číslo jednací: VZ/S131/03-151/4930/03-IŠ

Instance I.
Věc Generální oprava vnějšího pláště Katedrály Sv. Václava v Olomouci - II.etapa
Účastníci
 1. Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 písm. b) - zamítnuto
Rok 2003
Související rozhodnutí VZ/S131/03-151/4930/03-IŠ
2R074/03-Hr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 115 KB

VZ/S 131/03-151/4930/03-IŠ

V Brně dne 5. listopadu 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1. 8. 2003 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., na návrh ze dne 1. 8. 2003, doplněný dopisem ze dne 6. 8. 2003, společnosti REKOM spol. s r. o., Velflíkova 6, PSČ 160 00 Praha 6, za niž jedná Jan Švejcha, jednatel, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, Biskupské nám. 2, PSČ 779 00 Olomouc, za niž jedná Mons. Josef Hrdlička, děkan Metropolitní kapituly - ze dne 22. 7. 2003, o námitkách ze dne 15. 7. 2003 proti rozhodnutí zadavatele ze dne 30. 6. 2003 o vyloučení uchazeče z účasti v obchodní veřejné soutěži "Generální oprava vnějšího pláště katedrály sv. Václava v Olomouci - II. etapa" vyhlášené podle části druhé cit. zákona o zadávání veřejných zakázek v Obchodním věstníku č. 18/03 pod zn. 170340-18/03 dne 6. 5. 2003, rozhodl takto:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle 59 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., výše uvedený návrh společnosti REKOM spol. s r. o., Praha, ze dne 1. 8. 2003, doplněný dopisem ze dne 6. 8. 2003, zamítá a rozhodnutí zadavatele Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, Olomouc, ze dne 30. 6. 2003 o vyloučení uchazeče z účasti v obchodní veřejné soutěži "Generální oprava vnějšího pláště katedrály sv. Václava v Olomouci - II. etapa" potvrzuje, neboť bylo učiněno v souladu se zákonem.

O d ů v o d n ě n í

Zadavatel Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci, Biskupské nám. 2, PSČ 779 00 Olomouc, za niž jedná Mons. Josef Hrdlička, děkan Metropolitní kapituly (dále jen "zadavatel"), vyhlásil dne 6. 5. 2003 podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon"), v Obchodním věstníku č. 18/03 pod zn. 170340-18/03 obchodní veřejnou soutěž "Generální oprava vnějšího pláště katedrály sv. Václava v Olomouci".

Jako způsob hodnocení nabídek zadavatel v bodě 5 podmínek soutěže uvedl, že nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny. Zadavatel obdržel v soutěžní lhůtě celkem pět nabídek. Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavatel rozhodl dne 30. 6. 2003 o vyloučení 4 uchazečů z obchodní veřejné soutěže pro nesplnění podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Mezi vyloučenými uchazeči byla i společnost REKOM spol. s r. o., Velflíkova 6, PSČ 160 00 Praha 6, za niž jedná Jan Švejcha, jednatel (dále jen "REKOM"). Uchazeč REKOM podal proti rozhodnutí o svém vyloučení námitky dopisem ze dne 15. 7. 2003. O podaných námitkách rozhodl zadavatel dopisem ze dne 22. 7. 2003, přičemž námitkám nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách převzal uchazeč REKOM dle doručenky založené v dokumentaci o zadání dne 24. 7. 2003. Následně dne 1. 8. 2003 zaslal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách.

Orgán dohledu obdržel předmětný návrh dne 1. 8. 2003. Jelikož jmenovaný dokument nesplňoval náležitosti návrhu podle § 57 odst. 2 zákona, vyzval orgán dohledu uchazeče REKOM dopisem ze dne 5. 8. 2003, aby svůj návrh doplnil o označení zadavatele a doložení dokladu o opětovném složení jistoty. Uchazeč tak učinil dopisem ze dne 6. 8. 2003, čímž odstranil nedostatky svého návrhu. Dnem 1. 8. 2003 bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách. Zadavatel obdržel jedno vyhotovení návrhu dne 4. 8. 2003 (pondělí).

Uchazeč REKOM ve svém návrhu nesouhlasí se skutečnostmi, které zadavatel uvedl jako důvody vyloučení a k jednotlivým bodům uvádí:

 • dle názoru uchazeče, skutečnost, že v citaci čestného prohlášení ke kvalifikačním předpokladům dle § 2b odst. 1 písm. b) zaměnil slovo "vyrovnací" za "vyrovnávací", nemění smysl a význam čestného prohlášení o splnění příslušného kvalifikačního předpokladu a jedná se pouze o nesprávný přepis pojmu,

 • údaje o národních kulturních památkách jsou uvedeny v nabídce v plném rozsahu dle požadavků zadávací dokumentace, přičemž se uchazeč domnívá, že "formulace zadávacích podmínek na doložení prací na národních kulturních památkách je účelová, protože zadavateli bylo zřejmě známo, kdo tento další předpoklad může splnit",

 • uchazeči není zřejmý důvod, proč zadavatel v zadání požadoval platnost nabídkové ceny do 31. 12. 2005, když přitom v podmínkách obchodní veřejné soutěže požadoval termín dokončení jako limitní do konce října 2004, a dále si vyhradil právo na úpravu termínů nejen zahájení, ale i dokončení,

 • důvodem, proč uchazeč v předkládaném návrhu smlouvy o dílo uvedl odlišné podmínky fakturace, než zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, bylo, že uchazeč se snažil vytvořit si prostor pro absorpci požadavků ze strany zadavatele, když si zadavatel v uvedené dokumentaci vyhradil právo o smlouvě dále jednat a zároveň toto právo odepřel uchazečům ustanovením bodu 14.2 zadávací dokumentace,

 • podle názoru uchazeče doklad o poskytnutí jistoty splňuje požadavek zákona, protože zákon nestanoví, po jakou dobu musí být jistota složená. Uchazeč zpochybňuje zadavatelem stanovený požadavek na délku platnosti případné bankovní záruky, tj. min. po dobu "zadávací a prodloužené zadávací lhůty (§ 8 v návaznosti na § 40 a § 41 zákona)", s poukazem na skutečnost, že zadávací lhůta, resp. lhůta po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stejně prodlužuje až do vyřízení námitek. Právě z uvedeného důvodu pokládá skutečnost, že zadavatel uvádí dobu min. 180 dní jako argumentaci k rozhodnutí o vyloučení uchazeče za "nepřípustnou manipulaci s datumy".

Dále se uchazeč domnívá, že zadavatel porušil zákon tím, že si vyhradil v zadávací dokumentaci:

 • právo jednat po otevření nabídek až do "přijetí nejvhodnější z nich" s jednotlivými uchazeči za účelem získání doplňujících informací pro svá rozhodování,

 • právo předložit uchazečům zpodrobňující podklady nebo jiné informace a na jejich základě vyžadovat upřesnění nabídek,

 • právo jednat o podmínkách smlouvy,

 • a právo měnit projekt, případně vypustit provedení některých prací nebo zadat vícepráce, a to i přesto, že nepřipouští překročení nabídkové ceny.

Za rozpor se zákonem považuje uchazeč i vymezení odpovědnosti zadavatele za správnost zadávací dokumentace obsažené v bodě 11.6 zadávací dokumentace, když zadavatel ve zmíněném bodě stanoví, že nabídka musí obsahovat veškeré práce a dodávky obsažené v zadávací dokumentaci bez ohledu na to, jestli jsou obsaženy v textové nebo výkresové části dokumentace. Zadavatel se tak podle uchazeče "de facto zbavuje odpovědnosti za správnost zadávací dokumentace". Uchazeč nepovažuje z hlediska zákonného postupu zadavatele za správné, že zadavatel ve svém dopise o vyloučení "blíže nespecifikoval důvod pochybení uchazeče" a učinil tak až v rozhodnutí o námitkách. Závěrem uchazeč navrhuje zrušení zadání předmětné veřejné zakázky.

K uvedenému návrhu uchazeče REKOM se vyjádřil zadavatel dopisem ze dne 12. 8. 2003, v němž uvádí, že uchazeč nezpracoval nabídku v členění do samostatných příloh, jak stanovil zadavatel v bodu 12.4. textové části zadávací dokumentace. Dále upozorňuje na skutečnost, že uchazeč ve své nabídce prohlásil na svoji čest, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami a před podáním nabídky mu byla vysvětlena veškerá sporná ustanovení a technické nejasnosti zadávací dokumentace a soutěžních podmínek, a že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a plně je respektuje.

K námitkám, které uchazeč REKOM uvedl k jednotlivým důvodům vyloučení uvádí zadavatel následující:

 • bez ohledu na to, zda se jedná o přepis nebo neznalost zákona, uchazeč nesplnil požadavek na prokázání kvalifikačních předpokladů podle zákona, když v rozporu s dikcí zákona č. 328/1991Sb, o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, uvedl v čestném prohlášení nesprávný pojem "vyrovnávací řízení",

 • z uchazečem uvedených referenčních zakázek splňuje podmínku, že zakázka byla realizovaná na objektu národní kulturní památky s datem zkolaudování v roce 2001 -2002 pouze jedna namísto min. požadovaných dvou zakázek. Ani u ní však není naplněn zadavatelem požadovaný objem restaurátorských prací min. 18 mil. korun. Z celkového počtu uvedených referencí pak bylo na objektech národních kulturních památek realizováno pouze 5 namísto minimálního požadovaného počtu 6 zakázek od roku 1995. Zadavatel konstatuje, že jmenovaný uchazeč navíc jako jediný nedodržel požadované členění referencí,

 • požadavek na platnost nabídkové ceny do 31. 12. 2005 zadavatel definoval v textu soutěžních podmínek, přitom uchazeči nepřísluší hodnotit důvody, proč tak zadavatel učinil,

 • zadavatel vymezil v podmínkách zadání platební podmínky shodně pro všechny uchazeče s přesným stanovením, kdy bude uhrazen zbytek ceny díla. Tím, že uchazeč definoval ve svém návrhu požadavek na včasnější uvolnění "zádržného", nesplnil podmínky stanovené zadavatelem,

 • uchazečem předložený doklad o poskytnutí jistoty neodpovídá podmínkám zadání, když zadavatel stanovil, že lhůta platnosti bankovní záruky nesmí být kratší než zadávací lhůta a prodloužená zadávací lhůta.

Závěrem zadavatel navrhuje, aby orgán dohledu návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o vyloučení z další účasti na soutěži zamítl, neboť nedošlo k porušení zákona.

Podle § 58 zákona jsou účastníky tohoto řízení:

1. zadavatel,

2. uchazeč REKOM.

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem ze dne 18. 8. 2003, ve kterém rovněž účastníkům řízení poskytl lhůtu, v níž se mohli vyjádřit ke skutečnostem, které měly být podklady pro rozhodnutí, jakož i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout doplnění šetření.

Uchazeč REKOM tak učinil faxovou zprávou ze dne 26. 8. 2003 doplněnou dopisem, který orgán dohledu obdržel 28. 6. 2003. Ve svém vyjádření uvádí, že v námitkách proti rozhodnutí o vyloučení se "domáhal zpětného zařazení do soutěže, respektive zrušení soutěže a vypsání nové, spravedlivější soutěže, protože by vzhledem k navrženému hodnotícímu kritériu - nabídková cena - nezvítězila nejvhodnější nabídka, ale nabídka, která splnila podmínky soutěže, které byly vypsány nepřehledně" a zmatečně. Dále upozorňuje na skutečnost, že zadavatel uvedl ve své odpovědi na písemnou žádost o upřesnění informací, kdy jeden dotaz zněl "jak je možné požadovat doplňující informace po otevření nabídek, jedná-li se o jednostupňovou soutěž ?", že zadavatel může požadovat doplňující informace v souladu se zákonem.

Výzvou č.j. S 131/03-151/3707/03-IŠ ze dne 19. 8. 2003 orgán dohledu uchazeče REKOM vyzval k zaplacení správního poplatku ve výši 2 500,- Kč, stanoveného v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správních poplatcích"), podle položky 62 písm. c) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu k cit. zákonu o správních poplatcích. Zároveň uchazeče poučil, že nebude-li poplatek zaplacen ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního výměru, zahájené řízení zastaví. Uvedená výzva k zaplacení správního poplatku byla uchazeči REKOM doručena podle dodejky dne 21. 8. 2003. Posledním dnem lhůty pro úhradu správního tedy bylo 8. září 2003.

Rozhodnutím č. j. VZ/S131/03-151/4181/03-IŠ ze dne 16. 9. 2003 orgán dohledu správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti na předmětné obchodní veřejné soutěži zastavil z důvodu nezaplacení správního poplatku. Rozhodnutí orgánu dohledu bylo doručeno podle dodejky uchazeči REKOM dne 18. 9. 2003.

Dne 23. 9. 2003 uchazeč REKOM zaplatil požadovaný správní poplatek, což prokázal výpisem z účtu, který orgán dohledu obdržel dne 25. 9. 2003. Jelikož rozhodnutí o zastavení správního řízení ze dne 16. 9. 2003 k datu zaplacení správního poplatku ještě nenabylo právní moci, orgán dohledu v souladu s § 6 odst. 3 zákona o správních poplatcích svým rozhodnutím č. j. VZ/S131/03-151/4415/03-IŠ ze dne 7. 10. 2003 zaplacení správního poplatku uznal a rozhodl, že předmětné rozhodnutí o zastavení správního řízení ruší a ve správním řízení bude pokračovat.

V této souvislosti orgán dohledu uvádí, že podle ustanovení § 6 odst. 4 zákona o správních poplatcích lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy neběží v období od zaslání výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokázání jeho zaplacení.

Orgán dohledu přezkoumal na základě § 57 a násl. zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky, dokumentů předložených zadavatelem i uchazečem a na základě vlastního zjištění dospěl k závěru, že rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti na šetřené obchodní veřejné soutěži bylo učiněno v souladu se zákonem, přičemž konstatuje následující rozhodné skutečnosti.

K otázce formulace čestného prohlášení

Zákon stanoví v § 2b odst. 1 písm. c) jako jeden z kvalifikačních předpokladů uchazeče pro plnění veřejné zakázky, že se musí jednat o takového uchazeče, "na jehož majetek nebyl prohlášen konkurz nebo proti kterému nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo není v likvidaci". Uchazeč má přitom prokázat podle § 2c splnění uvedeného předpokladu čestným prohlášením.

Uchazeč REKOM v předložené nabídce v listu nazvaném "Čestné prohlášení dle § 2b odst. 1b), 1c), 1e), 1f), 1g) zákona č. 199/1994 Sb. …" uvádí:

"Jako jediný jednatel firmy REKOM Praha spol. s r. o. , Velflíkova 6, 160 00 Praha 6, prohlašuji, že:

 1. na obchodní společnost nebyl vyhlášen konkurz na majetek ani zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení. …".

Dokument je podepsán Janem Švejchou, jednatelem společnosti REKOM.

Zákon neuvádí formu, ani žádné bližší požadavky na obsahové údaje čestného prohlášení. S ohledem na skutečnost, že uchazeč v předmětném dokumentu výslovně uvádí, že čestné prohlášení je učiněno dle výše cit. ustanovení zákona, je zřejmé, co svým úkonem zamýšlel. Uchazeč tedy kvalifikační předpoklad požadovaný v § 2b odst. 1 písm. c) zákona splnil, přestože se dopustil písařské chyby, když místo slova "vyrovnací" použil slova "vyrovnávací". V této souvislosti orgán dohledu však poznamenává, že pokud by uchazeč výslovně ve svém čestném prohlášení neuvedl zákon č. 199/1994 Sb., bylo by předmětné pochybení (nesprávná citace ustanovení zákona) důvodem pro jeho vyloučení z další účasti v soutěži.

K otázce předložených referencí uchazeče

Zákon stanoví v § 2a odst. 3, že "požadavky na prokazování dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky vymezí zadavatel v zadání nebo v kvalifikační dokumentaci včetně požadovaného způsobu jejich splnění".

Zadavatel definoval v podmínkách obchodní veřejné soutěže v bodě 4 písm. A) jako další předpoklady pro plnění veřejné zakázky reference uchazeče, doložené údaji o nejméně dvou zakázkách na objektech národních kulturních památek dokončených uchazečem a zkolaudovaných v letech 2001 - 2002, u nichž objem restaurátorských prací byl min. 18 mil. Kč (vč. DPH). Uchazeč měl dále uvést údaje o jím uskutečněných zakázkách na min. 6 objektech národních kulturních památek od roku 1995.

Orgán dohledu si vyžádal dopisem ze dne 7. 10. 2003 vyjádření zadavatele, kde mimo jiné požadoval vysvětlení, proč další podmínky zadavatel stanovil uvedeným způsobem. Zadavatel na žádost orgánu dohledu dopisem ze dne 9. 10. 2003 sdělil, že:

 • požadavek na 2 stavby zkolaudované v letech 2001 - 2002 stanovil proto, aby bylo u vybraného uchazeče zaručeno, že se v poslední době věnoval restaurování obdobných děl, jako je předmět šetřené veřejné zakázky,

 • objem min. 18 mil. Kč byl zvolen jako 1/3 předpokládaného objemu prací na šetřené veřejné zakázce. Tento objem byl zadavatelem považován za dostatečnou míru prokázání zkušenosti s pracemi obdobného rozsahu,

 • požadavkem na reference k 6-ti objektům národních kulturních památek od roku 1995 zadavatel sledoval, aby uchazeč v oboru restaurování působil plynule i v delším období, což by mělo zaručit "zdatnost a solidnost" uchazeče.

V této souvislosti orgán dohledu uvádí, že stanovení dalších podmínek, jakož i formulace jejich obsahu, závisí na úvaze zadavatele, který vychází z konkrétních podmínek příslušné veřejné zakázky. Zadavatel je při formulaci dalších předpokladů omezen pouze zásadou nediskriminace uchazečů. Orgán dohledu vzhledem k charakteru předmětu plnění veřejné zakázky nepovažoval stanovení výše uvedených dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky za porušení zákona ze strany zadavatele.

Uchazeč REKOM ve své nabídce předložil referenční list k pracím na zakázkách od roku 1995 s 11 položkami a čestné prohlášení, ve kterém uvádí čtyři stavby dokončené v letech 2001-2002, na nichž prováděl restaurátorské práce. Ze zakázek uvedených v předmětných dokumentech však podmínku objektu národní kulturní památky splňuje jen 5 staveb. V letech 2001 - 2002 provedl podle jmenovaných dokumentů uchazeč REKOM práce pouze na jenom objektu národní kulturní památky, přičemž uváděný rozsah prací byl 4,4 mil. Kč. S ohledem na uvedené skutečnosti tedy uchazeč REKOM nesplnil výše uvedený další požadavek stanovený zadavatelem v zadávací dokumentaci.

K otázce stanovení nabídkové ceny

Zadavatel stanovil v čl. 6 podmínek obchodní veřejné soutěže, že nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí být stanovena jako cena platná nejméně do 31. 12. 2005.

Ve výše cit. dopise ze dne 9. 10. 2003 zadavatel rovněž orgánu dohledu sdělil, že předmětnou formulací v podmínkách soutěže chtěl zajistit, aby cena stanovená ve smlouvě s vybraným uchazečem zůstala neměnná i v případě, že by financování opravy bylo prodlouženo, a bylo tak zabráněno případnému navyšování ceny vlivem vývoje cen "v národním hospodářství". Uvedenou podmínka byla dle zadavatelova vyjádření navíc požadavkem Ministerstva kultury České republiky pro udělení souhlasu se zahájením realizace předmětné akce (své tvrzení však zadavatel neprokázal - pozn. orgánu dohledu).

Z dokumentace orgán dohledu zjistil, že uchazeč ve své nabídce v návrhu smlouvy o dílo v případě nabídkové ceny uvedl, že je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje všechny náklady a poplatky spojené s realizací díla. Formulaci o platnosti ceny nejméně do zadavatelem stanoveného data však v návrhu smlouvy o dílo neuvedl. Tím, že uchazeč neuvedl v návrhu smlouvy zadavatelem výslovně stanovený požadavek na platnost ceny, nesplnil podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

K otázce platebních podmínek

Zadavatel vymezil v čl. 6.1 podmínek obchodní veřejné soutěže platební podmínky následujícím způsobem:

 • dílčí měsíční daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu provedených prací v daném měsíci, a to až do výše 90 % smluvní ceny díla,

 • zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečným daňovým dokladem, vystaveným po převzetí díla zadavatelem a bude uhrazeno do 35 dnů ode dne odstranění poslední vady či nedodělku.

Uchazeč REKOM ve své nabídce v návrhu smlouvy o dílo v části věnované platebním podmínkám uvedl, že :

 • fakturace bude prováděna v závislosti na postupu prací až do výše 90 % ceny díla,

 • zbývajících 10 % bude uhrazeno po převzetí díla a to tak, že 5 % bude uhrazeno po dokončení díla a 5 % po odstranění veškerých eventuálních vad a nedodělků.

Bez ohledu na důvody, které vedly uchazeče REKOM k začlenění v pořadí druhé výše uvedené formulace do návrhu smlouvy o dílo v jeho nabídce, svým postupem se prokazatelně odchýlil od podmínek stanovených zadavatelem v zadání veřejné zakázky. Jeho nabídka tak obsahově nesplňovala podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

K otázce poskytnutí jistoty

Zákon stanoví v § 24 odst. 2, že v případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky musí být záruka "v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce soutěžní lhůty".

Zadavatel v požadavcích na poskytnutí jistoty v čl. 11 podmínek obchodní veřejné soutěže stanovil, že v případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky "nesmí být její platnost kratší, než doba zadávací a prodloužené zadávací lhůty (§ 8 v návaznosti na § 40 a § 41 zákona)". Konec soutěžní lhůty zadavatel stanovil na 17. 6. 2003, což byl současně den otevírání obálek s nabídkami, a zadávací lhůtu stanovil v délce 90 dní.

Uchazeč REKOM ve své nabídce předložil záruční listinu k bankovní záruce vystavenou dne 5. 6. 2003 s platností záruky do 30. 11. 2003. Zadávací lhůta začala běžet podle § 8 odst. 2 zákona dnem otevírání obálek a podle zadání tak měla skončit 14. září 2003. Prodloužená zadávací lhůta v případě, že smlouvu odmítne uzavřít jak vybraný uchazeč, tak i uchazeč umístněný druhý v pořadí (§ 41 zákona, cit. zadavatelem), činí dalších 90 dnů a měla končit 13. prosince 2003.

Zadavatel v podmínkách soutěže zřejmým způsobem definoval lhůtu, po kterou má platit bankovní záruka uchazeče. Uchazeč REKOM uvedenou lhůtu nedodržel a tím nesplnil podmínky, které zadavatel v zadání veřejné zakázky stanovil.

S ohledem na skutečnost, že uchazeč REKOM při dokládání referencí, stanovení nabídkové ceny, definici platebních podmínek a poskytnutí jistoty nedodržel požadavky stanovené zadavatelem v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci, musí orgán dohledu konstatovat, že uchazeč REKOM obsahově nesplnil podmínky obchodní veřejné soutěže, za což byl zadavatelem v souladu se zákonem z obchodní veřejné soutěže vyloučen.

K dalším argumentům uchazeče REKOM uvedeným v jeho návrhu, resp. v jeho vyjádření k oznámení o zahájení správního řízení uvádí orgán dohledu následující. Zákon stanoví v § 68 odst. 1, že veškerý styk mezi zadavatelem a uchazečem musí mít písemnou formu, přičemž podle § 11 zákona žádný uchazeč nesmí být oproti ostatním účastníkům obchodní veřejné soutěže zvýhodněn. Obdržené nabídky je zadavatel povinen posoudit z hlediska jejich souladu s podmínkami soutěže a zásadami ochrany hospodářské soutěže (§34 odst. 4 zákona). Jakékoli další doplňování nabídek po skončení soutěžní lhůty zákon nepřipouští, přičemž ani neumožňuje, aby zadavatel ve fázi posuzování a hodnocení nabídek předkládal uchazečům "zpodrobňující podklady nebo jiné informace" a na jejich základě "vyžadoval upřesnění nabídek". Takto stanovená podmínka zadavatele v zadávací dokumentaci by musela být orgánem dohledu posouzena až v případě, že by v procesu zadávání veřejné zakázky k její faktické realizaci skutečně došlo. Jelikož však je soutěž ve fázi před výběrem nejvhodnější nabídky a ze strany zadavatele nebyly učiněny žádné úkony, které by svědčily o naplnění výše uvedené podmínky, není její existence důvodem pro zrušení zadání veřejné zakázky, jak navrhuje uchazeč REKOM.

Pokud jde o zadavatelem deklarované právo měnit projekt, případně vypustit provedení některých prací nebo zadat vícepráce, opět by záleželo na skutečnosti, jakým způsobem by zadavatel uvedené změny provedl. Teprve v případě, kdyby zadavatel k takovému kroku přistoupil, bylo by možné určit, zda překročil oprávnění vyhrazená mu zákonem. V této souvislosti orgán dohledu zdůrazňuje, že každé vícepráce nad rámec rozsahu veřejné zakázky jsou novou veřejnou zakázkou, která musí být zadána postupem dle zákona.

Formulací článku 11.6, odpovědnost zadavatele za správnost zadávací dokumentace, v textové části zadávací dokumentace se zadavatel nezbavil odpovědnosti za obsah zadávací dokumentace, pouze deklaroval skutečnost, že uchazeči musí ve svých nabídkách dodržet veškeré podmínky stanovené zadavatelem, ať už jsou definovány v textové či výkresové části dokumentace.

Skutečnost, že zadavatel ve svém rozhodnutí o vyloučení uchazeče REKOM nespecifikoval konkrétněji jeden z důvodů vyloučení, není porušením zákona, neboť zákon neukládá zadavateli v oznámení rozhodnutí o vyloučení uchazeče výslovně uvádět důvody vyloučení. Dle § 34 odst. 5 má zadavatel povinnost sdělit uchazeči důvody jeho vyloučení až na základě jeho žádosti.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl orgán dohledu o zamítnutí návrhu uchazeče REKOM, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Pro úplnost orgán dohledu dodává, že po prostudování dokumentace o dosavadním průběhu zadávání veřejné zakázky nezjistil porušení zákona, které by bylo důvodem pro zahájení správního řízení ex offo.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Obdrží:

REKOM spol. s r. o., Velflíkova 6, PSČ 160 00 Praha 6, zast. Janem Švejchou

Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci, Biskupské nám. 2, PSČ 779 00, Olomouc, zast. Mons. Josefem Hrdličkou

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz