže, neboť zadavatel je oprávněn do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky toto právo uplatnit. Kromě uvedeného nejsou námitky přípustné mimo jiné proti rozhodnutí o zrušení zadání veřejné zakázky, pokud si zadavatel toto právo vyhradil v podmínkách zadání veřejné zakázky.

 6. Zadavatel nevyzval uchazeče Pro Bank Security ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny z důvodu, že jeho nabídkovou cenu za mimořádně nízkou nepovažoval, protože se tato cena výrazně neodchyluje od ostatních. Navíc se zadavatel domníval, že cena u dílčího plnění dle článku I. písm. g) podmínek soutěže je zcela determinována mzdovou politikou uchazeče.

 7. V souladu s § 31 odst. 1 zákona byl počet odborně způsobilých osob více než 60 % z celkového počtu členů komise. Všichni členové komise učinili o své nepodjatosti písemné čestné prohlášení.

 8. Zadavatel má se společností LESS řádně uzavřenou mandátní smlouvu na zajištění veškerých činností spojených s výkonem osoby pověřené zadavatelskou činností. Za uvedenou společnost je oprávněn jednat ve veškerých úkonech spojených s činností pověřené osoby Ing. Rostislav Matyska, a to na základě plné moci.

 9. Ve věci tvrzení, že Ing. Klimeš nebyl jako prozatímní ředitel statutárním zástupcem ČT, zadavatel odkazuje na zákon č. 483/1991 Sb., jimž je Česká televize zřízena.

Závěrem zadavatel ve svém stanovisku konstatuje, že navrhovatel v návrhu pouze spekuluje a vznáší pochybnosti bez toho, že by pregnantně popsal, v čem spatřuje porušení zákona zadavatelem. Zadavatel navrhuje návrh zamítnout a rozhodnutí zadavatele potvrdit.

V oznámení o zahájení správního řízení ze dne 18.8.2003 Úřad vyzval účastníky správního řízení, aby se vyjádřili ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění, a k tomu jim stanovil příslušnou lhůtu.

Po přezkoumání všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 15.10.2003 rozhodnutí č. j. VZ/S129/03-151/4493/03-Va, kterým návrh podle ustanovení § 59 odst. b) zákona zamítl a výběr nejvhodnější nabídky potvrdil, neboť neshledal porušení zákona.

V odůvodnění svého rozhodnutí Úřad k jednotlivým bodům návrhu uvádí následující:

1. Zadavatel v šetřeném případě pověřil na základě mandátní smlouvy ze dne 26.11.2002 výkonem zadavatelských činností společnost LESS, za kterou jedná na základě plné moci ze dne 2.12.2002 Ing. Rostislav Matyska. Předložená dokumentace obsahuje rozhodnutí zadavatele ze dne 27.6.2003 o výběru nejvhodnější nabídky, které je podepsáno Ing. Petrem Klimešem, prozatímním ředitelem České televize. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pak z pověření zadavatele učinila společnost LESS, a to dne 30. 6. 2003, oznámení podepsal Ing. Matyska, přičemž obě listiny obsahují shodné údaje týkající se pořadí uchazečů o veřejnou zakázku a další náležitosti. Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel nepřevedl na společnost LESS rozhodovací oprávnění, pověřená osoba pouze provedla oznámení rozhodnutí zadavatele, což nelze považovat za porušení zákona.

2. Podle ustanovení § 37 odst. 2 zákona je komise pro posouzení a hodnocení nabídek povinna na svém jednání pořídit o tom zprávu, zákon však nestanoví lhůtu, ve které je zadavatel povinen uchazeči nahlédnutí do této zprávy umožnit, stejně jako nestanoví lhůtu, ve které o to může uchazeč požádat. Z předložené dokumentace i z návrhu uchazeče vyplývá, že mu toto bylo umožněno v den podání námitek. V otázce data vyhotovení zprávy Úřad přijal vysvětlení zadavatele, že komise vzhledem ke složitosti posouzení nabídek na svém zasedání vyhotovila pouze koncept předmětné zprávy, příslušné hodnotící tabulky atd. a čistopis zprávy byl zadavateli předán společností LESS dodatečně. Proto ani v tomto bodě Úřad neshledal porušení zákona.

3. Lhůta pro vydání rozhodnutí o přezkoumání námitek je v ustanovení § 56 odst. 1 zákona limitována pouze svou maximální délkou, tj. zadavatel musí přezkoumat oprávněnost námitek do 10 dnů ode dne jejich doručení. Zadavatel se dle názoru Úřadu nedopustil porušení zákona, když o námitkách rozhodl v kratší lhůtě.

4. Ke stanovení způsobu zpracování nabídkové ceny Úřad uvádí, že zadavatel v čl. I. písm. a) podmínek soutěže stanovil jednotku a počet jednotek za týden, přičemž uchazeči stanovili cenu za jednotku bez DPH, cenu bez DPH za dobu prvních čtyř let trvání smlouvy, poskytnutou slevu v %, cenu bez DPH po slevě, sazbu DPH v % a cenu včetně DPH za dobu prvních čtyř let trvání smlouvy včetně zohlednění slev. Požadavek zadavatele všichni uchazeči včetně navrhovatele shodně naplnili. Při stanovení ceny za plnění vymezené v čl. I. písm. b) až e) podmínek soutěže uvedli uchazeči jednotkové ceny, které se také zavázali splnit. Úřad považuje postup zadavatele za dostatečný vzhledem k charakteru předmětu plnění veřejné zakázky a uvedení jeho pravděpodobného rozsahu a zadavatel postupoval vůči všem uchazečům shodně.

5. Zadavatel v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. g) zákona stanovil požadavek na dílčí plnění a současně si v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 zákona vyhradil právo zrušit zadání veřejné zakázky, které posléze uplatnil ve vztahu k druhému a třetímu dílčímu plnění a to v den, kdy rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, čímž dodržel podmínky zákona.

6. Navrhovatelem namítanou mimořádně nízkou nabídkovou cenou uchazeče Pro Bank Security u třetího dílčího plnění se Úřad dále nezabýval vzhledem k tomu, že zadavatel tuto část plnění veřejné zakázky zrušil.

7. K navrhovatelem namítané podjatosti členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek Úřad uvádí, že všichni její členové podepsali dne 3.6.2003 čestné prohlášení o své nepodjatosti a v rámci šetření veřejné zakázky nebyl prokázán opak, přičemž ani navrhovatel v tomto směru neuvedl žádná konkrétní zjištění.

10. Úřad uvádí, že v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky je povinný údaj pouze výše nabídkových cen uchazečů, přičemž zpráva o posouzení a hodnocení nabídek obsahuje velmi podrobný popis hodnocení ekonomické vhodnosti jednotlivých uchazečů. V postupu zadavatele tedy Úřad neshledal porušení zákona.

11. K tvrzení navrhovatele, že zadavatel v rozporu s ustanovením § 56 odst. 5 zákona činí úkony směřující k dokončení zadání veřejné zakázky, když dal navrhovateli výpověď z dosavadní mandátní smlouvy, Úřad uvádí, že navrhovatel směšuje dvě různá řízení, totiž dřívější řízení, na jehož základě byla podepsána smlouva s navrhovatelem, a současné výběrové řízení. Výpověď mandátní smlouvy není úkonem, který by směřoval k dokončení veřejné zakázky a tedy se zadavatel nedopustil porušení zákona.

Proti uvedenému rozhodnutí Úřadu podal navrhovatel dne 10.11.2003 rozklad, který je ve své podstatě totožný s návrhem. Navrhovatel v něm mimo jiné opakovaně vyjadřuje své pochybnosti nad skutečností, že zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na základě konceptu zprávy a uvádí, že zpráva "vznikla" až 11.7.2003, zatímco zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky již 27.6.2003. Dále namítá, že mu na jeho žádost ze dne 7.7.2003 nebylo umožněno nahlédnout do zprávy v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona, neboť se domnívá, že mu toto mělo být umožněno "ihned". Rovněž se neztotožnil se závěrem Úřadu, že zadavatel spolehlivě určil podmínky zpracování nabídkové ceny a v této souvislosti uvádí, že vymezení obsahovalo nepředvídatelné faktory, které nelze obcházet nějakými "dodatečnými avšak neúspěšnými pokusy" o upřesnění. V této souvislosti navrhovatel uvádí, že výsledkem tohoto dodatečného zpřesnění bylo v případě navrhovatele uvedení dvou rozdílných nabídkových cen na straně 5 a 6 jeho nabídky. Navrhovatel má také za to, že nelze "zrušit dílčí plnění", avšak že se jedná o změnu podmínek soutěže po skončení soutěžní lhůty. Ve vztahu k jím namítané mimořádně nízké nabídkové ceně vybraného uchazeče ve třetím dílčím plnění zadavatel vyslovuje názor, že skutečnost zrušení tohoto dílčího plnění je zcela irelevantní ve vztahu k posouzení, zda došlo či nedošlo k porušení ustanovení § 36 odst. 1 zákona. Navrhovatel požaduje, aby zadání veřejné zakázky bylo zrušeno.

K podanému rozkladu se vyjádřil dne 18.11.2003 zadavatel a mimo jiné uvádí, že komise pro posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání dne 3.6.2003 pořídila rukopisný koncept zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v rozsahu podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona a také tabulky výsledného pořadí nabídek, z nichž zcela jednoznačně vyplývá pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení. Na základě těchto dokumentů pak zadavatel dne 27.6.2003 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. Do čistopisu zprávy pak umožnil navrhovateli dne 11.7.2003 nahlédnout, přičemž takto zjištěné skutečnosti mohl navrhovatel dle názoru zadavatele ještě uplatnit ve svých námitkách, neboť lhůta pro jejich podání končila 14.7.2003. K tvrzení navrhovatele o spolehlivosti určení podmínek nabídkové ceny zadavatel uvádí, že jednoznačné požadavky na zpracování nabídkové ceny byly vymezeny v podmínkách soutěže a dále v zadávací dokumentaci. Rovněž tak zrušení druhého a třetího dílčího plnění veřejné zakázky považuje zadavatel za učiněné v souladu se zákonem. Zadavatel proto požaduje, aby napadené rozhodnutí bylo potvrzeno a podaný rozklad zamítnut.

K podanému rozkladu se vyjádřil i uchazeč Pro Bank Security a uvedl, že se ztotožňuje se závěry napadeného rozhodnutí.

Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu zvláštní komisí a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem napadené rozhodnutí přezkoumal v celém rozsahu a s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl k následujícímu závěru:

Úřad tím, že svým rozhodnutím č. j. VZ/S129/03-151/4493/03-Va ze dne 15.10.2003 podaný návrh zamítl a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky potvrdil, rozhodl správně a v souladu se zákonem. Rovněž s odůvodněním napadeného rozhodnutí se plně ztotožňuji.

K argumentaci navrhovatele uvádím následující:

K pochybnostem navrhovatele o zákonnosti a regulérnosti vyhotovení zprávy o posouzení a hodnocení nabídek komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uvádím, že součástí předloženého spisového materiálu je i "Zápis z komise a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek", kde je jako datum skončení jednání komise a podepsání předmětného zápisu uvedeno 3.6.2003. Součástí zápisu je mimo jiné seznam hodnocených nabídek, stručný popis způsobu hodnocení nabídek, podrobný popis průběhu hodnocení jednotlivých nabídek, zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky atd. Úřad tedy správně konstatoval, že předložená zpráva splňuje náležitosti vymezené v ustanovení § 37 odst. 1 zákona, a že tedy byla vyhotovena v souladu se zákonem.

V této souvislosti je právně nerozhodné, zda komise pro posouzení a hodnocení nabídek bezprostředně po provedení tohoto hodnocení vyhotovila pouze koncept příslušné zprávy, který byl později elektronicky zpracován a předložen jako čistopis dokumentu k nahlédnutí mimo jiné i navrhovateli, neboť není možno ze zákona dovozovat formu a preciznost provedení, v jakém má být předmětná zpráva a k jakému datu zpracována. V této souvislosti tedy není důvod nevěřit tvrzení zadavatele, že rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na základě konceptu (rukopisu) zprávy, když existenci předmětného konceptu nepřímo potvrzuje i navrhovatelem předložená elektronická korespondence, ze které vyplývá, že tabulky výsledného pořadí byly v čistopise vyhotoveny již dne 3.6.2003.

Na argumentaci navrhovatele ohledně lhůty, ve které mu bylo umožněno na jeho žádost nahlédnout do této zprávy opakovaně uvádím, že žádnou takovou lhůtu zákon v žádném svém ustanovení nestanovuje. Výkladem však můžeme dojít k závěru, že vzhledem ke kontextu zákona má nahlédnutí do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek především pomoci uchazečům při vypracování jejich námitek podle § 53 odst. 1 zákona, z čehož vyplývá, že obecně by uchazeči mělo být umožněno nahlédnout do předmětné zprávy před uplynutí lhůty pro podání námitek, a to v dostatečném předstihu, aby takto získané poznatky mohl případně uplatnit ve svých námitkách. V této souvislosti se jeví jako dostatečné, pokud zadavatel umožnil navrhovateli nahlédnout do předmětné zprávy tři dny před skončením lhůty pro podání námitek. Navrhovatel ve svém rozkladu dovozuje, že mu toto nahlédnutí mělo být umožněno "ihned", a protože tak nebylo učiněno, došlo k porušení ustanovení § 37 odst. 2 zákona. S tímto výkladem nelze souhlasit, když takovému výkladu nic nenasvědčuje. Výraz "ihned" není zákonným pojmem, ustanovení zákona jej neobsahuje, a i v opačném případě by se jednalo o neurčitý právní pojem, který by bylo potřeba vykládat vždy ve vztahu ke konkrétním okolnostem případu.

K námitkám navrhovatele ohledně správnosti a určitosti podmínek pro zpracování nabídkové ceny vymezených v podmínkách soutěže uvádím, že v postupu zadavatele nebylo shledáno porušení zákona ani v této souvislosti, neboť zadavatel vymezil své požadavky v podmínkách soutěže, dále v zadávací dokumentaci a následně pak i v rámci upřesňujících informací, které obdrželi všichni zájemci o veřejnou zakázku. Z nabídek uchazečů o veřejnou zakázku vyplývá, že všichni uchazeči řádně dle pokynu zadavatele vyplnili krycí list nabídky s uvedením nabídkových cen bez DPH a s DPH, a to pro všechna tři dílčí plnění veřejné zakázky. Z protokolu o posouzení a hodnocení nabídek pak zcela jednoznačně vyplývá, že zadavatel u všech uchazečů o veřejnou zakázku shodně hodnotil v rámci kritéria B (výše nabídkové ceny) údaje obsažené v krycím listu nabídky.

K argumentaci navrhovatele, že zadavatel se v rozporu se zákonem dopustil změny podmínek soutěže po skončení soutěžní lhůty tím, že zrušil dílčí plnění veřejné zakázky uvádím, že jestliže zadavatel rozdělí veřejnou zakázku na dílčí plnění a současně v podmínkách zadání veřejné zakázky upraví možnost zrušení zadání veřejné zakázky, má právo zrušit i některé z dílčích plnění veřejné zakázky bez toho, že by se tato skutečnost považovala za změnu podmínek soutěže. V praxi totiž například může dojít k situaci, kdy na některou dílčí část plnění veřejné zakázky zadavatel neobdrží žádnou nabídku, popř. obdrží nabídku, která nesplní po stránce obsahové podmínky soutěže, pak v takovém případě zadavateli nezbývá, než předmětnou dílčí část veřejné zakázky zrušit a ani v takovém případě nelze postup zadavatele považovat za změnu podmínek soutěže. Ke zrušení druhého a třetího dílčího plnění veřejné zakázky tedy zadavatel přistoupil v souladu se zákonem a vzhledem k této skutečnosti Úřad dále postupoval správně, když odmítl přezkoumávat okolnosti zadání tohoto třetího dílčího plnění, respektive odmítl přezkoumávat skutečnost, zda uchazeč Pro Bank Security podal v tomto třetím dílčím plnění mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, musí Úřad jako správní orgán dbát o to, aby řízení probíhalo hospodárně a bez zbytečného zatěžování osob. Je nadbytečné přezkoumávat zadávací řízení, či jeho část, které bylo samotným zadavatelem pravomocně a platně zrušeno.

Proces výběru nejvhodnější nabídky probíhal transparentně a přezkoumatelně, zadavatel provedl hodnocení jednotlivých nabídek v souladu se zvolenými kritérii a žádný z uchazečů nebyl jeho postupem diskriminován.

Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

Ing. Josef Bednář

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

 1. LESS a. s., 285 25 Bohdaneč 136, zast. Ing. Janem Václavíkem,

 1. Pro Bank Security a. s., Václavské nám. 21, 110 00 Praha 1 - Nové Město, zast. Stanislavem Strnadelem,

 1. JUDr. Hana Feuereisová, Vítězné nám. 10, 160 00 Praha 6,

 1. ISS Česká republika s. r. o., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Krč, zast. Geraldem Thalmaierem,

 1. spis.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en