číslo jednací: VZ/S164/03-151/4981/03-IŠ

Instance I.
Věc Dům s pečovatelskou službou ve Svitávce
Účastníci
  1. OBEC SVITÁVKA
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 62 odst. 1 - pokuta
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 11. 12. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 96 KB

Č. j. VZ/S164/03-151/4981/03-IŠ

V Brně dne 18. listopadu 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7. 10. 2003 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a úkonů zadavatele - obce Svitávka, PSČ 679 32, Svitávka, zastoupené Jiřím Švábem, starostou - učiněných při zadávání veřejné zakázky "Dům s pečovatelskou službou" zadané výzvou ze dne 4. 7. 2002 více zájemcům podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a zákona č. 278/2002 Sb., rozhodl takto:

Zadavatel - obec Svitávka - závažně porušil ustanovení § 49 odst. 10 a 11 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a zákona č. 278/2002 Sb., když chybně provedl sumarizaci dosažených výsledků při hodnocení nabídek, což mělo za následek, že smlouva na předmět plnění veřejné zakázky byla uzavřena s uchazečem, který nepředložil nejvýhodnější nabídku.

Za zjištěné závažné porušení zákona se zadavateli podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ukládá pokutave výši 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých). Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízeného u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754 - 24825621/0710, konstantní symbol pro bezhotovostní platby 1148, variabilní symbol 1640315001.

Odůvodnění

Dne 27. 8. 2003 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") podnět, jehož obsahem byla žádost o prošetření postupu obce Svitávka při zadání veřejné zakázky na stavbu domu s pečovatelskou službou na ulici J. Slavíčka č. p. 59. z hlediska dodržení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a zákona č. 278/2002 Sb. (dále jen "zákon").

Na základě uvedeného podnětu si orgán dohledu vyžádal dopisem ze dne 1. 9. 2003 od obce Svitávka, PSČ 679 32, Svitávka, zastoupené Jiřím Švábem, starostou (dále jen "zadavatel") dokumentaci o zadání veřejné zakázky "Dům s pečovatelskou službou". Vzhledem k tomu, že při posuzování předložené dokumentace získal orgán dohledu pochybnosti o tom, zda úkony zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky byly učiněny v souladu se zákonem, zahájil dne 7. 10. 2003 z vlastního podnětu správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

Zahájení řízení oznámil orgán dohledu zadavateli, jako jedinému účastníkovi správního řízení, dopisem č. j. S164/03-151/4494/03-IŠ a stanovil lhůtu, ve které se mohl vyjádřit ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí.

Zadavatel tak učinil dopisem ze dne 15. 10. 2003, ve kterém uvádí, že při posuzování a hodnocení nabídek došlo k chybě v zápise, jak byl v konečné podobě pořízen. Chyba nebyla způsobena špatným sečtením celkových bodů, ale mylným násobením, kdy zapisovatelka místo 2 x 30 uvedla 5 x 30, a dle tvrzení zadavatele se jedná pouze překlep jeho pracovnice.

Orgán dohledu přezkoumal na základě § 57 a násl. zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky, dokumentů předložených zadavatelem, a na základě vlastního zjištění dospěl k závěru, že se zadavatel dopustil závažného porušení zákona.

Veřejná zakázka "Dům s pečovatelskou službou" byla zadána výzvou ze dne 4. 7. 2002 více zájemcům podle § 49 odst. 1 zákona. Předmětem plnění veřejné zakázky bylo kompletní a komplexní zajištění realizace stavby "Dům s pečovatelskou službou" Svitávka, J. Slavíčka č. 59, v rozsahu a obsahu dle předané projektové dokumentace pro stavební povolení. Součástí předmětu plnění tak byly i práce nutné k úspěšné realizaci stavby (např. čištění chodeb, chodníků a komunikací při znečištění při provádění stavby, odvoz a uložení suti a přebytečného materiálu na skládku, či zajištění nutných zkoušek dle norem ČSN), stejně jako vypracování realizačního projektu stavby.

Zadavatel uvedl ve výzvě ze dne 4. 7. 2002, že nabídky budou hodnoceny podle více kritérií, přičemž stanovil následující kritéria:

  • cena díla,

  • reference, jakost již realizovaných staveb,

  • doba plnění,

  • délka záruční doby.

Do konce lhůty pro podání nabídek podalo nabídku 5 vyzvaných zájemců. Všechny předložené nabídky byly úplné a splňovaly požadavky soutěže. Rozhodnutím ze dne 1. 8. 2002 zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče STAVOS Brno, a. s., U Svitavy 2, 618 00 Brno (dále jen "STAVOS"), se kterým dne 19. 8. 2002 uzavřel smlouvu o dílo.

Zadavatel hodnotil nabídky podle jejich ekonomické vhodnosti posuzované čtyřmi kritérii stanovenými ve výzvě (viz výše). Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 1. 8. 2002 (dále jen "zpráva") pak podrobněji popsal způsob výběru nejvhodnější nabídky. Každému hodnotícímu kritériu přiřadil určitou váhu v souladu s jeho umístěním v sestupném pořadí, ve kterém byla ve výzvě kriteria uvedena. Míru naplnění každého kritéria u jednotlivých nabídek se rozhodl "hodnotit klasifikační stupnicí od 5 bodů do 1 bodu s intervalem 1 bod", kdy nejlépe kritériu vyhovující nabídka obdržela 5 bodů a nejméně vyhovující nabídka pouze 1 bod. Celkový počet bodů, který získala příslušná nabídka určil tak, že body přidělené u každého z kritérií vynásobil váhou daného kritéria a takto získané násobky následně sečetl. Vlastní uskutečněné hodnocení zaznamenal následovně:

Poř. číslo

Název uchazeče

Nabídková cena

váha 40

Reference

váha 30

Lhůta výstavby

váha 20

Záruka

váha 20

Body celkem

Pořadí

1.

STAR, s. r. o.

2 x 40 = 80

1 x 30 = 30

1 x 20 = 20

4 x 10 = 40

170

5.

2.

Průmstav Brno, a.s.

1 x 40 = 40

4 x 30 = 120

1 x 20 = 20

4 x 10 = 40

220

4.

3.

MANAG MS, a.s.

4 x 40 = 160

5 x 30 = 60

1 x 20 = 20

3 x 10 = 30

270

2.

4.

Stavos Brno, a.s.

5 x 40 = 200

3 x 30 = 90

1 x 20 = 20

4 x 10 = 40

350

1.

5.

LETOSTAV, s.r.o.

3 x 40 = 120

2 x 30 = 60

1 x 20 = 20

5 x 10 = 50

250

3.

Z tabulky je patrné, že u nabídky označené č. 3 u kritéria "reference" nesouhlasí výsledek násobení přidělených bodů vahou kritéria s násobiteli uvedenými ve vzorci. Jako výsledek početní operace je uvedeno 60 bodů. Přitom však míra naplnění uvedeného kritéria byla určena pěti body, kterým po váhovém ohodnocení odpovídá výsledek 150 bodů za kritérium "reference".

Oproti tvrzení předloženému zadavatelem ve vyjádření ze dne 15. 10. 2003 orgán dohledu nemá za to, že uvedený rozpor byl způsoben nesprávným zápisem 5 x 30 namísto 2 x 30, tedy, že nabídka získala při hodnocení kritéria "reference" 2 body místo uvedených 5-ti. K závěru, že přidělený počet bodů v počtu 5 byl zapsán správně, vedou orgán dohledu následující skutečnosti.

Při podrobnější analýze údajů v tabulce je patrné, že kritéria použitá pro hodnocení lze rozdělit na dva druhy :

  • kritéria, jejichž hodnota se vyjadřuje na základě zkoumání nějakého přesně měřitelného ukazatele (ordinalistický přístup),

  • kritéria, u kterých hodnocení není možné provést takto jednoduchým způsobem, neboť žádné číselně vyjádřitelné ukazatele, na jejichž základě by bylo možné stanovit přesnou míru naplnění kritéria neexistují. Řešením, které se u takových kritérií nabízí, je porovnání příslušného obsahu nabídek navzájem. Lze určit, že určitá nabídka je v míře naplnění příslušného kritéria lepší nebo horší než jiná nabídka, lze tedy stanovit pořadí v závislosti na míře naplnění kritéria (kardinalistický přístup).

Mezi kritéria prvního typu patří např. "nabídková cena" s ukazatelem ceny měřeným v korunách, "doba plnění" (lhůta výstavby) s ukazatelem časové délky výstavby měřeným v měsících a "délka záruční doby" (záruka) s ukazatelem časové délky záruky měřeným opět v měsících. Kritérium "reference, jakost již realizovaných staveb" patří svou povahou do druhého výše uvedeného typu kritérií. Reference nebyly vyjádřeny žádným měřitelným ukazatelem, byly pouze hodnoceny na základě posouzení obsahu referencí jednotlivých nabídek. Tomu odpovídá i přidělení bodů tak, že nejhorší nabídce (s ohledem na dané kritérium) je přidělen jeden bod a nejlepší nabídce 5 bodů. Tvrzení zadavatele, že nabídka č. 3 obdržela 2 body a ne uvedených 5, nutně vyvolává otázku, proč nebyla žádná nabídka ohodnocena stupněm "vyhovuje nejlépe", tedy pěti body, a na základě čeho byly reference dvou uchazečů shledány rovnocennými.

Orgán dohledu provedl vlastní kontrolní srovnání referencí obsažených v nabídce uchazeče Letostav s. r. o., Letovice (dále jen "Letostav"), který obdržel v rámci hodnocení kritéria reference 2 body, a uchazeče MANAG MS, a. s., Brno (dále jen "MANAG"), který měl podle vyjádření zadavatele ze dne 15. 10. 2003 obdržet stejný počet bodů.

Uchazeč Letostav obdržel v rámci šetřeného posouzení a hodnocení podle zápisu za kritérium "reference" 2 body, přičemž zadavatel nezpochybňuje správnost zápisu jeho hodnocení. Zmíněný uchazeč předložil převážně reference na rekonstrukce půdních vestaveb, úpravy a adaptace již stojících budov, přičemž objem prací ve většině případů byl výrazně pod hranicí 10 mil. Kč. Jako realizované novostavby uvedl dům s pečovatelskou službou v objemu prací 38, 7 mil. Kč, výstavbu autosalónu v objemu prací 16 mil. Kč, administrativní budovu v objemu prací 10 mil Kč a stavbu farního úřadu v objemu 2, 7 mil. Kč. Přitom největší a jedinou svého rozsahu realizovanou stavbou je právě výstavba uvedeného domu s pečovatelskou službou.

Uchazeč MANAG předložil naopak reference převážně na novostavby nejrůznějšího zaměření (obchodní centrum, administrativní budova, sportovní centrum , obchodní akademie a další), přičemž největší realizovanou zakázkou je stavba obchodního centra v objemu prací 189 mil. Kč. V oblasti výstavby domů s pečovatelskou službou uvedl pět realizovaných zakázek. Oproti ostatním uchazečům vynikají jeho reference právě počtem realizovaných zakázek obdobného charakteru jako je šetřená veřejná zakázka a dále skutečností, že jako jediný uvedl i stavby realizované mimo Českou republiku (6 zakázek v SRN).

Podle názoru orgánu dohledu je proto nepřesvědčivé tvrzení, že zadavatel při svém hodnocení přidělil uchazečům MANAG a Letostav stejný počet bodů za kritérium "reference, jakost již realizovaných staveb", tedy že reference obou zmíněných uchazečů považoval za rovnocenné. Za odpovídající obsahu nabídek lze pokládat ohodnocení referencí uchazeče MANAG plným počtem bodů, tedy konstatování, že uvedenému kritériu prokazatelně vyhovuje nejlépe ze všech nabídek.

Na základě výše uvedených skutečností orgán dohledu dospěl k závěru, že k rozporu v zápisu hodnocení referencí uchazeče MANAG nedošlo chybným zaznamenáním údaje o počtu přidělených bodů, ale chybou zadavatele při hodnocení nabídky jmenovaného uchazeče podle pravidel stanovených pro výběr nejvhodnější nabídky.

Pokud by zadavatel při hodnocení nabídek správně stanovil vážený počet bodů dosažený uchazečem MANAG za kritérium reference, tedy 150 namísto uvedených 60-ti, celkový počet bodů, který by jmenovaný uchazeč obdržel, by činil 360 bodů. Nabídka uchazeče MANAG by tak obdržela nejvyšší počet bodů z předložených nabídek.

Podle § 49 odst. 10 zákona provede zadavatel hodnocení nabídek "podle kritérií stanovených v zadání způsobem uvedeným v § 6. Zadavatel je povinen pořídit o posouzení a hodnocení nabídek záznam, ve kterém uvede popis hodnocení a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky."

I když zadavatel prováděl srovnání vhodnosti nabídek v jednotlivých kritériích, dopustil se při výpočtu výsledků hodnocení početní chyby, která prokazatelně ovlivnila výběr nejvhodnější nabídky. O výběru nejvhodnější nabídky tedy nerozhodlo transparentní hodnocení nabídek, ale právě početní chyba zadavatele. Zadavatel tedy závažně porušil ustanovení § 49 odst. 10 a 11 zákona, když chybně posoudil reference uchazeče MANAG, což mělo za následek, že uzavřel smlouvu s uchazečem STAVOS, jehož nabídka nebyla nejvhodnější.

Orgán dohledu podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, může uložit zadavateli za závažné či opětovné porušení zákona pokutu do výše 1 % ceny zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel již uzavřel na plnění veřejné zakázky "Dům s pečovatelskou službou" výše uvedenou smlouvu, přičemž předmět plnění je zrealizován, nelze dosáhnout nápravy fakticky. Orgán dohledu tedy přistoupil k uložení pokuty, neboť porušení zákona, kterého se zadavatel při zadání předmětné veřejné zakázky dopustil, je porušením závažným.

Závažnost porušení zákona zadavatelem spočívá v tom, že chybně provedené hodnocení došlých nabídek ovlivnilo celkové pořadí nabídek, a nebyla tak vybrána nejvhodnější nabídka, tj. nabídka, které splňovala nejlépe kritéria stanovená zadavatelem.

Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil závažného porušení zákona, stanovená podle ceny díla uvedené ve smlouvě o díle, uzavřené mezi vybraným uchazečem STAVOS a zadavatelem dne 19. 8. 2002, činí 8 966 655,- Kč s DPH. Horní hranice možné pokuty tak činí 89 666, 60 Kč. Orgán dohledu uložil zadavateli pokutu ve výši 10 000,- Kč, když zohlednil charakter pochybení zadavatele, tedy chybné provedení početní operace. Současně však nemohl pominout, že zadavatel v důsledku uvedené chyby provedl nesprávný výběr nejvhodnější nabídky. Při úvaze o výši pokuty orgán dohledu rovněž přihlédl ke skutečnosti, že nabídková cena vybraného uchazeče STAVOS byla nejnižší ze všech nabídkových cen.

Orgánu dohledu je současně rovněž známa situace související s financováním obcí obecně. Z uvedeného důvodu proto volil výši sankce u níž předpokládá, že neohrozí chod, resp. nenaruší plnění úkolů, které má zadavatel ze zákona plnit, a přitom bude dostatečně adekvátní zjištěným porušením zákona. Tedy dodržení principu jisté proporcionality, tak jak jej při své úvaze použil např. Vrchní soud v Olomouci v odůvodnění svého rozsudku č. j. 2A 5/2002.

Před uložením pokuty orgán dohledu zkoumal, zda je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let, kdy došlo k tomuto porušení. O porušení zákona se orgán dohledu dozvěděl na základě podnětu, který obdržel dne 27. 8. 2003. K porušení zákona došlo dne 19. 8. 2002, kdy zadavatel uzavřel smlouvu.

Vzhledem ke zjištěnému závažnému porušení zákona a po posouzení a zhodnocení všech výše uvedených důkazů a skutečností uložil orgán dohledu zadavateli pokutu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Obdrží:

obec Svitávka, PSČ 679 32, Svitávka, zast. Jiřím Švábem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz