číslo jednací: VZ/S174/03-152/5618/03-jl

Instance I.
Věc "Měření a dodávka dat o technickém stavu vozovek dálnic a silnic I. třídy"
Účastníci
 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 písm. a) - nový výběr
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 2. 4. 2004
Související rozhodnutí VZ/S174/03-152/5618/03-jl
2R004/04
Dokumenty file icon dokument ke stažení 146 KB

Č. j.: VZ/S 174/03-152/5618/03-jl

V Brně dne 12. prosince 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 17.10.2003 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., na základě návrhu ze dne 15.10.2003 uchazeče INFRAM a. s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje, za niž jedná Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., prokurista společnosti, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené Ing. Petrem Laušmanem, generálním ředitelem, ze dne 6.10.2003, o námitkách ze dne 26.9.2003 proti jeho rozhodnutí ze dne 10.9.2003 o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži "na měření a dodávku dat o technickém stavu vozovek dálnic a silnic I. třídy" vyhlášené v Obchodním věstníku č. 25/2003 dne 25.6.2003 pod zn. 173687-25/03 podle části druhé cit. zákona o zadávání veřejných zakázek, rozhodl takto:

Zadavatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, porušil:

 • § 34 odst. 4 posledně cit. zákona tím, že při posuzování nabídek z hlediska obsahového splnění podmínek soutěže nevyloučil uchazeče, jehož nabídka neobsahovala údaje, jejichž předložení v nabídkách zadavatel požadoval v podmínkách předmětné soutěže,

 • § 35 odst. 1 posledně cit. zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 posledně cit. zákona, neboť nabídky nehodnotil podle zveřejněného způsobu hodnocení,

 • § 37 odst. 1 písm. h) posledně cit. zákona, neboť zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje výsledek hodnocení jednotlivých nabídek a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky.

Rozhodnutí zadavatele - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace - o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 10.9.2003 se podle § 59 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ruší a podle téhož ustanovení posledně cit. zákona se zadavateli ukládá provést nový výběr, a to do patnácti dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupená Ing. Petrem Laušmanem, generálním ředitelem (dále jen "zadavatel"), vyhlásila podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 (dále jen "zákon"), v Obchodním věstníku č. 25/2003 dne 25.6.2003 pod zn. 173687-25/03, obchodní veřejnou soutěž "na měření a dodávku dat o technickém stavu vozovek dálnic a silnic I. třídy" (dále jen "soutěž").

V podmínkách soutěže byl stanoven následující způsob hodnocení nabídek:

"Metodou dvoukritériálního bodového hodnocení na základě váhy následujících kritérií:

 1. Výše nabídkové ceny 55 %

 2. Odborná způsobilost 45 %."

Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 30.7.2003 vyplývá, že zadavatel do konce soutěžní lhůty obdržel dvě nabídky a že žádná z nich nebyla komisí pro otevírání obálek vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

Ze záznamu z 1. jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14.8.2003 a ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rovněž ze dne 14.8.2003 vyplývá, že po posouzení nabídek podle § 34 zákona nebyla komisí pro posouzení a hodnocení nabídek navržena zadavateli k vyřazení žádná nabídka. Z uvedených dokumentů dále vyplývá, že komise stanovila následující pořadí nabídek níže uvedených uchazečů, které zadavatel akceptoval a o výběru nejvhodnější nabídky rozhodl shodně s pořadím stanoveným komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, takto:

 1. VIAGEOS, spol. s r. o., Praha,

 2. INFRAM a. s., Praha.

Proti rozhodnutí zadavatele ze dne 10.9.2003 o výběru nejvhodnější nabídky, které uchazeč INFRAM a. s., Praha, obdržel dne 18.9.2003, podal jmenovaný uchazeč námitky zadavateli, který je obdržel dne 26.9.2003, a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl, což uchazeči INFRAM a. s., Praha, oznámil podle § 56 odst. 2 zákona rozhodnutím ze dne 6.10.2003, které jmenovaný uchazeč převzal podle doručenky dne 8.10.2003. Vzhledem k tomu, že uchazeč INFRAM a. s., Praha, nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 15.10.2003 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") obdržel návrh uchazeče INFRAM a. s., Praha, dne 17.10.2003 a tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách. Zadavatel obdržel návrh rovněž dne 17.10.2003.

Účastníky řízení podle § 58 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupená Ing. Petrem Laušmanem, generálním ředitelem,

INFRAM a. s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje, za niž jedná Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., prokurista společnosti (dále jen "INFRAM"), jejíž nabídka se umístila jako druhá v pořadí,

VIAGEOS, spol. s r. o., Janáčkovo nábř. 9, 150 00 Praha 5, za niž jedná Ing. Václav Bolina, jednatel společnosti, právně zastoupené na základě plné moci předložené dne 12.11.2003 Mgr. Pavlem Čvančarou, advokátem, Nikoly Tesly 12, 160 00 Praha 6 Dejvice (dále jen "VIAGEOS"), jejíž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.

Ve svém návrhu uchazeč INFRAM uvedl mj. následující:

 1. V zápisu komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14.8.2003 je konstatováno, že v nabídce uchazeče VIAGEOS na formuláři 3.4 - Organizační struktura chybí podpis osoby nebo osob oprávněných podepisovat nabídku. Povinnost podepsat nabídku vyplývá z části druhé bodu 14.3 zadávací dokumentace. Uchazeč INFRAM má za to, že nebyla splněna jedna z podmínek soutěže a dále uvádí, že jestliže nabídka uchazeče VIAGEOS není podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat nejedná se o platně učiněný právní úkon. Hlasováním komise bylo rozhodnuto nabídku nevyřadit.

 1. Zápis ze dne 14.8.2003 dále obsahuje konstatování, že v nabídce uchazeče VIAGEOS nebyly dodrženy požadované struktury "dbf" souborů jednotlivých parametrů, nebyly dodány soubory s naměřenými daty nýbrž s homogenními sekcemi. Uchazeč INFRAM zastává názor, že především posouzením kvality těchto naměřených dat bylo možno celou nabídku vyhodnotit. Bez těchto souborů vlastně nebylo co posuzovat, respektive nebylo možno srovnat kvalitu a úroveň schopnosti získávat data a schopnosti provést jejich prvotní zpracování a zatřídění, tj. to co mělo být porovnáno v obou nabídkách. Podle uchazeče INFRAM měla být nabídka uchazeče VIAGEOS vyřazena. Hlasováním komise bylo rozhodnuto nabídku nevyřadit.

 1. Následně bylo v zápisu ze dne 14.8.2003 uvedeno, že v nabídce uchazeče INFRAM ve formuláři 3.4 Organizační struktura nejsou uvedeny klíčové osoby. Uchazeč INFRAM uvádí, že z jeho strany nedošlo k pochybení, neboť ve formuláři 3.4 je požadováno uvedení organizační struktury společnosti "…znázorňující místa ředitelů a klíčové osoby a funkce." Uchazeč INFRAM uvádí, že zadavatelem nebyl stanoven požadavek na uvedení jmen konkrétních osob, přičemž dodává, že v dalším formuláři jsou všechny osoby uvedeny jmenovitě. Uchazeč INFRAM poznamenává, že i tato marginální záležitost měla vliv na rozhodování zadavatele.

 1. Uchazeč INFRAM zpochybňuje nepodjatost člena komise prof. Ing. Františka Lehovce s odkazem na to, že jmenovaný člen komise je předsedou České silniční společnosti, přičemž ve svém postavení velmi úzce komunikuje a spolupracuje s Ing. Bolinou, který je v České silniční společnosti předsedou sekce povrchových vozovek a členem rady této společnosti a současně také jednatelem společnosti VIAGEOS. Uchazeč INFRAM dovozuje, že uvedené skutečnosti nemohly nemít vliv na rozhodování člena komise prof. Ing. Františka Lehovce.

Uchazeč INFRAM dále upozorňuje na to, že pro rozhodování členů komise nebyla stanovena žádná kvalitativní kritéria pro přidělení bodů, počet přidělených bodů byl závislý pouze na subjektivním dojmu člena komise.

V závěru svého návrhu uchazeč INFRAM uvádí, že zadavatel porušil zákon způsobem hodnocení nabídek, kdy postupoval neobjektivně, nevyloučil uchazeče jehož nabídka nebyla zpracována v souladu s podmínkami soutěže a že nezajistil dodržení principu objektivity a nezávislosti při ustavení a činnosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Z uvedených důvodů uchazeč INFRAM navrhuje, aby orgán dohledu podle § 59 písm. a) zákona zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uložil mu provést nový výběr.

Zadavatel k návrhu uchazeče INFRAM mj. sdělil následující

 1. K bodu 1. návrhu uvedl, že se ztotožňuje s většinovým stanoviskem členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek, že absence podpisu osob oprávněných k podpisu nabídky na formuláři 3.4 Organizační struktura není nedostatkem, který by snižoval vypovídající schopnost nabídky ani jinak uváděl zadavatele v omyl či pochybnost a nerozhodl o vyloučení uchazeče VIAGEOS ze soutěže. Ostatní formuláře byly podepsány v souladu s podmínkami soutěže.

 1. K bodu 2. návrhu uvedl, že se ztotožňuje s většinovým stanoviskem členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek, že nedodržení struktury "dbf"souborů v nabídce není nedostatkem, který by snižoval vypovídající schopnost nabídky ani jinak uváděl zadavatele v omyl či pochybnost a nerozhodl o vyloučení uchazeče VIAGEOS ze soutěže. Zadavatel uvádí, že se opírá o většinové stanovisko komise pro posouzení a hodnocení nabídek, že předané homogenní sekce poskytují dostatečnou jistotu jejich vytvoření z validních naměřených dat.

 1. Třetí bod návrhu ponechal zadavatel bez komentáře, neboť tvrzení uvedená uchazečem INFRAM nejsou předmětem námitky.

 1. K poslednímu bodu návrhu zadavatel uvedl, že obsah čestného prohlášení člena komise odpovídal ustanovení § 32 zákona. Dále se k otázce osobního, pracovního či jiného obdobného poměru mezi prof. Ing. Františkem Lehovcem a Ing. Václavem Bolinou nevyjádřil.

V závěru zadavatel uvedl, že trvá na svém rozhodnutí o námitkách.

Úhrada příslušného správního poplatku ve stanovené lhůtě byla prokázána výpisem z účtu orgánu dohledu ze dne 18.11.2003 v této souvislosti orgán dohledu poznamenává, že podle § 6 odst. 4 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy (tedy v daném případě správním řádem) neběží v době od zaslání platebního výměru k zaplacení správního poplatku až do prokázání jeho zaplacení.

Zahájení řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem VZ/S 174/03-152/4957/03-jl ze dne 5.11.2003 a stanovil lhůtu, ve které se účastníci řízení mohli vyjádřit ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí. K podkladům pro rozhodnutí se ve stanovené lhůtě vyjádřil uchazeč VIAGEOS, který rovněž dne 12.11.2003 nahlédl do správního spisu. O nahlížení byl pořízen záznam, který je součástí správního spisu.

Uchazeč VIAGEOS ve svém vyjádření ze dne 18.11.2003 k podkladům pro rozhodnutí uvedl mj. následující.

 1. Není pravdou, že by podaná nabídka nebyla podepsána statutárním zástupcem uchazeče VIAGEOS. Formulář 3.4 Organizační struktura je jen jednou z listin v nabídce, přičemž podpis na této listině nemůže činit nabídku neplatnou.

 1. Při posuzování odborné způsobilosti bylo jedním z dílčích požadavků předložit "dbf"soubory s naměřenými nebo odvozenými hodnotami parametrů. Bylo tedy na vůli uchazečů, zda dodají hodnoty parametrů naměřené nebo hodnoty parametrů odvozené. Uchazeč VIAGEOS dodal parametry odvozené, přičemž aby bylo možné předat parametry v homogenních sekcích, musely být parametry nejdříve naměřeny. Nebylo požadováno naměření konkrétního úseku vozovky, který již sám předem naměřil zadavatel, aby mohl porovnat kvalitu měření jednotlivých uchazečů, kde by pak jednotný výstup parametrů v požadované struktuře souborů "dbf" byl logický, bylo však požadováno prověření schopnosti předložit naměřené parametry, a to buď přímo nebo ve zpracované podobě, která je využitelná pro další rozhodování zadavatele. Uchazeč VIAGEOS tedy předložil soubory s odvozenými hodnotami parametrů, které jsou při zpracovávání a vyhodnocování stavu vozovek skutečně užívány a uvádí, že podmínky soutěže splnil.

 1. Tento bod návrhu uchazeč VIAGEOS ponechává bez komentáře.

 1. Uchazeč VIAGEOS uvádí, že předmětná námitka je účelová, a že prof. Ing. František Lehovec a Ing. Václav Bolina nejsou v osobním, pracovním ani v jiném obdobném vztahu.

Orgán dohledu přezkoumal na základě ustanovení § 57 an. zákona případ ve všech souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při posuzování a hodnocení nabídek porušil zákon. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti.

K bodu 1. a 3. návrhu

Oba body návrhu se týkají posouzení splnění podmínek oběma uchazeči vztahujících se k formuláři 3.4 Organizační struktura. V nabídce uchazeče VIAGEOS nebyl na uvedeném formuláři podpis osoby nebo osob oprávněných podepisovat nabídku; uchazeč INFRAM neuvedl na formulář jména klíčových osob, což zadavatel považoval za nenaplnění požadavku na uvedení míst ředitelů a klíčových osob a funkcí; žádný z uchazečů však z výše uvedených důvodů nebyl ze soutěže vyloučen. Nabídka uchazeče VIAGEOS je jako celek podepsána a v nabídce uchazeče INFRAM jsou klíčové osoby pro realizaci veřejné zakázky uvedeny na jiných dokumentech. Žádný z výše uvedených nedostatků zjištěných zadavatelem tudíž orgán dohledu nepovažuje (stejně jako zadavatel) za důvod k vyloučení některého z uchazečů o veřejnou zakázku ze soutěže. V této části tedy orgán dohledu neshledal v postupu zadavatele pochybení.

K bodu 2. návrhu

Zadavatel vymezil v podmínkách soutěže předmět plnění takto:

"Měření parametrů vozovek automatizovanou měřící technikou pro hromadný sběr dat:

 • mezinárodní index podélné nerovnosti IRI

 • hloubka vyjeté koleje K

 • makrotextura MPD

 • poruchy povrchu vozovky z digitálního videozáznamu.

Dodávka dat v postupných dávkách na požadovaném médiu:

 • soubory dat jednotlivých měřených parametrů

 • soubory dat »teoretická hloubka vody ve vyjeté koleji h« a »příčný sklon p« - odvozované parametry …"

V zadávací dokumentaci v bodě 4.1.3 Informace o odborné způsobilosti uchazeče zadavatel mj. požadoval předložit "…Reprezentativní vzorek dat. Uchazeč předá spolu s nabídkou reprezentativní vzorek dat na úseku vozovky o délce 1000 m…"

Ze zápisu z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen "komise") ze dne 14.8.2003 vyplývá, že uchazečem VIAGEOS nebyly v nabídce dodrženy "požadované struktury "dbf" souborů jednotlivých parametrů, nebyly dodány soubory s naměřenými daty nýbrž s homogenními sekcemi". Dále je uvedeno, že "Předložené údaje skýtají záruku, že byly zpracovány z požadovaných naměřených dat". Orgán dohledu má tedy za prokázané, že zadavatel výslovně požadoval po uchazečích dodat naměřená data. Nabídka uchazeče VIAGEOS tedy podle zjištění odborné komise vykazovala nedostatky, přičemž údaje, které neobsahovala, byly požadovány za účelem hodnocení nabídek v kritériu č. 2 odborná způsobilost. V této souvislosti se tedy obě podané a posléze hodnocené nabídky z hlediska požadavku na hodnocení vzájemně srovnatelných nabídek nejeví jako srovnatelné a objektivně vyhodnotitelné.

Zadavatel však opíraje se o většinové stanovisko komise (o ponechání uchazeče VIAGEOS v soutěži členové komise hlasovali s výsledkem 2 pro vyloučení, a 3 proti vyloučení, jeden se zdržel hlasování) konstatoval, že zjištěné nedostatky nesnižují vypovídající schopnost nabídky ani neuvádějí zadavatele v omyl či pochybnost a že předané homogenní sekce poskytují dostatečnou jistotu jejich vytvoření z validních naměřených dat, a proto nerozhodl o vyloučení uchazeče VIAGEOS ze soutěže. Z hlediska zásady rovnosti uchazečů o veřejnou zakázku, která se do ustanovení § 11 odst. 1 zákona promítá formulací "Žádný z uchazečů nesmí být v obchodní veřejné soutěži zvýhodněn proti ostatním účastníkům soutěže s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 3", však nelze nedoložení údajů, které navíc měly být předmětem hodnocení (kritérium Odborná způsobilost, podkritérium č. 4 Reprezentativní vzorek dat), tolerovat např. s odkazem na vypovídající schopnost nabídky, kterou ale nelze zaměňovat se splněním podmínek soutěže.

Pokud se jedná o vyjádření uchazeče VIAGEOS k předmětnému bodu orgán dohledu se neztotožňuje s jeho stanoviskem, že bylo na vůli uchazečů, zda dodají hodnoty parametrů naměřené nebo hodnoty parametrů odvozené a že nebylo účelem zadání měřit parametry vozovky. Zadavatel v bodu 1.1 podmínek soutěže požadoval dodat soubory dat jednotlivých měřených parametrů (mezinárodní index podélné nerovnosti IRI, hloubka vyjeté koleje K, makrotextura MPD a poruchy povrchu vozovky z digitálního videozáznamu) a současně i soubory dat odvozovaných parametrů (teoretická hloubka vody ve vyjeté koleji h a příčný sklon p).

Orgán dohledu tedy s ohledem na výše uvedené konstatuje, že zadavatel porušil § 34 odst. 4 zákona, když z další účasti v soutěži nevyloučil uchazeče VIAGEOS, jehož nabídka neobsahovala zadavatelem výslovně požadované údaje, jak vyplývá z podkladů předložených zadavatelem.

Postup zadavatele (komise pro posouzení a hodnocení nabídek) při hodnocení nabídek upravuje § 35 odst. 1 zákona, který stanoví, že po posouzení, popřípadě vyřazení nabídek podle § 34 zákona, hodnotí komise nabídky podle zveřejněného způsobu hodnocení.

Podle § 37 odst. 1 písm. h) zákona zpráva o posouzení a hodnocení nabídek musí obsahovat výsledek hodnocení jednotlivých nabídek a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel pro hodnocení nabídek stanovil způsob hodnocení podle ekonomické vhodnosti nabídek a v takovém případě je povinen nabídky hodnotit v souladu s kritérii stanovenými v zadání veřejné zakázky seřazenými v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim přisuzuje (§ 5 odst. 3 zákona v návaznosti na § 6 zákona).

V šetřeném případě zadavatel zvolil jako kritéria pro hodnocení nabídek výši nabídkové ceny a odbornou způsobilost.

Pokud se jedná o kritérium výše nabídkové ceny lze konstatovat, že zadavatel postupoval při hodnocení tohoto zcela objektivního kritéria v souladu se zákonem.

Pokud se jedná o kritérium "Odborná způsobilost" lze konstatovat, že uvedené kritérium samo o sobě nenaplňuje požadavek na jednoznačnost a srozumitelnost. Podmínky soutěže nemohou obsahovat nejasná obecná kritéria pro hodnocení nabídek, aniž by bylo v podmínkách zadání veřejné zakázky nebo v zadávací dokumentaci zřetelně vysvětleno, co konkrétně zadavatel zamýšlí v rámci těchto kritérií hodnotit. Zadavatel však v daném případě princip jednoznačnosti a srozumitelnosti hodnotících kritérií naplnil, a to tak, že v bodě 31.2 zadávací dokumentace stanovil, že "Při hodnocení podle kritéria odborné způsobilosti se berou v úvahu podklady poskytnuté uchazeči podle článku 4.1.3 těchto Pokynů pro uchazeče, zejména:

 • Zkušenosti uchazeče s prováděním zakázek obdobného charakteru

 • Systém zabezpečení kalibrace a ověřování měřící techniky

 • Personál uchazeče uvažovaný pro realizaci zakázky

 • Reprezentativní vzorek dat."

Zadavatel tedy stanovil čtyři podkritéria na základě kterých měla komise hodnotit nabídky v kritériu "Odborná způsobilost". Z předložené dokumentace však vyplývá, že komise nehodnotila nabídky podle předem stanovených podkritérií, nýbrž rovněž i podle dalšího, v pořadí pátého podkritéria "Subjektivní hodnocení odborné způsobilosti uchazeče dle hodnotitele (systém jakosti)", které však v zadávací dokumentaci uvedeno nebylo.

Stanovením dalšího hodnotícího ukazatele tedy došlo k porušení § 35 odst. 1 zákona, podle kterého zadavatel hodnotí nabídky podle zveřejněného způsobu hodnocení.

K hodnocení nabídek orgán dohledu dále uvádí, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14.8.2003 ani záznam z 1. jednání komise… z téhož dne neobsahuje výsledek hodnocení jednotlivých nabídek. Tabulky, které jsou přílohou zprávy, obsahují pouze body přidělené členy komise jednotlivým nabídkám, které byly následně vynásobeny příslušnými vahami kritérií. Předložené bodové ohodnocení však nevypovídá o tom, na základě jakých údajů z nabídek uchazečů učinili členové komise své závěry, které vyjádřili přidělením bodů. Vždy je nezbytné, aby výsledek hodnocení (tedy vzájemné porovnání jednotlivých nabídek) byl buď přímo uveden ve zprávě nebo v dalších dokumentech.

Orgán dohledu zdůrazňuje, že ve zprávě musí být uvedeno, jaké skutečnosti vedly komisi, resp. její členy k přidělení konkrétního počtu bodů, což je nezbytné zvláště v kritériích, jejichž hodnocení záleží ve značné míře na úvaze a zkušenostech zadavatele (resp. členů komise) a nelze je vyhodnotit jednoznačně a zcela objektivně (na rozdíl od kritéria např. výše nabídkové ceny), což v šetřeném případě s ohledem na druhé zvolené kritérium a jeho podkritéria vystupuje zvláště do popředí. Je proto nezbytné, aby zpráva obsahovala i výsledek hodnocení jednotlivých nabídek, a to výsledek vyjádřený nikoliv pouze číselně, ale také s patřičným písemným slovním komentářem, z něhož bude vyplývat, proč právě ta konkrétní nabídka získala v daném kritériu (podkritériu) určitý počet bodů. Z takto zpracovaného výsledku hodnocení jednotlivých nabídek pak zadavatel vychází i při zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, které je rovněž obligatorní náležitostí zprávy. Jen takovýmto způsobem pořízená zpráva spolu s další nezbytnou dokumentací umožní zadavateli prokázat, že posouzení a hodnocení nabídek bylo provedeno objektivně a v souladu se zákonem. Rovněž pro uchazeče, kteří v souladu s § 37 odst. 2 zákona jsou oprávněni nahlížet do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, je zpráva bez podrobnějšího slovního doprovodu provedeného hodnocení a bez zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky netransparentní. V šetřeném případě však ani zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky nebylo obsahem zprávy.

Zadavatel tedy porušil § 37 odst. 1 písm. h) zákona, neboť zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje výsledek hodnocení jednotlivých nabídek a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky.

K šetřenému případu orgán dohledu konstatuje, že zadavatel nepostupoval při posuzování a hodnocení nabídek v souladu se zákonem, a tudíž uložil zadavateli povinnost provést nový výběr (zadavatel postupuje znovu od § 34 zákona), přičemž je nezbytné, aby zadavatel (resp. komise) opětovně posoudil nabídky obou uchazečů z hlediska obsahového splnění podmínek soutěže a vyloučil ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nevyhověla při kontrole úplnosti z hlediska obsahového splnění podmínek soutěže. Jen nabídky, které vyhověly kontrole úplnosti lze totiž hodnotit v souladu se zveřejněným způsobem hodnocení.

Posouzení a hodnocení nabídek po odborné stránce (zda a jak nabídky splňují požadavky zadavatele uvedené v zadání veřejné zakázky) náleží podle zákona zadavateli veřejné zakázky (u obchodní veřejné soutěže také komisi pro posouzení a hodnocení nabídek) a je třeba dodat, že uvedený princip aplikuje orgán dohledu i ve své rozhodovací praxi (viz rozhodnutí na www.compet.cz a rovněž judikáty Vrchního soudu v Olomouci, např. č. j. 2 A 1/99 či 2 A 7/2000 - správní spis). Posuzování a hodnocení nabídek však musí být provedeno podle údajů uvedených v nabídkách jednotlivých uchazečů transparentním a nediskriminačním způsobem. V kompetenci orgánu dohledu je tedy dohled nad rámcem, ve kterém probíhá výběr nejvhodnější nabídky, tedy na to, zda postup zadavatele v průběhu veřejné zakázky byl v souladu se zákonem a transparentní. Cílem zákona je rovněž zajištění nejvyšší možné průhlednosti procesu zadávání veřejné zakázky a fair prostředí při vynakládání veřejných prostředků, přičemž rozhodnutí zadavatele musí být jednoznačné a srozumitelné a totéž platí i o veškerých postupech souvisejících s výběrem nejvhodnější nabídky, jak vyplývá např. z judikátu Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2 A 11/2000 (viz správní spis).

K bodu 4. návrhu

Předložená dokumentace rovněž nenasvědčuje tomu, že by prof. Ing. František Lehovec či některý z dalších členů komise nesplňoval podmínku nepodjatosti ve smyslu § 32 zákona, přičemž obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky je čestné prohlášení jmenovaného člena komise o jeho nepodjatosti. V této části tedy orgán dohledu neshledal v postupu zadavatele pochybení.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem orgán dohledu konstatuje, že se ztotožnil s návrhem uchazeče INFRAM na uložení nového výběru, neboť shledal, že postup zadavatele při posuzování a hodnocení nabídek nebyl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Z podkladů předložených zadavatelem totiž vyplývá, že uchazeč VIAGEOS nezpracoval svou nabídku v souladu s podmínkami soutěže. Pokud se jedná o vlastní hodnocení nabídek orgán dohledu konstatuje, že neproběhlo podle zveřejněného způsobu hodnocení transparentním a přezkoumatelným způsobem, neboť předložené dokumenty o hodnocení nabídek neobsahují výsledek hodnocení jednotlivých nabídek ani zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Jelikož zjištěná porušení zákona jsou takového charakteru, že je lze napravit provedením nového výběru nejvhodnější nabídky, rozhodl orgán dohledu po posouzení postupu zadavatele ze všech hledisek a na základě zjištěných a uvedených skutečností o uložení povinnosti provést nový výběr, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Obdrží:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zast. Ing. Petrem Laušmanem

INFRAM a. s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje, zast. Ing. Zdeňkem Jeřábkem, CSc.

Mgr. Pavel Čvančara, advokát, Nikoly Tesly 12, 160 00 Praha 6 Dejvice

Na vědomí:

VIAGEOS, spol. s r. o., Janáčkovo nábř. 9, 150 00 Praha 5, zast. Ing. Václav Bolina

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz