číslo jednací: VZ/S157/03

Instance I.
Věc dodávka vyprošťovacího automobilu
Účastníci
  1. Česká republika, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 6 odst. 3 - zastaveno - poplatek
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 11. 12. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 72 KB

Č.j.: VZ/S157/03-153/4936/03-GS

V Brně dne 5. listopadu 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 12. 9. 2003 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zá-kona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., na základě návrhu ze dne 10. 9. 2003 společnosti ČKD Mobilní Jeřáby a. s., Politických vězňů 1337, 274 01 Slaný, za niž jednají Ing. Miloš Kubr, předseda představenstva, a Pavel Šindler, místopředseda představenstva, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Česká republika, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno, jejímž jménem jedná, pplk. Ing. Zdeněk Vlkojan - ze dne 3. 9. 2003 o námitkách ze dne 27. 8. 2003 proti jeho rozhodnutí ze dne 20. 8. 2003 o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na dodávku "vyprošťovacího automobilu", zadávané písemnou výzvou ze dne 22. 7. 2003 podle § 49 odst. 2 písm. b) cit. zákona, rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 6 odst. 3 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Odůvodnění

Zadavatel - Česká republika, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno, jejíž jménem jedná, pplk. Ing. Zdeněk Vlkojan (dále jen "zadavatel") - vyzval písemnou výzvou ze dne 22. 7. 2003 (dále jen "výzva") podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon"), šest zájemců k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku "vyprošťovacího automobilu", jak vyplývá z dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen "dokumentace").

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky vyplývá, že nabídku na předmět plnění veřejné zakázky podali celkem dva uchazeči. Po provedeném hodnocení nabídek podle kritérií hodnocení definovaných v zadání předmětné veřejné zakázky zadavatel rozhodl, že nejvhodnější nabídku předložil uchazeč EverLift spol. s r. o., Polská 944/5, 779 00 Olomouc, za niž jedná Ing. Ivo Hůlka, jednatel (dále jen "EverLift").

Výběr nejvhodnější nabídky zadavatel oznámil uchazečům rozhodnutím ze dne 20. 8. 2003, které uchazeč ČKD Mobilní Jeřáby a. s., Politických vězňů 1337, 274 01 Slaný, za niž jednají Ing. Miloš Kubr, předseda představenstva, a Pavel Šindler, místopředseda představenstva (dále jen "ČKD Mobilní Jeřáby"), převzal dne 21. 8. 2003, což vyplývá z doručenky.

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč ČKD Mobilní Jeřáby dopisem ze dne 27. 8. 2003 námitky, kterým zadavatel nevyhověl. Uvedenou skutečnost sdělil zadavatel uchazeči ČKD Mobilní Jeřáby rozhodnutím ze dne 3. 9. 2003, doručeným jmenovanému uchazeči dne 5. 9. 2003 (viz doručenka).

Uchazeč ČKD Mobilní Jeřáby (právně zastoupený na základě plné moci ze dne 8. 9. 2003 JUDr. Štěpánem Liškou, advokátem, Advokátní kancelář Palác Adria, Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1) podal u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") návrh ze dne 10. 9. 2003 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, který orgán dohledu obdržel dne 12. 9. 2003, a tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona, zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu. Zadavateli byl návrh doručen rovněž dne 12. 9. 2003. V předmětném návrhu uchazeč ČKD Mobilní Jeřáby spatřuje porušení zákona v nekonkrétním odůvodnění rozhodnutí zadavatele o námitkách, v porušení práv z průmyslového vzoru a v porušení procesních práv uchazeče nesprávným postupem zadavatele.

Podle § 58 zákona jsou účastníky tohoto řízení:

  • zadavatel,

  • EverLift, jejíž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější,

  • ČKD Mobilní Jeřáby, jejíž nabídka se umístila jako druhá v pořadí.

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem č. j. VZ/S157/03-153/4276/03-GS ze dne 19. 9. 2003, ve kterém účastníkům řízení poskytl lhůtu, v níž mohli navrhnout doplnění šetření, příp. nahlédnout do spisu tohoto řízení (§ 33 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb.).

Orgán dohledu vyměřil uchazeči ČKD Mobilní Jeřáby podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správní poplatek stanovený podle položky 62 písm. b) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o správních poplatcích, a to rozhodnutím č. j. VZ/S157/03-153/4277/03-GS ze dne 19. 9. 2003. V této souvislosti orgán odhledu poznamenává, že podle § 6 odst. 4 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy (tedy v daném případě správním řádem) neběží v době od zaslání platebního výměru k zaplacení správního poplatku až do prokázání jeho zaplacení.

V odeslaném platebním výměru orgán dohledu uchazeče poučil, že nebude-li poplatek zaplacen ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, bude zahájené správní řízení v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona o správních poplatcích zastaveno.

Rozhodnutí č. j. VZ/S157/03-153/4277/03-GS ze dne 19. 9. 2003 o povinnosti uhradit správní poplatek převzal poplatník ČKD Mobilní Jeřáby podle doručenky dne 22. 9. 2003. Posledním dnem pro zaplacení správního poplatku byl 7. říjen 2003. Proti předmětnému rozhodnutí bylo možno podat odvolání dle § 48 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Po marném uplynutí lhůty pro podání odvolání, která uplynula poplatníkovi dne 22. 10. 2003, rozhodnutí nabylo právní moci dne 23. 10. 2003. Vzhledem k tomu, že poplatník nepodal odvolání a ani vyměřený správní poplatek neuhradil ve stanovené patnáctidenní lhůtě od doručení rozhodnutí ani později, nezbylo orgánu dohledu, než rozhodnout o zastavení správního řízení. Závěrem orgán dohledu uvádí, že neshledal v předmětné věci důvody k zahájení správního řízení z vlastního podnětu.

Poučení:

Podle § 48 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí do 30 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Obdrží:

  • Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno, zast. pplk. Ing. Zdeňkem Vlkojanem

  • JUDr. Štěpán Liška, Advokátní kancelář Palác Adria, Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1

  • EverLift spol. s. r. o., Polská 944/5, 779 00 Olomouc, zast. Ing. Ivo Hůlkou

Na vědomí:

  • ČKD Mobilní Jeřáby a. s., Politických vězňů 1337, 274 01 Slaný, zast. Ing. Milošem Kubrem a Pavlem Šindlerem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en