číslo jednací: VZ/S617/03

Instance I.
Věc Vyhledávací světlomety SX-16 pro vrtulníky W3A SOKOL
Účastníci
  1. Ministerstvo obrany ČR, praha 6, Tychonovova 1
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 60 písm. a) - zamítnuto
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 3. 5. 2004
Související rozhodnutí VZ/S617/03
3R10/04
Dokumenty file icon dokument ke stažení 65 KB
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ

Č.j.: S 603-R/03-836/140/Br

V Praze dne 20.12.2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.10.2003 ve smyslu § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb. zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. na základě návrhu uchazeče TRAMAZ, a.s., se sídlem Kartouzká 4, 150 99 Praha 5, za níž jedná předseda představenstva JUDr. Ing. Jiří Bainhofner, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Česká republika - Česká inspekce životního prostředí, organizační složka státu, se sídlem Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9, zastoupená ředitelem ČIŽP Ing. Janem Slancem, č.j. 90Ř/12134/03 ze dne 25.9.2003 o vyloučení uchazeče z další účasti v zadání veřejné zakázky na "Nájem nebytových prostor ve smyslu zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění, pro potřeby České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha" vyhlášené dle druhé části zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., v Obchodním věstníku č. 33/03 zn. 177334-33/03 ze dne 20.8.2003,

rozhodl takto:

návrh uchazeče TRAMAZ, a.s., Kartouzká 4, 150 99 Praha 5, se podle § 57 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. zamítá, neboť součástí návrhu nebyl doklad o složení uvolněné jistoty a uchazeč jej nedoložil ani ve lhůtě stanovené orgánem dohledu.

Odůvodnění

Zadavatel Česká republika - Česká inspekce životního prostředí, organizační složka státu, se sídlem Na Břehu 267, 190 00 Praha 9, zastoupená ředitelem ČIŽP Ing. Janem Slancem (dále jen "zadavatel") vyhlásil dne 20.8.2003 v Obchodním věstníku č. 33/03 pod zn. 177334-33/03 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb.,zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon") obchodní veřejnou soutěž na "Nájem nebytových prostor ve smyslu zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění, pro potřeby České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha" (dále jen "soutěž").

Zadavatel v soutěžní lhůtě obdržel 4 nabídky. Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 25.9.2003. Komise pro otvírání obálek provedla kontrolu úplnosti nabídek a navrhla zadavateli vyřadit nabídku uchazeče TRAMAZ, a.s., se sídlem Kartouzká 4, 150 99 Praha 5, za kterého jedná předseda představenstva JUDr. Ing. Jiří Bainhofner (dále jen "uchazeč") z dalšího posuzování a hodnocení nabídek z důvodu nedoložení dokladu o poskytnutí jistoty.

Zadavatel svým rozhodnutím č.j. 90Ř/12134/03 ze dne 25.9.2003 uchazeče vyloučil z další účasti ve veřejné zakázce. Uchazeč obdržel rozhodnutí o vyloučení dne 29.9.2003.

Dne 6.10.2003 podal uchazeč proti rozhodnutí zadavatele námitky. Statutární orgán zadavatele rozhodnutím ozn. 90Ř/12134/03 ze dne 9.10.2003 námitkám nevyhověl a zároveň poučil uchazeče o možnosti podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele u orgánu dohledu. Rozhodnutí o námitkách převzal uchazeč dne 14.10.2003.

Dne 22.10.2003 podal uchazeč u zadavatele i orgánu dohledu návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení u orgánu dohledu.

Podle § 58 zákona účastníky správního řízení jsou:

  1. Česká inspekce životního prostředí, organizační složka státu, se sídlem Na Břehu 267, 190 00 Praha 9, zastoupená ředitelem ČIŽP Ing. Janem Slancem,

  2. TRAMAZ, a.s., se sídlem Kartouzká 4, 150 99 Praha 5, za kterého jedná předseda představenstva JUDr. Ing. Jiří Bainhofner.

V oznámení o zahájení správního řízení ze dne 20.11.2003 orgán dohledu umožnil účastníkům řízení vyjádřit se ke všem zjištěným skutečnostem, které budou podkladem rozhodnutí, jakož i ke způsobu zjištění, popř. navrhnout doplnění šetření. Zároveň vyzval uchazeče, aby doložil ve smyslu § 57 odst. 2 k návrhu doklad o složení uvolněné jistoty.

Ve správním řízení provedl Úřad podle ustanovení § 32 a 34 zákona č. 71/1967 Sb. (správní řád) s odvoláním na ustanovení § 61 zákona zjišťování a dokazování obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahem návrhu na přezkoumání rozhodnutí a obsahem stanoviska zadavatele k návrhu na přezkoumání rozhodnutí.

Při přezkoumávání návrhu na zahájení správního řízení se Úřad nejdříve zabývá tím, zda návrh splňuje všechny náležitosti k podání ve smyslu § 57 odst. 2 zákona. Z předložené dokumentace a doručenek vyplynulo, že zadavatel v bodě 14 podmínek zadání obchodní veřejné soutěže požadoval složení jistoty ve výši 100 000,- Kč v souladu s § 24 zákona.

Pokud byla jistota skládána formou složení peněžní částky na účet zadavatele, musela být tato částka připsána na účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek. Datum otevírání obálek bylo v zadání obchodní veřejné soutěže stanoveno na 25.9.2003. Posledním dnem, kdy bylo možno peněžní částku odpovídající výši jistoty připsat na účet zadavatele, bylo tedy datum 24.9.2003.

Částka 100 000,- Kč od uchazeče TRAMAZ a.s. byla na účet zadavatele připsána dne 25.9.2003, jak vyplývá z Výpisu z účtu zadavatele č. 188 ze dne 25.9.2003.

Uvedenou částku zadavatel uvolnil uchazeči dne 25.9.2003 zároveň s oznámením o vyloučení z další účasti z obchodní veřejné soutěže.

Ve smyslu § 25 odst. 8 zákona musí uchazeč, který podá návrh na zahájení správního řízení na přezkoumání rozhodnutí zadavatele, uvolněnou jistotu složit a k návrhu připojit doklad o složení této jistoty. Vzhledem k tomu, že uchazeč k návrhu, doručenému zadavateli i orgánu dohledu dne 22.10.2003 doklad o složení uvolněné jistoty nedoložil, vyzval jej Úřad k doplnění náležitostí návrhu v oznámení o zahájení správního řízení ze dne 20.11.2003. Uchazeč doklad o složení uvolněné jistoty nedoložil ani ve lhůtě určené orgánem dohledu.

Vzhledem k tomu, že uchazeč nesplnil zákonné podmínky pro podání návrhu stanovené v § 57 odst. 2 zákona, tj. nedoložil k návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele doklad o složení uvolněné jistoty, Úřad rozhodl jak je uvedeno ve výroku.

Na základě předložené dokumentace Úřad neshledal v současné době důvody k zahájení správního řízení z vlastního podnětu.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odbor dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:

  1. Česká inspekce životního prostředí, organizační složka státu, Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9

  2. TRAMAZ, a.s., Kartouzká 4, 150 99 Praha 5

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en